تصویب نامه در خصوص صادرات فرآورده های نفتی، انواع مشتقات نفتی و محصولات آنها منوط به ارایه گواهی معتبر از منشاء تولید آنها مصوب 1398

تصویب نامه در خصوص صادرات فرآورده های نفتی، انواع مشتقات نفتی و محصولات آنها منوط به ارایه گواهی معتبر از منشاء تولید آنها مصوب ۱۳۹۸,۰۶,۳۱

هیأت وزیران در جلسه ۳۱ / ۶ /۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

صادرات کلیه فرآورده های نفتی، انواع مشتقات نفتی و محصولات نهایی آنها که تحت شماره تعرفه های مربوط به فصل (۲۷) کتاب مقررات صادرات و واردات، صورت می گیرد (جز تعرفه های شماره ۲۷۰۱ الی ۲۷۰۶۰۰۰۰ و ۲۷۱۶۰۰۰۰ و نیز تعرفه های ۲۷۰۷۴۰۰۰- ۲۷۰۸۲۰۰۰ – ۲۷۱۰۱۹۲۰ – ۲۷۱۲۱۰۱۰ -۲۷۱۲۱۰۹۰ – ۲۷۱۳۱۱۰۰ -۲۷۱۳۱۲۰۰)، و منوط به ارایه گواهی معتبر از منشاء تولید آنها حسب مورد می باشد. منشاءهای مجاز تولید کالاهای یاد شده، توسط وزارت نفت به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود و گمرک مکلف به رعایت آن است.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری