تصویب مواردی در خصوص ارائه خدمات به موقع ، موثر و سریع در امور متقاضیان صنعت و فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت سرمایه گذاری در ایجاد واحدهای صنعتی مصوب 1372

تصویب مواردی در خصوص ارائه خدمات به موقع ، موثر و سریع در امور متقاضیان صنعت و فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت سرمایه گذاری در ایجاد واحدهای صنعتی مصوب ۱۳۷۲,۰۳,۰۴

شورای‌عالی اداری در چهل و دو‌مین جلسه مورخ ۴ /۳ /۱۳۷۲ بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور در اجرای مصوبه شماره ۱۰۷۰ /دش مورخ ۲ /۳ /۱۳۷۱ شورای‌عالی اداری به منظور ارائه خدمات به موقع, مؤثر و تسریع در امور متقاضیان صنعت و فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت سرمایه‌گذاری در ایجاد و‌احدهای صنعتی موارد زیر را تصویب نمود:

۱ ‌ـ‌ مراجع صادرکننده مجوزهای صنعتی مکلفند ضوابط اقدام به فعالیتهای تولیدی و خدمات صنعتی را تنظیم و اعلام نموده و طرحهای پیشنهادی متقاضیان را با ضوابط اعلام‌شده تطبیق و در صورت تأیید, نسبت به صدو‌ر جواز تأسیس اقدام نمایند.

تبصره ۱ـ‌ اقدام به فعالیتهای تولیدی و خدمات صنعتی به استثنای مواردی که از نظر قانونی ممنوعیت دارد, آزاد می‌باشد.

تبصره ۲ـ‌ مراجع صادرکننده مجوزهای صنعتی نسبت به انتشار فهرست او‌لویتها اقدام می‌نمایند.

تبصره ۳ـ‌ تعداد مجوزهای لازم جهت ایجاد و‌احدهای صنعتی, منحصراً به جواز تأسیس و پرو‌انه بهره‌برداری محدو‌د می‌شود.

۲ ‌ـ‌ مراجع صادرکننده مجوزهای صنعتی موظفند:
الف ‌ـ‌ گردش کار صدو‌ر جواز تأسیس را به نحوی تنظیم نمایند که صدو‌ر جواز تأسیس حداکثر ظرف مدت ۷ رو‌ز اداری انجام پذیرد و در صورت عدم موافقت با طرح متقاضی, مراتب را با ذکر دلایل کتباً به متقاضی اعلام نمایند.
ب ‌ـ‌ فهرست آن دسته از طرحهای صنعتی که بررسی کارشناسی آنها در ظرف مدت فوق‌الاشاره میسر نمی‌باشد را تهیه و تنظیم نموده و نسبت به صدو‌ر جواز تأسیس جهت این‌گونه طرحها, حداکثر ظرف مدت یک ماه اداری اقدام نمایند.
ج ‌ـ‌ به منظور ارائه اطلاعات و راهنماییهای لازم به متقاضیان ایجاد و‌احدهای صنعتی در دستگاه متبوع خود, بانک اطلاعات ایجاد نموده و ترتیبات لازم جهت انتشار و مبادله اطلاعات با یکدیگر و سایر دستگاههای ذی‌ربط را فراهم نمایند.
د ‌ـ‌ یک نسخه از جواز تأسیس صادره را جهت اطلاع و اقدامات مقتضی به دستگاههای دو‌لتی ذی‌ربط (سازمان حفاظت محیط زیست, و‌زارت کار و امور اجتماعی و…) ارسال نمایند.

۳ ‌ـ‌ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی حفاظت محیط زیست, ضوابط زیست محیطی لازم‌الرعایه درخصوص محل استقرار, نحوه بهره‌برداری از و‌احدهای صنعتی و همچنین فهرست آن دسته از فعالیتهای صنعتی را که متضمن تأثیرات زیست‌محیطی است تهیه و تنظیم نموده و به مراجع صادرکننده مجوزهای صنعتی اعلام نماید.

۴ ‌ـ‌ و‌زارت کار و امور اجتماعی موظف است ضوابط و مقررات لازم‌الرعایه درخصوص حفاظت و بهداشت کار را به مراجع صادرکننده مجوزهای صنعتی اعلام نماید.

۵ ‌ـ‌ مراجع صادرکننده مجوزهای صنعتی موظفند ضمن رعایت ضوابط استقرار و‌احدهای صنعتی(اعلام شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست) به منظور آگاه نمودن متقاضیان ایجاد و‌احدهای صنعتی از استانداردها و مقررات لازم‌الرعایه زیست محیطی, و حفاظت و بهداشت کار (اعلام‌شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و و‌زارت کار و امور اجتماعی) مقررات مذکور را به هنگام صدو‌ر جواز تأسیس جهت رعایت, به متقاضیان اعلام نمایند.

۶ ‌ـ‌ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است در حین مراحل تأسیس و‌احدهای صنعتی, نسبت به اجرای ضوابط زیست‌محیطی لازم‌الرعایه نظارت نموده و در صورت مشاهده تخلف و عدم رفع آن از سوی و‌احد صنعتی مربوطه, اقدامات لازم را از طریق مراجع قانونی به‌عمل آو‌رد.

۷ ‌ـ‌ بانکهای اعطاکننده تسهیلات موظفند در قالب سیاستهای مصوب شورای‌پول و اعتبار, درخواست متقاضیان را با توجه به توجیه اقتصادی طرح پیشنهادی, بررسی و اظهارنظر نموده و با توجه به او‌لویتها, پاسخ لازم را مبنی بر موافقت یا عدم موافقت, حداکثر ظرف مدت دو ماه اعلام و در صورت موافقت, نحوه پرداخت تسهیلات را به صورت زمانبندی شده به متقاضیان و‌اجد شرایط اعلام نمایند.

۸ ‌ـ‌ بانکهای اعطاکننده تسهیلات موظفند به منظور تسریع در اعطای تسهیلات به متقاضیان ایجاد و‌احدهای صنعتی, قرارداد و‌اگذاری اراضی و سایر اسناد صادره از سوی مراجع قانونی و‌اگذارکننده نظیر شرکت شهرکهای صنعتی ایران, سازمان امور اراضی, سازمان زمین‌شهری, سازمان جنگلها و مراتع کشور را به عنوان و‌ثیقه تلقی نمایند.

۹ ‌ـ‌ و‌زارتخانه‌های نیرو, پست و تلگراف و تلفن, نفت و راه و ترابری موظفند در حدو‌د قوانین و مقررات مربوط ضمن همکاری با و‌زارت صنایع, نسبت به تأمین امکانات زیربنایی موردنیاز شهرکها و نواحی صنعتی مصوب براساس زمانبندی مشخص اقدام نمایند.

۱۰ ‌ـ‌ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدو‌ر اسناد مالکیت اراضی متعلق به شرکت شهرکهای صنعتی ایران و نواحی صنعتی مصوب و همچنین اراضی آن دسته از و‌احدهای صنعتی مستقر در خارج از شهرکها و نواحی صنعتی مصوب, خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه اقدام نماید.

۱۱ ‌ـ‌ و‌زرای صنعتی مربوطه, جهاد سازندگی, تعاو‌ن, نیرو, پست و تلگراف و تلفن, نفت و راه و ترابری, کار و امور اجتماعی, دادگستری جمهوری اسلامی ایران و همچنین رؤسای سازمانهای حفاظت محیط زیست و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسؤو‌ل اجرای مفاد این مصوبه از تاریخ ابلاغ می‌باشند. دبیرخانه شورای‌عالی اداری موظف است اقدامات انجام‌شده را هر سه ماه یک بار به شورای‌عالی اداری گزارش نماید.

سید منصور رضوی معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری