دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی و نظارت اتاق ‏های اصناف و چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر عملکرد آنها مصوب 1393

دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی و نظارت اتاق ‏های اصناف و چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر عملکرد آنها(موضوع بندهای (ش) ماده “۳۷” و (6) ماده “۴۵” قانون نظام صنفی) مصوب 1393,10,25

تعاریف

ماده ۱

تعاریف:

الف – قانونقانون نظام صنفی.

ب بازرس: بازرس فردی است که با پیشنهاد هیات رییسه اتاق اصناف هر شهرستان توسط کمیسیون نظارت در چارچوب مقررارت این دستورالعمل تعیین می ‏شود.

ج مدیر واحد بازرسی و نظارت: فردی است که توسط هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان و با تایید معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در چارچوب مقررات این دستورالعمل تعیین می شود.

نحوه تشکیل و وظایف واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان

ماده ۲

واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان، واحدی است که توسط اتاق ذی ربط به منظور نظارت و بازرسی بر واحدهای صنفی و رسیدگی به شکایات در چارچوب قانون نظام صنفی تشکیل می‏ شود.

تبصره تعداد بازرسان مورد نیاز به پیشنهاد اتاق اصناف هر شهرستان و موافقت اتاق اصناف ایران برای مدت معین تعیین می‏ گردند.

ماده ۳

شرایط بکارگیری مدیر واحد بازرسی و نظارت و بازرسان:

الف) نداشتن سوء پیشینه کیفری.

ب) سلامت جسمی و روانی.

ج) عدم اعتیاد به مواد مخدر.

د) گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم به استثناء معافیت پزشکی.

ه) دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در مراکز استان‏ها و فوق دیپلم در شهرستان‏ها برای بازرسان و داشتن حداقل لیسانس برای مدیر واحد بازرسی و نظارت (در رشته های تحصیلی مرتبط به تشخیص اتاق ایران)

و) حداکثر سن در زمان جذب برای بازرس ۳۵ سال و برای مدیر واحد بازرسی و نظارت ۵۵ سال.
احراز شرایط فوق بر عهده هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان می ‏باشد.

تبصره ۱بکارگیری بازرس زن برای بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی مختص بانوان الزامی است.

تبصره ۲بکارگیری کارمندان اتحادیه ‏ها و اتاق‏های اصناف در واحدهای بازرسی و نظارت به شرط منفک شدن از شغل قبلی، بلامانع می‏ باشد.

تبصره ۳انتصاب اعضای هیات مدیره اتحادیه‏ ها و هیات رییسه اتاق ‏های اصناف به عنوان مدیر واحد بازرسی و نظارت ممنوع است.

ماده ۴

وظایف و اختیارات واحد بازرسی و نظارت:

۱– بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی به منظور جلوگیری و بررسی تخلفات مربوط به فصل هشتم قانون.

۲ارایه اطلاعات و آمار مورد نیاز از شبکه توزیع کالا و خدمات صنفی و همچنین تخلفات واحدهای صنفی به طور مستمر به اتاق اصناف ایران و کمیسیون نظارت ذی ربط.

۳شناسایی اقلام کالا و خدمات صنفی دارای اولویت برای قیمت گذاری مطابق با دستورالعمل موضوع بند (ط) ماده “۵۵” قانون، جهت اعلام به کمیسیون نظارت و یا اتاق اصناف ایران.

۴همکاری با بازرسان و ناظران کمیسیون نظارت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شعب تعزیرات حکومتی.

۵همکاری با اتحادیه‏های صنفی در شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب.

ماده ۵

نحوه بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی:

۱– بازرسی و نظارت بر نحوه عرضه کالا و خدمات صنفی دارای اولویت، برابر اعلام مراجع ذی صلاح در قالب تیم‏های حداقل دو نفره یا در شرایط خاص در قالب تیم‏های مشترک با بازرسان و ناظران کمیسیون نظارت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مسئولین شعب تعزیرات حکومتی (بازرسی اولویت محور).

۲– بازرسی بر نحوه عرضه سایر کالا و خدمات صنفی براساس گزارش و شکایات (بازرسی شکایات محور).

ماده ۶

نحوه تهیه و ارسال گزارش تخلفات به اتحادیه و شعب تعزیرات حکومتی:

۱شکایت رسیده باید بلافاصله ثبت و کد رهیگری به شاکی ارایه شودواحد بازرسی و نظارت موظف است به منظور دریافت شکایات، تنظیم گزارشات بازرسی و ثبت شکایات وارده از نمونه فرم‏ها و نرم افزارهایی که توسط اتاق ایران ارایه می‏گردد، استفاده نماید.

۲ارسال گزارش بازرس به اتحادیه مربوط (ظرف مدت سه روز) با امضاء رییس اتاق اصناف شهرستان و یا مدیر واحد بازرسی و نظارت (با داشتن تفویض اختیار رییس اتاق).

۳پیگیری اخذ نتیجه، طبق زمان مقرر در قانون از اتحادیه.

تبصره در صورت وصول گزارش اتحادیه موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی، پرونده را مختومه نماید و نتیجه را ضمن اعلام به شاکی و متشاکی به واحد بازرسی و نظارت نیز اعلام کند.

۴ارجاع گزارش تخلف به شعب تعزیرات حکومتی در صورت اعتراض شاکی به نظر اتحادیه یا احراز تخلف واحد صنفی از سوی اتحادیه و یا در عدم پاسخگو بودن اتحادیه در زمان مقرر.

چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر واحدهای بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان‏ها

ماده ۷

اتاق اصناف ایران موظف است در اجرای بند (6) ماده “۴۵” قانون به منظور مدیریت، سیاست گذاری، برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف در سطح کشور، نسبت به تشکیل معاونت بازرسی و نظارت اقدام نماید.

تبصره انتصاب معاون بازرسی و نظارت پس از پیشنهاد رییس اتاق اصناف ایران و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاون توسعه بازرگانی داخلی) بر عهده رییس اتاق اصناف ایران خواهد بود.

ماده ۸

نحوه ایجاد هماهنگی و نظارت اتاق اصناف ایران بر عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت اتاق‏ها:

۱پیگیری و نظارت بر تشکیل و عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت اتاق شهرستان‏ها و مراکز استان‏ها.

تبصره – اتاق اصناف ایران می‏تواند از طریق واحدهای بازرسی و نظارت مراکز استان‏ها نسبت به هماهنگی بین واحدهای بازرسی و نظارت شهرستان‏های هر استان در چارچوب مقررات اقدام نماید.

۲ارتقاء نظام بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی با استفاده از روش‏های کارآمد از جمله روش الکترونیکی با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت.

۳ایجاد هماهنگی و تعامل لازم بین واحدهای بازرسی و نظارت با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی.

۴دریافت گزارش عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت استان‏ها و همچنین قیمت اقلام اساسی و ضروری آنها به صورت هفتگی به منظور ارایه به معاونت توسعه بازرگانی داخلی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سایر مسئولین ذی ربط.

۵شناسایی و تشویق واحدهای بازرسی و نظارت برتر استان‏ها براساس شاخص‏های ارزیابی عملکرد.

سایر مقررات

ماده ۹

منابع مالی واحدهای بازرسی و نظارت عبارتند از:
۱از محل منابع مالی اتاق اصناف شهرستان.
۲از محل منابع مالی اتاق اصناف ایران از جمله درآمدهای ناشی از جرائم دریافتی (موضوع تبصره (7) ماده “۷۲” قانون) متناسب با برنامه‏ها و عملکرد ( از جمله تعداد پرونده‏های متشکله و میزان ارزش ریالی تخلفات) مطابق ماده “۶” آیین نامه اجرایی ماده “۴۷” قانون و وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع تبصره (1) ماده “۳۱” قانون).

تبصره – اتاق اصناف شهرستان‏ها موظفند، معادل وجوه مذکور را در بودجه سنواتی پیش بینی تا پس از تصویب کمیسیون نظارت و تامین اعتبار هزینه نمایند.

ماده ۱۰

دروه‏های آموزشی ویژه بازرسان توسط سازمان تعزیرات حکومتی و برای سایر دوره‏های مورد نیاز از جمله برای مدیران واحدهای بازرسی و نظارت از طریق اتاق اصناف شهرستان‏ها با هماهنگی اتاق اصناف ایران برگزار می‏گردد.

ماده 11

رسیدگی به تخلفات مدیر واحد بازرسی و نظارت و بازرسان بر عهده هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان خواهد بود.

ماده ۱۲

این دستورالعمل در اجرای بند (ش) ماده “۳۷” و بند (6) ماده “۴۵” قانون نظام صنفی مشتمل بر ۱۲ ماده و ۸ تبصره با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و اتاق اصناف ایران تهیه و در تاریخ ۲۵ /۱۰ /۱۳۹۳ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.