ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی مصوب 1390

ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی مصوب 1390,03,08با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1

اصلاحات [اصطلاحات] مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ محدوده و حریم شهر، محدوده شهرک و روستا: مطابق با قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ـ مصوب 1384ـ

تبصره 1ـ در مورد شهرهای فاقد طرح هادی یا جامع تا زمان تهیه طرح جامع یا هادی، محدوده طرحهای مصوب قبلی آنها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 2ـ در مورد روستاها، محدوده مصوب طرح هادی روستایی ملاک عمل خواهد بود و برای روستاهای فاقد طرح هادی محدوده روستا تا زمان تهیه طرح هادی روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تعیین می‌شود.

ب ـ سکونتگاه‌ها: کلیه شهرها، روستاها، شهرکهای مسکونی و مجتمع‌های مسکونی که دارای حداقل بیست خانوار ساکن می‌باشند. ملاک تشخیص جمعیت خانوار، آخرین سرشماری مرکز آمار ایران می‌باشد.

ج ـ کاربری صنایع: عرصه‌هایی در داخل و یا خارج شهرها و روستاها که براساس طرحهای مصوب موضوع آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره 55837/ت21414هـ مورخ 20/10/1378) برای فعالیتهای تولیدی و خدماتی اختصاص داده می‌شود.

د ‌ـ مکانهای صنعتی: عرصه‌هایی خارج از محدوده شهرها و روستاها که در طرحهای جامع شهری و ناحیه‌ای حسب ضوابط مربوط برای استقرار فعالیتهای صنعتی مجاز و مشروط تعیین شده‌اند.

هـ ـ شهرک صنعتی تخصصی: شهرکی که در زمینه تولید یا خدمات صنعتی خاص و یا فعالیتهای هم خانواده یا مکمل و واحدهای پژوهشی و فناوری و خدمات پشتیبانی آن ایجاد می‌شود.

و ـ ناحیه صنعتی روستایی: مطابق با آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی (موضوع تصویب‌نامه شماره 116002/ت35253هـ مورخ 18/9/1385)

ز ـ حریم کمی و کیفی آب: مطابق بند (خ) اصلاحی ماده (1) آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی (موضوع تصویب‌نامه شماره 58977/ت29101 هـ مورخ 18/12/1382).

ح ـ مناطق حساس ساحلی ـ دریایی: خورها، مصبها، خلیج‌ها، تالاب‌های ساحلی، رویشگاههای حرا، بسترهای علفی، صخره‌های مرجانی، مناطق تخم‌گذاری لاک‌پشتهای دریایی و نظایر آنها که واجد منابع حساس ساحلی و دریایی و یا وابسته به دریا می‌باشند و این حساسیت به واسطه تنوع زیستی، غنای جانداران، وجود گونه‌های در معرض خطر، آسیب‌پذیر و کمیاب، واقع شدن اجتماع‌های حیاتی در آستانه تحمل اکولوژیک در آنها، حساسیت به آلاینده‌ها، کندی ترمیم آسیب‌های وارد شده بر محیط زیست و مشکلات ناشی از پاکسازی از آلاینده‌های محیطی آنها می‌باشد.

ط ـ فناوری زیست محیطی: تولید یا فرآیندی از تولید که منجر به حذف، پیشگیری، کاهش یا تخفیف اثرات منفی ناشی از فعالیتهای انسانی بر محیط زیست گردد، فرآیندهایی که منتج به تولید مواد زاید جامد کمتر، مصرف کمتر منابع و در نهایت کارآیی بالاتر شوند.

ی ـ منطقه‌بندی ایران برای استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی: براساس طرح کالبدی ملی و منطقه‌‌ای ایران موضوع مصوبه مورخ 25/12/1375 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، کشور به ده منطقه به شرح جدول پیوست شماره (1) که به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است تقسیم گردیده‌است.

ماده 2

واحدهای صنعتی و تولیدی با توجه به فرآیند تولید به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
1ـ غذایی
2ـ نساجی
3ـ چرم
4ـ سلولزی
5 ـ فلزی
6 ـ کانی غیرفلزی
7ـ شیمیایی
8 ـ دارویی
9ـ برق و الکترونیک
10ـ کشاورزی
11ـ ماشین‌سازی
12ـ نوین (نانو و بیوتکنولوژی)
13ـ نفت و گاز و پتروشیمی
14ـ بازیافت

ماده 3

صنایع براساس شدت و ضعف‌آلودگی و دیگر مسایل زیست‌محیطی در گروههای ذکر شده در ماده (2)
این تصویب‌نامه در رده‌هایی با مشخصات زیر قرار می‌گیرند:

رده1ـ واحدهای این رده مجاز می‌باشند تا در کاربری های صنعتی، کارگاهی و یا تجاری داخل شهرها و روستاها یا مکانهای صنعتی مجاز خارج از محدوده مصوب شهری و روستایی استقرار یابند.

رده‌های 2و3ـ واحدهای این رده‌ها مجازند در شهرکها و نواحی صنعتی و مکانهای صنعتی در خارج از محدوده مصوب شهرها و روستاها مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربری‌ها به شرح جدول پیوست شماره (2) که به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است استقرار یابند.

رده‌های 4و5 و6 ـ واحدهای این رده‌ها مجازند در شهرکها و نواحی صنعتی و یا مکانهای صنعتی مصوب تعیین شده در خارج از حریم مصوب شهر و خارج از محدوده مصوب روستاها و مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربری‌ها به شرح جدول پیوست شماره (2) استقرار یابند.

تبصره1ـ در مناطقی که فاقد شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی می‌باشند واحدهای مشمول رده‌های (2)، (3)، (4)، (5) و (6) می‌توانند با رعایت حداقل فواصل از مراکز و اماکن به شرح جدول پیوست شماره (2) در سایر مکانهای صنعتی تعیین شده در خارج از حریم مصوب شهر (در خصوص رده‌های «2» و «3» خارج از محدوده شهر) و روستا استقرار یابند.

تبصره2ـ واحدهای کشاورزی مشمول رده‌های (2)، (3)، (4)، (5) و (6) می‌توانند با رعایت فواصل به شرح جدول پیوست شماره (2) در خارج از شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی و یا در داخل مجتمع‌های تخصصی و مجتمع‌های تولیدی کشاورزی مستقر شوند.

رده 7ـ محل پیشنهادی جهت استقرار واحدهای این رده در خارج از حریم شهر و روستا با توجه به فرآیند تولید، توپوگرافی منطقه، شرایط اقلیمی، ظرفیت قابل تحمل محیط زیست، جهت بادهای غالب، جهات توسعه شهری و سایر ملاحظات زیست محیطی، به صورت موردی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان به شرح جدول پیوست شماره (1) و بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان حفاظت محیط زیست صادر می‌گردد مورد بررسی کارشناسی و اعلام نظر قرار می‌گیرد.

تبصره3ـ استقرار صنایع در اراضی مستعد کشاورزی منطبق با قوانین و مقررات، مستلزم کسب موافقت وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.

تبصره4ـ احداث و استقرار واحدهای این رده صرفاً در شهرکهای صنعتی تخصصی مجاز است.

ماده 4‌

در چهارچوب ضوابط شهرکهای صنعتی، احداث هر نوع واحد تولیدی و صنعتی به استثنای صنایع رده (7) در داخل شهرکها و نواحی صنعتی مشروط به اینکه شهرک دارای طرحهای منطقه‌بندی استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی، فضای سبز و سیستم مرکزی تصفیه فاضلاب باشد، بلامانع است. متقاضیان احداث شهرکهای صنعتی همزمان با اخذ مجوز احداث موظف به طراحی سیستم تصفیه فاضلاب مرکزی بوده و باید پس از واگذاری پنجاه درصد (50%) واحدها و به بهره‌برداری رسیدن سی درصد (30%) آنها و وجود حداقل (100) متر مکعب فاضلاب در روز، نسبت به احداث سیستم تصفیه فاضلاب مرکزی اقدام نمایند.

ماده 5

تا زمـان بهره‌برداری سـیستم مرکزی تصـفیه فاضلاب هر واحـد باید نسبت به راه‌اندازی سیستم پیش تصفیه فاضلاب و دفع فاضلاب خود اقدام نماید. منطقه‌بندی شهرکهای صنعتی باید با توجه به نوع آلودگی‌ها براساس جدول استقرار منطقه‌ها به شرح جدول پیوست شماره (3) که به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت‌وزیران» تأیید شده است، صورت گیرد.

ماده 6

استقرار واحدهای آب بر و فاضلاب‌زا (به استثنای واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی) در داخل دشت‌ها و آبخوانهای ممنوعه و بحرانی کشور که توسط وزارت نیرو اعلام می‌شود، منوط به اخذ مجوز وزارت نیرو و موافقت سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.

ماده 7

فهرست رده‌بندی صنایع به شرح پیوست شماره (4) که به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت‌ وزیران» تأیید شده است، تعیین می‌شود. چنانچه واحد تولیدی و صنعتی در فهرست یکی از کدهای مندرج در این ضوابط اشاره نشده باشد به منظور تعیین کد جدید و یا تطبیق آن با کدهای موجود، موضوع در کمیته‌ای به مسؤولیت سازمان حفاظت محیط زیست و با مشارکت نماینده تام‌الاختیار ارگان ذی‌ربط صادرکننده جواز مطرح و تصمیم‌گیری خواهد شد.

ماده 8

در مواردی که امکان اجرای ضوابط استقرار در استان وجود نداشته باشد، مراتب در کارگروهی به ریاست معاون امور عمرانی استانداری و نمایندگان ادارات کل صنایع و معادن، حفاظت محیط زیست، راه‌ و شهرسازی، نیرو (رییس شورای انسجام بخشی استان)، نفت (با معرفی وزارت نفت) و جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا با در نظر گرفتن مواردی از قبیل فرآیند تولید، توپوگرافی منطقه، شرایط اقلیمی، ظرفیت قابل تحمل محیط زیست، جهت باد غالب و گسترش شهرها در مورد محل استقرار صنایع رده‌های (1) تا (3) موضوع ماده (3) این آیین‌نامه تصمیم‌گیری نمایند. دبیرخانه این کارگروه در اداره کل حفاظت محیط زیست استان خواهد بود.

تبصره ـ چنانچه کارگروه مذکور بر استقرار صنایع رده‌های (4) تا (7) موضوع ماده (3) این آیین‌نامه خارج از ضوابط فوق اصرار داشته‌باشد، موضوع به کمیسیون متشکل از افراد متناظر در مرکز در سطح معاونین وزرا به ریاست معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست جهت تصمیم‌گیری ارجاع می‌شود.

ماده 9

مراجع صادرکننده مجوز تأسیس واحدهای صنعتی و تولیدی موظفند قبل از استقرار واحد، موضوع را از ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها استعلام نمایند. ادارات یادشده موظفند در صورت وجود مغایرت با ضوابط استقرار، ظرف دو هفته از تاریخ وصول استعلام، موارد مغایرت را اعلام نمایند، عدم اعلام مغایرت در مهلت یاد شده به منزله موافقت تلقی می‌شود.

ماده 10

مراجع صادرکننده جواز تأسیس (به استثنای واحدهای صنعتی متقاضی استقرار در شهرکها و نواحی صنعتی) مکلفند در هنگام صدور جواز تأسیس سایر قوانین و مقرراتی را که متقاضی موظف به رعایت آن می‌باشد از جمله: اخذ کاربری مصوب از کمیسیون موضوع ماده (13) آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها ـ مصوب 1356ـ ؛ اخذ پروانه ساختمانی از مرجع صدور جواز تأسیس؛ اخذ پایان کار ساختمانی از مرجع صدور پروانه ساختمانی؛ اخذ موافقت صدور پروانه بهره‌برداری از مراجع مربوط (محیط زیست و دستگاه صادرکننده) را در ظهر جواز صادره به متقاضی درج نماید.

ماده 11

کلیه مراجع و دستگاههای متولی استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی و نیز مراجع صدور جواز تأسیس مکلفند در صورت وجود شهرک یا ناحیه صنعتی نسبت به هدایت متقاضیان به مناطق یادشده اقدام و از استقرار پراکنده واحدهای مذکور ممانعت نمایند.

ماده 12

تصویب نامه های شماره 64677/ت18591هـ مورخ 26/ 12/ 1378، شماره 11359/ت23415هـ – مورخ 21/ 3/ 1380 و شماره 27965/ت32010هـ مورخ 8/ 5/ 1384 لغو و تصویب نامه های شماره 32719/ت25842هـ مورخ 16/ 7/ 1381 با اعمال اصلاحات این آیین نامه و شماره 4/ 1066 مورخ 28/ 3/ 1346 و اصلاحات بعدی آن و لایحه قانونی لغو محدودیت ایجاد کارخانجات و صنایع در داخل شعاع 50 کیلومتری اصفهان – مصوب 1359 – شورای انقلاب، همچنان به قوت خود باقی می باشند.

معاون اول رییس جمهور – محمدرضا رحیمی

پیوست شماره 1
جدول شماره 1: منطقه بندی ایران جهت استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی بر اساس طرح کالبدی ملی و منطقه ای ایران موضوع مصوبه مورخ 25/12/1375 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

ردیف منطقه نام استانها
1 آذربایجان 1- اردبیل 2- آذربایجان غربی 3- آذربایجان شرقی
2 زاگرس 1- لرستان 2- کردستان 3- ایلام 4- همدان 5- کرمانشاه
3 خوزستان 1- کهگیلویه و بویر احمد 2- خوزستان
4 فارس فارس
5 البرز جنوبی 1- قزوین 2- تهران 3- البرز 4- سمنان 5- قم 6- مرکزی 7- زنجان
6 مرکزی 1- اصفهان 2- یزد 3- چهارمحال و بختیاری
7 جنوب شرقی 1- کرمان 2- سیستان و بلوچستان
8 ساحلی شمال 1- مازندران 2- گیلان 3- گلستان
9 ساحلی جنوب 1- هرمزگان 2- بوشهر
10 خراسان 1- خراسان رضوی 2- خراسان جنوبی 3- خراسان شمالی

پیوست شماره 2
جدول شماره 2: حداقل فواصل مجاز برای استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی

فاصله از مراکز مختلف به متر
ردیف اماکن و مراکز رده 1 رده 2 رده 3 رده 4 رده 5 رده 6
1 سکونتگاهها مرکز استان ( آخرین محدوده سکونتگاه ( 500 1000 1500 2000 2500
2 مرکز شهرستان ( آخرین محدوده سکونتگاه ( 250 500 1000 1500 2000
3 شهر 200 500 1000 1500 2000
4 روستا 200 500 750 1000 1500
5 مراکز درمانی و آموزشی 200 500 750 1000 1500
6 مراکز نظامی 50 200 500 750 1000 1500
7 پارک ملی – تالاب – دریاچه – اثر طبیعی ملی 150 150 500 1000 1500 2000
8 پناهگاه حیاط وحش – منطقه حفاظت شده 150 200 250 500 1000
9 رودخانه دایمی غیر شرب * (مطابق با دستورالعمل تعیین حریم کیفی آبهای سطحی موضوع تصویب نامه شماره 58977/ت29101هـ مورخ 18/12/1383 هئیت محترم وزیران) 150 250 500
10 رودخانه دایمی آب شرب 250 500 750
11 قنات و چاه و آب شرب 0 50 0 150 200 250

* به جزء رودخانه های حفاظت شده ( مطابق با دستور العمل تعیین حریم کیفی آبهای سطحی موضوع تصویب نامه شماره 58977/ت29101 هـ مورخ 18/12/1383 )

پیوست شماره 3
جدول شماره 3: جدول استقرار منطقه ها در شهرکهای صنعتی

صنایع همجواری
سلولزی حد واسط صنایع فاقد آلودگی و آلوده کننده همجوار با صنایع برق ، نساجی،فلزی و کانی غیر فلزی
فلزی حد واسط صنایع فاقد آلودگی و آلوده کننده، همجوار با صنایع کانی غیرفلزی ، شیمیایی، نفت و سلولزی
غذایی و دارویی در سمت شروع باد غالب همجوار با صنایع نساجی ، برق و سلولزی
برق و الکترونیک در سمت شروع باد غالب همجوار با صنایع غذایی ، صنایع سلولزی و صنایع نساجی
نساجی نزدیک تصفیه خانه فاضلاب همجوار با صنایع غذایی ، صنایع برق ، صنایع سلولزی و صنایع شیمیایی
شیمیایی، نفت در منتهی الیه جهت باد غالب همجوار با صنایع سلولزی ، صنایع فلزی و صنایع کانی غیرفلزی
کانی غیر فلزی در منتهی الیه جهت باد غالب همجوار با صنایع فلزی ، صنایع سلولزی ، صنایع شیمیایی و صنایع نساجی
چرم در منتهی الیه جهت باد غالب همجوار با صنایع سلولزی ، صنایع فلزی و صنایع کانی غیرفلزی ، شیمیایی و نفت

پیوست 4 : طبقه بندی و تعیین رده های واحدهای صنعتی و تولیدی گروه صنایع غذایی (1000)

رده 1 (الف)

ردیف نام واحد
1101 تهیه و بسته بندی خشکبار بدون شستشو
1102 بسته بندی خرما بدون شستشو
1103 واحد تولید آب نبات و پولکی و شکرپنیر و غیره تا 300 تن در سال
1104 واحد تولید نبات (نبات ریزی)
1105 واحد تولید گز و سوهان تا 300 تن در سال
1106 واحد بسته بندی نمک و ادویه جات
1107 واحد بسته بندی چای
1108 واحد بسته بندی قهوه
1109 واحد تولید نان صنعتی تا 300 تن در سال
1110 واحد بسته بندی عسل
1111 تولید بستنی تا 300 تن در سال
1112 تولید شیرینی و نان تا 300 تن در سال
1113 آسیاب و تولید آرد گندم و جو تا 300 تن در سال
1114 واحد بسته بندی کره و سایر لبنیات
1115 تولید بیسکویت و شکلات تا 300 تن در سال
1116 واحد رشته بری تا 300 تن در سال
1117 واحد ماکارونی سازی تا 300 تن در سال
1118 واحد تولید آج موم (مخصوص کندوی عسل)
1119 واحد بسته بندی سبزیجات و میوه جات
1120 واحد تولید یخ
1121 واحد تولید نان بستنی
1122 واحد بسته بندی گلاب
1123 واحد بسته بندی عرقیات گیاهی
1124 واحد بسته بندی جو بدون عملیات و بوجاری و شستشو
1125 واحد سورتینگ و بسته بندی حبوبات بدون بوجاری
1126 واحد تولید بهبود دهنده کیفیت آرد
1127 واحد تولید غذای کودک از آرد غلات آماده بدون عملیات بوجاری و آسیاب
1128 واحد جمع آوری شیر تا ظرفیت پنج تن در ‏روز در مراکز روستایی
1129 بسته بندی آب میوه از کنسانتره بدون شستشو
1130 واحد تولید غذای آماده تا 900 تن در سال
1131 واحد پخت آجیل
1132 واحد تولید پودر قارچ مشروط به عدم وجود عملیات شستشو در فرایند تولید
1133 واحد جمع آوری شیر با ظرفیت 50 تن در روز در مراکز شهری
1134 واحد تولید پودر پوست پسته
1135 واحد بسته بندی عرقیات و داروهای گیاهی

رده 2 (ب)

ردیف نام واحد
1201 واحد تولید قند حبه و کله به روش نم زدن و بدون روش پخت
1202 واحد تولید همبرگر
1203 واحد لپه سازی
1204 واحد تصفیه نمک و بسته بندی
1205 واحد تولید نمک یددار و یا مشابه آن
1206 کارخانه برنج پاک کنی
1207 واحد تولید بیسکویت و شکلات بیش از 300 تن در سال
1208 واحد تهیه ، شستشو و بسته بندی خشکبار و خرما
1209 واحد تولید ماکارونی بیش از 300 تن در سال
1210 واحد تولید رشته بری بیش از 300 تن در سال
1211 واحد تولید عرقیات گیاهی
1212 واحد تولید ترشیجات و رب سازی تا 300 تن در سال
1213 تولید گز و سوهان بیش از 300 تن در سال
1214 تولید آب نبات ، پولکی ، شکرپنیر و غیر و بیش از 300 تن در سال
1215 کارخانه چای خشک کنی
1216 تولید بستنی و ژله بیش از 300 تن در سال
1217 تولید پودر میوه و لواشک
1218 تولید آدامس
1219 پودر سیر و پیاز و سیب زمینی
1220 تولید چیپس و کوران فلکس – پفک
1221 تولید شیرینی و نان بیش از 300 تن در سال
1222 واحد تولید روغن خوراکی از کره
1223 واحد تولید شیره خرما و انگور
1224 واحد ت+ولید انواع سس
1225 واحد تولید پودر و پروتئین سویا
1226 واحد تولید حلوا شکری و حلوا ارده
1227 واحد تولید دودی کردن ماهی
1228 واحد بادام شیرین کن
1229 واحد پوست کن غلات و حبوبات
1230 واحد تولید آرد به روش نم زدن سریع
1231 واحد فرمولاسیون آنزیم های دباغی ، غذایی از مواد آماده
1232 واحد تولید شیر و پنیر و ماست نباتی از سویا
1233 واحد زیره پاک کنی
1234 واحد بسته بندی جو با عملیات بوجاری و شستشو
1235 واحد بادام شیرین کن
1236 واحد سورتینگ و بسته بندی حبوبات بوجاری
1237 واحد بسته بندی و انجماد گوشت سفید بدون کشتارگاه
1238 واحد پاستوریزاسیون و بسته بندی آب معدنی
1239 واحد آماده سازی و بسته بندی پودر نوشابه های غیر الکلی از مواد آماده
1240 واحد تولید شیرین گندمک
1241 واحد تولید بسته بندی و انجماد گوشت قرمز بدون کشتار
1242 واحد تولید عصاره کولا با طعم های مختلف و اسانس از مواد آماده
1243 واحد تولید خوراک دام از گندم و جو و ذرت
1244 تولید اسانس های خوراکی از عصاره های آماده
1245 واحد تولید پودر یونجه
1246 واحد تولید پودر کتلت و مواد مشابه
1247 واحد تولید اسانس ، تنطور ، آلکالوئید از مواد طبیعی و شیمیائی
1248 واحد تولید شربت آلات
1249 واحد تولید شیرین بلوط
1250 واحد تولید آبمیوه و ابغوره تا 1000 تن در سال
1251 واحد تولید غذای آماده با ظرفیت بیش از 900 تن در سال
1252 واحد تولید اسپری زعفران
1253 واحد تولید پودینگ
1254 واحد بسته بندی آرد
1255 واحد بسته بندی روغن های گیاهی ، خوراکی ، وازلین ، پارافین
1256 واحد تولید پودر گوجه فرنگی تا ظرفیت 3000
1257 واحد بسته بندی کله گاوی ، گوسفندی ، سیرابی و شیردان
1258 واحد تولید رنگ خوراکی
1259 واحد تولید زیتون پرورده
1260 واحد نانوایی صنعتی با ظرفیت 300 تن تا 3000 تن در سال
1261 واحد تولید سیگارت فیلتردار
1262 تولید نوشابه طبیعی از اسانس گیاهی
1263 واحد جداسازی باقلا از پوست
1264 واحد تولید پودر سوخاری
1265 واحد بسته بندی ذرت علوفه ای
1266 واحد عمل آوری و بسته بندی قارچ خوراکی
1267 جمع آوری شیر با ظرفیت بیش از پنج تن در روز در مراکز روستایی و بیش از پنجاه تن در روز در مراکز شهری
1268 واحد تولید و بسته بندی مکمل غذایی انسان تا ظرفیت 900 تن در سال

رده 3 (ج):

ردیف نام واحد
1301 واحد تولید آب میوه و کنسانتره
1302 واحد نانوایی صنعتی بیش از 3000 تن در سال
1303 واحد تولید دوغ بدون گاز
1304 واحد تولید کمپوت و کنسرو میوه سبزیجات و انواع مربا
1305 واحد تولید پکتین از پوست مرکبات
1306 واحد تولید نشاسته ، گلوکز، مالتوز، لاکتوز، لولز و سوربیتول
1307 واحد نمک کوبی (آسیاب نمک)
1308 واحد صنعتی تولید سرکه
1309 تولید فرآورده های گوشتی با شستشو و بدون کشتار (سوسیس و کالباس)
1310 واحد ذرت خشک کنی همراه با تاسیسات انبار و سیلو
1311 واحد خشک کردن غلات
1312 واحد تولید لیزین (اسیدهای آمینه) تا ظرفیت 6000 تن در سال
1313 واحد تولید پودر پنیر
1314 واحد تغلیظ آب پنیر
1315 واحد تولید لبنیات و شیر پاستوریزه تا ظرفیت 6000 تن در سال
1316 واحد تولید و عمل آوری فرآورده های دریایی
1317 واحد تولید قند مایع تا ظرفیت 6000 تن در سال
1318 واحد تولید آبمیوه و آبغوره
1319 واحد تولید و بسته بندی و انجماد بال و پای مرغ و آلایش آن
1320 واحد تولید قند حبه و کله با روش پخت
1321 واحد تولید پودر هویج
1322 واحد تولید توتون و تنباکو (میوه ای و سیگاری)
1323 واحد تولید مشتقات نشاسته (دکسترین سفید ،سفید ، نشاسته ، ژلونیه)
1325 واحد تولید کافئین از ضایعات چای
1326 واحد تولید عصاره جوانه گندم ، جو، ذرت و پروتئین
1327 واحد ترمینال ضبط پسته شامل پوست کندن ، شستشو، جداکردن و خشک کردن
1329 واحد تولید سرکه از ضایعات خرما
1330 واحد تولید مکمل های غذایی – رژیمی بر پایه پروتئین و کربوهیدرات – بسته بندی کراتین منو هیدرات وال – گلوتامین و شکوبار
1331 تولید انواع مکمل غذایی انسان (غذایی و تقویتی) ، نشاسته اصلاح شده، بسته بندی شیر خشک و غذای مخصوص بیماران
1332 واحد تولید گلخانه ای جلبک کلرلاولگاریس
1333 واحد تولید مکمل های غذایی رژیمی بیش از 900 تن در سال

رده 4 (د)

ردیف نام واحد
1401 واحد تولید آرد با شستشوی گندم
1402 واحد استحصال روغن زیتون
1403 واحد تصفیه روغن زیتون
1404 واحد تولید روغن ماهی
1405 واحد تولید روغن گیاهی بدون تصفیه برای مصارف طبی ، صنعتی و خوراکی
1406 واحد تولید شیر و لبنیات پاستوریزه تا ظرفیت 6000 تن در سال
1407 تولید انواع محصولات از توتون و تنباکو (سیگارت)
1408 واحد تولید نوشابه های غیر الکلی
1409 واحد تولید ماءالشعیر و عصاره مالت
1410 واحد تولید مخمر و خمیر مایه
1411 واحد تولید شیر خشک و غذای کودک
1412 واحد تولید و بسته بندی و مواد غذایی از قبیل کنسرو ماهی ، کنسرو گوشت و لوبیا و غیره
1413 واحد تولید دوغ گازدار
1414 واحد تولیدی پودر تخم مرغ
1415 واحد تصفیه و بسته بندی روغن نباتی بدون عملیات روغن کشی
1416 واحد تولید خوراک میگو و ماهی با پودر آماده
1417 واحد تولید اسیدسیتریک – پودر صدف
1418 واحد تولید روغن خام، کنجاله و لینتر پنبه بدون تصفیه روغن
1419 واحد تولید کره نباتی (مارگارین)
1415 واحد تولید قند مایع بیش از 6000 تن در سال
1416 واحد تولید لیزین (اسیدهای آمینه) با ظرفیت بیش از 6000 تن در سال
1417 واحد صنعتی نوشابه بر پایه عرقیات
1418 واحد تولید محرکهای بیولوژیک رشد گیاه
1419 واحد تولید خوراک دام از جو، ذرت ،تخم پنبه ، کنجاله های کلزا ، سویا و سایر مواد خام کشاورزی

رده 5 (ه)

ردیف نام واحد
1501 واحد تولید روغن گیاهی همراه با تصفیه
1502 واحد تولید پودر استخوان
1503 واحد تولید پودر گوشت و تبدیل ضایعات و تولید ژلاتین
1504 واحد تولید پودر ماهی
1505 کارخانجات تولید روغن نباتی
1506 واحد تصفیه شکر
1507 واحد بتاکاروتن
1508 واحد تولید روغن سویای اپوکسی و فرمیات سدیم با عملیات روغن کشی و تصفیه روغن
1509 واحد تولید روغن خام از دانه های گیاهی
1511 واحد تولید ژلاتین از استخوان

رده 7

ردیف نام واحد
1701 مجتمع های بزرگ کشت و صنعت
1702 کارخانجات بزرگ تولید قند و شکر
* واحدهایی که حداقل یا حداکثر ظرفیت آنها در رده های مختلف مشخص نشده است می توانند در صورت ظرفیت کمتر از حداقل در رده قبل از آن و ظرفیت بیشتر از حداکثر در رده بعدی قرار گیرند.

گروه صنایع نساجی (2000)
رده 1 (الف)

ردیف نام واحد
2101 واحد قالی بافی ، زیلو بافی و نمد مالی دستی و دست بافها
2102 شیرازه دوزی حاشیه موکت و فرش ماشینی
2103 جوراب بافی حداکثر سه دستگاه با تولید حداکثر (100 تن در سال)
2104 کشبافی و تریکوبافی ، گرد بافی ، کتن و راشل حداکثر تا سه دستگاه (تا 100 تن در سال
2105 واحد تولید لباس و پوشاک حداکثر 000ر30 ‏(سی هزار) دست انواع لباس و پوشاک در سال
2106 تولید طناب نخی یا کنفی ، تور ماهیگیری ، قیطان ، انواع نوار و روبان
2107 واحد دوزندگی لحاف و تشک و بالش بدون خط حلاجی یا با استفاده از پشم شیشه
2108 واحد چاپ پارچه به روش دستی (مانند پارچه قلمکار اصفهان چاپ سیلک و غیره)
2109 پارچه بافی دستی (غیر موتوری)
2110 واحد تولید فتیله نفت سوز و نوارهای صنعتی
2111 واحد چله پیچی
2112 واحد تولید پرده کرکره عمودی از رول آماده پارچه ای
2113 واحد تولید عروسک پارچه ای تا ظرفیت 300 هزار عدد در سال
2114 واحد تولید الیاف پروپیلن
2115 واحد تولید وسائل ارتوپدی پارچه ای (مچ بند ، زانو بند و …)

رده 2 (ب)

ردیف نام واحد
2201 کشبافی و تریکوبافی ، گردبافی با ظرفیت 100 تا 600 تن در سال
2202 واحد تولید موکت و منسوجات نبافته بدون رنگرزی
2203 واحد تولید فرش ماشینی بدون ریسندگی و رنگرزی
2204 جوراب بافی بیش از 3 دستگاه با بیش از یکصد تن در سال
2205 واحد تولید لباس و پوشاک بیش از 000ر30 ‏(سی هزار) دست در سال
2206 تولید تور تزئینی و پرده ای بدون رنگرزی
2207 واحد حلاجی و ریسندگی و تولید انواع نخ (الیاف مصنوعی ، پنبه ای و ابریشمی) بدون رنگرزی تا حداکثر 600 تن
2208 حلاجی و تولید انواع کاموا بدون رنگرزی
2209 زیپ سازی بدون رنگرزی
2210 واحد حلاجی و ریسندگی پشم و الیاف مصنوعی حداکثر تا 600 تن در سال
2211 واحد حوله بافی بدون رنگرزی
2212 واحد بافندگی پارچه بدون رنگرزی
2213 واحد ریسندگی و بافندگی بدون رنگبری و رنگرزی (متقال خام و برزنت خام)
2214 واحد گونی بافی و کتانی (کنفی)
2215 واحد گونی بافی از الیاف مصنوعی (گونی پلی پروپیلن معروف به p.p )
2216 واحد تولید حصیربافی پلاستیکی
2217 واحد تولید لحاف تشک بالش
2218 پتوبافی بدون رنگرزی
2219 واحد تولید پارچه های ضد آب (بارانی شمعی)
2220 واحد بازیافت پنبه از ضایعات پنبه
2221 واحد تکمیل حرارتی پارچه (فیکسه) بدون عملیات شستشو و رنگرزی
2222 واحد تولید پارچه های سیستم پنبه ای و الیاف مصنوعی بدون عملیات رنگرزی

رده 3 (ج)

ردیف نام واحد
2301 تولید تور تزئینی و پرده ای با رنگرزی
2302 واحد رنگرزی گیاهی
2303 واحد چاپ پارچه به روش ماشینی
2304 واحدهای بازیابی ضایعات نساجی با شستشو (پارچه نخ و الیاف)
2305 واحد شستشو و رنگرزی پر
2307 واحد حلاجی و ریسندگی پشم از 300 تن تا 600 تن در سال
2308 واحد حلاجی و ریسندگی و تولید انواع نخ(مواد مصنوعی ،ابریشمی،پنبه) بیش از 600 تن در سال
2309 کارخانجات پنبه پاکنی
2310 واحد تولید نوار بهداشتی و پوشک بچه
2312 واحد تولید تسمه های برزنتی
2313 واحد کشبافی (کش و راشل) بیش از 600 تن در سال
2314 واحد تولید الیاف پلی استر
2315 واحد تولید پنبه هیدروفیل
2316 واحد سنگ شویی لباس
2317 واحد تولید پارچه های سیستم پنبه ای و الیاف مصنوعی با عملیات رنگرزی در فرآیند تولید
2318 واحد تولید و مونتاژ بلن

رده 4 (د)

ردیف نام واحد
2401 واحد رنگرزی گیاهی بیش از 1000 تن در سال
2402 واحدهای تولید موکت و فرش ماشینی با رنگرزی
2403 واحد تولید برزنت با رنگرزی
2404 واحد پشم شویی
2405 واحد ریسندگی و بافندگی با شستشو ،رنگرزی و چاپ و تکمیل
2406 واحد رنگرزی ،چاپ و تکمیل (به صورت واحد مستقل)
2407 پنوبافی با رنگرزی
2408 واحد حوله بافی با رنگرزی
2409 واحد تولید نخ کاموا با رنگرزی
2410 واحد ریسندگی نخ آکرولیک با رنگرزی و استفاده از نخ آماده
2412 واحد حلاجی و ریسندگی و تولید انواع نخ(مواد مصنوعی –ابریشمی-پنبه) بیش از 600 تن در سال
2413 واحد تهیه پر بهداشتی
2416 واحد تولید لایی و موکت
2417 واحد موکت بافی با رنگرزی

رده 5 (ه)

ردیف نام واحد
2501 واحد تولید پلی پزاسیون پلی اکریل
2502 واحد تولید الیاف اکریلیک
*واحدهایی که حداقل یا حداکثر ظرفیت آنها در رده های مختلف مشخص نشده است می توانند در صورت ظرفیت کمتر از حداقل در رده قبل از آن و ظرفیت بیشتر از حداکثر در رده بعدی قرار گیرند.

گروه صنایع چرم (3000)
رده 1(الف)

ردیف نام واحد
3101 واحد تولید مصنوعات سراجی از قبیل کیف ، دستکش، جلد چرمی و نظایر آن
3102 واحد تولید مصنوعات پوستی از قبیل کلاه پوستی ، پوستین و موارد مشابه از پوست دباغی شده
3103 واحد تولید پستایی کفش حداکثر تا 30000 جفت در سال
3104 واحد تولید کفش ماشینی حداکثر تا 30000 جفت در سال
3105 واحد مونتاژ دست و پای مصنوعی با استفاده از چرم
3106 واحد مونتاژ لوازم ارتوپدی با استفاده از چرم
3107 واحد چاپ روی چرم
3108 واحد تولید زین و یراق از چرم آماده
3109 واحد تولید توپهای ورزشی از چرم آماده

رده 2(ب)

ردیف نام واحد
3201 واحد تولید کفش ماشینی حداکثر تا 2 میلیون جفت در سال
3202 واحد تولید نخ جراحی از رده پاک شده (نخ کات کوت)
3203 کارخانجات تولید البسه چرمی از چرم آماده
3204 واحد تولید کفش نیمه اتوماتیک

رده 3(ج)

ردیف نام واحد
3301 واحد تولید کفش ماشینی حداکثر تا 2 میلیون جفت در سال
3302 واحد تولید چرم بازیابی شده از ضایعات چرمسازی
3303 واحدهای سورت روده (روده پاک شده) به صورت واحد مستقل
3304 واحد تولید چرم مصنوعی با استفاده از ضایعات چرم
3305 واحد تولید کفش ایمنی از چرم مصنوعی (لاستیکی) بصورت دستگاه تزریقی

رده 4(د)

ردیف نام واحد
3401 واحد پرداخت و تکمیل چرم (به صورت واحد مستقل)
3402 واحد رنگرزی پوست و چرم آماده (به صورت واحد مستقل)
3403 واحد تولید چرم مصنوعی با استفاده از مواد اولیه
3404 واحد انبار پوست ، روده و نمک سود کردن

رده 5(ه)

ردیف نام واحد
3501 واحد دباغی ، سالامبورسازی ، چرم سازی، روده پاک کنی ، زهتابی
3502 واحد تولید چرم از پوست آبزیان

گروه صنایع سلولزی (4000)
رده 1 (الف)

ردیف نام واحد
4101 واحد تولید جعبه مقوایی و کارتن از ورق آماده
4102 واحد تولید پاکت خواربار و مراسلات و مشابه آن
4103 واحد تهیه کاغذ دیواری از کاغذ آماده و چاپ شده
4104 واحد تولید کاغذ و دفتر از کاغذ آماده
4105 واحد تولید لوازم التحریر کاغذی و مقوایی از ورق آماده
4106 واحد صحافی و چاپخانه های ساده
4107 واحد تولید مصنوعات چوب پنبه ای
4108 واحد نجاری و خراطی بدون الوارسازی
4109 واحد مبل سازی و سایر مصنوعات چوبی تا 300 متر مکعب چوب در سال بدون رنگ آمیزی
4110 واحد تولید انواع فیلترهای کاغذی از جمله فیلترهای هوا با استفاده از ورق آماده
4111 واحد تولید انواع دوک و لوله طاقه پیچی مقوایی و سایر مصنوعات مشابه از ورق آماده
4112 تولید محصولات ساخته شده از نی و حصیر و سبدبافی از الیاف گیاهی
4113 واحد بسته بندی دستمال و محصولات مشابه با استفاده از کاغذ آماده
4114 واحد پرس کاری و چساباندن روکش نئوپان با استفاده از روکش آماده
4115 واحد تولید قایقهای چوبی و بلم تا 300 دستگاه در سال
4116 واحد تهیه کاربن و استنسیل از کاغذ آماده
4117 واحد تولید کلاسور و زونکن از مقوای آماده
4118 واحد تولید سازهای سنتی
4119 واحد تولید کپسول مومی کیک از کاغذ آماده
4120 واحد تولید مصنوعات چوبی ساخته شده از MDF تا 9000 متر مربع در سال

رده 2 (ب)

ردیف نام واحد
4201 کارگاههای لیتوگرافی ، زینگ سازی و عکاسی (به صورت مستقل)
4202 چاپخانه های بزرگ توأم با واحدهای لیتوگرافی ، عکاسی و زینگ سازی
4203 واحد جعبه سازی چوبی
4204 واحد مبل سازی و سایر مصنوعات چوبی بیش از 300 متر مکعب در سال با رنگ آمیزی
4205 واحد چوب بری از الوار آماده
4206 واحد تولید زهوار
4207 واحد تولید پوشال کولر
4208 واحد تولید قایقهای چوبی بیش از 300 دستگاه در سال
4209 واحد تولید لنجهای چوبی
4210 واحد رنگ آمیزی مبلمان و سایر لوازم چوبی خانگی و اداری (به صورت مستقل)
4211 واحد مدادسازی با استفاده از مغز آماده
4212 واحد تولید ورق کارتن از کاغذ آماده
4213 واحد نصب بالابر و تعمیر شناورهای دریایی
4214 واحد تولید خاک ضد عفونی شده (بیت موس از خورده چوب)
4215 واحد بسته بندی ضایعات کاغذ و کارتن با استفاده از یک دستگاه برش و پرس
4216 واحد توولید عکس برگردان صنعتی
4217 واحد تولید پاکت گچ و سیمان
4218 واحد چاپ نوار پارچه ای و کاغذ چسب دار
4219 واحد تولید اسکاچ ظرفشویی
4220 تولید ظروف یکبار مصرف پوسیدنی گیاهی از رول کاغذی آماده

رده 3 (ج)

ردیف نام واحد
4301 واحد تولید نئوپان
4302 واحد تخته لا
4303 واحد تولید تخته سنگ
4304 واحد تولید پاکت چوبی
4305 واحد تولید روکش چوبی
4306 واحد چوب خشک کنی (به صورت واحد مستقل)
4307 واحد تولید مصنوعات چوبی با روکش فایبرگلاس
4308 واحد مدادسازی (با خط تولید مغز مداد)
4309 واحد تولید لایه های چوبی (لایه زنی)
4310 واحد تولید رول لینتر « آلفا سلولز» از سلولز سفید
4311 واحد تولید کاغذهای کربن لس ، گلاسه ، لفاف ، بسته بندی کره ، فویل آلومینیومی و چاپ لفافه های بسته بندی از رول آماده کاغذ
4312 واحد تولید چوب مصنوعی با ظرفیت 300 تن در سال
4313 واحد تولید لایه های چوبی(لایه زنی)
4314 واحد تولید پنبه هیدروفیل تا 300 تن در سال
4315 واحد تولید ظروف یکبار مصرف از مواد پوسیدنی گیاهی
4316 واحد تولید انواع عایقهای الکتریکی (سلولزی و رزینی)
4317 واحد تولید لیوان مقوایی
4318 واحد تولید مصنوعات چوبی با روکش فایبرگلاس
4319 تولید ظروف یکبار مصرف با اختلاط مواد تشکیل دهنده پلیمر زیست تخریب پذیر

رده 4 (د)

ردیف نام واحد
4401 واحد تولید کاغذ گرافت و مقوا از خمیر آماده
4402 واحد تولید دستمال کاغذی و محصولات مشابه با استفاده از خمیر آماده
4403 واحد تولید ذغال چوب
4404 واحد تولید فیبر استخوانی و فورمیکا
4405 واحد تصفیه ، پالایش و عمل آوری لینتر پنبه
4406 واحد تولید پنبه هیدروفیل بیش از 300 تن در سال
4407 واحد چوب بری و تولید الوار از تنه درختان
4408 واحد تولید تخته سخت از خرده چوب
4409 واحد تولید شانه تخم مرغ
4410 واحد تولید بریکت ذغال سنگ
4411 واحد تولید ذغال پرس شده
4412 واحد کبریت سازی
4413 واحد تولید صرفاً مقوا، از چوب، نی، کاه و غیره (با استفاده از خط تولید مداربسته)
4414 واحد تولید قطعات خانه های پیش ساخته چوبی

رده 5 (ه)

ردیف نام واحد
4501 واحد تولید کاغذ و مقوا از کاغذ باطله
4502 واحد فیبرسازی
4503 واحد شباع تراورس و تیر چوبی
4504 واحد تولید کاغذ از چوب یا نی یا کاه و غیره
4505 واحد تولید مقوا از ضایعات کشاورزی
4506 واحد تولید انواع خمیر کاغذ (الیاف بلند)

رده 6 (و)

ردیف نام واحد
4601 واحد تولید خمیر کاغذ از ضایعات کاغذ
4602 مجتمع تولید محصولات تجزیه پذیر گیاهی (ظروف یکبار مصرف گیاهی ، پلیمرهای گرما فرم زیست تخریب پذیر ، نشاسته ذرت)
4603 مجتمع های تولید چوب و کاغذ

رده 7

ردیف نام واحد
4701
* واحدهایی که حداقل یا حداکثر ظرفیت آنها در رده های مختلف مشخص نشده است می توانند در صورت ظرفیت کمتر از حداقل در رده قبل از آن و ظرفیت بیشتر از حداکثر در رده بعدی قرار گیرند.

گروه صنایع فلزی (5000)
رده 1 (الف)

ردیف نام واحد
5101 واحد قلمزنی انواع فلزات
5102 واحد تراشکاری و قطعه سازی و قالب سازی بدون ریخته گری و آبکاری حداکثر تا سه دستگاه تراش (صرفاً در کاربری کارگاهی)
5103 واحد تولید درب و پنجره آهن و آلومینیومی (صرفاً در کاربری کارگاهی)
5104 واحد تولید کانال کولر ، لوله بخاری(صرفاً در کاربری کارگاهی)
5105 واحدهای طراحی،مونتاژ حداکثر تا سه دستگاه تراش(صرفاً در کاربری کارگاهی)
5106 واحدهای صنعتی تولید ظروف آلومینیوم از ورق آماده با یک دستگاه خم کن حداکثر 100 تن در سال(صرفاً در کاربری کارگاهی)
5107 واحد مونتاژ تجهیزات گرد و غبارگیر از قطعات آماده
5108 واحد تولید اتصالات هیدرولیک (پرس بست فلزی به دو انتهای شیلنگ فشار قوی)
5109 واحد طراحی، مونتاژ کولر اتومبیل
5110 واحد طراحی و مونتاژ کاربراتور گازسوز
5111 واحد تولید ترموستات
5112 واحد مونتاژ سردخانه با ظرفیت 300 تن در سال
5113 واحد برش صفحات آهن استیل با سه دستگاه برش (صرفاً در کاربری کارگاهی)
5114 واحد تولید قفس حیوانات (بدون ریخته گری و آبکاری)
5115 واحد تولید منبع انبساط دو جداره (بدون ریخته گری و آبکاری) (صرفاً در کاربری کارگاهی)
5116 واحد طراحی و مونتاژ ماشین آلات آتش نشانی (صرفاً در کاربری کارگاهی)
5117 واحد مونتاژ پرده کرکره فازی از ورق آماده
5118 واحد مونتاژ باسکول و ترازو
5119 واحد مونتاژ کمک فنر
5120 مونتاژ کمربند ایمنی
5121 واحد طلاسازی
5122 واحد طراحی و مونتاژ کیسه ایمنی هوای خودرو ( Air bag) در حد مونتاژ

رده 2 (ب)

ردیف نام واحد
5201 واحد تولید میز و صندلی و سرویس آشپزخانه و مصنوعات مشابه فلزی
5202 واحد تولید مخازن کوچک مایعات ، حلب بهداشتی ، قوطی، کنسرو
5203 واحد تولید دکمه و نشان و علایم فلزی بدون آبکاری
5204 واحد تراشکاری ، قطعه سازی ، قالب سازی و میلنگ تراشی بیش از 3 دستگاه
5205 واحد تولید ماشین آلات و تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب بدون ریخته گری و آبکاری
5206 واحد تولید ابزار ورزشی بدون ریخته گری و آبکاری
5207 واحد تولید لوازم فلزی برقی بدون آبکاری
5208 واحد تولید انواع فیلترهای روغن
5209 واحد تراشکاری و مونتاژ شیرآلات بدون آبکاری و ریخته گری و پولیشکاری
5210 واحد تولید سوزن دوخت کلیپس و سنجاق
5211 واحد مونتاژ روروئک و کالسکه بچه
5212 واحد تولید حفاظ فلزی خانگی و صنعتی
5213 واحد چاپ روی فلزات
5214 واحد مونتاژ پایه دوربین عکاسی بدون عملیات کوره ای
5215 واحد طراحی،مونتاژ قالب و قطعات صنعتی
5216 واحد تولید هیترهای صنعتی و دستگاه شوینده
5217 واحد طراحی مونتاژ صندلی دندانپزشکی بدون آبکاری و ریخته گری
5218 واحد تولید بوش سیلندر و بوش فرمان تراکتور بدون ریخته گری
5219 واحد تولید میخ پرچ و پیچ ، مهره ، واشر فلزی، کربی، سوزن ته گرد و کلیپس و انواع تورهای فلزی ، سیم خاردار ، زنجیر ، سیم بکسل و سیم ظرفشویی
5220 واحد تولید پیش خوان فلزی
5221 واحد تولید انواع فنر
5222 واحد کشش مفتول
5223 واحد تولید درب فلزی شیشه های مواد غذایی
5224 واحد تولید سیم گاز و یم کلاج
5225 واحد تولید انواع واشر فلزی
5226 واحد شناور بنزین و گازوئیل و درجه داخل باک و تلمبه سه گوش
5227 واحد تولید ابزار آلات بنایی
5228 واحد برش صفحات آهن و استیل بیش از سه دستگاه برش
5229 واحد تولید اجاقهای جیبی (بدون کوره ذوب)
5230 واحد تولید جواهرآلات از فلزات قیمتی با عملیات ذوب با کوره دستی
5231 واحد تولید کفی تریلی بدون کوره ذوب،ریخته گری و آبکاری
5232 واحد تولید پانلهای ساختمانی فلزی با فوم پلی استایرن آماده
5233 واحد تولید تیرچه فلزی تا 900 تن در سال
5234 واحد خم کاری آهن آلات
5235 واحد پرسکاری تا ظرفیت 900 تن در سال
5236 واحد تولید فیلتر روغن (خودرو) به ظرفیت 500 هزار عدد در سال
5237 واحد ساخت دستگاه تولید هیپوکلریت سدیم

رده 3 (ج)

ردیف نام واحد
5301 واحد تولید ماشینهای جوجه کشی
5302 واحد تولید لوازم برقی با آبکاری
5303 واحد تولید لوله های خرطومی فلزی با استفاده از ورق آماده و بدون آبکاری
5304 واحد تولید ادوات و ماشین آلات کشاورزی
5305 واحد تولید قفل و لوله و یراق آلات
5306 واحد تولید کارد و چنگال و قاشق و ظروف استیل
5307 واحد تولید چراغ خودرو به صورت مونتاژ بدون آبکاری
5308 واحد تولید انواع سماور و انواع چراغ نفتی
5309 واحد تولید زه آلات اتومبیل
5310 واحد تولید باسکول و انواع ترازو و ملزومات وابسته
5311 واحد ریخته گری به روش دایکاست و القایی
5312 واحد بازیابی فلزات قیمتی
5313 واحد تولید سوزن ، میل بافندگی
5314 واحد تولید ظروف تفلون
5315 واحد تولید ظروف آلومینیومی
5316 واحد تولید نشان و علایم فلزی و آبکاری
5317 واحد تولید کنتور آب و گاز و شیر آلات برنجی
5318 واحد تولید لوازم خانگی بدون آبکاری
5319 واحد تولید ماشین آلات سبک
5320 واحد طراحی ، مونتاژ دوچرخه و موتور سیکلت
5321 واحد تولید سیم لحیم
5322 واحد تولید شومینه کرم و برنز
5323 واحد تولید فرقون
5324 واحد تولید سم پاش تراکتور بدون ریخته گری
5325 واحد تولید نوار نقاله
5326 واحد تولید دستگاههای خشک کن محصولات کشاورزی
5327 واحد تولید بلبرینگ بدون استفاده از عملیات کوره ای
5328 واحد تولید پمپهای گازوئیل و انژکتور خودروهای سبک و سنگین بدون استفاده از عملیات کوره ای
5329 واحد تولید قالب فلزی بتون
5330 واحد ساخت،ماشین آلات تولید بردهای الکترونیک
5331 واحد ساخت قفسهای فلزی اتوماتیک مرغ تخم گذار
5332 واحد تولید قطعات تفنگ شکاری بادی
5333 واحد تولید سیبک خودروهای سبک و سنگین
5334 واحد تولید اگزوز
5335 واحد مونتاژ قطعات منفصل آسانسور بدون ریخته گری
5336 واحد مونتاژ رادیاتور اتومبیل از قطعات آماده
5338 واحد ساخت بدنه خودرو بدون آبکاری
5339 واحد تولید سردخانه آناتومی
5340 واحد تولید خم کن و قیچی برقی
5341 واحد تولید محفظه اگزوز
5342 واحد تولید اتصالات جوشی گاز بدون ریخته گری و آبکاری
5343 واحد طراحی، مونتاژ جک کمپرسی
5344 واحد تولید تیرهای فلزی لوله های آب و برق
5345 واحد تولید شافت و غلاف و پمپ بدون عملیات کوره ای
5346 واحد تولید کوره های ذوب برقی بدون عملیات کوره ای
5347 واحد تولید درافینگ نقشه کشی
5348 واحد تولید تیغ یکبار مصرف
5349 واحد تولید بوستر و انواع پمپ ترمز و پمپ کلاج بدون عملیات کوره ای
5350 واحد تولید مخازن متحرک و هوایی
5351 واحد تولید سوله
5352 واحد تولید اوایل پمپ تراکتور بدون عملیات کوره ای
5353 واحد تولید پروفیل آلومینیم به روش پرس اکستروژن(فشاری)
5354 واحد تولید قوطی رب ، کنسرو بدون بشکه سازی
5355 واحد تولید سقفهای فلزی پیش ساخته (خرپایی)
5356 واحد تولید، دیسک و صفحه کلاچ انواع خودرو بدون عملیات کوره ای
5357 واحد طراحی ، مونتاژ آب مقطرگیری ، هیتر آزمایشگاهی و بوگی اتاق هچری جوجه کشی توأم
5358 واحد طراحی و مونتاژ دستگاههای سنگ شکن بدون عملیات کوره ای
5359 واحد طراحی و مونتاژ پمپ خلاء بدون عملیات کوره ای
5360 واحد تولید خشک کن لباس
5361 واحد طراحی و مونتاژ تجهیزات سیلو و آسیاب ارد کارخانه سیمان
5362 واحد طراحی و مونتاژ کمپرسورهای تخلیه سیمان
5363 واحد طراحی و مونتاژ سیلندرهای بادی
5364 واحد تولید سوخت پاش بدون عملیات کوره ای
5365 واحد طراحی و مونتاژ پروژکتور بزرگ سینمایی
5366 واحد طراحی و مونتاژ مبدل های حرارتی بدون هرگونه عملیات کوره ای
5367 واحد تولید انواع سردخانه بدون آبکاری
5368 واحد تولید تاوه نان پزی و استانبولی
5369 واحد فرمولاسیون بیتومن انامل ، بیتومن مادیفاید
5370 واحد تولید دامپر ،میکسر اتومیکسر ، بتونیر بدون عملیات کوره ای
5371 واحد تولید دینام جوش بدون عملیات کوره ای
5372 واحد تولید ونتیلاتور
5373 واحد تولید موتور ، گیربکس ، دیفرانسیل بدون عملیات کوره ای
5374 واحد طراحی ومونتاژ کندانسور چیلر و پکیج و هواسازی بدون عملیات کوره ای
5375 واحد تولید ماشین بافندگی بدون عملیات کوره ای
5376 واحد تولید پرده کرکره فلزی
5377 واحد طراحی و مونتاژ ماشین آلات تولید دستکش
5378 واحد تولید زنجیر سفت کن اتومبیل بدون عملیات ریخته گری و کوره ای
5379 واحد تولید سیلندر تراش موتور سیکلت بدون عملیات ذوب
5380 واحد تولید تجهیزات کمک آموزشی بدون ریخته گری و کوره ای
5381 واحد تولید لوله های فولادی درزدار بدون عملیات کوره ای
5382 واحد تولید لوازم التحریر فلزی (پرگار،ماشین دوخت،پانچ،…………….)
5383 واحد تولید انواع زهوار درب و پنجره های فلزی بدون عملیات کوره ای
5384 واحد تولید یونیت داندانپزشکی
5385 واحد تولید الکترود جوشکاری
5386 واحد تولید هیتر و چیلر جذب
5387 واحد تولید کلید خام با آبکاری
5389 واحد رنگ کاری فلزات در حد کوره حرارتی کوچک،فسفاته،چربی زدائی تا ظرفیت 300 تن در سال
5390 مونتاژ موتور سیکلت چهار زمانه
5391 واحد تولید پدال آب (شیر پدالی) پمپ تزریق مواد شیمیایی و آبمیوه گیری برقی بدون عملیات کوره ای و آبکاری
5392 واحد تولید چرخ دنده تا ظرفیت 1000 تن در سال
5393 واحد تولید پمپ آب خودرو
5394 واحد عملیات قطعات صنعتی با کوره الکتریکی
5395 واحد تولید فیلتر پرس
5396 واحد تولید ماشین آلات استخراج سلولز از کاه بدون ریخته گری و آ
5397 واحد تولید اتاقک انواع خودروهای سبک بدون آبکاری
5398 واحد تولید پمپ سه فاز بدون ریخته گری و آبکاری
5399 واحد تولید ژگلاتورهای صنعتی بدون ریخته گری
1/5300 واحد تولید ابزارهای جراحی و لوازم فلزی ارتوپدی بدون فورچینگ (پرسکاری) و آبکاری
2/5300 واحد تولید آبگرمکن های بدون ریخته گری
3/5300 واحد تولید انواع پروفیل از رول آماده بدون ریخته گری ، آبکاری و رنگ کاری
4/5300 واحد تولید سیم جوش حلقه ای (گازی)
5/5300 واحد تولید ورق کرکره از رول آماده و فنر تسمه ای
6/5300 واحد نورد مس با کوره تابشی تا ظرفیت 1000 تن در سال
7/5300 واحد تولید قطعات صنعتی و خانگی (ژگلاتور گاز شهری ،کیت گاز خودرو ، پمپ بنزین خودرو ، پلوپز گازی، قطعات خودرو،قطعات موتور سیکلت ، کولر گازی و … تا ظرفیت 1000 تن در سال
8/5300 واحد تولید بالشتک استارت اتومبیل
9/5300 واحد تولید انواع دریل ستونی نمره 16،22،32 میل
10/5300 واحد تولید سقف های فلزی پیش ساخته
11/5300 واحد تولید کلید از فلزات معمولی
12/5300 واحد قالبسازی به روش الکتروفرمینگ
13/5300 واحد رنگ کاری فلزات در حد کوره حرارتی کوچک، فسفاته و چربی زدایی
14/5300 واحد تولید کلاه ایمنی موتور سیکلت
15/5300 واحد تولید منبع انبساط و دوجداره بدون گالوانیزه و کوره ذوب
16/5300 واحد تولید بالانس رینگ و لاستیک
17/5300 واحد تولید شمع موتور اتومبیل
18/5300 واحد تولید دستگاه ضد عفونی کننده محصولات نباتی بدون کوره ذوب و آبکاری
19/5300 واحد تولید قطعات فرغون و پمپ هوا
20/5300 واحد تولید گیربکس و کلید سکسیونر فشار قوی بدون عملیات ذوب و ریخته گری
21/5300 طراحی و مونتاژ اجاق گاز کابین دار
22/5300 تولید فویل آلومینیوم به روش نورد گرم
24/5300 واحد تولید ایربک خودرو بدون عملیات آبکاری
26/5300 واحد تولید انواع فنر تا ظرفیت 900 تن در سال با عملیات کوره ای
27/5300 واحد تولید یخچال ویترینی
28/5300 واحد تولید تیوپ سیلیکا کلسیم
30/5300 واحد تولید انواع قطعات دوچرخه

رده 4 (د)

ردیف نام واحد
5401 واحد تولید سیلندرهای گاز
5402 واحد رادیاتورسازی
5403 واحد تولید قطعات آلومینیومی
5404 واحد تولید فنر وسایط نقلیه
5405 واحد ابزارسازی
5406 واحد تولید تولید کمک فنر
5407 واحد تولید قوطی و بشکه
5408 واحد تولید دیگهای بخار
5409 واحد تولید لوازم خانگی با لعابکاری و آبکاری
5410 واحد ذوب و ریخته گری کلیه فلزات
5411 واحد تولید گاو صندوق
5412 واحد تولید دستگاههای زباله سوز و لاشه سوز
5413 واحد گالوانیزه فلزات (حرارتی) و آنادایزینگ
5414 واحد تولید انواع گیربکس صنعتی
5415 واحد تولید سم پاش تراکتور با ریخته گری
5416 واحد تولید پروفیل آلومینیوم با ذوب و آبکاری
5417 واحد تولید لوله های خرطومی با آبکاری
5418 واحد تولید چراغ خودرو شامل شیشه، کاسه و لوازم پلاستیکی
5419 واحد تولید خانه های پیش ساخته ثابت و سیار چوبی و فلزی
5420 واحد نورد آلومینیوم
5421 واحد تولید پمپهای گازوئیلی و انژکتوری خودروهای سبک و سنگین با استفاده از عملیات کوره ای
5422 واحد تولید ماشین آلات موزائیک سازی
5423 واحد تولید قطعات سوله
5424 واحد تولید باسکول با عملیات کوره ای
5425 واحد تولید مشعل و پمپ سه فاز با عملیات کوره ای
5426 واحد تولید پمپهای بزرگ و توربینهای آبی با عملیات کوره ای
5427 واحد تولید جک کمپرسی ، با عملیات کوره ای
5428 واحد تولید لوله های مسی با کوره القایی
5429 واحد تولید کاربراتور
5430 واحد تولید شافت و غلاف به پمپ با عملیات کوره ای
5431 واحد تولید سیستم حفاظت کاتدی
5432 واحد تولید جرثقیل پشت کامیون
5433 واحد تولید ساخت پرس کشش هیدرولیک
5434 واحد تولید اویل پمپ تراکتور با عملیات کوره ای
5435 واحد تولید تسمه میلگرد ، پروفیل مسی ، برنجی به روش پرس اکستروژن
5436 واحد تولید دستگاههای سنگ شکن با عملیات کوره ای
5437 واحد ساخت پمپ خلاء با عملیات کوره ای
5438 واحد تولید اتصالات فولادی (زانویی) با عملیات کوره ای
5439 واحد تولید پروژکتور بزرگ سینمایی با عملیات کوره ای
5440 واحد تولید کاربراتور گازسوز با عملیات کوره ای
5441 واحد طراحی و مونتاژ ماشین راهسازی
5442 واحد تولید انواع سردخانه با عملیات آبکاری
5443 واحد تولید انواع مخازن تحت فشار
5444 واحد تولید لوله های مسی با کوره القایی
5445 واحد تولید پروفیل و لوله آهنی
5446 واحد تولید موتور، گیربکس، دیفرانسیل با عملیات کوره ای
5447 واحد طراحی و مونتاژ کندانسور چیلر و پکیج و هواساز با عملیات کوره ای
5448 واحد تولید قطعات پودری فلزات با عملیات کوره ای
5449 واحد تولید کلمپ راه آهن
5450 واحد تولید ورق مشبک
5451 واحد تولید بوش سیلندر و بوش فرمان تراکتور با ریخته گری
5452 واحد تولید تجهیزات کمک آموزشی با ریخته گری و آبکاری
5453 واحد تولید دستگاههای آزمایشی مکانیک خاک با عملیات آبکاری
5454 واحد تولید دیسک و صفحه اصطکاکی به روش ریخته گری پودر
5455 واحد پرس کاری انواع قطعات ماشینهای سواری و صنعتی
5456 واحد تولید آهن ربا دائم و موقت با کوره حرارتی
5457 واحد طراحی سند بلاست
5458 واحد تولید منبع انبساط دوجداره با کوره ذوب و حرارتی و آبکاری و گالوانیزه
5459 واحد تولید قطعات آسانسور با عملیات کوره ای
5460 واحد ساخت ماشین آلات آجر ماشینی با عملیات کوره ای
5461 واحد تولید قطعات آلومینیومی سیستم های آبیاری تحت فشار
5462 واحد ساخت و مونتاژ جرثقیل سقفی
5463 واحد تولید قطعات ظریف فلزی
5464 واحد تولید کفشک های سمبه ماتریس پلاستیک و دایکاست میله
5465 واحد آنالیز قطعات فولادی با عملیات حرارتی و آبکاری
5466 واحد تولید مشعل صنعتی با عملیات ریخته گری و آبکاری
5467 عملیات حرارتی قطعات صنعتی
5468 واحد تولید مته فولادی بدون عملیات ذوب و ریخته گری و با عملیات کوره ای
5469 واحد تولید پیستون و قطعات آن با عملیات حرارتی کوره الکتریکی
5470 واحد تولید سرب صیادی
5471 واحد تبدیل کویلهای فولادی به ورق به عملیات ریخته گری ، ذوب، سخت کاری و آبکاری
5472 واحد تولید ورق روی ،ورق برنج ، و پودر روی از شمش تا ظرفیت 3000 تن در سال
5473 واحد کشش مفتول آهنی با استفاده از کوره حرارتی
5474 واحد ذوب با کوره تابشی تا ظرفیت 3000 تن در سال
5475 واحد تولید قطعات صنعتی و خانگی (ژگلاتور گاز شهری ، کیت گاز خودرو، پمپ بنزین خودرو، قطعات خودرو،قطعات موتور سیکلت،کولر گازی و … با ظرفیت بیش از 1000 تا 5000 تن در سال
5476 واحد تولید میل لنگ سواری با عملیات ریخته گری
5477 واحد تولید دریل و ماشین مخصوص با عملیات ریخته گری تا ظرفیت هر کدام 300 دستگاه در سال
5478 واحد تولید روی به روش پایر و متالوژیک – هیدرومتالوژیک (به استثنای تولید روی به روش قالبکاری) تا ظرفیت 3000 تن در سال
5479 واحد تولید چترهای ابری و بارانی با آبکاری بدون ریخته گری
5480 واحد تولید رینگ خودرو (سواری)
5481 واحد قالبسازی به روش الکتروفرمینگ بیش از 3000 تن در سال
5482 واحد تولید آهن ربا دائم و موقت با کوره حرارتی
5485 واحد متالوژی پودر فلزات رنگین تا ظرفیت 3000 تن در سال
5486 واحد اکسید آهن تا ظرفیت 3000 تن در سال
5487 واحد تولید سیلندر گاز خودرو
5488 واحد رنگ کاری پودری (الکترواستاتیک) با کوره پخت و عملیات چربی گیری و شستشو
5489 واحد تولید قطعات شناورهای دریایی
5491 واحد تولید ایربک خودرو با عملیات کوره ای
5493 واحد تولید کمربند ایمنی با عملیات کوره ای و ریخته گری
5494 واحد تولید کانکس فلزی و محصولات جانبی
5496 تولید اجزاء و قطعات شناورهای دریایی
5497 واحد تولید باسکول و انواع ترازو و ملزومات وابسته با عملیات کوره ای
ردیف نام واحد
5501 واحدهای ریخته گری از کابل و باطری کهنه
5502 واحد ساخت موتور سیکلت و دوچرخه
5503 واحد تولید لیفت تراک و دامپر و تیلر
5504 واحد تولید اطاق وسایط نقلیه سنگین
5505 واحد تولید اطاق مینی بوس ، کانتینر و غیره
5506 واحد تولید روتاری موبیل (دستگاه حفاری)
5507 واحد تولید میلگرد فولادی بدون عملیات ذوب
5508 واحد تولید تسمه و نبشی با عملیات حرارتی
5509 واحد تولید شمش روی به روش الکترولیز
5510 واحد تولید قطعات بدنه وسائط نقلیه
5511 واحد تولید قطعات صنعتی و خانگی (ژگلاتور گاز شهری ، کیت گاز خودرو، پمپ بنزین خودرو،پلوپز گازی، قطعات خودرو،قطعات موتور سیکلت،کولر گازی و … با ظرفیت بیش از 5000 تن در سال
5512 واحد تولید پروفیل آلومینیوم رنگی
5513 واحد تولید تسمه بافته شده از سیم (استیل کورد)
5514 واحد تولید شمش روی به صورت تبخیری
5516 واحد کامیونت نیمه سنگین با موتور دیزلی

رده 6 (و)

ردیف نام واحد
5601 کارخانجات تولید ژنراتورهای نیروگاهی
5602 کارخانجات ساخت موتورهای دیزلی سنگین
5603 کارخانجات ساخت الکتروموتورهای سنگین
5604 کارخانجات ساخت پرسهای سنگین
5605 کارخانجات ساخت ماشین ابزارهای سنگین
5606 واحد تولید شمش منیزیم
5607 واحد تولید شمش روی به روش الکترولیز
5608 واحد تولید شمش روی به روش بایر و متالوژی از کنسانتره
5609 کارخانجات ساخت پمپ های بزرگ
5610 واحد ذوب و نورد فلزات تا ظرفیت 100 هزار تن در سال
5611 واحد تولید پوشش لوله های پلی اتیلن و اپوکسی در داخل لوله های فلزی با آبکاری و آنادایزینگ و کوره حرارتی
5612 واحد تولید ورق
5613 واحد تولید خمیر الکترود
5614 واحدهای تولید وسایط نقلیه سنگین مثل اتوبوس ، کامیون و تراکتور
5615 واحدهای تولید ماشین آلات سنگین راهسازی،کشاورزی و غیره
5616 واحد تولید تانکر، تیلر و اطاق
5617 واحد تولید وسایط نقلیه سبک (وانت سواری)
5618 واحد فرآوری و تولید فلز استرانسیوم
5619 واحد تولید سازه های دریایی
5620 واحد تولید ناودانی،نبشی آهنی،میلگرد و ورق فولادی سیاه تا ظرفیت 100 هزار تن در سال
5621 واحد فرآوری و بازیافت فلزات مولیبدن،نیکل،تنگستن با عملیات کوره ای و ذوب
5622 تولید لوله های اسپیرال (درز جوش)
5623 مراکز اسقاط خودروهای فرسوده سبک و سنگین با عملیات ذوب و ریخته گری
5624 واحد تولید شمش فولاد آلیاژی(بیلت)
5625 احداث کارگاههای کشتی سازی و تعمیر شناورهای دریایی و همچنین لنج های فایبر
5626 مجتمع صنف پروفیل و درب و پنجره سازان

رده 7

ردیف نام واحد
5701 کارخانجات ذوب و نورد فلزات تا ظرفیت 100 هزار تن در سال
5702 کارخانجات تولید کشتی و شناور سازی
5703 کارخانجات تولید واگن قطار (استقرار در داخل شهرکهای صنعتی بلامانع می باشد)
5704 طراحی و مونتاژ هواپیما (استقرار در داخل شهرکهای صنعتی بلامانع می باشد)
5705 کارخانجات ذوب مس
5706 واحد تولید گندله سنگ آهن
5707 مجتمع صنعتی بیش از 5 هکتار (استقرار در داخل شهرکهای صنعتی بلامانع می باشد)
5708 واحد تولید ناودانی،نبشی آهنی و ورق فولادی سیاه با ظرفیت بیش از 100 هزار تن در سال
5709 کارخانجات بزرگ قطعات خودرو دارای هر سه واحد ذوب،ریخته گری و آبکاری
5710 کارخانجات فرآوری طلا

* واحدهایی که حداقل یا حداکثر ظرفیت آنها در رده های مختلف مشخص نشده است می توانند در صورت ظرفیت کمتر از حداقل در رده قبل از آن و ظرفیت بیشتر از حداکثر در رده بعدی قرار گیرند.

گروه صنایع کانی غیر فلزی (6000)
رده 1(الف)

ردیف نام واحد
6101 واحد تولید مصنوعات شیشه ای بدون کوره ذوب
6102 واحد تولید آینه،پوکه آمپول،شیشه ازمایشگاهی بدون کوره
6103 واحد تولید مصنوعات تزئینی سنگی(صنایع دستی)
6104 واحد تولید پودر جوشکاری
6105 واحد تولید کنتاکت لنز
6106 واحد تولید بتون آماده

رده 2(ب)

ردیف نام واحد
6202 واحد تولید تیرچه و بلوک
6203 واحد تولید موزائیک
6204 واحد سیگمنت سنگبری
6205 واحد تولید بلوک سیمانی
6206 واحد تولید مصنوعات گچی،گچ طبی،قالب گچی از گچ آماده
6207 واحد تولید لوله های بتنی تا قطر 60 سانتی متر
6208 واحد تولید کاشی معرق و لعابی کمتر از 100 هزار متر مربع
6209 واحد تولید تیر بتونی
6210 واحد تولید بتن سبک گازی (هبلکس) تا ظرفیت 500 هزار تن در سال
6211 واحد تولید تیرچه فلزی،بلوک سقفی و بلوک دیواری
6212 واحد تولید ملات خشک تا ظرفیت یک میلیون تن در سال
6213 واحد تولید شیشه دوجداره از شیشه آماده

رده 3(ج)

ردیف نام واحد
6301 واحد تولید قطعات پیش ساخته ساختمانی
6302 واحد کوزه گری و تولید مصنوعات سفالی
6303 واحد چینی سازی تا 1000 تن در سال
6304 واحد تولید سنگ آسیاب،سنگ ساب،سنگ سمباده،کاغذ سمباده و ساینده ها
6305 واحد لعاب فلز و سرامیک
6306 صدف کوبی
6307 واحد تولید شیشه اتومبیل ،شیشه ایمنی و نسوز و آئینه تا 1000 تن در سال
6308 واحد تولید پانل و دیوار پیش ساخته گچی
6309 واحد تولید خانه های پیش ساخته بتنی
6310 واحد مقره سازی و قطعات سرامیکی (حداکثر تا ظرفیت 1000 تن در سال)
6311 واحد تولید شیشه عینک
6312 واحد تولید پانلهای سیمانی و نی فشرده
6313 واحد تولید آجر سیمانی
6314 واحد تولید کاشی و سرامیک تا 1000 متر مربع در سال
6315 واحد تولید بلوکهای بریده شده
6316 واحد سنگ کوبی
6317 واحد تولید سنگبری
6318 واحد تولید عایقهای ساختمانی (ایزوگام)
6319 واحد تولید لنت ترمز تا ظرفیت 1000 تن در سال
6320 واحد بسته بندی سیمان با پاکت آماده و مجهز به ماشین آلات اتوماتیک و فیلتر هوا
6321 واحد تولید شیشه رفلکس
6323 واحد تولید شیشه دوجداره
6325 واحد تولید تراورس بتونی راه آهن
6326 تولید خانه های پیش ساخته کامپوزیتی
6327 واحد مصنوعات سنگی (سنگهای آنتیک) تا ظرفیت سالانه 9000 تن در سال
6328 واحد تولید ملات خشک با ظرفیت بیش از یک میلیون تن در سال
6329 واحد تولید سنگهای تزئینی از سنگ مرمر
6330 احداث انبار سنگ با سنگ کوبی و سنگ بری
6331 واحد تولید سرامیک های شیشه ای و ظروف شیشه ای تزئینی
6332 واحد تولید بتن سبک گازی (هبلکس) با ظرفیت 500 هزار تا یک میلیون تن در سال
6333 واحد تولید ماسه شویی و دانه بندی شن و ماسه بدون سنگ شکن

رده 4 (د)

ردیف نام واحد
6401 واحد تولید گچ صنعتی
6402 واحد چینی سازی بیش از 1000 تن در سال
6403 واحد تولید کاشی و سرامیک با ظرفیت بیش از 100 هزار متر مربع در سال
6404 واحد تولید پوکه های صنعتی
6405 واحد تولید آجر هوفمن
6406 واحد تولید آجر ماشینی و آجرنما
6407 واحد تولید خاک چینی و سرامیک با مواد اولیه تولید خاک چینی و سرامیک
6408 واحد تولید پرلیت
6409 واحد تولید ماسه ریخته گری
6410 واحد ماسه شویی و دانه بندی با سنگ شکن
6411 واحد تولید سیپورکس
6412 واحد تولید پشم و الیاف شیشه
6413 بلور سازی با استفاده از ذوب خرده شیشه
6414 واحد تولید آجرهای سیلیسی
6415 واحد مقره سازی و قطعات سرامیکی (بیش از 1000 تن در سال)
6416 واحد تولید پشم سنگ
6417 واحد تولید بطری شیشه ای از خرده شیشه
6418 واحد تولید آجر ماسه آهکی
6419 واحد شیشه سازی با کوره ذوب کمتر از 1000 تن در سال
6420 واحد تولید فرآورده های قیر و امولسیون
6421 واحد تولید آجر پرسی
6422 واحد تولید خاک رس کیسه ای
6423 واحد فرآورده های تیتانیوم
6424 واحد تولید آجرنما
6425 واحد دانه بندی ذغال سنگ
6426 واحد دانه بندی سنگ آهن
6427 واحد تولید کاشی معرق و لعابی بیش از 1000 هزار متر مربع در سال
6428 واحد تولید بلور لوستر از شمش شیشه آماده تا ظرفیت 5000 تن در سال
6429 واحد تولید ظروف کریستال
6430 واحد تولید کنسانتره نفلیس
6431 واحد تولید الیاف شیشه و منسوجات با عملیات کوره ذوب
6432 واحد تولید ترمو کوبل، نمونه بردار، اکسیژن و کربن لانس،سابلانس، کربن کاپ، لنس دمشی و مکشی
6433 واحد تولید گلوله های سیلیسی دوار تا ظرفیت 12000 تن در سال
6434 واحد تولید قطعات نسوز
6435 واحد تولید سنگ مهندسی تا ظرفیت 3000 تن در سال
6436 واحد تولید ساروج
6437 واحد تولید لوله های سیمانی سبک با الیاف مصنوعی
6438 واحد تولید بتن سبک گازی با ظرفیت بیش از یک میلیون تن در سال
6439 واحد تولید بلوکهای بتن سبک هوادار (سیپورکس)
6440 واحد تولید آجر و بلوک سفالی
6441 واحد تولید بلوک تیغه ای تا ظرفیت 15 میلیون قالب در سال و بلوک سقفی به ظرفیت 10 میلیون قالب در سال
6442 واحد تولید آجر فشاری و آجر ماشینی

رده 5 (ه):

رده نام واحد
6501 واحد تولید آجر نسوز
6502 واحد تولید شیشه با کوره ذوب بیش از 1000 تن در سال
6503 واحد تولید پودر صنعتی
6504 واحد تولید گچ آهک به روش سنتی
6505 واحد تولید آجر سنتی (دستی)
6506 واحد تولید پودر سیلیس
6507 واحد تولید گچ و آهک با ظرفیت حداکثر تا 500 در روز (صنعتی)
6508 واحد تولید آسفالت (رعایت فاصله 300 متر با باغات مثمر)
6509 واحد تولید شن و ماسه با سنگ شکن (رعایت فاصله 300 متر با باغات مثمر)
6510 واحد رنگ زدایی و عایق کاری لوله های گاز
6511 واحد تولید پودر میکا
6512 واحد دانه بندی سنگ آهن با سنگ شکن (رعایت فاصله 300 متر با باغات مثمر)
6513 واحد شن و ماسه با شن ساز و ماسه (رعایت فاصله 300 متر با باغات مثمر)
6514 واحد دانه بندی سنگ با سنگ شکن (رعایت حداقل فاصله 300 متر با باغات مثمر)
6515 واحد آسیاب سنگ شکن (رعایت حداقل فاصله 300 متر با باغات مثمر)
6516 واحد تولید ورقهای نسوز صنعتی (واشرهای مفاصل اگزوز اتومبیل و نظایر آن)
6517 واحد دانه بندی سیلیس و تغلیظ (رعایت فاصله 300 متر با باغات مثمر)
6518 واحد ذغال شویی ذغالسنگ
6519 واحد تولید پرلیت منبسط شده پرلیتی

رده 6 (و)

رده نام واحد
6601 کارخانه تولید سیمان فوندو(نسوز)
6602 کارخانجات صنعتی تولید آجرسفالی، بلوک سفالی
6603 واحد تولید انواع سفال
6604 واحد تولید دولومیت بک (مواد نسوز)
6605 واحد تولید انواع مقاطع فلزی گالوانیزه و پانلهای پوشش فایبر سمنت
6606 واحد تولید پودر میکرونیزه آهک
6607 واحد تولید آهک هیدراته
6608 واحد تولید سیمان خاکستری از کلینکر آماده
6609 واحد تولید گچ یا آهک صنعتی با ظرفیت 500 تا 1000 تن در روز (رعایت حداقل فاصله 500 متر با باغات مثمر)

رده 7

ردیف نام واحد
6701 کارخانجات سیمان (رعایت حداقل فاصله 500 متر با باغات مثمر)
6702 کارخانجات گچ صنعتی و آهک بیش از 1000 تن در روز (رعایت حداقل فاصله 500 متر با باغات مثمر)
* واحدهایی که حداقل یا حداکثر ظرفیت آنها در رده های مختلف مشخص نشده است می توانند در صورت در صورت ظرفیت کمتر از حداقل در رده قبل از آن و ظرفیت بیشتر از حداکثر در رده بعدی قرار گیرند.

گروه صنایع شیمیایی (7000)
رده 1 (الف)

ردیف نام واحد
7101 واحد تولید آب مقطر
7102 واحد تولید نایلون و نایلکس و سلوفان(با استفاده از رول آماده)
7103 واحد صرفاً برش اسکاچ ظرفشویی
7104 واحد تولید واحد طراحی و مونتاژ لنت ترمز
7105 واحد تولید درب و پنجره پلاستیکی از پروفیل آماده
7106 واحد مونتاژ محصولات پلاستیکی (قطعات و لوازم پلاستیکی،سرویس بهداشتی،مکانیزم تخلیه آب توالت فرنگیفسیفون پلاستیکی و موارد مشابه)
7107 واحد مونتاژ قطعات پلاستیکی خودرو شامل نواردور شیشه،شلنگهای بنزینی ،کلاهک دلکو،وایر شمع،تا ظرفیت 50 تن در سال
7108 واحد تولید دندان مصنوعی تا ظرفیت 50 تن در سال
7109 واحد تولید مفاصل مصنوعی بدن،لگن مصنوعی و غیره تا ظرفیت 100 هزار عدد در سال
7110 واحد مونتاژ سمپاش
7111 واحد بسته بندی سود آگاستیک

رده 2 (ب)

ردیف نام واحد
7201 واحد تولید انواع بتونه
7202 واحد تولید واکس و شمع
7203 واحد تولید مواد جلای فلزات
7204 واحد تولید مرکب و جوهر تحریر،چاپ و پلی کپی از ترکیب و اختلاط (فرمولاسیون بدون تولید حلال)
7205 واحد تولید بیکربنات سدیم
7206 واحد تولید مواد پاک کننده(فرمولاسیون)
7207 واحد تولید کیتهای آزمایشگاهی از مواد اولیه آماده
7208 واحد تولید آب آشامیدنی گازدار و بدون گاز با خط تولید بطری پلی اتیلن
7209 واحد تولید وسایل ترسیمی نظیر خط کش،گونیا و غیره از مواد پلاستیکی
7210 واحد تولید لاک غلط گیری «پایه آبی»
7211 واحد تولید نخ،طناب و تسمه نایلونی
7212 واحد تولید رنگ ساختمانی با حلال آلی(فرمولاسیون)
7213 واحد تولید اشیاء و لوازم پلاستیکی به صورت تزریقی و بادی از مواد آماده تا 50 تن در سال
7214 واحد تولید رول نایلون و نایلکس از مواد اولیه
7215 واحد تولید خمیر و ظروف B.M.C (جانشین ملامین)
7216 واحد تولید اسباب بازی پلاستیکی
7217 واحد تولید فیلم پروپیلن
7218 واحد تولید قطعات نساجی از پلاستیک
7219 واحد تولید ظروف دارویی پلاستیکی
7220 واحد تولید لوله و اتصالات پلی اتیلنی
7221 واحد بسته بندی پلاستیکی
7222 واحد تولید یونولیت
7223 واحد تولید رول پلاستیک و نایلکس با رنگ و چاپ بدون آب ریزی
7224 واحد تولید قاب عینک
7225 واحد تولید اپرون و قطعات و ترکیبات لاستیکی
7226 واحد تولید وایر شمع ابریشمی
7227 واحد تولید مداد تراش
7228 واحد گاز کپسول پر کن
7229 واحد تولید لوازم و ابزار ایمنی و جوشکاری از مواد پلاستیکی
7230 واحد بسته بندی روغن موتور در گالنهای پلاستیکی
7232 واحد تولید ترقه اسباب بازی
7233 واحد تولید اسید شارژ (رقیق کردن اسید با آب)
7234 واحد تولید چسبهای آلی و نوار چسب
7235 واحد تولید لمینت
7236 واحد تولید الیاف پروپیلن
7237 واحد تولید لامپهای آزمایشگاهی و آموزشی
7238 واحد تولید انواع مرکب دار (ریپون) و نوار پاک کن
7239 واحد تولید عکس برگردان صنعتی
7240 واحد ساخت واشر کریستال کربنی
7241 واحد رقیق سازی و بسته بندی ماده ضد عفونی تا ظرفیت 100 تن در سال
7242 واحد تولید کیت حاملگی و سرم کنترل نوار قند و قرص خون (فرمولاسیون)
7243 واحد تولید نخ دندان و بوگیر
7244 واحد چاپ سلفون
7245 واحد بسته بندی ذغال
7246 واحد تولید الیاف پوششی و فیبری تا ظرفیت 500 تن در سال
7248 واحد مونتاژ درب و پنجره پی وی سی
7249 واحد تولید درب و پنجره UPVC در صورت برشکاری و جوشکاری پروفیل
7250 واحد طراحی و مونتاژ سم پاش برقی
7251 تولید اسکاچ ظرفشویی
7253 واحد تولید انواع سم پاش با ظرفیت 6000 دستگاه در سال
7254 واحد تولید شیشه دو جداره در صورت برشکاری پروفیل
7255 واحد تولید فیلتر مایعات تا ظرفیت 60000 عدد در سال
7256 تولید و بسته بندی پودر لاستیک بدون عملیات کوره و فرآیند شیمیایی
7257 واحد تولید یونولیت مربوط به عملیات برش و شکل دهی

رده 3 (ج)

ردیف نام واحد
7301 واحد تولید انواع چسب نئوپانی (اوره فرم آلدئید) مایع و پودر
7302 واحد تولید ابر و اسفنج و فوم
7303 واحد تولید کلیه محصولات پلاستیکی (لوله،ورق،صفحه،کفپوش،مشمع،البسه و غیره)
7304 واحد تولید قطعات با کالیت(لوازم برقی و دسته نسوز لوازم خانگی)
7305 واحد تولید محصولات فایبر گلاس
7306 واحد تولید ورق آکریلیک و مواد مشابه
7307 واحد تولید تثبیت کننده و استابلیز و آنتی اکسیدانها
7308 واحد تولید انواع گرانول پلی مری
7309 واحد تولید پاک کننده های صنعتی(فرمولاسیون)
7310 واحد تولید داروهای ظهور و ثبوت فیلمهای عکاسی،لیتوگرافی و رادیولوژی
7311 واحد تولید آماگوم نقره
7312 واحد تولید نیترات نقره
7313 واحد تولید مغز مداد
7314 واحد تولید رسوب زادها
7315 واحد تولید کوکونات دی اتانول آمین شامپو
7316 واحد تولید کلیه محصولات لاتکس غیر از دستکش
7317 واحد تولید کاندوم
7318 واحد تولید بادکنک
7319 واحد تولید شیشه شیر،سرشیشه،پستانک و غیره
7320 واحد تولید مسواک،یقه شور برس،شانه پلاستیکی و غیره
7321 واحد تولید مواد تعاونی(کمکی) و ساختمانی ریخته گری
7322 واحد تولید ضد کف و تسهیل کننده سیلان(روان کننده)
7323 واحد تولید اسپری کنتاک شور
7324 واحد تولید اسپری تمیز کننده مبلها
7325 واحد تولید ضد روسب ها،پلی فسفاتها و پلی آمیدها (فرمولاسیون)
7326 واحد تولید مواد جدا کننده نفت از آب
7327 INHIBITOR محافظت کننده آب بولیرها
7328 واحد تولید امولسیفایرها
7329 واحد تولید پودر کف آتش نشانی
7330 واحد تولید خمیر آلومینیوم و برنز
7331 واحد تولید سولفات آلومینیوم
7332 واحد تولید آب بطری
7333 واحد تولید آب ژاول
7334 واحد تولید ترکیبات نیکل
7335 واحد تولید ترکیبات روی (کلر و غیره)
7336 واحد تولید ترکیبات کلسیم و پتاسیم
7337 واحد تولید ترکیبات مس
7338 واحد تولید هارد نر با پایه کلرورآمونیوم(چسب نئوپان)
7339 واحد تولید زرین الکید و پلی استر (سنتز)
7340 واحد تولید گازهای طبی و صنعتی : اکسیژن،ازت،آرگون و گاز بیهوشی
7341 واحد تولید آب رنگ
7342 واحد تولید خودکار ،ماژیک،خودنویس و غیره
7343 واحد تولید مایع ترمز،اتیلن گلیکول(ضد یخ)
7344 واحد تولید فیلمهای عکاسی
7345 واحد تولید استیلن و کپسول پرکن
7346 واحد تولید سرنگ و شیشه سرم تزریقی و خون،کیسه ادرار و سایر تجهیزات پلاستیکی پزشکی
7347 واحد تولید پلاستوفوم و دیگر عایقهای مشابه
7348 واحد تولید لوازم پلاستیکی از پلاستیک کهنه برای مصارف غیر غذایی
7349 واحد فرمینگ P.V.C
7350 واحد ملامین سازی
7351 واحد تولید اشیاء و مواد پلاستیکی به صورت تزریقی بادی از مواد آماده بیش از 50تن در سال
7352 واحد تولید قایقهای فایبر گلاس
7353 واحد تولید غلطک و قطعات پلاستیکی
7354 واحد تولید دستکش یک بار مصرف،بند ناف و دست بند نوزاد
7355 واحد تولید قلم مو و فرچه
7356 واحد تولید فیلم رادیولوژی
7357 واحد تولید استارات کلیسیم و روی
7358 واحد تولید ظروف یکبار مصرف
7359 واحد تولید شیر آلات ساختمانی از پلیمر
7360 واحد تولید آب اکسیژنه
7361 واحد تولید گاز هیدروژن
7362 واحد فرمولاسیون و بسته بندی سموم دفع آفات
7363 واحد آبکاری در خلاء
7364 واحد تولید گاز CO2 از گاز طبیعی و گازوئیل
7365 واحد تولید بیکربنات آمونیوم حداکثر تا ظرفیت 2000 تن در سال
7366 واحد تولید انواع خمیر قالب گیری
7367 واحد تولید شیلنگ فشار قوی
7368 واحد تولید قطعات پلاستیکی خودرو
7369 واحد تولید پاک کننده های صنعتی حداکثر تا 500 تن در سال
7370 واحد تولید لنت ترمز از مواد آماده بدون استفاده از آسیاب مواد
7371 واحد تولید خمیر آب بندی،پلاستیکی زول،تشک و فیلتر و لاک ورنی روی قوطی
7372 واحد تولید درب دوبل و دستگاه مکانیزه تخلیه آب توالت فرنگی
7373 واحد تولید نوار تفلون
7374 واحد تولید مواد کمکی چرمسازی و نساجی با فرمولاسیون از مواد آماده
7375 واحد تولید کلروفریک
7376 واحد تولید امولسیون قیر با آب
7377 واحد تولید قرصهای کربنی از ذغال آماده
7378 واحد بسته بندی جوهر نمک
7379 واحد تولید امولسیون از پارافین آماده
7380 واحد تولید اسپرسهای خوشبوکننده(فرمولاسیون)
7381 واحد تولید دستکش پلاستیکی
7382 واحد تولید واشرهای پلاستیکی
7383 واحد تولید آنتی اکسیدان،هیدرازین
7384 واحد تولید رزین آکریلیک
7385 واحد تولید پاک کن
7386 واحد تولید رنگهای نساجی و دباغی
7387 واحد تولید ضد رنگ،رنگهای صنعتی و ساختمان و پوشش دهنده ها
7388 واحد تولید انواع دستکش لاتکس
7389 واحد تولید فوم حفاری
7390 واحد تولید قطعات لاستیکی آب بندی
7391 واحد تولید رنگ ترموپلاستیک و گلاس بید
7392 واحد تولید ملامین فرم آلدئید
7393 واحد تولید پارافین مایع
7394 واحد تولید وازلین
7395 واحد تولید رزین الکید و پلی ونیل استات
7396 واحد تولید پودر با کالیت
7397 واحد تولید پودر ملامین
7398 واحد تولید سولفور آمونیوم
7399 واحد تولید رزینهای فنولیک و بیگمنتهای آلی
1/7300 واحد تولید عدسی پلاستیکی
2/7300 واحد تولید پوشش داخل ساختمان
3/7300 واحد تولید گاز سرد کننده و برودتی
4/7300 واحد تولید سوخت جامد،پودر ژلاتینی،متنول جامد تا ظرفیت 1000 تن در سال(فرمولاسیون)
5/7300 واحد تولید محلول روزین
6/7300 واحد تولید پوششی فویل لامینه
7/7300 واحد تولید گرانول پی وی سی
8/7300 واحد تولید دندان مصنوعی بیش از 50 تن در سال
9/7300 واحد تولید فرمولاسیون کود مایع و روغن کشاورزی تا ظرفیت 2000 تن در سال
10/7300 واحد تولید سیلیکاژن (جاذب الرطوبه) تا ظرفیت 2000 تن در سال
11/7300 واحد تولید انتقال دهنده امواج صوتی،ماده ترکیبات جوشکاری،ماده محافظ جوشکاری محلول تام پن مخصوص ماشین کاری،مایع آب تراش،چربی پر فسفاته
12/7300 واحد تولید شانه تخم مرغ و جعبه میوه از ماده شیمیایی پلی استایرن تا ظرفیت 2000 تن در سال
13/7300 واحد تولید الکل صنعتی اصلاح شده (فرمولاسیون)
14/7300 واحد تولید و بسته بندی انواع چسب و مایع و پودر
15/7300 واحد تولید پارافین جامد
16/7300 واحد تولید رنگ مستربچ تا ظرفیت 2000 تن در سال
17/7300 واحد تولید تسمه نساجی و نقاله و روکش غلطک چاپ،دستکش جراحی صنعتی و خانگی
18/7300 واحد تولید نمک های کلسیمی اسیدهای چرب
19/7300 واحد تولید رنگ پودری
20/7300 واحد تولید رنگ و رنگدانه
21/7300 واحد تولید پلی اتیلن ترفنالات
22/7300 واحد تولید قطعات لاستیک آب بندی
23/7300 واحد تولید فیلم پلی اتیلن سبک،فیلم متالایز،فیلم پی وی سی،چاپ صنعتی و فیلم سینمایی و نظایر آن
24/7300 واحد تولید فیلم پلی اتیلن
25/7300 واحد تولید ورقهای پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه
26/7300 واحد تولید و بسته بندی ضد یخ به روش فرمولاسیون از اتیلن و گلیکول
27/7300 واحد تولید فوم پلی استایرن
28/7300 واحد تولید بطری پت و درب بطری
29/7300 واحد تولید تیوپ سیلیکا کلسیم
30/7300 واحد تولید بلوک سقفی کامپوزیت
31/7300 واحد تولید پراکسید آلی تا 600 تن در سال
32/7300 تولید و بسته بندی پودر لاستیک با عملیات کوره و تولید دوده
33/7300 واحد تولید روکش از کاغذ ملامین

رده 4(د)

ردیف نام واحد
7401 واحد تولید حلالهای مرکب چاپ،تحریر و پلی کپی
7402 واحد تولید هیپوکلریت کلسیم
7403 واحد تولید لاستیکهای روکش شده
7404 واحد تولید پودر لاستیک
7405 واحد تولید اسید استیک و اسید فورمیک
7406 واحد تولید ذغال فعال
7407 واحد تولید کودهای آلی و هورمونهای رشد گیاهی
7408 واحد تولید لوریل اتیل سولفات ، فورفورال
7409 واحد تولید سیلیکات سدیم
7410 واحد تولید سولفیت سدیم و بی سولفیت
7411 واحد تولید سولفامیک اسید
7412 واحد تولید پاک کننده های صنعتی بیش از 500 تن در سال
7413 واحد تولید لنجهای فایبر گلاس
7414 واحد تولید حشره کشهای اسپری
7415 واحد تولید نیترات سدیم
7416 واحد تولید استات سدیم
7417 واحد تولید استات بوتیل
7418 واحد تولید سدیم هگزا متا فسفات
7419 واحد تولید فسفات سدیم
7420 واحد آبکاری
7421 واحد تولید مواد ضد خورندگی و ضد خزه
7422 واحد تولید گاذ دی اکسید کربن از ذغال سنگ و نفت کوره
7423 واحد تولید سدیم پیروفسفات
7424 واحد تولید اتر
7425 واحد تولید صابون صنعتی و سنتی
7426 واحد تولید لایی گرم و چسب
7427 واحد تولید اسید اگزالیک
7428 واحد تولید نمک صنعتی
7429 واحد تولید آمونیوم کراید
7430 واحد تولید پلیمرهای حساس به نور
7431 واحد تولید کنسانتره و سنگ معدن سیلیس
7432 واحد تولید براکس هیدراته
7433 واحد تولید سر کابل فشار قوی
7434 واحد تولید مشمع قیراندودو خمیر ایزولاسیون
7435 واحد تولید زئولیت
7436 واحد تولید درب دوبل تخلیه آب توالت فرنگی با عملیات آبکاری
7437 واحد تولید مایع جوهر پاک کن
7438 واحد تولید دی فسفات کلسیم
7439 واحد تولید لنت ترمز دیسکی بدون استفاده از آزبست
7440 واحد تولید کربنات کلسیم رسوبی
7441 واحد تولید بازیابی کائوچو
7442 واحد تولید کنسانتره مس
7443 واحد تولید پودر ذغال از سبوس گندم با برنج
7444 واحد تولید روغن موتور و گریس
7445 واحد تولید روغنهای آروماتیک
7446 واحد تولید کلریت کلسیم و سدیم
7447 واحد تولید سولفات سدیم
7448 واحد تصفیه روغن موتور
7449 واحد تولید ورق های پلی اتیلن(از مواد اولیه)
7450 واحد تولید نشاسته مودیفاید با ظرفیت 1500 تن در سال(برای تولید کاغذ)
7451 واحد تولید سیلیکات منزیم آبدار و موارد مشابه
7452 واحد تولید انواع بسته های برزنتی
7453 واحد تولید پلی اتیلن ترفتالات
7454 واحد تولید بسته بندی رنگهای طبیعی
7455 واحد تولید اسپری های خوشبوکننده
7456 واحد تولید الکل از طریق تخمیر و سنتز
7457 واحد تولید پودر آلفا سلولز و لینگو و سولفوماتهای فلزی
7458 واحد تولید کربنات باریم و سولفیک سدیم
7459 واحد تولید تخلیص و بسته بندی مواد شیمیایی (متانول،زالین،استون،اتیل استات،اسید استیک)
7460 واحد تولید اسید سولفوریک تا ظرفیت 10 هزار تن در سال
7461 واحد تولید رزین ونیلینک
7462 واحد تولید مواد افزودنی روغن موتور
7463 واحد تولید نمک اسثئاریک و اسید اسثئاریک
7465 واحد تولید اینیدرید فنالیک
7466 واحد تولید سدیم تری پلی فسفات
7467 واحد تولید اسید بوریک
7468 واحد تولید تیرچه بلوک پلیمری تا ظرفیت 3000 تن در سال
7469 واحد تولید پلیمرهای تقویت تا ظرفیت 3000 تن در سال
7470 واحد تولید ورقهای پلی اتیلن(از مواد اولیه)
7471 واحد تولید چسب پی وی سی و پوشش پلاستیکی لوله(پلی اتیلن)
7472 واحد تولید درب و پنجره و کابینت آشپزخانه پلی وود(پلی پروپیلن)
7473 واحد تولید تانن گیاهی
7474 واحد تولید ورق کامپوزیت و فیلم
7475 واحد تولید آنزیم
7476 واحد تولید آلیاژهای پلیمری
7477 واحد تولید پودر چربی گیاهی و اسید چرب گیاهی
7478 واحد تولید قیر طبیعی

رده 5(ه)

ردیف نام واحد
7501 واحد تولید توری روشنائی
7502 واحد تولید فرمالین و پارافرم آلدئید
7503 واحد تولید هگزامین
7504 واحد تولید اسید سولفوریک بیش از 10 هزار تن در سال
7505 واحد تولید اسید نیتریک
7506 واحد تولید اسید کلریدریک
7507 واحد تولید آمونیاک
7508 واحد تولید آمینهای خنثی کننده گاز کربنیک(مونودی و تری آمینها)
7509 واحد تولید مواد پوشش دهنده سطوح فلزی و کارگاهی (غیر از رنگ،بتونه و مشابه)
7510 واحد تولید رزین و پودر اپوکسی
7511 واحد تولید لاستیک و تیوب وسایط نقلیه موتوری
7512 واحد تولید اولیه مواد کمکی یا تعاونی نساجی
7513 واحد تولید بیکربنات آمونیم
7514 واحد تولید پانلهای پلی یورتان
7515 واحد تولید سر پشم سازی
7516 واحد تولید خاک رنگبر
7517 واحد تولید نفتالین
7518 واحد تولید مواد عایق ایزولاسیون از مشتقات نفتی
7519 واحد تولید دی اکتیل فتالات (نرم کننده پلاستیک)
7520 واحد تولید کربنات کلسیم،باریت،بنتونیت،تالک و اخرا
7521 واحد تولید اسید بنزوئیک و بنزوات سدیم
7522 واحد تولید تغلیظ سود کاتسیک و موارد مشابه
7523 واحد تولید مایع ظرفشویی،شامپو،پودرهای شوینده،ضد عفونی کننده و سفید کننده
7524 واحد تولید سولفاتهای آهن،روی،منیزیم،آمونیوم و موارد مشابه تا ظرفیت 5000 تن در سال
7525 واحد تولید لوله های اپکسی تا ظرفیت 3000 تن در سال
7526 واحد تولید خانه های پیش ساخته پلاستیکی(چهار چوب پلاستیک درب و پنجره)
7527 واحد تولید سنگ مصنوعی
7528 واحد تولید پلی آلومینیوم کلراید
7529 واحد تولید لوله های کامپوزیتی
7530 واحد تولید انواع خمیر بازی تا ظرفیت 5000 تن در سال
7531 واحد تولید روغن ترانسفورماتور و موارد مشابه (غیر از روغن اسکارل)
7532 واحد تولید نخ تایر لاستیک
7533 واحد تولید پیه صنعتی
7534 واحد تولید محصولات از گرافیت طبیعی
7535 واحد تولید دوده صنعتی تا ظرفیت 3000 تن در سال
7536 واحد تولید انواع خشک کن ها و پایدارکننده های پی وی سی تا ظرفیت 3000 تن در سال
7537 واحد تولید مس کاتدی (به روش پالایش) تا ظرفیت 3000 تن در سال
7538 واحد تولید گاز شیرین تا ظرفیت 5000 تن در سال
7539 واحد تولید پراکسیدهای آلی و اینیدرید مالئیک با ظرفیت بیش از 600 تن در سال
7540 تولید پروفیل آلومینیومی رنگی و آبکاری قطعات
7541 واحد تولید فسفر زرد
7543 واحد تولید سولفور پلیمری
7542 واحد تولید ورق کامپوزیت

رده 6(و)

ردیف نام واحد
7601 واحد تولید اکسید سرب
7602 واحد تولید فنل
7603 واحد تولید بیگمنت های معدنی
7604 واحد تولید انواع فلزات از مواد کانی
7605 واحد تولید کلر،سود،آب ژاول
7606 واحد تولید کاغذ تیشو از الیاف شیشه ،محصولات و پارچه سافت بیش از 5000 تن
7607 واحد تولید سورنج
7608 واحد تولید کاربید،مواد آبکاری و اکسید روی از معدن (لیتارژ)
7609 واحدهای تصفیه ترکیبات آلی مازاد تولید تولید فنل و متانل
7610 واحد تولید ترکیبات کروم
7611 واحد تولید سوخت جامد،پودر ژلاتینی ،متانول جامد با ظرفیت 6500 تن در سال با کوره حرارتی
7612 واحد تولید لوله کامپوزیت از رزین اپوکسی و الیاف شیشه ای بیش از 250000 تن در سال
7613 واحد تولید P.V.C
7614 واحد تولید مواد اولیه ساینده ها(سنگ،سمباده و کاغذ سمباده)
7615 واحد تولید سموم دفع آفات
7616 واحد تولید بی اکسید منگنز از سنگ معدن
7617 واحد تولید فرومولیبدن
7618 واحد تولید گل گوگرد
7619 واحد تولید کربن بلاک
7620 واحد تولید سیلیکو منگنز و فرومنگنز
7621 مرکز پژوهشی انرژی اتمی(تولید رادیو ایزوتوپ)
7622 واحد تولید کنسانتره مس،نیکل و کبالت
7623 واحد فرآوری گوگرد
7624 واحد تولید سدیم اسید کربنات
7625 واحد فرآوری اکسید و مشتقات سیلیسیم
7626 واحد تولید سولفاتهای Mn ، Al ، Jn و Be و موارد مشابه
7627 واحد تولید مواد اولیه اسفنج با فولاتاسیون ،دموسی فایر ، ضد خورندگی،ضد کف تا ظرفیت 25000 تن در سال
7629 واحد تولید کربن و الکترود گرانیتی
7630 واحد تولید u.p.v.c (اولترا پی.وی.سی)
7631 واحد تولید آلیاژهای پلی مری
7633 واحد تولید سوخت بیودیزل
7634 واحد آندسازی و پخت آند آلومینیوم
7635 واحد تولید متانول و پروپیلن
7636 واحد تولید کربنات کلسیم بیش از 250هزار تن
7637 واحد تولید شمش تیتانیوم
7638 واحد تولید بیواتانول سوختی
7639 واحد تولید پرکلرین، سدیم،سود و کلر
7640 واحد تولید دواتیل هگزیل اکریلات
7641 واحد تولید روغن ترانس،روغن موتور،مایع شیشه پاک کن،اسید بوریک و انواع عایقهای الکتریکی

رده 7

ردیف نام واحد
7701 واحد تولید کک و قطران

*واحدهایی که حداقل یا حداکثر ظرفیت آنها در رده های مختلف مشخص نشده است می توانند در صورت ظرفیت کمتر از حداقل در رده قبل از آن و ظرفیت بیشتر از حداکثر در رده بعدی قرار گیرند.

گروه صنایع دارویی(8000)
رده 1 (الف)

ردیف نام واحد
8101 واحد تولید مواد بهداشتی و آرایشی (فرمولاسیون)
8102 واحد اختلاط و بسته بندی پودر ازاله مو
8103 واحد تولید قرص و پودر اکسیژنه
8104 واحد تولید اکسیدان کرم بهداشتی و صنعتی و پودر بلوندار اکسیژن
8105 واحد تولید اسانس،تنطور،آلکالوئید از مواد طبیعی و شیمیایی
8106 واحد تولید هورمون و آنتی بیوتیک تا 300 تن در سال
8107 واحد تولید سرنگهای تزریقی از پیش پر شده و محصولات دارویی به صورت ویال

رده 2 (ب)

ردیف نام واحد
8201 واحد تولید کپسول سخت ژلاتینی
8202 واحد خشک کردن و بسته بندی گیاهان دارویی با شستشو
8203 واحد تولید سیمان زینک اکساید با مایع آماده اوژنول
8204 واحد تولید هورمون و آنتی بیوتیک از 300 تا 1500 تن در سال

رده 3 (ج)

ردیف نام واحد
8301 واحد تولید باند و گاز حداکثر تا 300 تن در سال
8302 واحد تولید مواد اولیه داروسازی حداکثر تا 300 تن در سال
8303 واحد تولید مواد اولیه بهداشتی و آرایشی تا 300 تن در سال
8304 واحد تولید داروهای دامی حداکثر تا 300 تن در سال
8305 واحد ساخت داروهای سیلی مارین حداکثر تا 300 تن در سال
8306 لابراتور و کارخانه داروسازی (فرمولاسیون به استثنای هورمونها و آنتی بیوتیکها)
8307 واحد تولید آمپولهای تزریقی
8308 واحد تولید هورمون و آنتی بیوتیک از 1500 تا 3000 تن در سال
8309 واحد تولید ضد عفونی کننده های مایع

رده 4 (د)

ردیف نام واحد
8401 واحد تولید عصاره شیرین بیان
8402 واحد تولید واکس و سرم
8403 واحد تولید مواد اولیه دارو سازی بیش از 300 تن درسال
8404 واحد تولید الکل از طریق سنتز
8405 واحد تولید الکل از طریق خمیر و تقطیر
8406 واحد تولید باند و گاز بیش از 300 تن درسال
8407 واحد تولید شربتهای گیاهی و رزین و صمغ گیاهی
8408 واحد تولید مواد اولیه بهداشتی و آرایشی بیش از 300 تن درسال
8409 واحد تولید پنتااریتریتول
8410 واحد تولید داروهای دامی بیش از 300 تن درسال
8411 واحد تولید پلیمرهای حساس به نور
8412 واحد تولید انواع داروهای گیاهی
8413 واحد تولید محلول مونوگلونال(آنتی بادی)
8414 واحد تولید جاومدات،نیمه جامدات،مایعات،یویدون آیداین و همودیالیز
8415 واحد تولید آنتی بیوتیک و هورمون بیش از 3000 تن درسال
8416 واحد تولید بالک عصاره گیاهی،اسانس گیری،عرقیات گیاهی،انواع قطره دارویی و انواع شربت دارویی

رده 54 (ه)

ردیف نام واحد
8501 واحد بسته بندی لجن دارویی

گروه صنایع برق و الکترونیک(9000)
رده 1(الف)

ردیف نام واحد
9101 واحد تولید لوازم برقی کوچک به صورت مونتاژ (نظیر زنگ اخبار و دربازکن)
9102 واحد تولید آنتن تلویزیون بدون آبکاری و لوستر از قطعات آماده
9103 واحد طراحی و مونتاژ لوازم برقی و الکترونیکی بدون عملیات کوره ای
9104 واحد تولید لوازم پزشکی، آزمایشگاهی و آموزشی،قطعات الکترونیک
9105 واحد تولید ترانزیستور و مقاومت و غیره
9106 واحد تولید انکوباتور و سایر لوازم آزمایشگاهی بدون آبکاری
9107 واحد تولید انواع ساعت
9108 واحد تولید طراحی و مونتاژ تقویت کننده صوت نظیر بلندگو و آمپلی فایر
9109 واحد تولید رادیو و تلویزیون و لوازم صوتی و تصویری به صورت مونتاژ
9110 واحد تولید دستگاههای برقی علامت دهنده سمعی و بصری
9111 واحد تولید سیستمهای مخابراتی مرکز تلفن
9112 واحد تولید لوازم الکترونیکی (کامپیوتر،لوازم اداری و لوازم دقیق الکترونیکی)
9113 واحد تولید کنترهای ولتاژ و فرکانس
9114 واحد تولید آفتامات
9115 واحد تولید مودم و میکرو کنترل
9116 واحد تولید طراحی و مونتاژ تایمر
9117 واحد تولید کارت و بردهای کامپیوتری
9118 واحد تولید تابلوهای تبلیغاتی در حد مونتاژ
9119 واحد تولید چراغ قوه شارژی خورشیدی (مونتاژ)
9120 واحد تعمیر،بازسازی و مونتاژ دستگاههای زیراکس و کپی
9121 مونتاژ کیت CNG ، میکسری و کیت CNG انژکتوری
9122 واحد تولید سیم کارت و کارت شارژ
9123 مونتاژ کلید فشار قوی

رده 2(ب)

ردیف نام واحد
9201 مونتاژ سیستمهای برق خورشیدی
9202 واحد مونتاژ،تجهیزات توانبخشی بدون عملیات کوره ای و آبکاری شامل انواع ویلچر تخت بیمارستانی و …
9203 واحد تولید CD فشرده بدون عملیات کوره ای
9204 واحد تولید آنتن با دستگاه تزریق پلاستیک و گیوتین (قیچی برش) و پرس

رده 3(ج)

ردیف نام واحد
9301 واحد تولید ترانسهای فشار ضعیف
9302 واحد تولید ودارهای چاپی الکترونیک و کیت
9303 واحد تولید هواکش و دستگاههای تهویه خانگی و صنعتی
9304 واحد تولید نوار صوتی و تصویری
9305 واحد تولید سیم کابل و سیم لاکی
9306 واحد تولید رله و کنتاکتور
9307 واحد تولید سیم مقاومت
9308 واحد تولید سر کابل فشار قوی
9309 واحد تولید خازن ،لامپ تصویر،تابلوهای برق فشار ضعیف و قوی انواع مشعل
9310 واحد تولید فیبر مدار چاپی ،باطری خشک، المنت برقی و الکتروموتور
9311 واحد تولید کلید و پریز،سر سیم و کفشک اتصال
9312 واحد تولید کنتور برق و گاز
9313 واحد تولید لوازم دندان پزشکی
9314 واحد تولید کوئل اتومبیلهای سبک
9315 واحد تولید اتواستار ترموتورهای صنعتی و دیزلی
9316 واحد تولید سیم رابط بدون آبکاری
9317 واحد تولید سر کابل فشار ضعیف و اتصالات فنی و فلزی
9318 واحد تولید دوزیمترهای ترمولومینسانس
9319 واحد تولید برقگیر
9320 واحد تولید ورق مغناطیسی
9321 واحد تولید آهن ربا
9322 واحد تولید سنسور فشار میکروماشین و سنسور شتاب میکروماشین
9323 احداث واحد تولید سیم آلومینیومی و کابل آلومینیومی

رده 4(د)

ردیف نام واحد
9401 واحد تولید لامپ
9402 واحد تولید وسایل و تجهیزات برق فشار قوی
9403 واحد تولید باطری اتومبیل و سایر وسایط نقلیه بدون بازیابی سرب از باطری کهنه
9404 واحد تولید ترانسفورماتور(ترانسفورماتور(ترانسهای فشار قوی)
9405 واحد تولید سیم حرارتی و برودتی
9406 واحد تولید ذغالهای صنعتی
9407 واحد تولید کمپرسور
9408 واحد تولید گوشی تلفن و موبایل
9409 واحد تولید تجهیزات توانبخشی (ویلچر،تخت بیمارستانی،سمعک) با عملیات کوره ای و آبکاری
9410 واحد تولید سیم رابط با آبکاری
9411 واحد تولید انواع باطری،قلمی،متوسط و بزرگ
9412 واحد مونتاژ و تولید باطری بدون بازیابی سرب
9413 واحد تولید لامپ کم مصرف LED
9414 تولید لامپ دیود
9415 واحد بازسازی و تعمیر ترانس فشار قوی و ضعیف و بازسازی بدنه ترانس
9416 واحد تولید لامپ کم مصرف
9418 واحد تولید چراغهای LED ، پروژکتورهای LED، لامپ های هالوژن LED

رده 5

ردیف نام واحد
9501 واحد تولید باطری اتومبیل و وسائط نقلیه با بازیابی سرب از باطری کهنه


گروه صنایع کشاورزی (10000)
رده 1 (الف)

ردیف نام واحد
10101 واحد زنبورداری و پرورش ملکه (تا ردیف 4 فاق محدودیت فاصله از اماکن مسکونی)
10102 واحد تولید پرورش پرندگان زینتی تا 100 قطعه
10103 واحد پرورش کرم ابریشم
10104 واحد پرورش ماهی تزئینی
10105 آزمایشگاه دامپزشکی
10106 واحد کشت گلخانه ای پلاستیکی به منظور تولید صیفی جات و گل رز تا حد یک هکتار
10107 واحد تولید گرده خرما
10108 واحد تولید جوجه تا 1000 قطعه در هر دوره صرفاً در نواحی روستائی
10109 واحد پرورش کبک و بلدرچین تا 100 قطعه در سال
10110 واحد تولید ورمی کمپوست (کرم پوسال) تا ظرفیت 2 تن در روز صرفاً در روستا

رده 2 (ب)

ردیف نام واحد
10201 واحد پرورش پرندگان زینتی تا 100 قطعه
10202 واحد پرواربندی بره تا 200رأس
10203 واحد پرورش گوسفند شیری (داشتی) تا 250رأس
10204 میادین دام (مجتمع نگهداری دام و کاروانسرا) تا 200 واحد دامی
10205 واحد تولید جوجه تا 3 دستگاه جوجه کشی (ظرفیت هر دستگاه 77 هزار)
10206 واحد تولید قارچ صدفی
10207 واحد پرواربندی گوساله تا 50 رأس
10208 واحد گاودار شیری تا 20 رأس
10209 واحد پرورش اسب و مادیان تا 10 رأس
10210 واحد تولید بذر قارچ خوراکی
10211 استقرار قرنطینه دامی تا 200 رأس
10212 واحد نگهداری سگ نگهبان
10213 واحد کشت گیاهان داروئی در وسعت 10 هکتار
10214 واحد پرورش ماهی سرد آبی با روش مدار بسته با ظرفیت 100 تن در سال مطابق با دستورالعمل حریم کیفی آبهای سطحی
10215 واحد پرورش بز داشتی تا 250 رأس در سال
10216 واحد پرورش شترمرغ با ظرفیت شصت قطعه در سال
10217 واحد کشت گلخانه ای پلاستیکی به منظور تولید صیفی جات و گل رز از یک هکتار تا 5 هکتار
10220 واحد پرورش ماهی به روش سنتی در استخرهای کشاورزی و آبیاری مطابق با دستورالعمل حریم کیفی آبهای سطحی
10221 واحد تولید حشرات مفید جهت کنترل بیولوژیکی آفتاب در گلخانه
10222 واحد شترداری تا 20 نفر
10223 واحد تولید اسپرم منجمد تا ظرفیت 30000 دز اسپرم
10224 واحد بسته بندی تنباکو میوه ای تا ظرفیت 300 تن در سال
10225 واحد مرغداری و پرورش بوقلمون و سایر ‏ماکیان (شامل بلدرچین، کبک و تیهو) با ظرفیت 100 (یکصد) تا 5000 ‏(پنج هزار) قطعه در هر دوره
10226 واحد پرورش سگ به ظرفیت 50 قلاده
10227 واحد تکثیر و پرورش ماهیان زینتی مطابق با دستورالعمل حریم کیفی آبهای سطحی
10228 واحد تولید ورمی بیوکمپوست تا ظرفیت 10 تن روز
10229 واحد تولید بیوکمپوست از ضایعات کشاورزی و حیوانی تا 10 تن در روز
10230 واحد تکثیر و پرورش آبزیان (ماهی،میگو و جلبک) صرفاً در استانهای شمالی مطابق با دستورالعمل حریم کیفی آبهای سطحی

رده 3 (ج)

ردیف نام واحد
10301 واحد نگهداری حیوانات پوستی و آزمایشگاهی
10302 واحد تولید جوجه از 3 تا 5 دستگاه جوجه کشی (ظرفیت هر دستگاه 90 هزار جوجه)
10303 واحد پرواربندی بره از 200 تا 500 رأس
10304 واحد پرورش گوسفند شیری (داشتی) از 250 تا 500 رأس
10305 واحد گاودار شیری از 20 تا 50 رأس
10306 واحد پرواربندی گوساله 50تا 200 رأس
10307 واحد پرورش اسب و مادیان از 10 تا 50 رأس
10308 واحد تکثیر و پرورش ماهی گرم آبی و سرد آبی مطابق با دستورالعمل حریم کیفی آبهای سطحی
10309 واحد تولید قارچ دکمهای و صدفی
10310 واحد مرغداری و پرورش بوقلمون و سایر ماکیان (شامل بلدرچین، کبک و تیهو) با ظرفیت 5000 ‏(پنج هزار) تا 30000‏ (سی هزار) قطعه در هر دوره
10311 واحد پرورش ماهی سرد آبی (مشروط به اینکه در پایین دست محل احداث محل برداشت آب شرب وجود نداشته باشد)مطابق با دستورالعمل حریم کیفی آبهای سطحی
10312 واحد پرورش پولت (جوجه مرغ تخمگذار) با ظرفیت 20000 قطعه در سال
10314 واحد پرورش شتر مرغ با ظرفیت از 60 تا 3000 قطعه در سال
10315 واحد تولید خوراک دام از مواد خام کشاورزی شامل گندم،جو،ذرت،سبوس،تخم پنبه
10316 استقرار قرنطینه دامی 200 تا 500 رأس
10317 واحد پرورش مرغ مادر و یا مرغ تخم گذار با ظرفیت از 5000 ‏(پنج هزار) تا 30000 ‏(سی هزار) قطعه در هر دوره
10318 واحد پرورش مرغ مادر و یا مرغ تخم گذار با ظرفیت از 5000 ‏(پنج هزار) تا 30000 ‏(سی هزار) قطعه در هر دوره
10320 واحد پرورش اردک ماهی تا ظرفیت 5000 قطعه
10321 واحد کشت گلخانه ای پلاستیکی به منظور تولید صیفی جات و گل رز بیش از 5 هکتار
10322 طرح طوبی
10323 واحد تولید زالو طبیعی با ظرفیت یک میلیون قطعه در سال
10324 واحد تولید بیوکمپوست از ضایعات کشاورزی و حیوانی بیش از10 تن روز
10325 واحد تولید ورمی بیوکمپوست بیش از 10 تن روز

رده 4 (د)

ردیف نام واحد
10401 واحد مرغداری و پرورش بوقلمون و سایر ماکیان (شامل بلدرچین، کبک و تیهو) با ظرفیت 30000 ‏(سی هزار) قطعه تا 60000 (شصت هزار) قطعه در هر دوره
10402 میادین دام (مجتمع نگهداری دام و کاروانسرا) بیش از 200 واحد دامی
10403 واحد تکثیر و پرورش پرندگان و پستانداران وحشی
10404 واحد پرواربندی بره بیش از 500 رأس
10405 واحد پرورش گوسفند شیری داشتی بیش از 500 رأس
10406 واحد گاوداری شیری از 50 تا 500 رأس
10407 واحد پرواربندی گوساله بیش از 200 رأس
10408 واحد تولید جوجه بیش از 350 هزار قطعه(بیش از 5 ماشین جوجه کشی)
10409 واحد پرورش اسب و مادیان بیش از 500 رأس
10411 استقرار قرنطینه دامی بیش از 500 رأس
10412 واحد پرورش شتر مرغ با ظرفیت بیش از 3000 قطعه در سال
10413 واحد پرورش مرغ مادر و یا مرغ تخم گذار با ظرفیت از 30000 ‏(سی هزار) تا 60000 (شصت هزار) قطعه در هر دوره
10416 محل احداث حمام ضد کنه
10418 واحد تولید مکمل غذایی دام و طیور (کنسانتره)
10419 واحد کشتارگاه دام و طیور (به صورت واحد مستقل)
10420 احداث شهرک یا مجتمع های بزرگ گلخانه ای

رده 5 (ه)

ردیف نام واحد
10501 واحد پرورش مرغ تخم گذار بیش از 60000 (شصت هزار) تا 120000 (یکصد و بیست هزار) قطعه در هر دوره
10502 واحد پرورش مرغ مادر با ظرفیت بیش از 60000 (شصت هزار) تا 120000 (یکصد و بیست هزار) قطعه در هر دوره
10503 واحد مرغداری گوشتی بیش از 60000 (شصت هزار) تا 120000 (یکصد و بیست هزار) قطعه در هر دوره
10504 واحد گاوداری شیری با ظرفیت 500 تا 1000 رأس دام
10505 واحد کشتار دام و طیور مکمل از قبیل پر کنی،شستشو،بسته بندی تبدیل ضایعات

رده 6 (و)

ردیف نام واحد
10601 واحد پرورش میگو تا وسعت 1 هکتار
10602 واحد پرورش صدف
10603 واحد پرورش تمساح
10604 واحد تولید کود میکرو ارگانیسمهای حل کننده فسفر
10606 واحد تولید کود آلی از فضولات دامی
10607 مجتمع یا واحدهای گاو شیری با ظرفیت بیش از 1000 رأس

رده 7

ردیف نام واحد
10701 واحد پرورش میگو تا وسعت 1 هکتار مطابق با دستورالعمل حریم کیفی آبهای سطحی
10702 مجتمع بزرگ دامپروری یا دام شهر جهت استقرار واحدهای دامداری (در قالب شهرک دامپروری)
10703 واحد پرورش تمساح مطابق با دستورالعمل حریم کیفی آبهای سطحی
10704 واحد پرورش ماهی و سایر آبزیان در وسعت بیش از یک هکتار
10705 کشتارگاههای بزرگ صنعتی به صورت مجتمع شامل پرواربندی،کشتار و تولید فراورده های گوشتی
* واحدهایی که حداقل یا حداکثر ظرفیت آنها در رده مختلف مشخص نشده است می توانند در صورت ظرفیت کمتر از حداقل در رده قبل از آن و ظرفیت بیشتر از حداکثر در رده بعدی قرار گیرند.

 

گروه صنایع ماشین سازی (10000)
رده 1 (الف)

ردیف نام واحد
11101 مونتاژ و بسته بندی ماشین آلات در حد کارگاهی
11102 واحد تولید تجهیزات چکهای سقفی
11103 تولید ماشین آلات رنگ آمیزی میکروارگانیسم

رده 2 (ب)

ردیف نام واحد
11201 واحد قالب و مدل (درجه ریخته گری،فیکچر،قالب قید و بست و ابزار قالب، مدل
11202 واحد تجهیزات شبکه آب و فاضلاب (پمپ های دیافراگمی، لجن کش و تجهیزات تصفیه)،
11203 واحد ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل مکانیکی(آسانسور و قطعات آسانسور، پله برقی، بال تراک،جرثقیل سقفی،جرثقیل پشت کامیونی، جک پالت رولیک،بالابر قطعات مربوطه،نوار نقاله،وینچ جرثقیل)
11204 واحد پمپ و کمپرسور(پمپ های خلاء وکیوم، آتش نشانی،آب، کمپرسورهای صنعتی و مصرفی،گاراژی،مواد فله و تلمبه های آب بادی)

رده 3 (ج)

ردیف نام واحد
11301 واحد ماشین ابزار و متعلقات ( دستگاههای ابزار تیز کن ، فرز و ابزار دستگاه فرز،ابزارهای گیره ای، اره تیز کن ، اسپارک اوروژن،پانتوگراف، تراش حدیده کن،خط شیفکاری اتوماتیک،دریل سه نظام و دنباله های آن،سنگ تحت و سنگ کفی زنی،سنگ رومیزی، سنگ محور ، صفحه تراش قطعات مربوطه، فرامین اندازه گیری، کپی تراش کلید، ماشین سری تراش، ماشین سنتر،انواع پونیت ماشینکاری اره سنگ.
11302 واحد قطعات واسطه ای (اتصالات پنوماتیک،اتصالات هیدرولیک، اتصالت اقلام هیدرولیک، بازوهای مکانیکی، بلبرینگ، بوش،پیچ و مهره های صنعتی،پین،اقلام پنوماتیک،چرخ دنده ها ، رولرینگ، انواع شفت ها،غلطک انتقال و فرم دهی،انواع پمپ و قطعات پمپ،انواع قطعات صنعتی(تراشکاری قطعات صنعتی و غیر صنعتی) ، کلاج روغنی،کوپلینگ،انواع گیربکسها(غیر از گیربکسهای خودرو)پاتیل)
11303 واحد ماشین آلات صنعتی پلاستیک و پلاستیک و چرم (آسیاب پلاستیک،اکسترودر پلاستیکی،پرس ملامین،اکسترو در لوله،تزریق پلاستیک،تزریق زیره کفش،تولید لوله پلاستیکی،ماشین آلات پلاستیک، ماشین آلات چرم سازی،دستگاه کفاشی ، دستگاه برش چرم،دستگاه دوخت پلاستیک،دستگاه نایلون و نایلکس
11304 واحد ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی و راهسازی و معادن ( آسیاب سنگ ، اسکرابر،اطاق ماشین راهسازی ، ایستگاه مرکزی بتن،ماشین آلات حفاری،ماشین قیر پاش ، کوه بر)
11305 واحد ماشین آلات صنایع غذایی ، دارویی و شیمیایی(آسیاب(خوراک دام ، غلات گندم و …) لک، بادام شکن، بوجاری، خط تولید ضبط پسته ، پوست گیر گندم ، تجهیزات تولید و خط پودر گوشت و پودر ماهی و بطور کلی (خوراک دام و طیور)،تجهیزات تولید کنسرو، کارخانجات قند و شکر ، کارخانجات آرد ، کشتارگاه مرغ، تجهیزات مرغداری ، چونه کن ، چرخ گوشت صنعتی، خط کامل رب گوجه، کمپوت، خط کامل شامپو و مایع ظرفشویی ،خمیر همزن،دانه خرد کن، دستگاه پرس ، دستگاه پرکن مواد غذایی ، دستگاه خامه گیر، دستگاه گندو شور ، دستگاه نان ماشینی، (تونلی و دوار و فر قنادی) شیر دوش ، ماشین آلات برنج کوبی ، چای خشک کنی ، دارویی، لپه سازی ، ماکارونی، میکسر خوراک
11306 واحد ماشین آلات صنایع چوب و کاغذ (پرس چوب ، دستگاه رنده چوب، دستگاه گندمی، ماشین آلات کبریت سازی، نجاری ، چاپ و صحافی ، پوشال کولر و دستمال کاغذی و نوار بهداشتی)
11307 واحد ماشین آلات صنایع نساجی و بافندگی { اتو کلاو ، پرس و برش عدل پنبه ، تجهیزات پنبه پاک کنی، تجهیزات رنگرزی نخ و پارچه و خشک کن پارچه، دستگاههای آهار نخ، چاپ پارچه ، چله پیچ ، نخ برگردان، گره شمار نخ ، دوک ریسندگی ، شانه و میلمیلک، گل زنی ،ماشین آلات شستشوی پشم، ماشین بافندگی (پارچه، حوله، جوراب، فرش، موکت و …) ریسندگی و نوار خاردار}
11308 واحد ماشین آلات صنایع فرم دهی و برش فلزات {اره پروفیل بر، اره آلومینیوم بر ، دستگاه پانچ پنج کاره ، میلگردبر، دستگاه پتک آهنگری، پرس هیدرولیک،پرس ضربه ای ، پرس بریک ، پرس دستی، پرس ضایعات ، پرس تیغه برش ورق آهن ، پرس خم کن ، پرس برش و برش سیم ، تزریق فلزات (اکسیژن)، پرس نورد فلزات،پرس گیوتین ، ماشین آلات طلا سازی، قوطی سازی ، کشش مفتول ، تولید لوله و پروفیل ، دایکاست، رول باز کن، میخ سازی، نوار بری ، نورد و گیره و آهنگری
11309 واحد ماشین آلات صنایع بسته بندی و مارک زنی (دستگاه پاک زنی ، چاپ کارتن ، ماشین آلات بسته بندی، ماشین آلات کارتن سازی)
11310 واحد ماشین آلات و تجهیزات حرارتی و برودتی و تهویه (اتو کلاو،ایرواش، برج خنک کن،پکیج شوفاژ،پیش گرمکن، انواع پمپ،تجهیزات برودتی، تجهیزات سردخانه،دیگ بخار و قطعات مربوطه ، تهویه مطبوع صنعتی، دیگ آبگرم ،بویلر روغنی،رطوبت زن،انواع مبدلهای حرارتی مخازن دوجداره و انبساط ، هواساز یونیت هیتر ،بویلرهای نیروگاهی و پالایشگاهی)
11311 واحد ماشین آلات و تجهیزات کارخانه ای (ایستگاه پر کن سیلندر گاز، تجهیزات آبکاری، تجهیزات اطاق رنگ، تجهیزات بیمارستان ، تجهیزات پالایشگاهی،تجهیزات کارگاهی،تجهیزات کارخانه ای، تجهیزات نیروگاهی،خشک کنهای صنعتی، دستگاه پنچرگیری پلاستیک، دستگاه تراش عینک، انواع دستگاه تست، دستگاه رنگ پاش،باکت بیل مکانیکی ، بتونیر،دامپر،بلوک زن،پمپ انتقال بتن، پینهای لودر و بلدوزر، تاسیسات شن و ماسه ، تجهیزات کارخانه آجر (خط تولید آجر) تجهیزات کارخانه سیمان (خط تولید سیمان)،تجهیزات کارخانه گچ (خط تولید گچ) تجهیزات کارخانه آهک (خط تولید آهک) تجهیزات معادن،تراک میکسر،تیرچه فلزی ،چکش پنوماتیک ،دریل واگن،دستگاه حفاری روتاری، سنگ شکن و قطعات مربوطه غلطک و پیره،فینیشر آسفالت، ماشین آلات سنگبری،کارخانه آسفالت، کانال کن، کوره های خط تولید مواد کانی غیر فلزی ، کیسه گچ و آهک و سیمان پر کن، دستگاه سالامبو، دستگاه شات بلاست، دستگاه شستشوی قطعات، دستگاه ظهور عکس، کوره های عملیات حرارتی و صنعتی ، ماشین آلات شستشوی فرش، تولید سیم و کابل، خشک شویی،رنگ سازی،جوجه کشی، زباله سوز، دستگاه سیم پیچی، دستگاه تک منظوره، دستگاه کوره القایی، دستگاه راکتور
11312 واحد ادوات کشاورزی و ماشین آلات کشاورزی(اکسن تریل کشاورزی، خرمنکوب، بذرپاش،بیلر،گاو آهن و قطعات مربوطه، دیسک 28 پره پل کش،پمپ سمپاش،پنجه غازی، تریلر کشاورزی و قطعات مربوطه، تسطیح کن زمین رویتواتور،یونجه چین، چتر،خرماچین، چغندر کن، خشک کن غلات، داس ، نهر کن، دروکن
11313 دروگیر،سیب زمینی کار و سیب زمینی کن، علف چین ،عمیق کار، کلتیواتور،کمباین،انواع تراکتور،کودپاش،مته درختکاری، هرزکش، مور، بیل،یکهو، تیلر، سیستم آبیاری بارانی، تحت فشار، هد کمباین ناخنکر دروگر)
11314 واحد سازه های فلزی و مخازن(اتصالات داربست فلزی، اسکلت فلزی ، پل شناور و پل فلزی، سازه های فلزی، سالنهای پیش ساخته ،نردبانهای صنعتی ،بوبکر،سیلو،انواع مخازن تحت فشار و ذخیره ای)
11315 واحد صنایع دریایی (اوراق کرد شناورها،شناورهای دریایی ، سازه های دریایی تجهیزات سکوهای نفتی و دریایی، تجهیزات اسکله دریایی)
11316 واحد موتورهای احتراق داخلی (موتورهای دیزلی موتورهای بنزینی)

رده 4 (د)

ردیف نام واحد
11401 واحد ریخته گری قطعات چدن (ساچمه سند بلاست ، قطعات ریخته گری چدن ، گلوله آسیاب چدنی)
11402 واحد ریخته گری قطعات فولادی (قطعات ریخته گری فولاد)
11403 واحد قطعات آهنگری (اتصالات فولادی،قطعات آهنگری،قطعات فرج،گلوله آسیاب فولادی)
11404 واحد قطعات انتقال نیرو(قطعات انتقال نیرو،دکل روشنایی برق و مخابرات تلسکوپی…)

12000- گروه صنایع نوین(نانو بیوتکنولوژی)
بعلت جدید بودن این گروه ،واحدهای صنعتی و تولید این گروه در حال تدوین می باشد.
13000- گروه صنایع نفت و گاز
رده 5(ه)

ردیف نام واحد
13501 واحد تولید قیر غلیظ شده تا ظرفیت 10 هزار تن در سال
13502 واحد تولید قیر پلی بک تا ظرفیت 5000 تن در سال
13503 واحد تولید نفت بی بو تا ظرفیت 3000 تن در سال
13504 واحد تولید مکمل روغن D.O.P
13505 واحد تولید مکمل بنزین
13506 واحد تولید روغن ترانسفورماتور و موارد مشابه

رده 6(و)

ردیف نام واحد
13601 واحد تولید کود شیمیایی
13602 واحد تولید روغن و گریس با استفاده از روغن پایه
13603 کارخانجات ساخت تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی
13604 واحد تولید کوره اوره
13605 واحد تولید قیر صنعتی

رده 7

ردیف نام واحد
13701 واحد پتروشیمی
13702 واحد پالایشگاه
13703 واحد نیروگاه گازی
13704 واحد نیروگاه سیکل ترکیبی
13705 واحد تولید بنزین بدون سرب(M.T.B.E)
13706 واحد تصفیه دوم روغن
13707 واحد GTL (تبدیل گاز به مایع)
13708 واحد تولید بنزین ،گازوئیل و سایر مشتقات نفتی
13709 واحد تولید هیدروکربورهای حلقوی و غیر حلقوی
13710 حفر چاه نفت بیش از 10 حلقه

گروه صنایع بازیافت 14000
رده 1 (الف)

ردیف نام واحد
14101 جمع آوری ضایعات فلزی تا 3000 تن در سال

رده 2 (ب)

ردیف نام واحد
14201 جمع آوری ضایعات فلزی (برش،پرس و کمپکت)بیش از 3000 تن در سال
14202 بازیافت تجهیزات الکترونیکی بدون عملیات کوره ای

رده 3 (ج)

ردیف نام واحد
14301 جمع آوری خودروهای سبک فرسوده (برش زنی و پرس) بدون عملیات ذوب و ریخته گری
14302 بازیافت ماسه و ریخته گری
14303 بازیافت لاستیک های فرسوده به روش فیزیکی (آسیاب و پرس) تا ظرفیت 3000 تن در سال

رده 4 (د)

ردیف نام واحد
14401 واحد بازیافت کادمیوم از ضایعات سرب و روی و برش شیمیایی تا ظرفیت 600 تن در سال
14402 جمع آوری خودروهای سنگین فرسوده (برش زنی و پرس) بدون عملیات ذوب و ریخته گری
14403 واحد بازیافت پسماندهای الکترونیکی با عملیات کوره ای تا 3000 تن در سال
14404 بازیافت لاستیک های فرسوده به روش شیمیایی تا ظرفیت 3000 تن در سال

رده 5 (ه)

ردیف نام واحد
14501 واحد بازیافت فلزات گرانبها شامل طلا ،نقره،کروم،پلاتین از لوازم مستعمل
14502 واحد بازیابی سلینیوم از لجن مس آندی
14503 واحد بازیافت ضایعات کارخانجات صنایع غذایی
14504 واحد بازیافت پسماندهای الکترونیکی با عملیات کوره ای بیش از 3000 تن در سال
14505 واحد بازیافت تجهیزات الکترونیکی

رده 6 (و)

ردیف نام واحد
14601 واحد بازیافت قطعات خودروهای فرسوده (عملیات ریخته گری و ذوب و تولید ورق و شمش)
14602 واحد تولید ظروف pet از ضایعات بیش از 5000 تن در سال
14603 واحد بازیافت ضایعات پلاستیکی به روش سنتی و تکنولوژی پایین
14604 واحد بازیافت باطریهای فرسوده و ضایعات پلاستیک
14605 واحد بازیافت لاستیک های فرسوده (شیمیایی و فیزیکی) با ظرفیت بیش از 3000 تن
14607 واحد فرآوری و بازیافت فلزات مولیبدن،نیکل،تنگستن با عملیات کوره ای ذوب
14608 واحد بازیافت فلزات رنگی(مس)

رده 7

ردیف نام واحد
14701 کارخانه کمپوست
14702 بازیافت ضایعات فلزی بیش از 1000 تن در سال