آیین نامه اجرائی شرح وظائف بازرس مصوب 1392

آیین نامه اجرائی شرح وظائف بازرس (موضوع ماده ۲۳ قانون نظام صنفی کشور) مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۲۸

شرح وظایف بازرس

ماده۱

بررسی، بازرسی و تهیه گزارش ازعملکرد هیات مدیره اتحادیه در حیطه وظایف محوله از جمله:

الف– نحوه صدور، تمدید، تعویض و ابطال پروانه کسب در اتحادیه.

ب– نحوه اجرای ماده(۲۷) قانون نظام صنفی درخصوص اقدام اتحادیه برای جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب.

ج– نحوه اجرای ماده(۲۸) قانون نظام صنفی درخصوص اقدام اتحادیه برای تعطیلی موقت واحدهای صنفی دارای پروانه کسب.

د– امور مالی اعم از درآمد، هزینه و بودجه مصوب، وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف و کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی و سایر موارد.

هـ– تشکیل کمیسیون ها، برگزاری دوره ‏های آموزشی، اجرای مصوبات و بخشنامه ‏های هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت.

و بررسی نحوه وصول حق عضویت از افراد صنفی توسط اتحادیه.

ز بررسی نحوه و زمان واریز سهم بیست درصد از مبالغ دریافتی اتحادیه به حساب اتاق اصناف شهرستان و ایران.

الزامات بازرس

ماده ۲

الزامات بازرس درهنگام ایفای وظایف خود:

الف- بازرس حق دخالت در امور اجرایی اتحادیه را ندارد.

ب- بازرس نمی‏تواند در معاملاتی که با اتحادیه با به حساب اتحادیه انجام می‏گیرد بطور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شود.

ج– بازرس مکلف است در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعضاء هیات مدیره در حیطه وظایف آنان، مراتب را به صورت مکتوب به هیات مدیره اعلام نماید و چنانچه هیات مدیره ترتیب اثر ندهد به ترتیب ابتدا موضوع را کتباً و محرمانه به اتاق اصناف و سپس به کمیسیون نظارت گزارش نماید.

د- بازرس مجاز به شرکت در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رای می باشد.

هـ– بازرس مکلف است هر سه ‏ماه یک‏بار گزارشی از نحوه انجام وظایف محوله هیات مدیره (موضوع ماده ۱  این آئین نامه) را به اتاق اصناف ارائه نماید.

تکالیف اتحادیه

ماده ۳

هیات مدیره اتحادیه مکلف است، اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز بازرس را در حدود وظایف اتحادیه در اسرع وقت در اختیار وی قرار دهد.

ماده ۴

هیات مدیره اتحادیه، حق دخالت در امور مربوط به وظایف و اختیارات بازرس را ندارد و درصورت تخلف بازرس، اتحادیه می تواند موضوع را کتباً به اتاق اصناف اعلام نماید تا نسبت به رفع مشکل اقدام شود.

ماده ۵

هیات مدیره اتحادیه مکلف است، درصورت نیاز بازرس به استفاده از نقطه نظرات کارشناس تخصصی، با هماهنگی اتاق اصناف نسبت به تامین کارشناس اقدام نماید.

تکالیف اتاق اصناف شهرستان و کمیسیون نظارت

 ماده ۶

اتاق اصناف مکلف است، در صورت دریافت گزارش بازرس مبنی بر وقوع تخلف یا جرم توسط اعضاء هیات مدیره اتحادیه مراتب را بررسی و گزارش آن را بصورت مکتوب و مستند حداکثر ظرف مدت یک هفته به کمیسیون نظارت منعکس نماید.

ماده ۷

در صورت استعفاء، فوت، عزل، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی بازرس، اتاق اصناف مکلف است با هماهنگی کمیسیون نظارت نسبت به جایگزینی بازرس علی‏البدل، اقدام نماید.

ماده ۸

 اتاق اصناف مسئول نظارت بر عملکرد بازرس می باشد و درصورت احراز عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله و یا احراز تخلف وی می ­بایست مراتب را بصورت مستند جهت رسیدگی به کمیسیون نظارت اعلام نماید.

تبصره– کمیسیون نظارت موظف است درصورتی که رسیدگی به تخلف در صلاحیت کمیسیون باشد مطابق دستورالعمل بند (هـ) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی، به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. در غیر این صورت مراتب را به مراجع ذی­صلاح اعلام نماید.

ماده ۹

این آئین نامه در اجرای ماده (۲۳) قانون نظام صنفی مصوب ۱۲/۶/۹۲ مشتمل بر (۹) ماده و یک تبصره تهیه و در جلسه مورخ  ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ هیات عالی نظارت تایید و در تاریخ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تصویب قرار گرفت.