اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک مصوب 1384

هیئت وزیران در جلسات مورخ ۹ / ۵ / ۱۳۸۴ و ۱۶ / ۹ / ۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۲۱۹ مورخ ۸ / ۱ / ۱۳۸۴ وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده واحده قانون تأسیس صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک مصوب ۱۳۸۴,۰۹,۱۶با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول کلیات

ماده ۱ 

صندوق ضمانت سرمایه‌‌گذاری صنایع کوچک که دراین اساسنامه «صندوق» نامیده می‌شود زیر نظر وزارت صنایع و معادن تأسیس گردیده و مرکز اصلی آن در تهران می باشد. صندوق می‌تواند مطابق با قوانین و مقررات برای اجرای عملیات مقرر در این اساسنامه با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی در هر نقطه از کشور شعبه یا نمایندگی تأسیس کند.

ماده ۲ 

نوع صندوق، شرکت سهامی خاص و مدت آن نامحدوداست.

ماده ۳ 

صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق اساسنامه و آیین‌نامه‌های خود اداره می‌شود و تابع قانون تأسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ بوده و در موارد سکوت تابع قوانین و مقررات مربوط می باشد.

فصل دوم ـ وظایف ، اختیارات و سرمایه صندوق

ماده ۴ 

هدف صندوق فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایه گذاری بخش غیردولتی در صنایع کوچک، کوتاه کردن مدت زمان اجرای طرحهای اشتغالزا و دارای توجیه اقتصادی با اولویت مناطق‌ کمتر توسعه یافته و تضمین و تسهیل در توثیق تسهیلات اعطائی به طرح های مذکور می‌باشد. صندوق از نظر مالی به صورت خودگردان اداره خواهد شد و چنانچه تکالیف و مأموریتهای خاصی از جانب دولت به آن محول شود از محل اعتبارات عمومی تأمین اعتبار خواهد گردید.

ماده ۵ 

موضوع فعالیت صندوق کمک به توسعه صنایع کوچک از طریق تضمین حداکثر هفتاد درصد (درمناطق کمتر توسعه یافته تا هشتاد و پنج درصد) اصل و سود تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری به صنایع و استفاده از وجوه اداره شده و سایر منابع مالی در چارچوب سیاستهای صنعتی و برنامه‌های توسعه کشور در زمینه احداث ، توسعه، بهسازی و نوسازی، سرمایه درگردش، توسعه پیمانکاریهای فرعی، تحقیق و توسعه ، خرید فناوری و دانش فنی و تجهیزات آزمایشگاهی و توسعه منابع انسانی و همچنین انجام سایر اموری که در راستای تحقق هدف صندوق است، می باشد.

ماده ۶ 

سرمایه صندوق مبلغ پانصد میلیارد ریال می باشد که به پانصد هزار سهم یک میلیون ریالی با نام تقسیم می‌گردد و تمامی آن متعلق به دولت می‌باشد. افزایش و کاهش سرمایه صندوق تابع این اساسنامه خواهد بود.

فصل سوم ـ ارکان صندوق

ماده ۷ 

صندوق دارای ارکان زیر است:
الف ـ مجمع عمومی
ب ـ هیئت مدیره
ج ـ بازرس قانونی

ماده ۸ 

اعضای مجـمع عمومی صاحبان سهام یا نمایندگان آنها می باشند که عبارتند از :
۱
ـ وزیر صنایع و معادن
۲
ـ وزیر امور اقتصادی ودارایی
۳
ـ وزیر جهاد کشاورزی
۴
ـ وزیر بازرگانی
۵
ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
۶
ـ وزیر کار و امور اجتماعی
۷
ـ وزیر تعاون

تبصره ـ مدیر عامل صندوق به‌عنوان دبیر مجمع عمومی بدون حق رأی در جلسات مجامع عمومی صندوق حضور خواهد یافت.

ماده ۹ 

مجمع عمومی به طور عادی حداقل سالی دوبار ، یک‌بار در نیمه اول سال جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و یک‌بار درنیمه دوم سال جهت بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه و برنامه‌های سال بعد به دعوت رئیس مجمع عمومی و یا با تقاضای رئیس هیئت مدیره و یا بازرس تشکیل خواهد شد. جلسات مجمع عمومی با حضور چهار نفر از اعضا رسمیت خواهد یافت.

ماده ۱۰ 

وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:

۱ ـ رسیدگی و تصویب خط مشی و سیاستهای کلی و برنامه و بودجه سالانه صندوق .

۲ ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی صندوق با توجه به گزارش بازرس قانونی.

۳ ـ تصویب آیین نامه های مالی، استخدامی و معاملاتی صندوق .

۴ ـ تعیین و عزل رئیس و اعضای هیئت مدیره به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی .

۵ ـ تعیین حق الزحمه و پاداش اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی در حدودی که شورای حقوق و دستمزد مقرر می نماید و با رعایت ماده .(۲۴) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

۶ ـ اتخاذ تصمیم درباره انتخاب و عزل بازرس قانونی .

۷ ـ پیشنهاد تغییر و اصلاح اساسنامه و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد افزایش وکاهش میزان سرمایه صندوق.

۸ ـ تصویب سیاستهای مربوط به نحوه ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک.

۹ ـ تصویب تعرفه کارمزد انواع ضمانت نامه های مورد قبول بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و شرایط عمومی حاکم بر آنها .

۱۰‌اخذ تصمیم درباره مطالبات مشکوک الوصول و غیر قابل وصول.

۱۱ ـ اتخاذ تصمیم درخصوص دریافت تسهیلات بانکی از بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی و سایر روشهای تأمین مالی مورد نیاز صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۲ ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت ثبت آگهی‌های صندوق.

۱۳ ـ اخذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رئیس مجمع عمومی یا هیئت مدیره صندوق مطرح می‌گردد و رسیدگی به آن طبق قانون یا اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی باشد.

ماده ۱۱ 

هیئت مدیره از یک نفر رئیس و چهار عضو اصلی و یک عضو علی البدل تشکیل می گردد. مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره با تصویب مجمع عمومی و حکم رئیس مجمع به مدت سه سال منصوب و تا موقعی که تجدید انتخاب اعضاء به ‌عمل نیامده باشد در مقام خود باقی خواهند ماند . عزل مدیرعامل توسط وزیر صنایع و معادن صورت می گیرد.

تبصره ـ رییس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی به عنوان رییس هیئت مدیره تعیین می‌گردد.

ماده ۱۲

وظایف و اختیارت هیئت مدیره به شرح زیر می باشد:

۱ ـ اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی صندوق.

۲ ـ پیگیری برنامه ها و طرحهای مصوب در حدود اهداف صندوق.

۳ ـ بررسی و تأیید گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی صندوق برای تسلیم به بازرس قانونی.

۴ ـ بررسی، تهیه و تنظیم بودجه و برنامه تفصیلی صندوق جهت ارایه به مجمع عمومی برای تصویب و نظارت بر حسن اجرای بودجه و برنامه مصوب.

۵ ـ تهیه آیین نامه‌ها ، پیشنهاد انواع اعتبارات قابل تضمین توسط صندوق، تعرفه کارمزد و هزینه‌های مربوط به ضمانت نامه ها و شرایط کلی آنها و پیشنهاد آنها به مجمع عمومی برای تصویب.

۶ ـ تصمیم درخصوص خرید، فروش، اجاره ، اعطا یا قبول ضمانت ، ظهرنویسی، تضمینهای تجاری، وثیقه، رهن اموال غیرمنقول، سرمایه‌گذاری، مشارکت و پیمانکاری در چارچوب آیین‌نامه‌های مصوب.

۷ ـ پیشنهاد دریافت تسهیلات از بانکهای داخلی و خارجی و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر روشهای تأمین مالی مورد نیاز صندوق به مجمع عمومی .

۸ ـ افتتاح حسابهای ارزی یا ریالی و استفاده از آنها به نام صندوق نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر مؤسسات تجاری داخلی یا خارجی یا انسداد آنها با رعایت قوانین ومقررات مربوط.

۹ ـ ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و همچنین پیشنهاد صلح دعاوی صندوق به مجمع عمومی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

۱۰ـ بررسی و ارائه پیشنهاد درموردتأسیس شعب یا نمایندگی صندوق و یا قبول نمایندگی مؤسسات خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، جهت تصمیم گیری به مجمع عمومی.

۱۱ـ تهیه، تنظیم و پیشنهاد آیین‌نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی به مجمع عمومی برای تصویب.

۱۲ ـ تهیه و اصلاح تشکیلات صندوق جهت ارائه به مجمع عمومی برای تصویب.

ماده ۱۳ (اصلاحی ۱۹ˏ۰۳ˏ۱۳۸۷)

 مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی صندوق است و دارای اختیارات لازم برای انجام کلیه امور صندوق در چارچوب بودجه و برنامه مصوب و اساسنامه و آیین نامه های مربوط به مصوبات مجمع عمومی و مصوبات هیئت مدیره می باشد و دارای وظایف و اختیارات ذیل نیز خواهد بود:
۱
ـ اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرایی صندوق برابر بودجه مصوب.
۲
ـ نمایندگی صندوق در مراجع قضایی و اداری و همچنین در مقابل سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل به غیر.
۳ –
پیشنهاد آیین نامه های مالی‘ استخدامی و معاملاتی جهت تصویب در هیات وزیران
۴
ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه صندوق.
۵
ـ اقدام به سازش، داوری، تعیین داور و کارشناس با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی.
۶ –
انجام سایر اموری که برای پیشبرد اهداف صندوق ضروری است.

تبصره ۱ مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلاغ کتبی به هر یک از اعضای هیئت مدیره یا سایر کارکنان صندوق به تشخیص و مسؤولیت خود تفویض نماید.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۹ˏ۰۳ˏ۱۳۸۷)کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت از قبیل چکها، بروات، سفته ها ، قراردادها وسایر اوراق تجاری به امضای رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل صندوق و ذیحساب یا مقام مجاز از طرف وی با مهر شرکت معتبر خواهد بود. امضای مکاتبات اداری با مدیرعامل است.

ماده ۱۴ 

بازرس قانونی شرکت و بازرس علی البدل با توجه به بند (۶) ماده (۱۰) این اساسنامه و طبق قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی به مدت یک‌سال توسط مجمع عمومی انتخاب می شود

تبصره ـ در صورت فوت، استعفا یا برکناری از خدمت بازرس قانونی اصلی ، بازرس قانونی علی‌البدل وظایف وی را به‌عهده می گیرد.

ماده ۱۵

چنانچه بازرس قانونی درضمن بازرسی اشکالاتی را ملاحظه نماید مکلف است مراتب را به طور کتبی به اطلاع مدیرعامل برساند و اگر نسبت به رفع اشکال اقدام نشد باید موضوع را به مجمع عمومی گزارش نماید.

ماده ۱۶ 

بازرس قانونی حق ندارد درامور جاری صندوق مداخله نماید و باید وظایف خود را طوری انجام دهد که اخلالی درکار جاری صندوق ایجاد ننماید.

فصل چهارم ـ سایر مقررات

ماده ۱۷ 

سال مالی صندوق از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر سال می باشد مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تشکیل شرکت خواهد بود. صورتهای مالی همراه با گزارش عملکرد سالانه هیئت مدیره باید درموعد مقرر به بازرس قانونی صندوق داده شود و بازرس قانونی مکلف است گزارش خود را در موعد قانونی مربوط به مجمع عمومی تسلیم نمایند.

ماده ۱۸ (اصلاحی ۱۹ˏ۰۳ˏ۱۳۸۷)

منابع مالی صندوق از محلهای زیر تأمین می‌گردد:
۱
ـ درآمدهای حاصل از ارائه خدمات ضمانت سرمایه گذاری و کارمزد و اخذ هزینه های مربوط.
۲
ـ سودحاصل از سپرده های صندوق نزد بانکها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری .
۳
ـ درآمد ناشی از استیفای حقوق ‌صندوق ازمحل‌ ضبط وفروش وثایق ‌طرحها و واحدهای ضمانت‌شده‌.
۴
ـ بودجه عمومی (کمکهای دولتی) .
۵
ـ دریافتهای حاصل از خسارت تأخیر در پرداخت بدهی واحدهای ضمانت شده به صندوق .
۶
ـ هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی .
۷ –
کمک از وزارت صنایع و معادن و شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۸
ـ سودحاصل از خرید و فروش اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادر.
۹
ـ سایر موارد مجاز.

ماده ۱۹ 

سود ویژه سالانه صندوق پس از کسر تمامی هزینه‌ها و اندوخته قانونی، مالیات وکسور قانونی به حساب اندوخته احتیاطی صندوق منظور خواهد شد.

ماده ۲۰ 

صندوق مجازاست با توسل به‌کلیه روشهای قانونی‌ نسبت به وصول مطالبات خوداقدام نماید.

تبصره ـ در صورت ضبط سهام شرکتهای طرف ضمانت به عنوان هزینه خدمات تضمین، صندوق موظف است ظرف شش ماه سهام مزبور را به فروش برساند درغیر این صورت آن‌را در اختیار سازمان‌ جمع آوری و فروش اموال تملیکی وزارت‌امور اقتصاد و دارایی قرار دهد تا به نیابت از صندوق به فروش برساند.

ماده ۲۱ 

صندوق مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این اساسنامه آیین‌نامه‌های مربوط را تهیه و برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم نماید.

این اساسنامه به موجب نامه‌های شماره۱۳۲۴۸ / ۳۰ / ۸۴ مورخ ۲۴ / ۶ / ۱۳۸۴ و شماره ۱۴۲۱۲ / ۳۰ / ۸۴ مورخ ۷ / ۱۰ / ۱۳۸۴ شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.

پرویز داودی – معاون اول رئیس جمهور