ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی مصوب 1390

ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی مصوب ۱۳۹۰,۰۳,۰۸با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱

اصلاحات [اصطلاحات] مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ محدوده و حریم شهر، محدوده شهرک و روستا: مطابق با قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ـ مصوب ۱۳۸۴ـ

تبصره ۱ـ در مورد شهرهای فاقد طرح هادی یا جامع تا زمان تهیه طرح جامع یا هادی، محدوده طرحهای مصوب قبلی آنها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲ـ در مورد روستاها، محدوده مصوب طرح هادی روستایی ملاک عمل خواهد بود و برای روستاهای فاقد طرح هادی محدوده روستا تا زمان تهیه طرح هادی روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تعیین می‌شود.

ب ـ سکونتگاه‌ها: کلیه شهرها، روستاها، شهرکهای مسکونی و مجتمع‌های مسکونی که دارای حداقل بیست خانوار ساکن می‌باشند. ملاک تشخیص جمعیت خانوار، آخرین سرشماری مرکز آمار ایران می‌باشد.

ج ـ کاربری صنایع: عرصه‌هایی در داخل و یا خارج شهرها و روستاها که براساس طرحهای مصوب موضوع آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۵۸۳۷/ت۲۱۴۱۴هـ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۷۸) برای فعالیتهای تولیدی و خدماتی اختصاص داده می‌شود.

د ‌ـ مکانهای صنعتی: عرصه‌هایی خارج از محدوده شهرها و روستاها که در طرحهای جامع شهری و ناحیه‌ای حسب ضوابط مربوط برای استقرار فعالیتهای صنعتی مجاز و مشروط تعیین شده‌اند.

هـ ـ شهرک صنعتی تخصصی: شهرکی که در زمینه تولید یا خدمات صنعتی خاص و یا فعالیتهای هم خانواده یا مکمل و واحدهای پژوهشی و فناوری و خدمات پشتیبانی آن ایجاد می‌شود.

و ـ ناحیه صنعتی روستایی: مطابق با آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۰۰۲/ت۳۵۲۵۳هـ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۵)

ز ـ حریم کمی و کیفی آب: مطابق بند (خ) اصلاحی ماده (۱) آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۸۹۷۷/ت۲۹۱۰۱ هـ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۲).

ح ـ مناطق حساس ساحلی ـ دریایی: خورها، مصبها، خلیج‌ها، تالاب‌های ساحلی، رویشگاههای حرا، بسترهای علفی، صخره‌های مرجانی، مناطق تخم‌گذاری لاک‌پشتهای دریایی و نظایر آنها که واجد منابع حساس ساحلی و دریایی و یا وابسته به دریا می‌باشند و این حساسیت به واسطه تنوع زیستی، غنای جانداران، وجود گونه‌های در معرض خطر، آسیب‌پذیر و کمیاب، واقع شدن اجتماع‌های حیاتی در آستانه تحمل اکولوژیک در آنها، حساسیت به آلاینده‌ها، کندی ترمیم آسیب‌های وارد شده بر محیط زیست و مشکلات ناشی از پاکسازی از آلاینده‌های محیطی آنها می‌باشد.

ط ـ فناوری زیست محیطی: تولید یا فرآیندی از تولید که منجر به حذف، پیشگیری، کاهش یا تخفیف اثرات منفی ناشی از فعالیتهای انسانی بر محیط زیست گردد، فرآیندهایی که منتج به تولید مواد زاید جامد کمتر، مصرف کمتر منابع و در نهایت کارآیی بالاتر شوند.

ی ـ منطقه‌بندی ایران برای استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی: براساس طرح کالبدی ملی و منطقه‌‌ای ایران موضوع مصوبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۵ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، کشور به ده منطقه به شرح جدول پیوست شماره (۱) که به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است تقسیم گردیده‌است.

ماده ۲

واحدهای صنعتی و تولیدی با توجه به فرآیند تولید به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
۱ـ غذایی
۲ـ نساجی
۳ـ چرم
۴ـ سلولزی
۵ ـ فلزی
۶ ـ کانی غیرفلزی
۷ـ شیمیایی
۸ ـ دارویی
۹ـ برق و الکترونیک
۱۰ـ کشاورزی
۱۱ـ ماشین‌سازی
۱۲ـ نوین (نانو و بیوتکنولوژی)
۱۳ـ نفت و گاز و پتروشیمی
۱۴ـ بازیافت

ماده ۳

صنایع براساس شدت و ضعف‌آلودگی و دیگر مسایل زیست‌محیطی در گروههای ذکر شده در ماده (۲)
این تصویب‌نامه در رده‌هایی با مشخصات زیر قرار می‌گیرند:

رده۱ـ واحدهای این رده مجاز می‌باشند تا در کاربری های صنعتی، کارگاهی و یا تجاری داخل شهرها و روستاها یا مکانهای صنعتی مجاز خارج از محدوده مصوب شهری و روستایی استقرار یابند.

رده‌های ۲و۳ـ واحدهای این رده‌ها مجازند در شهرکها و نواحی صنعتی و مکانهای صنعتی در خارج از محدوده مصوب شهرها و روستاها مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربری‌ها به شرح جدول پیوست شماره (۲) که به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است استقرار یابند.

رده‌های ۴و۵ و۶ ـ واحدهای این رده‌ها مجازند در شهرکها و نواحی صنعتی و یا مکانهای صنعتی مصوب تعیین شده در خارج از حریم مصوب شهر و خارج از محدوده مصوب روستاها و مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربری‌ها به شرح جدول پیوست شماره (۲) استقرار یابند.

تبصره۱ـ در مناطقی که فاقد شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی می‌باشند واحدهای مشمول رده‌های (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۶) می‌توانند با رعایت حداقل فواصل از مراکز و اماکن به شرح جدول پیوست شماره (۲) در سایر مکانهای صنعتی تعیین شده در خارج از حریم مصوب شهر (در خصوص رده‌های «۲» و «۳» خارج از محدوده شهر) و روستا استقرار یابند.

تبصره۲ـ واحدهای کشاورزی مشمول رده‌های (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۶) می‌توانند با رعایت فواصل به شرح جدول پیوست شماره (۲) در خارج از شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی و یا در داخل مجتمع‌های تخصصی و مجتمع‌های تولیدی کشاورزی مستقر شوند.

رده ۷ـ محل پیشنهادی جهت استقرار واحدهای این رده در خارج از حریم شهر و روستا با توجه به فرآیند تولید، توپوگرافی منطقه، شرایط اقلیمی، ظرفیت قابل تحمل محیط زیست، جهت بادهای غالب، جهات توسعه شهری و سایر ملاحظات زیست محیطی، به صورت موردی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان به شرح جدول پیوست شماره (۱) و بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان حفاظت محیط زیست صادر می‌گردد مورد بررسی کارشناسی و اعلام نظر قرار می‌گیرد.

تبصره۳ـ استقرار صنایع در اراضی مستعد کشاورزی منطبق با قوانین و مقررات، مستلزم کسب موافقت وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.

تبصره۴ـ احداث و استقرار واحدهای این رده صرفاً در شهرکهای صنعتی تخصصی مجاز است.

ماده ۴‌

در چهارچوب ضوابط شهرکهای صنعتی، احداث هر نوع واحد تولیدی و صنعتی به استثنای صنایع رده (۷) در داخل شهرکها و نواحی صنعتی مشروط به اینکه شهرک دارای طرحهای منطقه‌بندی استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی، فضای سبز و سیستم مرکزی تصفیه فاضلاب باشد، بلامانع است. متقاضیان احداث شهرکهای صنعتی همزمان با اخذ مجوز احداث موظف به طراحی سیستم تصفیه فاضلاب مرکزی بوده و باید پس از واگذاری پنجاه درصد (۵۰%) واحدها و به بهره‌برداری رسیدن سی درصد (۳۰%) آنها و وجود حداقل (۱۰۰) متر مکعب فاضلاب در روز، نسبت به احداث سیستم تصفیه فاضلاب مرکزی اقدام نمایند.

ماده ۵

تا زمـان بهره‌برداری سـیستم مرکزی تصـفیه فاضلاب هر واحـد باید نسبت به راه‌اندازی سیستم پیش تصفیه فاضلاب و دفع فاضلاب خود اقدام نماید. منطقه‌بندی شهرکهای صنعتی باید با توجه به نوع آلودگی‌ها براساس جدول استقرار منطقه‌ها به شرح جدول پیوست شماره (۳) که به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت‌وزیران» تأیید شده است، صورت گیرد.

ماده ۶

استقرار واحدهای آب بر و فاضلاب‌زا (به استثنای واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی) در داخل دشت‌ها و آبخوانهای ممنوعه و بحرانی کشور که توسط وزارت نیرو اعلام می‌شود، منوط به اخذ مجوز وزارت نیرو و موافقت سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.

ماده ۷

فهرست رده‌بندی صنایع به شرح پیوست شماره (۴) که به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت‌ وزیران» تأیید شده است، تعیین می‌شود. چنانچه واحد تولیدی و صنعتی در فهرست یکی از کدهای مندرج در این ضوابط اشاره نشده باشد به منظور تعیین کد جدید و یا تطبیق آن با کدهای موجود، موضوع در کمیته‌ای به مسؤولیت سازمان حفاظت محیط زیست و با مشارکت نماینده تام‌الاختیار ارگان ذی‌ربط صادرکننده جواز مطرح و تصمیم‌گیری خواهد شد.

ماده ۸

در مواردی که امکان اجرای ضوابط استقرار در استان وجود نداشته باشد، مراتب در کارگروهی به ریاست معاون امور عمرانی استانداری و نمایندگان ادارات کل صنایع و معادن، حفاظت محیط زیست، راه‌ و شهرسازی، نیرو (رییس شورای انسجام بخشی استان)، نفت (با معرفی وزارت نفت) و جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا با در نظر گرفتن مواردی از قبیل فرآیند تولید، توپوگرافی منطقه، شرایط اقلیمی، ظرفیت قابل تحمل محیط زیست، جهت باد غالب و گسترش شهرها در مورد محل استقرار صنایع رده‌های (۱) تا (۳) موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه تصمیم‌گیری نمایند. دبیرخانه این کارگروه در اداره کل حفاظت محیط زیست استان خواهد بود.

تبصره ـ چنانچه کارگروه مذکور بر استقرار صنایع رده‌های (۴) تا (۷) موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه خارج از ضوابط فوق اصرار داشته‌باشد، موضوع به کمیسیون متشکل از افراد متناظر در مرکز در سطح معاونین وزرا به ریاست معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست جهت تصمیم‌گیری ارجاع می‌شود.

ماده ۹

مراجع صادرکننده مجوز تأسیس واحدهای صنعتی و تولیدی موظفند قبل از استقرار واحد، موضوع را از ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها استعلام نمایند. ادارات یادشده موظفند در صورت وجود مغایرت با ضوابط استقرار، ظرف دو هفته از تاریخ وصول استعلام، موارد مغایرت را اعلام نمایند، عدم اعلام مغایرت در مهلت یاد شده به منزله موافقت تلقی می‌شود.

ماده ۱۰

مراجع صادرکننده جواز تأسیس (به استثنای واحدهای صنعتی متقاضی استقرار در شهرکها و نواحی صنعتی) مکلفند در هنگام صدور جواز تأسیس سایر قوانین و مقرراتی را که متقاضی موظف به رعایت آن می‌باشد از جمله: اخذ کاربری مصوب از کمیسیون موضوع ماده (۱۳) آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها ـ مصوب ۱۳۵۶ـ ؛ اخذ پروانه ساختمانی از مرجع صدور جواز تأسیس؛ اخذ پایان کار ساختمانی از مرجع صدور پروانه ساختمانی؛ اخذ موافقت صدور پروانه بهره‌برداری از مراجع مربوط (محیط زیست و دستگاه صادرکننده) را در ظهر جواز صادره به متقاضی درج نماید.

ماده ۱۱

کلیه مراجع و دستگاههای متولی استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی و نیز مراجع صدور جواز تأسیس مکلفند در صورت وجود شهرک یا ناحیه صنعتی نسبت به هدایت متقاضیان به مناطق یادشده اقدام و از استقرار پراکنده واحدهای مذکور ممانعت نمایند.

ماده ۱۲

تصویب نامه های شماره ۶۴۶۷۷/ت۱۸۵۹۱هـ مورخ ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۷۸، شماره ۱۱۳۵۹/ت۲۳۴۱۵هـ – مورخ ۲۱/ ۳/ ۱۳۸۰ و شماره ۲۷۹۶۵/ت۳۲۰۱۰هـ مورخ ۸/ ۵/ ۱۳۸۴ لغو و تصویب نامه های شماره ۳۲۷۱۹/ت۲۵۸۴۲هـ مورخ ۱۶/ ۷/ ۱۳۸۱ با اعمال اصلاحات این آیین نامه و شماره ۴/ ۱۰۶۶ مورخ ۲۸/ ۳/ ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن و لایحه قانونی لغو محدودیت ایجاد کارخانجات و صنایع در داخل شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان – مصوب ۱۳۵۹ – شورای انقلاب، همچنان به قوت خود باقی می باشند.

معاون اول رییس جمهور – محمدرضا رحیمی

پیوست شماره ۱
جدول شماره ۱: منطقه بندی ایران جهت استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی بر اساس طرح کالبدی ملی و منطقه ای ایران موضوع مصوبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۵ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

ردیف منطقه نام استانها
۱ آذربایجان ۱- اردبیل ۲- آذربایجان غربی ۳- آذربایجان شرقی
۲ زاگرس ۱- لرستان ۲- کردستان ۳- ایلام ۴- همدان ۵- کرمانشاه
۳ خوزستان ۱- کهگیلویه و بویر احمد ۲- خوزستان
۴ فارس فارس
۵ البرز جنوبی ۱- قزوین ۲- تهران ۳- البرز ۴- سمنان ۵- قم ۶- مرکزی ۷- زنجان
۶ مرکزی ۱- اصفهان ۲- یزد ۳- چهارمحال و بختیاری
۷ جنوب شرقی ۱- کرمان ۲- سیستان و بلوچستان
۸ ساحلی شمال ۱- مازندران ۲- گیلان ۳- گلستان
۹ ساحلی جنوب ۱- هرمزگان ۲- بوشهر
۱۰ خراسان ۱- خراسان رضوی ۲- خراسان جنوبی ۳- خراسان شمالی

پیوست شماره ۲
جدول شماره ۲: حداقل فواصل مجاز برای استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی

فاصله از مراکز مختلف به متر
ردیف اماکن و مراکز رده ۱ رده ۲ رده ۳ رده ۴ رده ۵ رده ۶
۱ سکونتگاهها مرکز استان ( آخرین محدوده سکونتگاه ( ۵۰۰ ۱۰۰۰ ۱۵۰۰ ۲۰۰۰ ۲۵۰۰
۲ مرکز شهرستان ( آخرین محدوده سکونتگاه ( ۲۵۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰ ۱۵۰۰ ۲۰۰۰
۳ شهر ۲۰۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰ ۱۵۰۰ ۲۰۰۰
۴ روستا ۲۰۰ ۵۰۰ ۷۵۰ ۱۰۰۰ ۱۵۰۰
۵ مراکز درمانی و آموزشی ۲۰۰ ۵۰۰ ۷۵۰ ۱۰۰۰ ۱۵۰۰
۶ مراکز نظامی ۵۰ ۲۰۰ ۵۰۰ ۷۵۰ ۱۰۰۰ ۱۵۰۰
۷ پارک ملی – تالاب – دریاچه – اثر طبیعی ملی ۱۵۰ ۱۵۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰ ۱۵۰۰ ۲۰۰۰
۸ پناهگاه حیاط وحش – منطقه حفاظت شده ۱۵۰ ۲۰۰ ۲۵۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰
۹ رودخانه دایمی غیر شرب * (مطابق با دستورالعمل تعیین حریم کیفی آبهای سطحی موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۹۷۷/ت۲۹۱۰۱هـ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۳ هئیت محترم وزیران) ۱۵۰ ۲۵۰ ۵۰۰
۱۰ رودخانه دایمی آب شرب ۲۵۰ ۵۰۰ ۷۵۰
۱۱ قنات و چاه و آب شرب ۰ ۵۰ ۰ ۱۵۰ ۲۰۰ ۲۵۰

* به جزء رودخانه های حفاظت شده ( مطابق با دستور العمل تعیین حریم کیفی آبهای سطحی موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۹۷۷/ت۲۹۱۰۱ هـ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۳ )

پیوست شماره ۳
جدول شماره ۳: جدول استقرار منطقه ها در شهرکهای صنعتی

صنایع همجواری
سلولزی حد واسط صنایع فاقد آلودگی و آلوده کننده همجوار با صنایع برق ، نساجی،فلزی و کانی غیر فلزی
فلزی حد واسط صنایع فاقد آلودگی و آلوده کننده، همجوار با صنایع کانی غیرفلزی ، شیمیایی، نفت و سلولزی
غذایی و دارویی در سمت شروع باد غالب همجوار با صنایع نساجی ، برق و سلولزی
برق و الکترونیک در سمت شروع باد غالب همجوار با صنایع غذایی ، صنایع سلولزی و صنایع نساجی
نساجی نزدیک تصفیه خانه فاضلاب همجوار با صنایع غذایی ، صنایع برق ، صنایع سلولزی و صنایع شیمیایی
شیمیایی، نفت در منتهی الیه جهت باد غالب همجوار با صنایع سلولزی ، صنایع فلزی و صنایع کانی غیرفلزی
کانی غیر فلزی در منتهی الیه جهت باد غالب همجوار با صنایع فلزی ، صنایع سلولزی ، صنایع شیمیایی و صنایع نساجی
چرم در منتهی الیه جهت باد غالب همجوار با صنایع سلولزی ، صنایع فلزی و صنایع کانی غیرفلزی ، شیمیایی و نفت

پیوست ۴ : طبقه بندی و تعیین رده های واحدهای صنعتی و تولیدی گروه صنایع غذایی (۱۰۰۰)

رده ۱ (الف)

ردیف نام واحد
۱۱۰۱ تهیه و بسته بندی خشکبار بدون شستشو
۱۱۰۲ بسته بندی خرما بدون شستشو
۱۱۰۳ واحد تولید آب نبات و پولکی و شکرپنیر و غیره تا ۳۰۰ تن در سال
۱۱۰۴ واحد تولید نبات (نبات ریزی)
۱۱۰۵ واحد تولید گز و سوهان تا ۳۰۰ تن در سال
۱۱۰۶ واحد بسته بندی نمک و ادویه جات
۱۱۰۷ واحد بسته بندی چای
۱۱۰۸ واحد بسته بندی قهوه
۱۱۰۹ واحد تولید نان صنعتی تا ۳۰۰ تن در سال
۱۱۱۰ واحد بسته بندی عسل
۱۱۱۱ تولید بستنی تا ۳۰۰ تن در سال
۱۱۱۲ تولید شیرینی و نان تا ۳۰۰ تن در سال
۱۱۱۳ آسیاب و تولید آرد گندم و جو تا ۳۰۰ تن در سال
۱۱۱۴ واحد بسته بندی کره و سایر لبنیات
۱۱۱۵ تولید بیسکویت و شکلات تا ۳۰۰ تن در سال
۱۱۱۶ واحد رشته بری تا ۳۰۰ تن در سال
۱۱۱۷ واحد ماکارونی سازی تا ۳۰۰ تن در سال
۱۱۱۸ واحد تولید آج موم (مخصوص کندوی عسل)
۱۱۱۹ واحد بسته بندی سبزیجات و میوه جات
۱۱۲۰ واحد تولید یخ
۱۱۲۱ واحد تولید نان بستنی
۱۱۲۲ واحد بسته بندی گلاب
۱۱۲۳ واحد بسته بندی عرقیات گیاهی
۱۱۲۴ واحد بسته بندی جو بدون عملیات و بوجاری و شستشو
۱۱۲۵ واحد سورتینگ و بسته بندی حبوبات بدون بوجاری
۱۱۲۶ واحد تولید بهبود دهنده کیفیت آرد
۱۱۲۷ واحد تولید غذای کودک از آرد غلات آماده بدون عملیات بوجاری و آسیاب
۱۱۲۸ واحد جمع آوری شیر تا ظرفیت پنج تن در ‏روز در مراکز روستایی
۱۱۲۹ بسته بندی آب میوه از کنسانتره بدون شستشو
۱۱۳۰ واحد تولید غذای آماده تا ۹۰۰ تن در سال
۱۱۳۱ واحد پخت آجیل
۱۱۳۲ واحد تولید پودر قارچ مشروط به عدم وجود عملیات شستشو در فرایند تولید
۱۱۳۳ واحد جمع آوری شیر با ظرفیت ۵۰ تن در روز در مراکز شهری
۱۱۳۴ واحد تولید پودر پوست پسته
۱۱۳۵ واحد بسته بندی عرقیات و داروهای گیاهی

رده ۲ (ب)

ردیف نام واحد
۱۲۰۱ واحد تولید قند حبه و کله به روش نم زدن و بدون روش پخت
۱۲۰۲ واحد تولید همبرگر
۱۲۰۳ واحد لپه سازی
۱۲۰۴ واحد تصفیه نمک و بسته بندی
۱۲۰۵ واحد تولید نمک یددار و یا مشابه آن
۱۲۰۶ کارخانه برنج پاک کنی
۱۲۰۷ واحد تولید بیسکویت و شکلات بیش از ۳۰۰ تن در سال
۱۲۰۸ واحد تهیه ، شستشو و بسته بندی خشکبار و خرما
۱۲۰۹ واحد تولید ماکارونی بیش از ۳۰۰ تن در سال
۱۲۱۰ واحد تولید رشته بری بیش از ۳۰۰ تن در سال
۱۲۱۱ واحد تولید عرقیات گیاهی
۱۲۱۲ واحد تولید ترشیجات و رب سازی تا ۳۰۰ تن در سال
۱۲۱۳ تولید گز و سوهان بیش از ۳۰۰ تن در سال
۱۲۱۴ تولید آب نبات ، پولکی ، شکرپنیر و غیر و بیش از ۳۰۰ تن در سال
۱۲۱۵ کارخانه چای خشک کنی
۱۲۱۶ تولید بستنی و ژله بیش از ۳۰۰ تن در سال
۱۲۱۷ تولید پودر میوه و لواشک
۱۲۱۸ تولید آدامس
۱۲۱۹ پودر سیر و پیاز و سیب زمینی
۱۲۲۰ تولید چیپس و کوران فلکس – پفک
۱۲۲۱ تولید شیرینی و نان بیش از ۳۰۰ تن در سال
۱۲۲۲ واحد تولید روغن خوراکی از کره
۱۲۲۳ واحد تولید شیره خرما و انگور
۱۲۲۴ واحد ت+ولید انواع سس
۱۲۲۵ واحد تولید پودر و پروتئین سویا
۱۲۲۶ واحد تولید حلوا شکری و حلوا ارده
۱۲۲۷ واحد تولید دودی کردن ماهی
۱۲۲۸ واحد بادام شیرین کن
۱۲۲۹ واحد پوست کن غلات و حبوبات
۱۲۳۰ واحد تولید آرد به روش نم زدن سریع
۱۲۳۱ واحد فرمولاسیون آنزیم های دباغی ، غذایی از مواد آماده
۱۲۳۲ واحد تولید شیر و پنیر و ماست نباتی از سویا
۱۲۳۳ واحد زیره پاک کنی
۱۲۳۴ واحد بسته بندی جو با عملیات بوجاری و شستشو
۱۲۳۵ واحد بادام شیرین کن
۱۲۳۶ واحد سورتینگ و بسته بندی حبوبات بوجاری
۱۲۳۷ واحد بسته بندی و انجماد گوشت سفید بدون کشتارگاه
۱۲۳۸ واحد پاستوریزاسیون و بسته بندی آب معدنی
۱۲۳۹ واحد آماده سازی و بسته بندی پودر نوشابه های غیر الکلی از مواد آماده
۱۲۴۰ واحد تولید شیرین گندمک
۱۲۴۱ واحد تولید بسته بندی و انجماد گوشت قرمز بدون کشتار
۱۲۴۲ واحد تولید عصاره کولا با طعم های مختلف و اسانس از مواد آماده
۱۲۴۳ واحد تولید خوراک دام از گندم و جو و ذرت
۱۲۴۴ تولید اسانس های خوراکی از عصاره های آماده
۱۲۴۵ واحد تولید پودر یونجه
۱۲۴۶ واحد تولید پودر کتلت و مواد مشابه
۱۲۴۷ واحد تولید اسانس ، تنطور ، آلکالوئید از مواد طبیعی و شیمیائی
۱۲۴۸ واحد تولید شربت آلات
۱۲۴۹ واحد تولید شیرین بلوط
۱۲۵۰ واحد تولید آبمیوه و ابغوره تا ۱۰۰۰ تن در سال
۱۲۵۱ واحد تولید غذای آماده با ظرفیت بیش از ۹۰۰ تن در سال
۱۲۵۲ واحد تولید اسپری زعفران
۱۲۵۳ واحد تولید پودینگ
۱۲۵۴ واحد بسته بندی آرد
۱۲۵۵ واحد بسته بندی روغن های گیاهی ، خوراکی ، وازلین ، پارافین
۱۲۵۶ واحد تولید پودر گوجه فرنگی تا ظرفیت ۳۰۰۰
۱۲۵۷ واحد بسته بندی کله گاوی ، گوسفندی ، سیرابی و شیردان
۱۲۵۸ واحد تولید رنگ خوراکی
۱۲۵۹ واحد تولید زیتون پرورده
۱۲۶۰ واحد نانوایی صنعتی با ظرفیت ۳۰۰ تن تا ۳۰۰۰ تن در سال
۱۲۶۱ واحد تولید سیگارت فیلتردار
۱۲۶۲ تولید نوشابه طبیعی از اسانس گیاهی
۱۲۶۳ واحد جداسازی باقلا از پوست
۱۲۶۴ واحد تولید پودر سوخاری
۱۲۶۵ واحد بسته بندی ذرت علوفه ای
۱۲۶۶ واحد عمل آوری و بسته بندی قارچ خوراکی
۱۲۶۷ جمع آوری شیر با ظرفیت بیش از پنج تن در روز در مراکز روستایی و بیش از پنجاه تن در روز در مراکز شهری
۱۲۶۸ واحد تولید و بسته بندی مکمل غذایی انسان تا ظرفیت ۹۰۰ تن در سال

رده ۳ (ج):

ردیف نام واحد
۱۳۰۱ واحد تولید آب میوه و کنسانتره
۱۳۰۲ واحد نانوایی صنعتی بیش از ۳۰۰۰ تن در سال
۱۳۰۳ واحد تولید دوغ بدون گاز
۱۳۰۴ واحد تولید کمپوت و کنسرو میوه سبزیجات و انواع مربا
۱۳۰۵ واحد تولید پکتین از پوست مرکبات
۱۳۰۶ واحد تولید نشاسته ، گلوکز، مالتوز، لاکتوز، لولز و سوربیتول
۱۳۰۷ واحد نمک کوبی (آسیاب نمک)
۱۳۰۸ واحد صنعتی تولید سرکه
۱۳۰۹ تولید فرآورده های گوشتی با شستشو و بدون کشتار (سوسیس و کالباس)
۱۳۱۰ واحد ذرت خشک کنی همراه با تاسیسات انبار و سیلو
۱۳۱۱ واحد خشک کردن غلات
۱۳۱۲ واحد تولید لیزین (اسیدهای آمینه) تا ظرفیت ۶۰۰۰ تن در سال
۱۳۱۳ واحد تولید پودر پنیر
۱۳۱۴ واحد تغلیظ آب پنیر
۱۳۱۵ واحد تولید لبنیات و شیر پاستوریزه تا ظرفیت ۶۰۰۰ تن در سال
۱۳۱۶ واحد تولید و عمل آوری فرآورده های دریایی
۱۳۱۷ واحد تولید قند مایع تا ظرفیت ۶۰۰۰ تن در سال
۱۳۱۸ واحد تولید آبمیوه و آبغوره
۱۳۱۹ واحد تولید و بسته بندی و انجماد بال و پای مرغ و آلایش آن
۱۳۲۰ واحد تولید قند حبه و کله با روش پخت
۱۳۲۱ واحد تولید پودر هویج
۱۳۲۲ واحد تولید توتون و تنباکو (میوه ای و سیگاری)
۱۳۲۳ واحد تولید مشتقات نشاسته (دکسترین سفید ،سفید ، نشاسته ، ژلونیه)
۱۳۲۵ واحد تولید کافئین از ضایعات چای
۱۳۲۶ واحد تولید عصاره جوانه گندم ، جو، ذرت و پروتئین
۱۳۲۷ واحد ترمینال ضبط پسته شامل پوست کندن ، شستشو، جداکردن و خشک کردن
۱۳۲۹ واحد تولید سرکه از ضایعات خرما
۱۳۳۰ واحد تولید مکمل های غذایی – رژیمی بر پایه پروتئین و کربوهیدرات – بسته بندی کراتین منو هیدرات وال – گلوتامین و شکوبار
۱۳۳۱ تولید انواع مکمل غذایی انسان (غذایی و تقویتی) ، نشاسته اصلاح شده، بسته بندی شیر خشک و غذای مخصوص بیماران
۱۳۳۲ واحد تولید گلخانه ای جلبک کلرلاولگاریس
۱۳۳۳ واحد تولید مکمل های غذایی رژیمی بیش از ۹۰۰ تن در سال

رده ۴ (د)

ردیف نام واحد
۱۴۰۱ واحد تولید آرد با شستشوی گندم
۱۴۰۲ واحد استحصال روغن زیتون
۱۴۰۳ واحد تصفیه روغن زیتون
۱۴۰۴ واحد تولید روغن ماهی
۱۴۰۵ واحد تولید روغن گیاهی بدون تصفیه برای مصارف طبی ، صنعتی و خوراکی
۱۴۰۶ واحد تولید شیر و لبنیات پاستوریزه تا ظرفیت ۶۰۰۰ تن در سال
۱۴۰۷ تولید انواع محصولات از توتون و تنباکو (سیگارت)
۱۴۰۸ واحد تولید نوشابه های غیر الکلی
۱۴۰۹ واحد تولید ماءالشعیر و عصاره مالت
۱۴۱۰ واحد تولید مخمر و خمیر مایه
۱۴۱۱ واحد تولید شیر خشک و غذای کودک
۱۴۱۲ واحد تولید و بسته بندی و مواد غذایی از قبیل کنسرو ماهی ، کنسرو گوشت و لوبیا و غیره
۱۴۱۳ واحد تولید دوغ گازدار
۱۴۱۴ واحد تولیدی پودر تخم مرغ
۱۴۱۵ واحد تصفیه و بسته بندی روغن نباتی بدون عملیات روغن کشی
۱۴۱۶ واحد تولید خوراک میگو و ماهی با پودر آماده
۱۴۱۷ واحد تولید اسیدسیتریک – پودر صدف
۱۴۱۸ واحد تولید روغن خام، کنجاله و لینتر پنبه بدون تصفیه روغن
۱۴۱۹ واحد تولید کره نباتی (مارگارین)
۱۴۱۵ واحد تولید قند مایع بیش از ۶۰۰۰ تن در سال
۱۴۱۶ واحد تولید لیزین (اسیدهای آمینه) با ظرفیت بیش از ۶۰۰۰ تن در سال
۱۴۱۷ واحد صنعتی نوشابه بر پایه عرقیات
۱۴۱۸ واحد تولید محرکهای بیولوژیک رشد گیاه
۱۴۱۹ واحد تولید خوراک دام از جو، ذرت ،تخم پنبه ، کنجاله های کلزا ، سویا و سایر مواد خام کشاورزی

رده ۵ (ه)

ردیف نام واحد
۱۵۰۱ واحد تولید روغن گیاهی همراه با تصفیه
۱۵۰۲ واحد تولید پودر استخوان
۱۵۰۳ واحد تولید پودر گوشت و تبدیل ضایعات و تولید ژلاتین
۱۵۰۴ واحد تولید پودر ماهی
۱۵۰۵ کارخانجات تولید روغن نباتی
۱۵۰۶ واحد تصفیه شکر
۱۵۰۷ واحد بتاکاروتن
۱۵۰۸ واحد تولید روغن سویای اپوکسی و فرمیات سدیم با عملیات روغن کشی و تصفیه روغن
۱۵۰۹ واحد تولید روغن خام از دانه های گیاهی
۱۵۱۱ واحد تولید ژلاتین از استخوان

رده ۷

ردیف نام واحد
۱۷۰۱ مجتمع های بزرگ کشت و صنعت
۱۷۰۲ کارخانجات بزرگ تولید قند و شکر
* واحدهایی که حداقل یا حداکثر ظرفیت آنها در رده های مختلف مشخص نشده است می توانند در صورت ظرفیت کمتر از حداقل در رده قبل از آن و ظرفیت بیشتر از حداکثر در رده بعدی قرار گیرند.

گروه صنایع نساجی (۲۰۰۰)
رده ۱ (الف)

ردیف نام واحد
۲۱۰۱ واحد قالی بافی ، زیلو بافی و نمد مالی دستی و دست بافها
۲۱۰۲ شیرازه دوزی حاشیه موکت و فرش ماشینی
۲۱۰۳ جوراب بافی حداکثر سه دستگاه با تولید حداکثر (۱۰۰ تن در سال)
۲۱۰۴ کشبافی و تریکوبافی ، گرد بافی ، کتن و راشل حداکثر تا سه دستگاه (تا ۱۰۰ تن در سال
۲۱۰۵ واحد تولید لباس و پوشاک حداکثر ۰۰۰ر۳۰ ‏(سی هزار) دست انواع لباس و پوشاک در سال
۲۱۰۶ تولید طناب نخی یا کنفی ، تور ماهیگیری ، قیطان ، انواع نوار و روبان
۲۱۰۷ واحد دوزندگی لحاف و تشک و بالش بدون خط حلاجی یا با استفاده از پشم شیشه
۲۱۰۸ واحد چاپ پارچه به روش دستی (مانند پارچه قلمکار اصفهان چاپ سیلک و غیره)
۲۱۰۹ پارچه بافی دستی (غیر موتوری)
۲۱۱۰ واحد تولید فتیله نفت سوز و نوارهای صنعتی
۲۱۱۱ واحد چله پیچی
۲۱۱۲ واحد تولید پرده کرکره عمودی از رول آماده پارچه ای
۲۱۱۳ واحد تولید عروسک پارچه ای تا ظرفیت ۳۰۰ هزار عدد در سال
۲۱۱۴ واحد تولید الیاف پروپیلن
۲۱۱۵ واحد تولید وسائل ارتوپدی پارچه ای (مچ بند ، زانو بند و …)

رده ۲ (ب)

ردیف نام واحد
۲۲۰۱ کشبافی و تریکوبافی ، گردبافی با ظرفیت ۱۰۰ تا ۶۰۰ تن در سال
۲۲۰۲ واحد تولید موکت و منسوجات نبافته بدون رنگرزی
۲۲۰۳ واحد تولید فرش ماشینی بدون ریسندگی و رنگرزی
۲۲۰۴ جوراب بافی بیش از ۳ دستگاه با بیش از یکصد تن در سال
۲۲۰۵ واحد تولید لباس و پوشاک بیش از ۰۰۰ر۳۰ ‏(سی هزار) دست در سال
۲۲۰۶ تولید تور تزئینی و پرده ای بدون رنگرزی
۲۲۰۷ واحد حلاجی و ریسندگی و تولید انواع نخ (الیاف مصنوعی ، پنبه ای و ابریشمی) بدون رنگرزی تا حداکثر ۶۰۰ تن
۲۲۰۸ حلاجی و تولید انواع کاموا بدون رنگرزی
۲۲۰۹ زیپ سازی بدون رنگرزی
۲۲۱۰ واحد حلاجی و ریسندگی پشم و الیاف مصنوعی حداکثر تا ۶۰۰ تن در سال
۲۲۱۱ واحد حوله بافی بدون رنگرزی
۲۲۱۲ واحد بافندگی پارچه بدون رنگرزی
۲۲۱۳ واحد ریسندگی و بافندگی بدون رنگبری و رنگرزی (متقال خام و برزنت خام)
۲۲۱۴ واحد گونی بافی و کتانی (کنفی)
۲۲۱۵ واحد گونی بافی از الیاف مصنوعی (گونی پلی پروپیلن معروف به p.p )
۲۲۱۶ واحد تولید حصیربافی پلاستیکی
۲۲۱۷ واحد تولید لحاف تشک بالش
۲۲۱۸ پتوبافی بدون رنگرزی
۲۲۱۹ واحد تولید پارچه های ضد آب (بارانی شمعی)
۲۲۲۰ واحد بازیافت پنبه از ضایعات پنبه
۲۲۲۱ واحد تکمیل حرارتی پارچه (فیکسه) بدون عملیات شستشو و رنگرزی
۲۲۲۲ واحد تولید پارچه های سیستم پنبه ای و الیاف مصنوعی بدون عملیات رنگرزی

رده ۳ (ج)

ردیف نام واحد
۲۳۰۱ تولید تور تزئینی و پرده ای با رنگرزی
۲۳۰۲ واحد رنگرزی گیاهی
۲۳۰۳ واحد چاپ پارچه به روش ماشینی
۲۳۰۴ واحدهای بازیابی ضایعات نساجی با شستشو (پارچه نخ و الیاف)
۲۳۰۵ واحد شستشو و رنگرزی پر
۲۳۰۷ واحد حلاجی و ریسندگی پشم از ۳۰۰ تن تا ۶۰۰ تن در سال
۲۳۰۸ واحد حلاجی و ریسندگی و تولید انواع نخ(مواد مصنوعی ،ابریشمی،پنبه) بیش از ۶۰۰ تن در سال
۲۳۰۹ کارخانجات پنبه پاکنی
۲۳۱۰ واحد تولید نوار بهداشتی و پوشک بچه
۲۳۱۲ واحد تولید تسمه های برزنتی
۲۳۱۳ واحد کشبافی (کش و راشل) بیش از ۶۰۰ تن در سال
۲۳۱۴ واحد تولید الیاف پلی استر
۲۳۱۵ واحد تولید پنبه هیدروفیل
۲۳۱۶ واحد سنگ شویی لباس
۲۳۱۷ واحد تولید پارچه های سیستم پنبه ای و الیاف مصنوعی با عملیات رنگرزی در فرآیند تولید
۲۳۱۸ واحد تولید و مونتاژ بلن

رده ۴ (د)

ردیف نام واحد
۲۴۰۱ واحد رنگرزی گیاهی بیش از ۱۰۰۰ تن در سال
۲۴۰۲ واحدهای تولید موکت و فرش ماشینی با رنگرزی
۲۴۰۳ واحد تولید برزنت با رنگرزی
۲۴۰۴ واحد پشم شویی
۲۴۰۵ واحد ریسندگی و بافندگی با شستشو ،رنگرزی و چاپ و تکمیل
۲۴۰۶ واحد رنگرزی ،چاپ و تکمیل (به صورت واحد مستقل)
۲۴۰۷ پنوبافی با رنگرزی
۲۴۰۸ واحد حوله بافی با رنگرزی
۲۴۰۹ واحد تولید نخ کاموا با رنگرزی
۲۴۱۰ واحد ریسندگی نخ آکرولیک با رنگرزی و استفاده از نخ آماده
۲۴۱۲ واحد حلاجی و ریسندگی و تولید انواع نخ(مواد مصنوعی –ابریشمی-پنبه) بیش از ۶۰۰ تن در سال
۲۴۱۳ واحد تهیه پر بهداشتی
۲۴۱۶ واحد تولید لایی و موکت
۲۴۱۷ واحد موکت بافی با رنگرزی

رده ۵ (ه)

ردیف نام واحد
۲۵۰۱ واحد تولید پلی پزاسیون پلی اکریل
۲۵۰۲ واحد تولید الیاف اکریلیک
*واحدهایی که حداقل یا حداکثر ظرفیت آنها در رده های مختلف مشخص نشده است می توانند در صورت ظرفیت کمتر از حداقل در رده قبل از آن و ظرفیت بیشتر از حداکثر در رده بعدی قرار گیرند.

گروه صنایع چرم (۳۰۰۰)
رده ۱(الف)

ردیف نام واحد
۳۱۰۱ واحد تولید مصنوعات سراجی از قبیل کیف ، دستکش، جلد چرمی و نظایر آن
۳۱۰۲ واحد تولید مصنوعات پوستی از قبیل کلاه پوستی ، پوستین و موارد مشابه از پوست دباغی شده
۳۱۰۳ واحد تولید پستایی کفش حداکثر تا ۳۰۰۰۰ جفت در سال
۳۱۰۴ واحد تولید کفش ماشینی حداکثر تا ۳۰۰۰۰ جفت در سال
۳۱۰۵ واحد مونتاژ دست و پای مصنوعی با استفاده از چرم
۳۱۰۶ واحد مونتاژ لوازم ارتوپدی با استفاده از چرم
۳۱۰۷ واحد چاپ روی چرم
۳۱۰۸ واحد تولید زین و یراق از چرم آماده
۳۱۰۹ واحد تولید توپهای ورزشی از چرم آماده

رده ۲(ب)

ردیف نام واحد
۳۲۰۱ واحد تولید کفش ماشینی حداکثر تا ۲ میلیون جفت در سال
۳۲۰۲ واحد تولید نخ جراحی از رده پاک شده (نخ کات کوت)
۳۲۰۳ کارخانجات تولید البسه چرمی از چرم آماده
۳۲۰۴ واحد تولید کفش نیمه اتوماتیک

رده ۳(ج)

ردیف نام واحد
۳۳۰۱ واحد تولید کفش ماشینی حداکثر تا ۲ میلیون جفت در سال
۳۳۰۲ واحد تولید چرم بازیابی شده از ضایعات چرمسازی
۳۳۰۳ واحدهای سورت روده (روده پاک شده) به صورت واحد مستقل
۳۳۰۴ واحد تولید چرم مصنوعی با استفاده از ضایعات چرم
۳۳۰۵ واحد تولید کفش ایمنی از چرم مصنوعی (لاستیکی) بصورت دستگاه تزریقی

رده ۴(د)

ردیف نام واحد
۳۴۰۱ واحد پرداخت و تکمیل چرم (به صورت واحد مستقل)
۳۴۰۲ واحد رنگرزی پوست و چرم آماده (به صورت واحد مستقل)
۳۴۰۳ واحد تولید چرم مصنوعی با استفاده از مواد اولیه
۳۴۰۴ واحد انبار پوست ، روده و نمک سود کردن

رده ۵(ه)

ردیف نام واحد
۳۵۰۱ واحد دباغی ، سالامبورسازی ، چرم سازی، روده پاک کنی ، زهتابی
۳۵۰۲ واحد تولید چرم از پوست آبزیان

گروه صنایع سلولزی (۴۰۰۰)
رده ۱ (الف)

ردیف نام واحد
۴۱۰۱ واحد تولید جعبه مقوایی و کارتن از ورق آماده
۴۱۰۲ واحد تولید پاکت خواربار و مراسلات و مشابه آن
۴۱۰۳ واحد تهیه کاغذ دیواری از کاغذ آماده و چاپ شده
۴۱۰۴ واحد تولید کاغذ و دفتر از کاغذ آماده
۴۱۰۵ واحد تولید لوازم التحریر کاغذی و مقوایی از ورق آماده
۴۱۰۶ واحد صحافی و چاپخانه های ساده
۴۱۰۷ واحد تولید مصنوعات چوب پنبه ای
۴۱۰۸ واحد نجاری و خراطی بدون الوارسازی
۴۱۰۹ واحد مبل سازی و سایر مصنوعات چوبی تا ۳۰۰ متر مکعب چوب در سال بدون رنگ آمیزی
۴۱۱۰ واحد تولید انواع فیلترهای کاغذی از جمله فیلترهای هوا با استفاده از ورق آماده
۴۱۱۱ واحد تولید انواع دوک و لوله طاقه پیچی مقوایی و سایر مصنوعات مشابه از ورق آماده
۴۱۱۲ تولید محصولات ساخته شده از نی و حصیر و سبدبافی از الیاف گیاهی
۴۱۱۳ واحد بسته بندی دستمال و محصولات مشابه با استفاده از کاغذ آماده
۴۱۱۴ واحد پرس کاری و چساباندن روکش نئوپان با استفاده از روکش آماده
۴۱۱۵ واحد تولید قایقهای چوبی و بلم تا ۳۰۰ دستگاه در سال
۴۱۱۶ واحد تهیه کاربن و استنسیل از کاغذ آماده
۴۱۱۷ واحد تولید کلاسور و زونکن از مقوای آماده
۴۱۱۸ واحد تولید سازهای سنتی
۴۱۱۹ واحد تولید کپسول مومی کیک از کاغذ آماده
۴۱۲۰ واحد تولید مصنوعات چوبی ساخته شده از MDF تا ۹۰۰۰ متر مربع در سال

رده ۲ (ب)

ردیف نام واحد
۴۲۰۱ کارگاههای لیتوگرافی ، زینگ سازی و عکاسی (به صورت مستقل)
۴۲۰۲ چاپخانه های بزرگ توأم با واحدهای لیتوگرافی ، عکاسی و زینگ سازی
۴۲۰۳ واحد جعبه سازی چوبی
۴۲۰۴ واحد مبل سازی و سایر مصنوعات چوبی بیش از ۳۰۰ متر مکعب در سال با رنگ آمیزی
۴۲۰۵ واحد چوب بری از الوار آماده
۴۲۰۶ واحد تولید زهوار
۴۲۰۷ واحد تولید پوشال کولر
۴۲۰۸ واحد تولید قایقهای چوبی بیش از ۳۰۰ دستگاه در سال
۴۲۰۹ واحد تولید لنجهای چوبی
۴۲۱۰ واحد رنگ آمیزی مبلمان و سایر لوازم چوبی خانگی و اداری (به صورت مستقل)
۴۲۱۱ واحد مدادسازی با استفاده از مغز آماده
۴۲۱۲ واحد تولید ورق کارتن از کاغذ آماده
۴۲۱۳ واحد نصب بالابر و تعمیر شناورهای دریایی
۴۲۱۴ واحد تولید خاک ضد عفونی شده (بیت موس از خورده چوب)
۴۲۱۵ واحد بسته بندی ضایعات کاغذ و کارتن با استفاده از یک دستگاه برش و پرس
۴۲۱۶ واحد توولید عکس برگردان صنعتی
۴۲۱۷ واحد تولید پاکت گچ و سیمان
۴۲۱۸ واحد چاپ نوار پارچه ای و کاغذ چسب دار
۴۲۱۹ واحد تولید اسکاچ ظرفشویی
۴۲۲۰ تولید ظروف یکبار مصرف پوسیدنی گیاهی از رول کاغذی آماده

رده ۳ (ج)

ردیف نام واحد
۴۳۰۱ واحد تولید نئوپان
۴۳۰۲ واحد تخته لا
۴۳۰۳ واحد تولید تخته سنگ
۴۳۰۴ واحد تولید پاکت چوبی
۴۳۰۵ واحد تولید روکش چوبی
۴۳۰۶ واحد چوب خشک کنی (به صورت واحد مستقل)
۴۳۰۷ واحد تولید مصنوعات چوبی با روکش فایبرگلاس
۴۳۰۸ واحد مدادسازی (با خط تولید مغز مداد)
۴۳۰۹ واحد تولید لایه های چوبی (لایه زنی)
۴۳۱۰ واحد تولید رول لینتر « آلفا سلولز» از سلولز سفید
۴۳۱۱ واحد تولید کاغذهای کربن لس ، گلاسه ، لفاف ، بسته بندی کره ، فویل آلومینیومی و چاپ لفافه های بسته بندی از رول آماده کاغذ
۴۳۱۲ واحد تولید چوب مصنوعی با ظرفیت ۳۰۰ تن در سال
۴۳۱۳ واحد تولید لایه های چوبی(لایه زنی)
۴۳۱۴ واحد تولید پنبه هیدروفیل تا ۳۰۰ تن در سال
۴۳۱۵ واحد تولید ظروف یکبار مصرف از مواد پوسیدنی گیاهی
۴۳۱۶ واحد تولید انواع عایقهای الکتریکی (سلولزی و رزینی)
۴۳۱۷ واحد تولید لیوان مقوایی
۴۳۱۸ واحد تولید مصنوعات چوبی با روکش فایبرگلاس
۴۳۱۹ تولید ظروف یکبار مصرف با اختلاط مواد تشکیل دهنده پلیمر زیست تخریب پذیر

رده ۴ (د)

ردیف نام واحد
۴۴۰۱ واحد تولید کاغذ گرافت و مقوا از خمیر آماده
۴۴۰۲ واحد تولید دستمال کاغذی و محصولات مشابه با استفاده از خمیر آماده
۴۴۰۳ واحد تولید ذغال چوب
۴۴۰۴ واحد تولید فیبر استخوانی و فورمیکا
۴۴۰۵ واحد تصفیه ، پالایش و عمل آوری لینتر پنبه
۴۴۰۶ واحد تولید پنبه هیدروفیل بیش از ۳۰۰ تن در سال
۴۴۰۷ واحد چوب بری و تولید الوار از تنه درختان
۴۴۰۸ واحد تولید تخته سخت از خرده چوب
۴۴۰۹ واحد تولید شانه تخم مرغ
۴۴۱۰ واحد تولید بریکت ذغال سنگ
۴۴۱۱ واحد تولید ذغال پرس شده
۴۴۱۲ واحد کبریت سازی
۴۴۱۳ واحد تولید صرفاً مقوا، از چوب، نی، کاه و غیره (با استفاده از خط تولید مداربسته)
۴۴۱۴ واحد تولید قطعات خانه های پیش ساخته چوبی

رده ۵ (ه)

ردیف نام واحد
۴۵۰۱ واحد تولید کاغذ و مقوا از کاغذ باطله
۴۵۰۲ واحد فیبرسازی
۴۵۰۳ واحد شباع تراورس و تیر چوبی
۴۵۰۴ واحد تولید کاغذ از چوب یا نی یا کاه و غیره
۴۵۰۵ واحد تولید مقوا از ضایعات کشاورزی
۴۵۰۶ واحد تولید انواع خمیر کاغذ (الیاف بلند)

رده ۶ (و)

ردیف نام واحد
۴۶۰۱ واحد تولید خمیر کاغذ از ضایعات کاغذ
۴۶۰۲ مجتمع تولید محصولات تجزیه پذیر گیاهی (ظروف یکبار مصرف گیاهی ، پلیمرهای گرما فرم زیست تخریب پذیر ، نشاسته ذرت)
۴۶۰۳ مجتمع های تولید چوب و کاغذ

رده ۷

ردیف نام واحد
۴۷۰۱
* واحدهایی که حداقل یا حداکثر ظرفیت آنها در رده های مختلف مشخص نشده است می توانند در صورت ظرفیت کمتر از حداقل در رده قبل از آن و ظرفیت بیشتر از حداکثر در رده بعدی قرار گیرند.

گروه صنایع فلزی (۵۰۰۰)
رده ۱ (الف)

ردیف نام واحد
۵۱۰۱ واحد قلمزنی انواع فلزات
۵۱۰۲ واحد تراشکاری و قطعه سازی و قالب سازی بدون ریخته گری و آبکاری حداکثر تا سه دستگاه تراش (صرفاً در کاربری کارگاهی)
۵۱۰۳ واحد تولید درب و پنجره آهن و آلومینیومی (صرفاً در کاربری کارگاهی)
۵۱۰۴ واحد تولید کانال کولر ، لوله بخاری(صرفاً در کاربری کارگاهی)
۵۱۰۵ واحدهای طراحی،مونتاژ حداکثر تا سه دستگاه تراش(صرفاً در کاربری کارگاهی)
۵۱۰۶ واحدهای صنعتی تولید ظروف آلومینیوم از ورق آماده با یک دستگاه خم کن حداکثر ۱۰۰ تن در سال(صرفاً در کاربری کارگاهی)
۵۱۰۷ واحد مونتاژ تجهیزات گرد و غبارگیر از قطعات آماده
۵۱۰۸ واحد تولید اتصالات هیدرولیک (پرس بست فلزی به دو انتهای شیلنگ فشار قوی)
۵۱۰۹ واحد طراحی، مونتاژ کولر اتومبیل
۵۱۱۰ واحد طراحی و مونتاژ کاربراتور گازسوز
۵۱۱۱ واحد تولید ترموستات
۵۱۱۲ واحد مونتاژ سردخانه با ظرفیت ۳۰۰ تن در سال
۵۱۱۳ واحد برش صفحات آهن استیل با سه دستگاه برش (صرفاً در کاربری کارگاهی)
۵۱۱۴ واحد تولید قفس حیوانات (بدون ریخته گری و آبکاری)
۵۱۱۵ واحد تولید منبع انبساط دو جداره (بدون ریخته گری و آبکاری) (صرفاً در کاربری کارگاهی)
۵۱۱۶ واحد طراحی و مونتاژ ماشین آلات آتش نشانی (صرفاً در کاربری کارگاهی)
۵۱۱۷ واحد مونتاژ پرده کرکره فازی از ورق آماده
۵۱۱۸ واحد مونتاژ باسکول و ترازو
۵۱۱۹ واحد مونتاژ کمک فنر
۵۱۲۰ مونتاژ کمربند ایمنی
۵۱۲۱ واحد طلاسازی
۵۱۲۲ واحد طراحی و مونتاژ کیسه ایمنی هوای خودرو ( Air bag) در حد مونتاژ

رده ۲ (ب)

ردیف نام واحد
۵۲۰۱ واحد تولید میز و صندلی و سرویس آشپزخانه و مصنوعات مشابه فلزی
۵۲۰۲ واحد تولید مخازن کوچک مایعات ، حلب بهداشتی ، قوطی، کنسرو
۵۲۰۳ واحد تولید دکمه و نشان و علایم فلزی بدون آبکاری
۵۲۰۴ واحد تراشکاری ، قطعه سازی ، قالب سازی و میلنگ تراشی بیش از ۳ دستگاه
۵۲۰۵ واحد تولید ماشین آلات و تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب بدون ریخته گری و آبکاری
۵۲۰۶ واحد تولید ابزار ورزشی بدون ریخته گری و آبکاری
۵۲۰۷ واحد تولید لوازم فلزی برقی بدون آبکاری
۵۲۰۸ واحد تولید انواع فیلترهای روغن
۵۲۰۹ واحد تراشکاری و مونتاژ شیرآلات بدون آبکاری و ریخته گری و پولیشکاری
۵۲۱۰ واحد تولید سوزن دوخت کلیپس و سنجاق
۵۲۱۱ واحد مونتاژ روروئک و کالسکه بچه
۵۲۱۲ واحد تولید حفاظ فلزی خانگی و صنعتی
۵۲۱۳ واحد چاپ روی فلزات
۵۲۱۴ واحد مونتاژ پایه دوربین عکاسی بدون عملیات کوره ای
۵۲۱۵ واحد طراحی،مونتاژ قالب و قطعات صنعتی
۵۲۱۶ واحد تولید هیترهای صنعتی و دستگاه شوینده
۵۲۱۷ واحد طراحی مونتاژ صندلی دندانپزشکی بدون آبکاری و ریخته گری
۵۲۱۸ واحد تولید بوش سیلندر و بوش فرمان تراکتور بدون ریخته گری
۵۲۱۹ واحد تولید میخ پرچ و پیچ ، مهره ، واشر فلزی، کربی، سوزن ته گرد و کلیپس و انواع تورهای فلزی ، سیم خاردار ، زنجیر ، سیم بکسل و سیم ظرفشویی
۵۲۲۰ واحد تولید پیش خوان فلزی
۵۲۲۱ واحد تولید انواع فنر
۵۲۲۲ واحد کشش مفتول
۵۲۲۳ واحد تولید درب فلزی شیشه های مواد غذایی
۵۲۲۴ واحد تولید سیم گاز و یم کلاج
۵۲۲۵ واحد تولید انواع واشر فلزی
۵۲۲۶ واحد شناور بنزین و گازوئیل و درجه داخل باک و تلمبه سه گوش
۵۲۲۷ واحد تولید ابزار آلات بنایی
۵۲۲۸ واحد برش صفحات آهن و استیل بیش از سه دستگاه برش
۵۲۲۹ واحد تولید اجاقهای جیبی (بدون کوره ذوب)
۵۲۳۰ واحد تولید جواهرآلات از فلزات قیمتی با عملیات ذوب با کوره دستی
۵۲۳۱ واحد تولید کفی تریلی بدون کوره ذوب،ریخته گری و آبکاری
۵۲۳۲ واحد تولید پانلهای ساختمانی فلزی با فوم پلی استایرن آماده
۵۲۳۳ واحد تولید تیرچه فلزی تا ۹۰۰ تن در سال
۵۲۳۴ واحد خم کاری آهن آلات
۵۲۳۵ واحد پرسکاری تا ظرفیت ۹۰۰ تن در سال
۵۲۳۶ واحد تولید فیلتر روغن (خودرو) به ظرفیت ۵۰۰ هزار عدد در سال
۵۲۳۷ واحد ساخت دستگاه تولید هیپوکلریت سدیم

رده ۳ (ج)

ردیف نام واحد
۵۳۰۱ واحد تولید ماشینهای جوجه کشی
۵۳۰۲ واحد تولید لوازم برقی با آبکاری
۵۳۰۳ واحد تولید لوله های خرطومی فلزی با استفاده از ورق آماده و بدون آبکاری
۵۳۰۴ واحد تولید ادوات و ماشین آلات کشاورزی
۵۳۰۵ واحد تولید قفل و لوله و یراق آلات
۵۳۰۶ واحد تولید کارد و چنگال و قاشق و ظروف استیل
۵۳۰۷ واحد تولید چراغ خودرو به صورت مونتاژ بدون آبکاری
۵۳۰۸ واحد تولید انواع سماور و انواع چراغ نفتی
۵۳۰۹ واحد تولید زه آلات اتومبیل
۵۳۱۰ واحد تولید باسکول و انواع ترازو و ملزومات وابسته
۵۳۱۱ واحد ریخته گری به روش دایکاست و القایی
۵۳۱۲ واحد بازیابی فلزات قیمتی
۵۳۱۳ واحد تولید سوزن ، میل بافندگی
۵۳۱۴ واحد تولید ظروف تفلون
۵۳۱۵ واحد تولید ظروف آلومینیومی
۵۳۱۶ واحد تولید نشان و علایم فلزی و آبکاری
۵۳۱۷ واحد تولید کنتور آب و گاز و شیر آلات برنجی
۵۳۱۸ واحد تولید لوازم خانگی بدون آبکاری
۵۳۱۹ واحد تولید ماشین آلات سبک
۵۳۲۰ واحد طراحی ، مونتاژ دوچرخه و موتور سیکلت
۵۳۲۱ واحد تولید سیم لحیم
۵۳۲۲ واحد تولید شومینه کرم و برنز
۵۳۲۳ واحد تولید فرقون
۵۳۲۴ واحد تولید سم پاش تراکتور بدون ریخته گری
۵۳۲۵ واحد تولید نوار نقاله
۵۳۲۶ واحد تولید دستگاههای خشک کن محصولات کشاورزی
۵۳۲۷ واحد تولید بلبرینگ بدون استفاده از عملیات کوره ای
۵۳۲۸ واحد تولید پمپهای گازوئیل و انژکتور خودروهای سبک و سنگین بدون استفاده از عملیات کوره ای
۵۳۲۹ واحد تولید قالب فلزی بتون
۵۳۳۰ واحد ساخت،ماشین آلات تولید بردهای الکترونیک
۵۳۳۱ واحد ساخت قفسهای فلزی اتوماتیک مرغ تخم گذار
۵۳۳۲ واحد تولید قطعات تفنگ شکاری بادی
۵۳۳۳ واحد تولید سیبک خودروهای سبک و سنگین
۵۳۳۴ واحد تولید اگزوز
۵۳۳۵ واحد مونتاژ قطعات منفصل آسانسور بدون ریخته گری
۵۳۳۶ واحد مونتاژ رادیاتور اتومبیل از قطعات آماده
۵۳۳۸ واحد ساخت بدنه خودرو بدون آبکاری
۵۳۳۹ واحد تولید سردخانه آناتومی
۵۳۴۰ واحد تولید خم کن و قیچی برقی
۵۳۴۱ واحد تولید محفظه اگزوز
۵۳۴۲ واحد تولید اتصالات جوشی گاز بدون ریخته گری و آبکاری
۵۳۴۳ واحد طراحی، مونتاژ جک کمپرسی
۵۳۴۴ واحد تولید تیرهای فلزی لوله های آب و برق
۵۳۴۵ واحد تولید شافت و غلاف و پمپ بدون عملیات کوره ای
۵۳۴۶ واحد تولید کوره های ذوب برقی بدون عملیات کوره ای
۵۳۴۷ واحد تولید درافینگ نقشه کشی
۵۳۴۸ واحد تولید تیغ یکبار مصرف
۵۳۴۹ واحد تولید بوستر و انواع پمپ ترمز و پمپ کلاج بدون عملیات کوره ای
۵۳۵۰ واحد تولید مخازن متحرک و هوایی
۵۳۵۱ واحد تولید سوله
۵۳۵۲ واحد تولید اوایل پمپ تراکتور بدون عملیات کوره ای
۵۳۵۳ واحد تولید پروفیل آلومینیم به روش پرس اکستروژن(فشاری)
۵۳۵۴ واحد تولید قوطی رب ، کنسرو بدون بشکه سازی
۵۳۵۵ واحد تولید سقفهای فلزی پیش ساخته (خرپایی)
۵۳۵۶ واحد تولید، دیسک و صفحه کلاچ انواع خودرو بدون عملیات کوره ای
۵۳۵۷ واحد طراحی ، مونتاژ آب مقطرگیری ، هیتر آزمایشگاهی و بوگی اتاق هچری جوجه کشی توأم
۵۳۵۸ واحد طراحی و مونتاژ دستگاههای سنگ شکن بدون عملیات کوره ای
۵۳۵۹ واحد طراحی و مونتاژ پمپ خلاء بدون عملیات کوره ای
۵۳۶۰ واحد تولید خشک کن لباس
۵۳۶۱ واحد طراحی و مونتاژ تجهیزات سیلو و آسیاب ارد کارخانه سیمان
۵۳۶۲ واحد طراحی و مونتاژ کمپرسورهای تخلیه سیمان
۵۳۶۳ واحد طراحی و مونتاژ سیلندرهای بادی
۵۳۶۴ واحد تولید سوخت پاش بدون عملیات کوره ای
۵۳۶۵ واحد طراحی و مونتاژ پروژکتور بزرگ سینمایی
۵۳۶۶ واحد طراحی و مونتاژ مبدل های حرارتی بدون هرگونه عملیات کوره ای
۵۳۶۷ واحد تولید انواع سردخانه بدون آبکاری
۵۳۶۸ واحد تولید تاوه نان پزی و استانبولی
۵۳۶۹ واحد فرمولاسیون بیتومن انامل ، بیتومن مادیفاید
۵۳۷۰ واحد تولید دامپر ،میکسر اتومیکسر ، بتونیر بدون عملیات کوره ای
۵۳۷۱ واحد تولید دینام جوش بدون عملیات کوره ای
۵۳۷۲ واحد تولید ونتیلاتور
۵۳۷۳ واحد تولید موتور ، گیربکس ، دیفرانسیل بدون عملیات کوره ای
۵۳۷۴ واحد طراحی ومونتاژ کندانسور چیلر و پکیج و هواسازی بدون عملیات کوره ای
۵۳۷۵ واحد تولید ماشین بافندگی بدون عملیات کوره ای
۵۳۷۶ واحد تولید پرده کرکره فلزی
۵۳۷۷ واحد طراحی و مونتاژ ماشین آلات تولید دستکش
۵۳۷۸ واحد تولید زنجیر سفت کن اتومبیل بدون عملیات ریخته گری و کوره ای
۵۳۷۹ واحد تولید سیلندر تراش موتور سیکلت بدون عملیات ذوب
۵۳۸۰ واحد تولید تجهیزات کمک آموزشی بدون ریخته گری و کوره ای
۵۳۸۱ واحد تولید لوله های فولادی درزدار بدون عملیات کوره ای
۵۳۸۲ واحد تولید لوازم التحریر فلزی (پرگار،ماشین دوخت،پانچ،…………….)
۵۳۸۳ واحد تولید انواع زهوار درب و پنجره های فلزی بدون عملیات کوره ای
۵۳۸۴ واحد تولید یونیت داندانپزشکی
۵۳۸۵ واحد تولید الکترود جوشکاری
۵۳۸۶ واحد تولید هیتر و چیلر جذب
۵۳۸۷ واحد تولید کلید خام با آبکاری
۵۳۸۹ واحد رنگ کاری فلزات در حد کوره حرارتی کوچک،فسفاته،چربی زدائی تا ظرفیت ۳۰۰ تن در سال
۵۳۹۰ مونتاژ موتور سیکلت چهار زمانه
۵۳۹۱ واحد تولید پدال آب (شیر پدالی) پمپ تزریق مواد شیمیایی و آبمیوه گیری برقی بدون عملیات کوره ای و آبکاری
۵۳۹۲ واحد تولید چرخ دنده تا ظرفیت ۱۰۰۰ تن در سال
۵۳۹۳ واحد تولید پمپ آب خودرو
۵۳۹۴ واحد عملیات قطعات صنعتی با کوره الکتریکی
۵۳۹۵ واحد تولید فیلتر پرس
۵۳۹۶ واحد تولید ماشین آلات استخراج سلولز از کاه بدون ریخته گری و آ
۵۳۹۷ واحد تولید اتاقک انواع خودروهای سبک بدون آبکاری
۵۳۹۸ واحد تولید پمپ سه فاز بدون ریخته گری و آبکاری
۵۳۹۹ واحد تولید ژگلاتورهای صنعتی بدون ریخته گری
۱/۵۳۰۰ واحد تولید ابزارهای جراحی و لوازم فلزی ارتوپدی بدون فورچینگ (پرسکاری) و آبکاری
۲/۵۳۰۰ واحد تولید آبگرمکن های بدون ریخته گری
۳/۵۳۰۰ واحد تولید انواع پروفیل از رول آماده بدون ریخته گری ، آبکاری و رنگ کاری
۴/۵۳۰۰ واحد تولید سیم جوش حلقه ای (گازی)
۵/۵۳۰۰ واحد تولید ورق کرکره از رول آماده و فنر تسمه ای
۶/۵۳۰۰ واحد نورد مس با کوره تابشی تا ظرفیت ۱۰۰۰ تن در سال
۷/۵۳۰۰ واحد تولید قطعات صنعتی و خانگی (ژگلاتور گاز شهری ،کیت گاز خودرو ، پمپ بنزین خودرو ، پلوپز گازی، قطعات خودرو،قطعات موتور سیکلت ، کولر گازی و … تا ظرفیت ۱۰۰۰ تن در سال
۸/۵۳۰۰ واحد تولید بالشتک استارت اتومبیل
۹/۵۳۰۰ واحد تولید انواع دریل ستونی نمره ۱۶،۲۲،۳۲ میل
۱۰/۵۳۰۰ واحد تولید سقف های فلزی پیش ساخته
۱۱/۵۳۰۰ واحد تولید کلید از فلزات معمولی
۱۲/۵۳۰۰ واحد قالبسازی به روش الکتروفرمینگ
۱۳/۵۳۰۰ واحد رنگ کاری فلزات در حد کوره حرارتی کوچک، فسفاته و چربی زدایی
۱۴/۵۳۰۰ واحد تولید کلاه ایمنی موتور سیکلت
۱۵/۵۳۰۰ واحد تولید منبع انبساط و دوجداره بدون گالوانیزه و کوره ذوب
۱۶/۵۳۰۰ واحد تولید بالانس رینگ و لاستیک
۱۷/۵۳۰۰ واحد تولید شمع موتور اتومبیل
۱۸/۵۳۰۰ واحد تولید دستگاه ضد عفونی کننده محصولات نباتی بدون کوره ذوب و آبکاری
۱۹/۵۳۰۰ واحد تولید قطعات فرغون و پمپ هوا
۲۰/۵۳۰۰ واحد تولید گیربکس و کلید سکسیونر فشار قوی بدون عملیات ذوب و ریخته گری
۲۱/۵۳۰۰ طراحی و مونتاژ اجاق گاز کابین دار
۲۲/۵۳۰۰ تولید فویل آلومینیوم به روش نورد گرم
۲۴/۵۳۰۰ واحد تولید ایربک خودرو بدون عملیات آبکاری
۲۶/۵۳۰۰ واحد تولید انواع فنر تا ظرفیت ۹۰۰ تن در سال با عملیات کوره ای
۲۷/۵۳۰۰ واحد تولید یخچال ویترینی
۲۸/۵۳۰۰ واحد تولید تیوپ سیلیکا کلسیم
۳۰/۵۳۰۰ واحد تولید انواع قطعات دوچرخه

رده ۴ (د)

ردیف نام واحد
۵۴۰۱ واحد تولید سیلندرهای گاز
۵۴۰۲ واحد رادیاتورسازی
۵۴۰۳ واحد تولید قطعات آلومینیومی
۵۴۰۴ واحد تولید فنر وسایط نقلیه
۵۴۰۵ واحد ابزارسازی
۵۴۰۶ واحد تولید تولید کمک فنر
۵۴۰۷ واحد تولید قوطی و بشکه
۵۴۰۸ واحد تولید دیگهای بخار
۵۴۰۹ واحد تولید لوازم خانگی با لعابکاری و آبکاری
۵۴۱۰ واحد ذوب و ریخته گری کلیه فلزات
۵۴۱۱ واحد تولید گاو صندوق
۵۴۱۲ واحد تولید دستگاههای زباله سوز و لاشه سوز
۵۴۱۳ واحد گالوانیزه فلزات (حرارتی) و آنادایزینگ
۵۴۱۴ واحد تولید انواع گیربکس صنعتی
۵۴۱۵ واحد تولید سم پاش تراکتور با ریخته گری
۵۴۱۶ واحد تولید پروفیل آلومینیوم با ذوب و آبکاری
۵۴۱۷ واحد تولید لوله های خرطومی با آبکاری
۵۴۱۸ واحد تولید چراغ خودرو شامل شیشه، کاسه و لوازم پلاستیکی
۵۴۱۹ واحد تولید خانه های پیش ساخته ثابت و سیار چوبی و فلزی
۵۴۲۰ واحد نورد آلومینیوم
۵۴۲۱ واحد تولید پمپهای گازوئیلی و انژکتوری خودروهای سبک و سنگین با استفاده از عملیات کوره ای
۵۴۲۲ واحد تولید ماشین آلات موزائیک سازی
۵۴۲۳ واحد تولید قطعات سوله
۵۴۲۴ واحد تولید باسکول با عملیات کوره ای
۵۴۲۵ واحد تولید مشعل و پمپ سه فاز با عملیات کوره ای
۵۴۲۶ واحد تولید پمپهای بزرگ و توربینهای آبی با عملیات کوره ای
۵۴۲۷ واحد تولید جک کمپرسی ، با عملیات کوره ای
۵۴۲۸ واحد تولید لوله های مسی با کوره القایی
۵۴۲۹ واحد تولید کاربراتور
۵۴۳۰ واحد تولید شافت و غلاف به پمپ با عملیات کوره ای
۵۴۳۱ واحد تولید سیستم حفاظت کاتدی
۵۴۳۲ واحد تولید جرثقیل پشت کامیون
۵۴۳۳ واحد تولید ساخت پرس کشش هیدرولیک
۵۴۳۴ واحد تولید اویل پمپ تراکتور با عملیات کوره ای
۵۴۳۵ واحد تولید تسمه میلگرد ، پروفیل مسی ، برنجی به روش پرس اکستروژن
۵۴۳۶ واحد تولید دستگاههای سنگ شکن با عملیات کوره ای
۵۴۳۷ واحد ساخت پمپ خلاء با عملیات کوره ای
۵۴۳۸ واحد تولید اتصالات فولادی (زانویی) با عملیات کوره ای
۵۴۳۹ واحد تولید پروژکتور بزرگ سینمایی با عملیات کوره ای
۵۴۴۰ واحد تولید کاربراتور گازسوز با عملیات کوره ای
۵۴۴۱ واحد طراحی و مونتاژ ماشین راهسازی
۵۴۴۲ واحد تولید انواع سردخانه با عملیات آبکاری
۵۴۴۳ واحد تولید انواع مخازن تحت فشار
۵۴۴۴ واحد تولید لوله های مسی با کوره القایی
۵۴۴۵ واحد تولید پروفیل و لوله آهنی
۵۴۴۶ واحد تولید موتور، گیربکس، دیفرانسیل با عملیات کوره ای
۵۴۴۷ واحد طراحی و مونتاژ کندانسور چیلر و پکیج و هواساز با عملیات کوره ای
۵۴۴۸ واحد تولید قطعات پودری فلزات با عملیات کوره ای
۵۴۴۹ واحد تولید کلمپ راه آهن
۵۴۵۰ واحد تولید ورق مشبک
۵۴۵۱ واحد تولید بوش سیلندر و بوش فرمان تراکتور با ریخته گری
۵۴۵۲ واحد تولید تجهیزات کمک آموزشی با ریخته گری و آبکاری
۵۴۵۳ واحد تولید دستگاههای آزمایشی مکانیک خاک با عملیات آبکاری
۵۴۵۴ واحد تولید دیسک و صفحه اصطکاکی به روش ریخته گری پودر
۵۴۵۵ واحد پرس کاری انواع قطعات ماشینهای سواری و صنعتی
۵۴۵۶ واحد تولید آهن ربا دائم و موقت با کوره حرارتی
۵۴۵۷ واحد طراحی سند بلاست
۵۴۵۸ واحد تولید منبع انبساط دوجداره با کوره ذوب و حرارتی و آبکاری و گالوانیزه
۵۴۵۹ واحد تولید قطعات آسانسور با عملیات کوره ای
۵۴۶۰ واحد ساخت ماشین آلات آجر ماشینی با عملیات کوره ای
۵۴۶۱ واحد تولید قطعات آلومینیومی سیستم های آبیاری تحت فشار
۵۴۶۲ واحد ساخت و مونتاژ جرثقیل سقفی
۵۴۶۳ واحد تولید قطعات ظریف فلزی
۵۴۶۴ واحد تولید کفشک های سمبه ماتریس پلاستیک و دایکاست میله
۵۴۶۵ واحد آنالیز قطعات فولادی با عملیات حرارتی و آبکاری
۵۴۶۶ واحد تولید مشعل صنعتی با عملیات ریخته گری و آبکاری
۵۴۶۷ عملیات حرارتی قطعات صنعتی
۵۴۶۸ واحد تولید مته فولادی بدون عملیات ذوب و ریخته گری و با عملیات کوره ای
۵۴۶۹ واحد تولید پیستون و قطعات آن با عملیات حرارتی کوره الکتریکی
۵۴۷۰ واحد تولید سرب صیادی
۵۴۷۱ واحد تبدیل کویلهای فولادی به ورق به عملیات ریخته گری ، ذوب، سخت کاری و آبکاری
۵۴۷۲ واحد تولید ورق روی ،ورق برنج ، و پودر روی از شمش تا ظرفیت ۳۰۰۰ تن در سال
۵۴۷۳ واحد کشش مفتول آهنی با استفاده از کوره حرارتی
۵۴۷۴ واحد ذوب با کوره تابشی تا ظرفیت ۳۰۰۰ تن در سال
۵۴۷۵ واحد تولید قطعات صنعتی و خانگی (ژگلاتور گاز شهری ، کیت گاز خودرو، پمپ بنزین خودرو، قطعات خودرو،قطعات موتور سیکلت،کولر گازی و … با ظرفیت بیش از ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تن در سال
۵۴۷۶ واحد تولید میل لنگ سواری با عملیات ریخته گری
۵۴۷۷ واحد تولید دریل و ماشین مخصوص با عملیات ریخته گری تا ظرفیت هر کدام ۳۰۰ دستگاه در سال
۵۴۷۸ واحد تولید روی به روش پایر و متالوژیک – هیدرومتالوژیک (به استثنای تولید روی به روش قالبکاری) تا ظرفیت ۳۰۰۰ تن در سال
۵۴۷۹ واحد تولید چترهای ابری و بارانی با آبکاری بدون ریخته گری
۵۴۸۰ واحد تولید رینگ خودرو (سواری)
۵۴۸۱ واحد قالبسازی به روش الکتروفرمینگ بیش از ۳۰۰۰ تن در سال
۵۴۸۲ واحد تولید آهن ربا دائم و موقت با کوره حرارتی
۵۴۸۵ واحد متالوژی پودر فلزات رنگین تا ظرفیت ۳۰۰۰ تن در سال
۵۴۸۶ واحد اکسید آهن تا ظرفیت ۳۰۰۰ تن در سال
۵۴۸۷ واحد تولید سیلندر گاز خودرو
۵۴۸۸ واحد رنگ کاری پودری (الکترواستاتیک) با کوره پخت و عملیات چربی گیری و شستشو
۵۴۸۹ واحد تولید قطعات شناورهای دریایی
۵۴۹۱ واحد تولید ایربک خودرو با عملیات کوره ای
۵۴۹۳ واحد تولید کمربند ایمنی با عملیات کوره ای و ریخته گری
۵۴۹۴ واحد تولید کانکس فلزی و محصولات جانبی
۵۴۹۶ تولید اجزاء و قطعات شناورهای دریایی
۵۴۹۷ واحد تولید باسکول و انواع ترازو و ملزومات وابسته با عملیات کوره ای
ردیف نام واحد
۵۵۰۱ واحدهای ریخته گری از کابل و باطری کهنه
۵۵۰۲ واحد ساخت موتور سیکلت و دوچرخه
۵۵۰۳ واحد تولید لیفت تراک و دامپر و تیلر
۵۵۰۴ واحد تولید اطاق وسایط نقلیه سنگین
۵۵۰۵ واحد تولید اطاق مینی بوس ، کانتینر و غیره
۵۵۰۶ واحد تولید روتاری موبیل (دستگاه حفاری)
۵۵۰۷ واحد تولید میلگرد فولادی بدون عملیات ذوب
۵۵۰۸ واحد تولید تسمه و نبشی با عملیات حرارتی
۵۵۰۹ واحد تولید شمش روی به روش الکترولیز
۵۵۱۰ واحد تولید قطعات بدنه وسائط نقلیه
۵۵۱۱ واحد تولید قطعات صنعتی و خانگی (ژگلاتور گاز شهری ، کیت گاز خودرو، پمپ بنزین خودرو،پلوپز گازی، قطعات خودرو،قطعات موتور سیکلت،کولر گازی و … با ظرفیت بیش از ۵۰۰۰ تن در سال
۵۵۱۲ واحد تولید پروفیل آلومینیوم رنگی
۵۵۱۳ واحد تولید تسمه بافته شده از سیم (استیل کورد)
۵۵۱۴ واحد تولید شمش روی به صورت تبخیری
۵۵۱۶ واحد کامیونت نیمه سنگین با موتور دیزلی

رده ۶ (و)

ردیف نام واحد
۵۶۰۱ کارخانجات تولید ژنراتورهای نیروگاهی
۵۶۰۲ کارخانجات ساخت موتورهای دیزلی سنگین
۵۶۰۳ کارخانجات ساخت الکتروموتورهای سنگین
۵۶۰۴ کارخانجات ساخت پرسهای سنگین
۵۶۰۵ کارخانجات ساخت ماشین ابزارهای سنگین
۵۶۰۶ واحد تولید شمش منیزیم
۵۶۰۷ واحد تولید شمش روی به روش الکترولیز
۵۶۰۸ واحد تولید شمش روی به روش بایر و متالوژی از کنسانتره
۵۶۰۹ کارخانجات ساخت پمپ های بزرگ
۵۶۱۰ واحد ذوب و نورد فلزات تا ظرفیت ۱۰۰ هزار تن در سال
۵۶۱۱ واحد تولید پوشش لوله های پلی اتیلن و اپوکسی در داخل لوله های فلزی با آبکاری و آنادایزینگ و کوره حرارتی
۵۶۱۲ واحد تولید ورق
۵۶۱۳ واحد تولید خمیر الکترود
۵۶۱۴ واحدهای تولید وسایط نقلیه سنگین مثل اتوبوس ، کامیون و تراکتور
۵۶۱۵ واحدهای تولید ماشین آلات سنگین راهسازی،کشاورزی و غیره
۵۶۱۶ واحد تولید تانکر، تیلر و اطاق
۵۶۱۷ واحد تولید وسایط نقلیه سبک (وانت سواری)
۵۶۱۸ واحد فرآوری و تولید فلز استرانسیوم
۵۶۱۹ واحد تولید سازه های دریایی
۵۶۲۰ واحد تولید ناودانی،نبشی آهنی،میلگرد و ورق فولادی سیاه تا ظرفیت ۱۰۰ هزار تن در سال
۵۶۲۱ واحد فرآوری و بازیافت فلزات مولیبدن،نیکل،تنگستن با عملیات کوره ای و ذوب
۵۶۲۲ تولید لوله های اسپیرال (درز جوش)
۵۶۲۳ مراکز اسقاط خودروهای فرسوده سبک و سنگین با عملیات ذوب و ریخته گری
۵۶۲۴ واحد تولید شمش فولاد آلیاژی(بیلت)
۵۶۲۵ احداث کارگاههای کشتی سازی و تعمیر شناورهای دریایی و همچنین لنج های فایبر
۵۶۲۶ مجتمع صنف پروفیل و درب و پنجره سازان

رده ۷

ردیف نام واحد
۵۷۰۱ کارخانجات ذوب و نورد فلزات تا ظرفیت ۱۰۰ هزار تن در سال
۵۷۰۲ کارخانجات تولید کشتی و شناور سازی
۵۷۰۳ کارخانجات تولید واگن قطار (استقرار در داخل شهرکهای صنعتی بلامانع می باشد)
۵۷۰۴ طراحی و مونتاژ هواپیما (استقرار در داخل شهرکهای صنعتی بلامانع می باشد)
۵۷۰۵ کارخانجات ذوب مس
۵۷۰۶ واحد تولید گندله سنگ آهن
۵۷۰۷ مجتمع صنعتی بیش از ۵ هکتار (استقرار در داخل شهرکهای صنعتی بلامانع می باشد)
۵۷۰۸ واحد تولید ناودانی،نبشی آهنی و ورق فولادی سیاه با ظرفیت بیش از ۱۰۰ هزار تن در سال
۵۷۰۹ کارخانجات بزرگ قطعات خودرو دارای هر سه واحد ذوب،ریخته گری و آبکاری
۵۷۱۰ کارخانجات فرآوری طلا

* واحدهایی که حداقل یا حداکثر ظرفیت آنها در رده های مختلف مشخص نشده است می توانند در صورت ظرفیت کمتر از حداقل در رده قبل از آن و ظرفیت بیشتر از حداکثر در رده بعدی قرار گیرند.

گروه صنایع کانی غیر فلزی (۶۰۰۰)
رده ۱(الف)

ردیف نام واحد
۶۱۰۱ واحد تولید مصنوعات شیشه ای بدون کوره ذوب
۶۱۰۲ واحد تولید آینه،پوکه آمپول،شیشه ازمایشگاهی بدون کوره
۶۱۰۳ واحد تولید مصنوعات تزئینی سنگی(صنایع دستی)
۶۱۰۴ واحد تولید پودر جوشکاری
۶۱۰۵ واحد تولید کنتاکت لنز
۶۱۰۶ واحد تولید بتون آماده

رده ۲(ب)

ردیف نام واحد
۶۲۰۲ واحد تولید تیرچه و بلوک
۶۲۰۳ واحد تولید موزائیک
۶۲۰۴ واحد سیگمنت سنگبری
۶۲۰۵ واحد تولید بلوک سیمانی
۶۲۰۶ واحد تولید مصنوعات گچی،گچ طبی،قالب گچی از گچ آماده
۶۲۰۷ واحد تولید لوله های بتنی تا قطر ۶۰ سانتی متر
۶۲۰۸ واحد تولید کاشی معرق و لعابی کمتر از ۱۰۰ هزار متر مربع
۶۲۰۹ واحد تولید تیر بتونی
۶۲۱۰ واحد تولید بتن سبک گازی (هبلکس) تا ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال
۶۲۱۱ واحد تولید تیرچه فلزی،بلوک سقفی و بلوک دیواری
۶۲۱۲ واحد تولید ملات خشک تا ظرفیت یک میلیون تن در سال
۶۲۱۳ واحد تولید شیشه دوجداره از شیشه آماده

رده ۳(ج)

ردیف نام واحد
۶۳۰۱ واحد تولید قطعات پیش ساخته ساختمانی
۶۳۰۲ واحد کوزه گری و تولید مصنوعات سفالی
۶۳۰۳ واحد چینی سازی تا ۱۰۰۰ تن در سال
۶۳۰۴ واحد تولید سنگ آسیاب،سنگ ساب،سنگ سمباده،کاغذ سمباده و ساینده ها
۶۳۰۵ واحد لعاب فلز و سرامیک
۶۳۰۶ صدف کوبی
۶۳۰۷ واحد تولید شیشه اتومبیل ،شیشه ایمنی و نسوز و آئینه تا ۱۰۰۰ تن در سال
۶۳۰۸ واحد تولید پانل و دیوار پیش ساخته گچی
۶۳۰۹ واحد تولید خانه های پیش ساخته بتنی
۶۳۱۰ واحد مقره سازی و قطعات سرامیکی (حداکثر تا ظرفیت ۱۰۰۰ تن در سال)
۶۳۱۱ واحد تولید شیشه عینک
۶۳۱۲ واحد تولید پانلهای سیمانی و نی فشرده
۶۳۱۳ واحد تولید آجر سیمانی
۶۳۱۴ واحد تولید کاشی و سرامیک تا ۱۰۰۰ متر مربع در سال
۶۳۱۵ واحد تولید بلوکهای بریده شده
۶۳۱۶ واحد سنگ کوبی
۶۳۱۷ واحد تولید سنگبری
۶۳۱۸ واحد تولید عایقهای ساختمانی (ایزوگام)
۶۳۱۹ واحد تولید لنت ترمز تا ظرفیت ۱۰۰۰ تن در سال
۶۳۲۰ واحد بسته بندی سیمان با پاکت آماده و مجهز به ماشین آلات اتوماتیک و فیلتر هوا
۶۳۲۱ واحد تولید شیشه رفلکس
۶۳۲۳ واحد تولید شیشه دوجداره
۶۳۲۵ واحد تولید تراورس بتونی راه آهن
۶۳۲۶ تولید خانه های پیش ساخته کامپوزیتی
۶۳۲۷ واحد مصنوعات سنگی (سنگهای آنتیک) تا ظرفیت سالانه ۹۰۰۰ تن در سال
۶۳۲۸ واحد تولید ملات خشک با ظرفیت بیش از یک میلیون تن در سال
۶۳۲۹ واحد تولید سنگهای تزئینی از سنگ مرمر
۶۳۳۰ احداث انبار سنگ با سنگ کوبی و سنگ بری
۶۳۳۱ واحد تولید سرامیک های شیشه ای و ظروف شیشه ای تزئینی
۶۳۳۲ واحد تولید بتن سبک گازی (هبلکس) با ظرفیت ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تن در سال
۶۳۳۳ واحد تولید ماسه شویی و دانه بندی شن و ماسه بدون سنگ شکن

رده ۴ (د)

ردیف نام واحد
۶۴۰۱ واحد تولید گچ صنعتی
۶۴۰۲ واحد چینی سازی بیش از ۱۰۰۰ تن در سال
۶۴۰۳ واحد تولید کاشی و سرامیک با ظرفیت بیش از ۱۰۰ هزار متر مربع در سال
۶۴۰۴ واحد تولید پوکه های صنعتی
۶۴۰۵ واحد تولید آجر هوفمن
۶۴۰۶ واحد تولید آجر ماشینی و آجرنما
۶۴۰۷ واحد تولید خاک چینی و سرامیک با مواد اولیه تولید خاک چینی و سرامیک
۶۴۰۸ واحد تولید پرلیت
۶۴۰۹ واحد تولید ماسه ریخته گری
۶۴۱۰ واحد ماسه شویی و دانه بندی با سنگ شکن
۶۴۱۱ واحد تولید سیپورکس
۶۴۱۲ واحد تولید پشم و الیاف شیشه
۶۴۱۳ بلور سازی با استفاده از ذوب خرده شیشه
۶۴۱۴ واحد تولید آجرهای سیلیسی
۶۴۱۵ واحد مقره سازی و قطعات سرامیکی (بیش از ۱۰۰۰ تن در سال)
۶۴۱۶ واحد تولید پشم سنگ
۶۴۱۷ واحد تولید بطری شیشه ای از خرده شیشه
۶۴۱۸ واحد تولید آجر ماسه آهکی
۶۴۱۹ واحد شیشه سازی با کوره ذوب کمتر از ۱۰۰۰ تن در سال
۶۴۲۰ واحد تولید فرآورده های قیر و امولسیون
۶۴۲۱ واحد تولید آجر پرسی
۶۴۲۲ واحد تولید خاک رس کیسه ای
۶۴۲۳ واحد فرآورده های تیتانیوم
۶۴۲۴ واحد تولید آجرنما
۶۴۲۵ واحد دانه بندی ذغال سنگ
۶۴۲۶ واحد دانه بندی سنگ آهن
۶۴۲۷ واحد تولید کاشی معرق و لعابی بیش از ۱۰۰۰ هزار متر مربع در سال
۶۴۲۸ واحد تولید بلور لوستر از شمش شیشه آماده تا ظرفیت ۵۰۰۰ تن در سال
۶۴۲۹ واحد تولید ظروف کریستال
۶۴۳۰ واحد تولید کنسانتره نفلیس
۶۴۳۱ واحد تولید الیاف شیشه و منسوجات با عملیات کوره ذوب
۶۴۳۲ واحد تولید ترمو کوبل، نمونه بردار، اکسیژن و کربن لانس،سابلانس، کربن کاپ، لنس دمشی و مکشی
۶۴۳۳ واحد تولید گلوله های سیلیسی دوار تا ظرفیت ۱۲۰۰۰ تن در سال
۶۴۳۴ واحد تولید قطعات نسوز
۶۴۳۵ واحد تولید سنگ مهندسی تا ظرفیت ۳۰۰۰ تن در سال
۶۴۳۶ واحد تولید ساروج
۶۴۳۷ واحد تولید لوله های سیمانی سبک با الیاف مصنوعی
۶۴۳۸ واحد تولید بتن سبک گازی با ظرفیت بیش از یک میلیون تن در سال
۶۴۳۹ واحد تولید بلوکهای بتن سبک هوادار (سیپورکس)
۶۴۴۰ واحد تولید آجر و بلوک سفالی
۶۴۴۱ واحد تولید بلوک تیغه ای تا ظرفیت ۱۵ میلیون قالب در سال و بلوک سقفی به ظرفیت ۱۰ میلیون قالب در سال
۶۴۴۲ واحد تولید آجر فشاری و آجر ماشینی

رده ۵ (ه):

رده نام واحد
۶۵۰۱ واحد تولید آجر نسوز
۶۵۰۲ واحد تولید شیشه با کوره ذوب بیش از ۱۰۰۰ تن در سال
۶۵۰۳ واحد تولید پودر صنعتی
۶۵۰۴ واحد تولید گچ آهک به روش سنتی
۶۵۰۵ واحد تولید آجر سنتی (دستی)
۶۵۰۶ واحد تولید پودر سیلیس
۶۵۰۷ واحد تولید گچ و آهک با ظرفیت حداکثر تا ۵۰۰ در روز (صنعتی)
۶۵۰۸ واحد تولید آسفالت (رعایت فاصله ۳۰۰ متر با باغات مثمر)
۶۵۰۹ واحد تولید شن و ماسه با سنگ شکن (رعایت فاصله ۳۰۰ متر با باغات مثمر)
۶۵۱۰ واحد رنگ زدایی و عایق کاری لوله های گاز
۶۵۱۱ واحد تولید پودر میکا
۶۵۱۲ واحد دانه بندی سنگ آهن با سنگ شکن (رعایت فاصله ۳۰۰ متر با باغات مثمر)
۶۵۱۳ واحد شن و ماسه با شن ساز و ماسه (رعایت فاصله ۳۰۰ متر با باغات مثمر)
۶۵۱۴ واحد دانه بندی سنگ با سنگ شکن (رعایت حداقل فاصله ۳۰۰ متر با باغات مثمر)
۶۵۱۵ واحد آسیاب سنگ شکن (رعایت حداقل فاصله ۳۰۰ متر با باغات مثمر)
۶۵۱۶ واحد تولید ورقهای نسوز صنعتی (واشرهای مفاصل اگزوز اتومبیل و نظایر آن)
۶۵۱۷ واحد دانه بندی سیلیس و تغلیظ (رعایت فاصله ۳۰۰ متر با باغات مثمر)
۶۵۱۸ واحد ذغال شویی ذغالسنگ
۶۵۱۹ واحد تولید پرلیت منبسط شده پرلیتی

رده ۶ (و)

رده نام واحد
۶۶۰۱ کارخانه تولید سیمان فوندو(نسوز)
۶۶۰۲ کارخانجات صنعتی تولید آجرسفالی، بلوک سفالی
۶۶۰۳ واحد تولید انواع سفال
۶۶۰۴ واحد تولید دولومیت بک (مواد نسوز)
۶۶۰۵ واحد تولید انواع مقاطع فلزی گالوانیزه و پانلهای پوشش فایبر سمنت
۶۶۰۶ واحد تولید پودر میکرونیزه آهک
۶۶۰۷ واحد تولید آهک هیدراته
۶۶۰۸ واحد تولید سیمان خاکستری از کلینکر آماده
۶۶۰۹ واحد تولید گچ یا آهک صنعتی با ظرفیت ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تن در روز (رعایت حداقل فاصله ۵۰۰ متر با باغات مثمر)

رده ۷

ردیف نام واحد
۶۷۰۱ کارخانجات سیمان (رعایت حداقل فاصله ۵۰۰ متر با باغات مثمر)
۶۷۰۲ کارخانجات گچ صنعتی و آهک بیش از ۱۰۰۰ تن در روز (رعایت حداقل فاصله ۵۰۰ متر با باغات مثمر)
* واحدهایی که حداقل یا حداکثر ظرفیت آنها در رده های مختلف مشخص نشده است می توانند در صورت در صورت ظرفیت کمتر از حداقل در رده قبل از آن و ظرفیت بیشتر از حداکثر در رده بعدی قرار گیرند.

گروه صنایع شیمیایی (۷۰۰۰)
رده ۱ (الف)

ردیف نام واحد
۷۱۰۱ واحد تولید آب مقطر
۷۱۰۲ واحد تولید نایلون و نایلکس و سلوفان(با استفاده از رول آماده)
۷۱۰۳ واحد صرفاً برش اسکاچ ظرفشویی
۷۱۰۴ واحد تولید واحد طراحی و مونتاژ لنت ترمز
۷۱۰۵ واحد تولید درب و پنجره پلاستیکی از پروفیل آماده
۷۱۰۶ واحد مونتاژ محصولات پلاستیکی (قطعات و لوازم پلاستیکی،سرویس بهداشتی،مکانیزم تخلیه آب توالت فرنگیفسیفون پلاستیکی و موارد مشابه)
۷۱۰۷ واحد مونتاژ قطعات پلاستیکی خودرو شامل نواردور شیشه،شلنگهای بنزینی ،کلاهک دلکو،وایر شمع،تا ظرفیت ۵۰ تن در سال
۷۱۰۸ واحد تولید دندان مصنوعی تا ظرفیت ۵۰ تن در سال
۷۱۰۹ واحد تولید مفاصل مصنوعی بدن،لگن مصنوعی و غیره تا ظرفیت ۱۰۰ هزار عدد در سال
۷۱۱۰ واحد مونتاژ سمپاش
۷۱۱۱ واحد بسته بندی سود آگاستیک

رده ۲ (ب)

ردیف نام واحد
۷۲۰۱ واحد تولید انواع بتونه
۷۲۰۲ واحد تولید واکس و شمع
۷۲۰۳ واحد تولید مواد جلای فلزات
۷۲۰۴ واحد تولید مرکب و جوهر تحریر،چاپ و پلی کپی از ترکیب و اختلاط (فرمولاسیون بدون تولید حلال)
۷۲۰۵ واحد تولید بیکربنات سدیم
۷۲۰۶ واحد تولید مواد پاک کننده(فرمولاسیون)
۷۲۰۷ واحد تولید کیتهای آزمایشگاهی از مواد اولیه آماده
۷۲۰۸ واحد تولید آب آشامیدنی گازدار و بدون گاز با خط تولید بطری پلی اتیلن
۷۲۰۹ واحد تولید وسایل ترسیمی نظیر خط کش،گونیا و غیره از مواد پلاستیکی
۷۲۱۰ واحد تولید لاک غلط گیری «پایه آبی»
۷۲۱۱ واحد تولید نخ،طناب و تسمه نایلونی
۷۲۱۲ واحد تولید رنگ ساختمانی با حلال آلی(فرمولاسیون)
۷۲۱۳ واحد تولید اشیاء و لوازم پلاستیکی به صورت تزریقی و بادی از مواد آماده تا ۵۰ تن در سال
۷۲۱۴ واحد تولید رول نایلون و نایلکس از مواد اولیه
۷۲۱۵ واحد تولید خمیر و ظروف B.M.C (جانشین ملامین)
۷۲۱۶ واحد تولید اسباب بازی پلاستیکی
۷۲۱۷ واحد تولید فیلم پروپیلن
۷۲۱۸ واحد تولید قطعات نساجی از پلاستیک
۷۲۱۹ واحد تولید ظروف دارویی پلاستیکی
۷۲۲۰ واحد تولید لوله و اتصالات پلی اتیلنی
۷۲۲۱ واحد بسته بندی پلاستیکی
۷۲۲۲ واحد تولید یونولیت
۷۲۲۳ واحد تولید رول پلاستیک و نایلکس با رنگ و چاپ بدون آب ریزی
۷۲۲۴ واحد تولید قاب عینک
۷۲۲۵ واحد تولید اپرون و قطعات و ترکیبات لاستیکی
۷۲۲۶ واحد تولید وایر شمع ابریشمی
۷۲۲۷ واحد تولید مداد تراش
۷۲۲۸ واحد گاز کپسول پر کن
۷۲۲۹ واحد تولید لوازم و ابزار ایمنی و جوشکاری از مواد پلاستیکی
۷۲۳۰ واحد بسته بندی روغن موتور در گالنهای پلاستیکی
۷۲۳۲ واحد تولید ترقه اسباب بازی
۷۲۳۳ واحد تولید اسید شارژ (رقیق کردن اسید با آب)
۷۲۳۴ واحد تولید چسبهای آلی و نوار چسب
۷۲۳۵ واحد تولید لمینت
۷۲۳۶ واحد تولید الیاف پروپیلن
۷۲۳۷ واحد تولید لامپهای آزمایشگاهی و آموزشی
۷۲۳۸ واحد تولید انواع مرکب دار (ریپون) و نوار پاک کن
۷۲۳۹ واحد تولید عکس برگردان صنعتی
۷۲۴۰ واحد ساخت واشر کریستال کربنی
۷۲۴۱ واحد رقیق سازی و بسته بندی ماده ضد عفونی تا ظرفیت ۱۰۰ تن در سال
۷۲۴۲ واحد تولید کیت حاملگی و سرم کنترل نوار قند و قرص خون (فرمولاسیون)
۷۲۴۳ واحد تولید نخ دندان و بوگیر
۷۲۴۴ واحد چاپ سلفون
۷۲۴۵ واحد بسته بندی ذغال
۷۲۴۶ واحد تولید الیاف پوششی و فیبری تا ظرفیت ۵۰۰ تن در سال
۷۲۴۸ واحد مونتاژ درب و پنجره پی وی سی
۷۲۴۹ واحد تولید درب و پنجره UPVC در صورت برشکاری و جوشکاری پروفیل
۷۲۵۰ واحد طراحی و مونتاژ سم پاش برقی
۷۲۵۱ تولید اسکاچ ظرفشویی
۷۲۵۳ واحد تولید انواع سم پاش با ظرفیت ۶۰۰۰ دستگاه در سال
۷۲۵۴ واحد تولید شیشه دو جداره در صورت برشکاری پروفیل
۷۲۵۵ واحد تولید فیلتر مایعات تا ظرفیت ۶۰۰۰۰ عدد در سال
۷۲۵۶ تولید و بسته بندی پودر لاستیک بدون عملیات کوره و فرآیند شیمیایی
۷۲۵۷ واحد تولید یونولیت مربوط به عملیات برش و شکل دهی

رده ۳ (ج)

ردیف نام واحد
۷۳۰۱ واحد تولید انواع چسب نئوپانی (اوره فرم آلدئید) مایع و پودر
۷۳۰۲ واحد تولید ابر و اسفنج و فوم
۷۳۰۳ واحد تولید کلیه محصولات پلاستیکی (لوله،ورق،صفحه،کفپوش،مشمع،البسه و غیره)
۷۳۰۴ واحد تولید قطعات با کالیت(لوازم برقی و دسته نسوز لوازم خانگی)
۷۳۰۵ واحد تولید محصولات فایبر گلاس
۷۳۰۶ واحد تولید ورق آکریلیک و مواد مشابه
۷۳۰۷ واحد تولید تثبیت کننده و استابلیز و آنتی اکسیدانها
۷۳۰۸ واحد تولید انواع گرانول پلی مری
۷۳۰۹ واحد تولید پاک کننده های صنعتی(فرمولاسیون)
۷۳۱۰ واحد تولید داروهای ظهور و ثبوت فیلمهای عکاسی،لیتوگرافی و رادیولوژی
۷۳۱۱ واحد تولید آماگوم نقره
۷۳۱۲ واحد تولید نیترات نقره
۷۳۱۳ واحد تولید مغز مداد
۷۳۱۴ واحد تولید رسوب زادها
۷۳۱۵ واحد تولید کوکونات دی اتانول آمین شامپو
۷۳۱۶ واحد تولید کلیه محصولات لاتکس غیر از دستکش
۷۳۱۷ واحد تولید کاندوم
۷۳۱۸ واحد تولید بادکنک
۷۳۱۹ واحد تولید شیشه شیر،سرشیشه،پستانک و غیره
۷۳۲۰ واحد تولید مسواک،یقه شور برس،شانه پلاستیکی و غیره
۷۳۲۱ واحد تولید مواد تعاونی(کمکی) و ساختمانی ریخته گری
۷۳۲۲ واحد تولید ضد کف و تسهیل کننده سیلان(روان کننده)
۷۳۲۳ واحد تولید اسپری کنتاک شور
۷۳۲۴ واحد تولید اسپری تمیز کننده مبلها
۷۳۲۵ واحد تولید ضد روسب ها،پلی فسفاتها و پلی آمیدها (فرمولاسیون)
۷۳۲۶ واحد تولید مواد جدا کننده نفت از آب
۷۳۲۷ INHIBITOR محافظت کننده آب بولیرها
۷۳۲۸ واحد تولید امولسیفایرها
۷۳۲۹ واحد تولید پودر کف آتش نشانی
۷۳۳۰ واحد تولید خمیر آلومینیوم و برنز
۷۳۳۱ واحد تولید سولفات آلومینیوم
۷۳۳۲ واحد تولید آب بطری
۷۳۳۳ واحد تولید آب ژاول
۷۳۳۴ واحد تولید ترکیبات نیکل
۷۳۳۵ واحد تولید ترکیبات روی (کلر و غیره)
۷۳۳۶ واحد تولید ترکیبات کلسیم و پتاسیم
۷۳۳۷ واحد تولید ترکیبات مس
۷۳۳۸ واحد تولید هارد نر با پایه کلرورآمونیوم(چسب نئوپان)
۷۳۳۹ واحد تولید زرین الکید و پلی استر (سنتز)
۷۳۴۰ واحد تولید گازهای طبی و صنعتی : اکسیژن،ازت،آرگون و گاز بیهوشی
۷۳۴۱ واحد تولید آب رنگ
۷۳۴۲ واحد تولید خودکار ،ماژیک،خودنویس و غیره
۷۳۴۳ واحد تولید مایع ترمز،اتیلن گلیکول(ضد یخ)
۷۳۴۴ واحد تولید فیلمهای عکاسی
۷۳۴۵ واحد تولید استیلن و کپسول پرکن
۷۳۴۶ واحد تولید سرنگ و شیشه سرم تزریقی و خون،کیسه ادرار و سایر تجهیزات پلاستیکی پزشکی
۷۳۴۷ واحد تولید پلاستوفوم و دیگر عایقهای مشابه
۷۳۴۸ واحد تولید لوازم پلاستیکی از پلاستیک کهنه برای مصارف غیر غذایی
۷۳۴۹ واحد فرمینگ P.V.C
۷۳۵۰ واحد ملامین سازی
۷۳۵۱ واحد تولید اشیاء و مواد پلاستیکی به صورت تزریقی بادی از مواد آماده بیش از ۵۰تن در سال
۷۳۵۲ واحد تولید قایقهای فایبر گلاس
۷۳۵۳ واحد تولید غلطک و قطعات پلاستیکی
۷۳۵۴ واحد تولید دستکش یک بار مصرف،بند ناف و دست بند نوزاد
۷۳۵۵ واحد تولید قلم مو و فرچه
۷۳۵۶ واحد تولید فیلم رادیولوژی
۷۳۵۷ واحد تولید استارات کلیسیم و روی
۷۳۵۸ واحد تولید ظروف یکبار مصرف
۷۳۵۹ واحد تولید شیر آلات ساختمانی از پلیمر
۷۳۶۰ واحد تولید آب اکسیژنه
۷۳۶۱ واحد تولید گاز هیدروژن
۷۳۶۲ واحد فرمولاسیون و بسته بندی سموم دفع آفات
۷۳۶۳ واحد آبکاری در خلاء
۷۳۶۴ واحد تولید گاز CO2 از گاز طبیعی و گازوئیل
۷۳۶۵ واحد تولید بیکربنات آمونیوم حداکثر تا ظرفیت ۲۰۰۰ تن در سال
۷۳۶۶ واحد تولید انواع خمیر قالب گیری
۷۳۶۷ واحد تولید شیلنگ فشار قوی
۷۳۶۸ واحد تولید قطعات پلاستیکی خودرو
۷۳۶۹ واحد تولید پاک کننده های صنعتی حداکثر تا ۵۰۰ تن در سال
۷۳۷۰ واحد تولید لنت ترمز از مواد آماده بدون استفاده از آسیاب مواد
۷۳۷۱ واحد تولید خمیر آب بندی،پلاستیکی زول،تشک و فیلتر و لاک ورنی روی قوطی
۷۳۷۲ واحد تولید درب دوبل و دستگاه مکانیزه تخلیه آب توالت فرنگی
۷۳۷۳ واحد تولید نوار تفلون
۷۳۷۴ واحد تولید مواد کمکی چرمسازی و نساجی با فرمولاسیون از مواد آماده
۷۳۷۵ واحد تولید کلروفریک
۷۳۷۶ واحد تولید امولسیون قیر با آب
۷۳۷۷ واحد تولید قرصهای کربنی از ذغال آماده
۷۳۷۸ واحد بسته بندی جوهر نمک
۷۳۷۹ واحد تولید امولسیون از پارافین آماده
۷۳۸۰ واحد تولید اسپرسهای خوشبوکننده(فرمولاسیون)
۷۳۸۱ واحد تولید دستکش پلاستیکی
۷۳۸۲ واحد تولید واشرهای پلاستیکی
۷۳۸۳ واحد تولید آنتی اکسیدان،هیدرازین
۷۳۸۴ واحد تولید رزین آکریلیک
۷۳۸۵ واحد تولید پاک کن
۷۳۸۶ واحد تولید رنگهای نساجی و دباغی
۷۳۸۷ واحد تولید ضد رنگ،رنگهای صنعتی و ساختمان و پوشش دهنده ها
۷۳۸۸ واحد تولید انواع دستکش لاتکس
۷۳۸۹ واحد تولید فوم حفاری
۷۳۹۰ واحد تولید قطعات لاستیکی آب بندی
۷۳۹۱ واحد تولید رنگ ترموپلاستیک و گلاس بید
۷۳۹۲ واحد تولید ملامین فرم آلدئید
۷۳۹۳ واحد تولید پارافین مایع
۷۳۹۴ واحد تولید وازلین
۷۳۹۵ واحد تولید رزین الکید و پلی ونیل استات
۷۳۹۶ واحد تولید پودر با کالیت
۷۳۹۷ واحد تولید پودر ملامین
۷۳۹۸ واحد تولید سولفور آمونیوم
۷۳۹۹ واحد تولید رزینهای فنولیک و بیگمنتهای آلی
۱/۷۳۰۰ واحد تولید عدسی پلاستیکی
۲/۷۳۰۰ واحد تولید پوشش داخل ساختمان
۳/۷۳۰۰ واحد تولید گاز سرد کننده و برودتی
۴/۷۳۰۰ واحد تولید سوخت جامد،پودر ژلاتینی،متنول جامد تا ظرفیت ۱۰۰۰ تن در سال(فرمولاسیون)
۵/۷۳۰۰ واحد تولید محلول روزین
۶/۷۳۰۰ واحد تولید پوششی فویل لامینه
۷/۷۳۰۰ واحد تولید گرانول پی وی سی
۸/۷۳۰۰ واحد تولید دندان مصنوعی بیش از ۵۰ تن در سال
۹/۷۳۰۰ واحد تولید فرمولاسیون کود مایع و روغن کشاورزی تا ظرفیت ۲۰۰۰ تن در سال
۱۰/۷۳۰۰ واحد تولید سیلیکاژن (جاذب الرطوبه) تا ظرفیت ۲۰۰۰ تن در سال
۱۱/۷۳۰۰ واحد تولید انتقال دهنده امواج صوتی،ماده ترکیبات جوشکاری،ماده محافظ جوشکاری محلول تام پن مخصوص ماشین کاری،مایع آب تراش،چربی پر فسفاته
۱۲/۷۳۰۰ واحد تولید شانه تخم مرغ و جعبه میوه از ماده شیمیایی پلی استایرن تا ظرفیت ۲۰۰۰ تن در سال
۱۳/۷۳۰۰ واحد تولید الکل صنعتی اصلاح شده (فرمولاسیون)
۱۴/۷۳۰۰ واحد تولید و بسته بندی انواع چسب و مایع و پودر
۱۵/۷۳۰۰ واحد تولید پارافین جامد
۱۶/۷۳۰۰ واحد تولید رنگ مستربچ تا ظرفیت ۲۰۰۰ تن در سال
۱۷/۷۳۰۰ واحد تولید تسمه نساجی و نقاله و روکش غلطک چاپ،دستکش جراحی صنعتی و خانگی
۱۸/۷۳۰۰ واحد تولید نمک های کلسیمی اسیدهای چرب
۱۹/۷۳۰۰ واحد تولید رنگ پودری
۲۰/۷۳۰۰ واحد تولید رنگ و رنگدانه
۲۱/۷۳۰۰ واحد تولید پلی اتیلن ترفنالات
۲۲/۷۳۰۰ واحد تولید قطعات لاستیک آب بندی
۲۳/۷۳۰۰ واحد تولید فیلم پلی اتیلن سبک،فیلم متالایز،فیلم پی وی سی،چاپ صنعتی و فیلم سینمایی و نظایر آن
۲۴/۷۳۰۰ واحد تولید فیلم پلی اتیلن
۲۵/۷۳۰۰ واحد تولید ورقهای پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه
۲۶/۷۳۰۰ واحد تولید و بسته بندی ضد یخ به روش فرمولاسیون از اتیلن و گلیکول
۲۷/۷۳۰۰ واحد تولید فوم پلی استایرن
۲۸/۷۳۰۰ واحد تولید بطری پت و درب بطری
۲۹/۷۳۰۰ واحد تولید تیوپ سیلیکا کلسیم
۳۰/۷۳۰۰ واحد تولید بلوک سقفی کامپوزیت
۳۱/۷۳۰۰ واحد تولید پراکسید آلی تا ۶۰۰ تن در سال
۳۲/۷۳۰۰ تولید و بسته بندی پودر لاستیک با عملیات کوره و تولید دوده
۳۳/۷۳۰۰ واحد تولید روکش از کاغذ ملامین

رده ۴(د)

ردیف نام واحد
۷۴۰۱ واحد تولید حلالهای مرکب چاپ،تحریر و پلی کپی
۷۴۰۲ واحد تولید هیپوکلریت کلسیم
۷۴۰۳ واحد تولید لاستیکهای روکش شده
۷۴۰۴ واحد تولید پودر لاستیک
۷۴۰۵ واحد تولید اسید استیک و اسید فورمیک
۷۴۰۶ واحد تولید ذغال فعال
۷۴۰۷ واحد تولید کودهای آلی و هورمونهای رشد گیاهی
۷۴۰۸ واحد تولید لوریل اتیل سولفات ، فورفورال
۷۴۰۹ واحد تولید سیلیکات سدیم
۷۴۱۰ واحد تولید سولفیت سدیم و بی سولفیت
۷۴۱۱ واحد تولید سولفامیک اسید
۷۴۱۲ واحد تولید پاک کننده های صنعتی بیش از ۵۰۰ تن در سال
۷۴۱۳ واحد تولید لنجهای فایبر گلاس
۷۴۱۴ واحد تولید حشره کشهای اسپری
۷۴۱۵ واحد تولید نیترات سدیم
۷۴۱۶ واحد تولید استات سدیم
۷۴۱۷ واحد تولید استات بوتیل
۷۴۱۸ واحد تولید سدیم هگزا متا فسفات
۷۴۱۹ واحد تولید فسفات سدیم
۷۴۲۰ واحد آبکاری
۷۴۲۱ واحد تولید مواد ضد خورندگی و ضد خزه
۷۴۲۲ واحد تولید گاذ دی اکسید کربن از ذغال سنگ و نفت کوره
۷۴۲۳ واحد تولید سدیم پیروفسفات
۷۴۲۴ واحد تولید اتر
۷۴۲۵ واحد تولید صابون صنعتی و سنتی
۷۴۲۶ واحد تولید لایی گرم و چسب
۷۴۲۷ واحد تولید اسید اگزالیک
۷۴۲۸ واحد تولید نمک صنعتی
۷۴۲۹ واحد تولید آمونیوم کراید
۷۴۳۰ واحد تولید پلیمرهای حساس به نور
۷۴۳۱ واحد تولید کنسانتره و سنگ معدن سیلیس
۷۴۳۲ واحد تولید براکس هیدراته
۷۴۳۳ واحد تولید سر کابل فشار قوی
۷۴۳۴ واحد تولید مشمع قیراندودو خمیر ایزولاسیون
۷۴۳۵ واحد تولید زئولیت
۷۴۳۶ واحد تولید درب دوبل تخلیه آب توالت فرنگی با عملیات آبکاری
۷۴۳۷ واحد تولید مایع جوهر پاک کن
۷۴۳۸ واحد تولید دی فسفات کلسیم
۷۴۳۹ واحد تولید لنت ترمز دیسکی بدون استفاده از آزبست
۷۴۴۰ واحد تولید کربنات کلسیم رسوبی
۷۴۴۱ واحد تولید بازیابی کائوچو
۷۴۴۲ واحد تولید کنسانتره مس
۷۴۴۳ واحد تولید پودر ذغال از سبوس گندم با برنج
۷۴۴۴ واحد تولید روغن موتور و گریس
۷۴۴۵ واحد تولید روغنهای آروماتیک
۷۴۴۶ واحد تولید کلریت کلسیم و سدیم
۷۴۴۷ واحد تولید سولفات سدیم
۷۴۴۸ واحد تصفیه روغن موتور
۷۴۴۹ واحد تولید ورق های پلی اتیلن(از مواد اولیه)
۷۴۵۰ واحد تولید نشاسته مودیفاید با ظرفیت ۱۵۰۰ تن در سال(برای تولید کاغذ)
۷۴۵۱ واحد تولید سیلیکات منزیم آبدار و موارد مشابه
۷۴۵۲ واحد تولید انواع بسته های برزنتی
۷۴۵۳ واحد تولید پلی اتیلن ترفتالات
۷۴۵۴ واحد تولید بسته بندی رنگهای طبیعی
۷۴۵۵ واحد تولید اسپری های خوشبوکننده
۷۴۵۶ واحد تولید الکل از طریق تخمیر و سنتز
۷۴۵۷ واحد تولید پودر آلفا سلولز و لینگو و سولفوماتهای فلزی
۷۴۵۸ واحد تولید کربنات باریم و سولفیک سدیم
۷۴۵۹ واحد تولید تخلیص و بسته بندی مواد شیمیایی (متانول،زالین،استون،اتیل استات،اسید استیک)
۷۴۶۰ واحد تولید اسید سولفوریک تا ظرفیت ۱۰ هزار تن در سال
۷۴۶۱ واحد تولید رزین ونیلینک
۷۴۶۲ واحد تولید مواد افزودنی روغن موتور
۷۴۶۳ واحد تولید نمک اسثئاریک و اسید اسثئاریک
۷۴۶۵ واحد تولید اینیدرید فنالیک
۷۴۶۶ واحد تولید سدیم تری پلی فسفات
۷۴۶۷ واحد تولید اسید بوریک
۷۴۶۸ واحد تولید تیرچه بلوک پلیمری تا ظرفیت ۳۰۰۰ تن در سال
۷۴۶۹ واحد تولید پلیمرهای تقویت تا ظرفیت ۳۰۰۰ تن در سال
۷۴۷۰ واحد تولید ورقهای پلی اتیلن(از مواد اولیه)
۷۴۷۱ واحد تولید چسب پی وی سی و پوشش پلاستیکی لوله(پلی اتیلن)
۷۴۷۲ واحد تولید درب و پنجره و کابینت آشپزخانه پلی وود(پلی پروپیلن)
۷۴۷۳ واحد تولید تانن گیاهی
۷۴۷۴ واحد تولید ورق کامپوزیت و فیلم
۷۴۷۵ واحد تولید آنزیم
۷۴۷۶ واحد تولید آلیاژهای پلیمری
۷۴۷۷ واحد تولید پودر چربی گیاهی و اسید چرب گیاهی
۷۴۷۸ واحد تولید قیر طبیعی

رده ۵(ه)

ردیف نام واحد
۷۵۰۱ واحد تولید توری روشنائی
۷۵۰۲ واحد تولید فرمالین و پارافرم آلدئید
۷۵۰۳ واحد تولید هگزامین
۷۵۰۴ واحد تولید اسید سولفوریک بیش از ۱۰ هزار تن در سال
۷۵۰۵ واحد تولید اسید نیتریک
۷۵۰۶ واحد تولید اسید کلریدریک
۷۵۰۷ واحد تولید آمونیاک
۷۵۰۸ واحد تولید آمینهای خنثی کننده گاز کربنیک(مونودی و تری آمینها)
۷۵۰۹ واحد تولید مواد پوشش دهنده سطوح فلزی و کارگاهی (غیر از رنگ،بتونه و مشابه)
۷۵۱۰ واحد تولید رزین و پودر اپوکسی
۷۵۱۱ واحد تولید لاستیک و تیوب وسایط نقلیه موتوری
۷۵۱۲ واحد تولید اولیه مواد کمکی یا تعاونی نساجی
۷۵۱۳ واحد تولید بیکربنات آمونیم
۷۵۱۴ واحد تولید پانلهای پلی یورتان
۷۵۱۵ واحد تولید سر پشم سازی
۷۵۱۶ واحد تولید خاک رنگبر
۷۵۱۷ واحد تولید نفتالین
۷۵۱۸ واحد تولید مواد عایق ایزولاسیون از مشتقات نفتی
۷۵۱۹ واحد تولید دی اکتیل فتالات (نرم کننده پلاستیک)
۷۵۲۰ واحد تولید کربنات کلسیم،باریت،بنتونیت،تالک و اخرا
۷۵۲۱ واحد تولید اسید بنزوئیک و بنزوات سدیم
۷۵۲۲ واحد تولید تغلیظ سود کاتسیک و موارد مشابه
۷۵۲۳ واحد تولید مایع ظرفشویی،شامپو،پودرهای شوینده،ضد عفونی کننده و سفید کننده
۷۵۲۴ واحد تولید سولفاتهای آهن،روی،منیزیم،آمونیوم و موارد مشابه تا ظرفیت ۵۰۰۰ تن در سال
۷۵۲۵ واحد تولید لوله های اپکسی تا ظرفیت ۳۰۰۰ تن در سال
۷۵۲۶ واحد تولید خانه های پیش ساخته پلاستیکی(چهار چوب پلاستیک درب و پنجره)
۷۵۲۷ واحد تولید سنگ مصنوعی
۷۵۲۸ واحد تولید پلی آلومینیوم کلراید
۷۵۲۹ واحد تولید لوله های کامپوزیتی
۷۵۳۰ واحد تولید انواع خمیر بازی تا ظرفیت ۵۰۰۰ تن در سال
۷۵۳۱ واحد تولید روغن ترانسفورماتور و موارد مشابه (غیر از روغن اسکارل)
۷۵۳۲ واحد تولید نخ تایر لاستیک
۷۵۳۳ واحد تولید پیه صنعتی
۷۵۳۴ واحد تولید محصولات از گرافیت طبیعی
۷۵۳۵ واحد تولید دوده صنعتی تا ظرفیت ۳۰۰۰ تن در سال
۷۵۳۶ واحد تولید انواع خشک کن ها و پایدارکننده های پی وی سی تا ظرفیت ۳۰۰۰ تن در سال
۷۵۳۷ واحد تولید مس کاتدی (به روش پالایش) تا ظرفیت ۳۰۰۰ تن در سال
۷۵۳۸ واحد تولید گاز شیرین تا ظرفیت ۵۰۰۰ تن در سال
۷۵۳۹ واحد تولید پراکسیدهای آلی و اینیدرید مالئیک با ظرفیت بیش از ۶۰۰ تن در سال
۷۵۴۰ تولید پروفیل آلومینیومی رنگی و آبکاری قطعات
۷۵۴۱ واحد تولید فسفر زرد
۷۵۴۳ واحد تولید سولفور پلیمری
۷۵۴۲ واحد تولید ورق کامپوزیت

رده ۶(و)

ردیف نام واحد
۷۶۰۱ واحد تولید اکسید سرب
۷۶۰۲ واحد تولید فنل
۷۶۰۳ واحد تولید بیگمنت های معدنی
۷۶۰۴ واحد تولید انواع فلزات از مواد کانی
۷۶۰۵ واحد تولید کلر،سود،آب ژاول
۷۶۰۶ واحد تولید کاغذ تیشو از الیاف شیشه ،محصولات و پارچه سافت بیش از ۵۰۰۰ تن
۷۶۰۷ واحد تولید سورنج
۷۶۰۸ واحد تولید کاربید،مواد آبکاری و اکسید روی از معدن (لیتارژ)
۷۶۰۹ واحدهای تصفیه ترکیبات آلی مازاد تولید تولید فنل و متانل
۷۶۱۰ واحد تولید ترکیبات کروم
۷۶۱۱ واحد تولید سوخت جامد،پودر ژلاتینی ،متانول جامد با ظرفیت ۶۵۰۰ تن در سال با کوره حرارتی
۷۶۱۲ واحد تولید لوله کامپوزیت از رزین اپوکسی و الیاف شیشه ای بیش از ۲۵۰۰۰۰ تن در سال
۷۶۱۳ واحد تولید P.V.C
۷۶۱۴ واحد تولید مواد اولیه ساینده ها(سنگ،سمباده و کاغذ سمباده)
۷۶۱۵ واحد تولید سموم دفع آفات
۷۶۱۶ واحد تولید بی اکسید منگنز از سنگ معدن
۷۶۱۷ واحد تولید فرومولیبدن
۷۶۱۸ واحد تولید گل گوگرد
۷۶۱۹ واحد تولید کربن بلاک
۷۶۲۰ واحد تولید سیلیکو منگنز و فرومنگنز
۷۶۲۱ مرکز پژوهشی انرژی اتمی(تولید رادیو ایزوتوپ)
۷۶۲۲ واحد تولید کنسانتره مس،نیکل و کبالت
۷۶۲۳ واحد فرآوری گوگرد
۷۶۲۴ واحد تولید سدیم اسید کربنات
۷۶۲۵ واحد فرآوری اکسید و مشتقات سیلیسیم
۷۶۲۶ واحد تولید سولفاتهای Mn ، Al ، Jn و Be و موارد مشابه
۷۶۲۷ واحد تولید مواد اولیه اسفنج با فولاتاسیون ،دموسی فایر ، ضد خورندگی،ضد کف تا ظرفیت ۲۵۰۰۰ تن در سال
۷۶۲۹ واحد تولید کربن و الکترود گرانیتی
۷۶۳۰ واحد تولید u.p.v.c (اولترا پی.وی.سی)
۷۶۳۱ واحد تولید آلیاژهای پلی مری
۷۶۳۳ واحد تولید سوخت بیودیزل
۷۶۳۴ واحد آندسازی و پخت آند آلومینیوم
۷۶۳۵ واحد تولید متانول و پروپیلن
۷۶۳۶ واحد تولید کربنات کلسیم بیش از ۲۵۰هزار تن
۷۶۳۷ واحد تولید شمش تیتانیوم
۷۶۳۸ واحد تولید بیواتانول سوختی
۷۶۳۹ واحد تولید پرکلرین، سدیم،سود و کلر
۷۶۴۰ واحد تولید دواتیل هگزیل اکریلات
۷۶۴۱ واحد تولید روغن ترانس،روغن موتور،مایع شیشه پاک کن،اسید بوریک و انواع عایقهای الکتریکی

رده ۷

ردیف نام واحد
۷۷۰۱ واحد تولید کک و قطران

*واحدهایی که حداقل یا حداکثر ظرفیت آنها در رده های مختلف مشخص نشده است می توانند در صورت ظرفیت کمتر از حداقل در رده قبل از آن و ظرفیت بیشتر از حداکثر در رده بعدی قرار گیرند.

گروه صنایع دارویی(۸۰۰۰)
رده ۱ (الف)

ردیف نام واحد
۸۱۰۱ واحد تولید مواد بهداشتی و آرایشی (فرمولاسیون)
۸۱۰۲ واحد اختلاط و بسته بندی پودر ازاله مو
۸۱۰۳ واحد تولید قرص و پودر اکسیژنه
۸۱۰۴ واحد تولید اکسیدان کرم بهداشتی و صنعتی و پودر بلوندار اکسیژن
۸۱۰۵ واحد تولید اسانس،تنطور،آلکالوئید از مواد طبیعی و شیمیایی
۸۱۰۶ واحد تولید هورمون و آنتی بیوتیک تا ۳۰۰ تن در سال
۸۱۰۷ واحد تولید سرنگهای تزریقی از پیش پر شده و محصولات دارویی به صورت ویال

رده ۲ (ب)

ردیف نام واحد
۸۲۰۱ واحد تولید کپسول سخت ژلاتینی
۸۲۰۲ واحد خشک کردن و بسته بندی گیاهان دارویی با شستشو
۸۲۰۳ واحد تولید سیمان زینک اکساید با مایع آماده اوژنول
۸۲۰۴ واحد تولید هورمون و آنتی بیوتیک از ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ تن در سال

رده ۳ (ج)

ردیف نام واحد
۸۳۰۱ واحد تولید باند و گاز حداکثر تا ۳۰۰ تن در سال
۸۳۰۲ واحد تولید مواد اولیه داروسازی حداکثر تا ۳۰۰ تن در سال
۸۳۰۳ واحد تولید مواد اولیه بهداشتی و آرایشی تا ۳۰۰ تن در سال
۸۳۰۴ واحد تولید داروهای دامی حداکثر تا ۳۰۰ تن در سال
۸۳۰۵ واحد ساخت داروهای سیلی مارین حداکثر تا ۳۰۰ تن در سال
۸۳۰۶ لابراتور و کارخانه داروسازی (فرمولاسیون به استثنای هورمونها و آنتی بیوتیکها)
۸۳۰۷ واحد تولید آمپولهای تزریقی
۸۳۰۸ واحد تولید هورمون و آنتی بیوتیک از ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تن در سال
۸۳۰۹ واحد تولید ضد عفونی کننده های مایع

رده ۴ (د)

ردیف نام واحد
۸۴۰۱ واحد تولید عصاره شیرین بیان
۸۴۰۲ واحد تولید واکس و سرم
۸۴۰۳ واحد تولید مواد اولیه دارو سازی بیش از ۳۰۰ تن درسال
۸۴۰۴ واحد تولید الکل از طریق سنتز
۸۴۰۵ واحد تولید الکل از طریق خمیر و تقطیر
۸۴۰۶ واحد تولید باند و گاز بیش از ۳۰۰ تن درسال
۸۴۰۷ واحد تولید شربتهای گیاهی و رزین و صمغ گیاهی
۸۴۰۸ واحد تولید مواد اولیه بهداشتی و آرایشی بیش از ۳۰۰ تن درسال
۸۴۰۹ واحد تولید پنتااریتریتول
۸۴۱۰ واحد تولید داروهای دامی بیش از ۳۰۰ تن درسال
۸۴۱۱ واحد تولید پلیمرهای حساس به نور
۸۴۱۲ واحد تولید انواع داروهای گیاهی
۸۴۱۳ واحد تولید محلول مونوگلونال(آنتی بادی)
۸۴۱۴ واحد تولید جاومدات،نیمه جامدات،مایعات،یویدون آیداین و همودیالیز
۸۴۱۵ واحد تولید آنتی بیوتیک و هورمون بیش از ۳۰۰۰ تن درسال
۸۴۱۶ واحد تولید بالک عصاره گیاهی،اسانس گیری،عرقیات گیاهی،انواع قطره دارویی و انواع شربت دارویی

رده ۵۴ (ه)

ردیف نام واحد
۸۵۰۱ واحد بسته بندی لجن دارویی

گروه صنایع برق و الکترونیک(۹۰۰۰)
رده ۱(الف)

ردیف نام واحد
۹۱۰۱ واحد تولید لوازم برقی کوچک به صورت مونتاژ (نظیر زنگ اخبار و دربازکن)
۹۱۰۲ واحد تولید آنتن تلویزیون بدون آبکاری و لوستر از قطعات آماده
۹۱۰۳ واحد طراحی و مونتاژ لوازم برقی و الکترونیکی بدون عملیات کوره ای
۹۱۰۴ واحد تولید لوازم پزشکی، آزمایشگاهی و آموزشی،قطعات الکترونیک
۹۱۰۵ واحد تولید ترانزیستور و مقاومت و غیره
۹۱۰۶ واحد تولید انکوباتور و سایر لوازم آزمایشگاهی بدون آبکاری
۹۱۰۷ واحد تولید انواع ساعت
۹۱۰۸ واحد تولید طراحی و مونتاژ تقویت کننده صوت نظیر بلندگو و آمپلی فایر
۹۱۰۹ واحد تولید رادیو و تلویزیون و لوازم صوتی و تصویری به صورت مونتاژ
۹۱۱۰ واحد تولید دستگاههای برقی علامت دهنده سمعی و بصری
۹۱۱۱ واحد تولید سیستمهای مخابراتی مرکز تلفن
۹۱۱۲ واحد تولید لوازم الکترونیکی (کامپیوتر،لوازم اداری و لوازم دقیق الکترونیکی)
۹۱۱۳ واحد تولید کنترهای ولتاژ و فرکانس
۹۱۱۴ واحد تولید آفتامات
۹۱۱۵ واحد تولید مودم و میکرو کنترل
۹۱۱۶ واحد تولید طراحی و مونتاژ تایمر
۹۱۱۷ واحد تولید کارت و بردهای کامپیوتری
۹۱۱۸ واحد تولید تابلوهای تبلیغاتی در حد مونتاژ
۹۱۱۹ واحد تولید چراغ قوه شارژی خورشیدی (مونتاژ)
۹۱۲۰ واحد تعمیر،بازسازی و مونتاژ دستگاههای زیراکس و کپی
۹۱۲۱ مونتاژ کیت CNG ، میکسری و کیت CNG انژکتوری
۹۱۲۲ واحد تولید سیم کارت و کارت شارژ
۹۱۲۳ مونتاژ کلید فشار قوی

رده ۲(ب)

ردیف نام واحد
۹۲۰۱ مونتاژ سیستمهای برق خورشیدی
۹۲۰۲ واحد مونتاژ،تجهیزات توانبخشی بدون عملیات کوره ای و آبکاری شامل انواع ویلچر تخت بیمارستانی و …
۹۲۰۳ واحد تولید CD فشرده بدون عملیات کوره ای
۹۲۰۴ واحد تولید آنتن با دستگاه تزریق پلاستیک و گیوتین (قیچی برش) و پرس

رده ۳(ج)

ردیف نام واحد
۹۳۰۱ واحد تولید ترانسهای فشار ضعیف
۹۳۰۲ واحد تولید ودارهای چاپی الکترونیک و کیت
۹۳۰۳ واحد تولید هواکش و دستگاههای تهویه خانگی و صنعتی
۹۳۰۴ واحد تولید نوار صوتی و تصویری
۹۳۰۵ واحد تولید سیم کابل و سیم لاکی
۹۳۰۶ واحد تولید رله و کنتاکتور
۹۳۰۷ واحد تولید سیم مقاومت
۹۳۰۸ واحد تولید سر کابل فشار قوی
۹۳۰۹ واحد تولید خازن ،لامپ تصویر،تابلوهای برق فشار ضعیف و قوی انواع مشعل
۹۳۱۰ واحد تولید فیبر مدار چاپی ،باطری خشک، المنت برقی و الکتروموتور
۹۳۱۱ واحد تولید کلید و پریز،سر سیم و کفشک اتصال
۹۳۱۲ واحد تولید کنتور برق و گاز
۹۳۱۳ واحد تولید لوازم دندان پزشکی
۹۳۱۴ واحد تولید کوئل اتومبیلهای سبک
۹۳۱۵ واحد تولید اتواستار ترموتورهای صنعتی و دیزلی
۹۳۱۶ واحد تولید سیم رابط بدون آبکاری
۹۳۱۷ واحد تولید سر کابل فشار ضعیف و اتصالات فنی و فلزی
۹۳۱۸ واحد تولید دوزیمترهای ترمولومینسانس
۹۳۱۹ واحد تولید برقگیر
۹۳۲۰ واحد تولید ورق مغناطیسی
۹۳۲۱ واحد تولید آهن ربا
۹۳۲۲ واحد تولید سنسور فشار میکروماشین و سنسور شتاب میکروماشین
۹۳۲۳ احداث واحد تولید سیم آلومینیومی و کابل آلومینیومی

رده ۴(د)

ردیف نام واحد
۹۴۰۱ واحد تولید لامپ
۹۴۰۲ واحد تولید وسایل و تجهیزات برق فشار قوی
۹۴۰۳ واحد تولید باطری اتومبیل و سایر وسایط نقلیه بدون بازیابی سرب از باطری کهنه
۹۴۰۴ واحد تولید ترانسفورماتور(ترانسفورماتور(ترانسهای فشار قوی)
۹۴۰۵ واحد تولید سیم حرارتی و برودتی
۹۴۰۶ واحد تولید ذغالهای صنعتی
۹۴۰۷ واحد تولید کمپرسور
۹۴۰۸ واحد تولید گوشی تلفن و موبایل
۹۴۰۹ واحد تولید تجهیزات توانبخشی (ویلچر،تخت بیمارستانی،سمعک) با عملیات کوره ای و آبکاری
۹۴۱۰ واحد تولید سیم رابط با آبکاری
۹۴۱۱ واحد تولید انواع باطری،قلمی،متوسط و بزرگ
۹۴۱۲ واحد مونتاژ و تولید باطری بدون بازیابی سرب
۹۴۱۳ واحد تولید لامپ کم مصرف LED
۹۴۱۴ تولید لامپ دیود
۹۴۱۵ واحد بازسازی و تعمیر ترانس فشار قوی و ضعیف و بازسازی بدنه ترانس
۹۴۱۶ واحد تولید لامپ کم مصرف
۹۴۱۸ واحد تولید چراغهای LED ، پروژکتورهای LED، لامپ های هالوژن LED

رده ۵

ردیف نام واحد
۹۵۰۱ واحد تولید باطری اتومبیل و وسائط نقلیه با بازیابی سرب از باطری کهنه


گروه صنایع کشاورزی (۱۰۰۰۰)
رده ۱ (الف)

ردیف نام واحد
۱۰۱۰۱ واحد زنبورداری و پرورش ملکه (تا ردیف ۴ فاق محدودیت فاصله از اماکن مسکونی)
۱۰۱۰۲ واحد تولید پرورش پرندگان زینتی تا ۱۰۰ قطعه
۱۰۱۰۳ واحد پرورش کرم ابریشم
۱۰۱۰۴ واحد پرورش ماهی تزئینی
۱۰۱۰۵ آزمایشگاه دامپزشکی
۱۰۱۰۶ واحد کشت گلخانه ای پلاستیکی به منظور تولید صیفی جات و گل رز تا حد یک هکتار
۱۰۱۰۷ واحد تولید گرده خرما
۱۰۱۰۸ واحد تولید جوجه تا ۱۰۰۰ قطعه در هر دوره صرفاً در نواحی روستائی
۱۰۱۰۹ واحد پرورش کبک و بلدرچین تا ۱۰۰ قطعه در سال
۱۰۱۱۰ واحد تولید ورمی کمپوست (کرم پوسال) تا ظرفیت ۲ تن در روز صرفاً در روستا

رده ۲ (ب)

ردیف نام واحد
۱۰۲۰۱ واحد پرورش پرندگان زینتی تا ۱۰۰ قطعه
۱۰۲۰۲ واحد پرواربندی بره تا ۲۰۰رأس
۱۰۲۰۳ واحد پرورش گوسفند شیری (داشتی) تا ۲۵۰رأس
۱۰۲۰۴ میادین دام (مجتمع نگهداری دام و کاروانسرا) تا ۲۰۰ واحد دامی
۱۰۲۰۵ واحد تولید جوجه تا ۳ دستگاه جوجه کشی (ظرفیت هر دستگاه ۷۷ هزار)
۱۰۲۰۶ واحد تولید قارچ صدفی
۱۰۲۰۷ واحد پرواربندی گوساله تا ۵۰ رأس
۱۰۲۰۸ واحد گاودار شیری تا ۲۰ رأس
۱۰۲۰۹ واحد پرورش اسب و مادیان تا ۱۰ رأس
۱۰۲۱۰ واحد تولید بذر قارچ خوراکی
۱۰۲۱۱ استقرار قرنطینه دامی تا ۲۰۰ رأس
۱۰۲۱۲ واحد نگهداری سگ نگهبان
۱۰۲۱۳ واحد کشت گیاهان داروئی در وسعت ۱۰ هکتار
۱۰۲۱۴ واحد پرورش ماهی سرد آبی با روش مدار بسته با ظرفیت ۱۰۰ تن در سال مطابق با دستورالعمل حریم کیفی آبهای سطحی
۱۰۲۱۵ واحد پرورش بز داشتی تا ۲۵۰ رأس در سال
۱۰۲۱۶ واحد پرورش شترمرغ با ظرفیت شصت قطعه در سال
۱۰۲۱۷ واحد کشت گلخانه ای پلاستیکی به منظور تولید صیفی جات و گل رز از یک هکتار تا ۵ هکتار
۱۰۲۲۰ واحد پرورش ماهی به روش سنتی در استخرهای کشاورزی و آبیاری مطابق با دستورالعمل حریم کیفی آبهای سطحی
۱۰۲۲۱ واحد تولید حشرات مفید جهت کنترل بیولوژیکی آفتاب در گلخانه
۱۰۲۲۲ واحد شترداری تا ۲۰ نفر
۱۰۲۲۳ واحد تولید اسپرم منجمد تا ظرفیت ۳۰۰۰۰ دز اسپرم
۱۰۲۲۴ واحد بسته بندی تنباکو میوه ای تا ظرفیت ۳۰۰ تن در سال
۱۰۲۲۵ واحد مرغداری و پرورش بوقلمون و سایر ‏ماکیان (شامل بلدرچین، کبک و تیهو) با ظرفیت ۱۰۰ (یکصد) تا ۵۰۰۰ ‏(پنج هزار) قطعه در هر دوره
۱۰۲۲۶ واحد پرورش سگ به ظرفیت ۵۰ قلاده
۱۰۲۲۷ واحد تکثیر و پرورش ماهیان زینتی مطابق با دستورالعمل حریم کیفی آبهای سطحی
۱۰۲۲۸ واحد تولید ورمی بیوکمپوست تا ظرفیت ۱۰ تن روز
۱۰۲۲۹ واحد تولید بیوکمپوست از ضایعات کشاورزی و حیوانی تا ۱۰ تن در روز
۱۰۲۳۰ واحد تکثیر و پرورش آبزیان (ماهی،میگو و جلبک) صرفاً در استانهای شمالی مطابق با دستورالعمل حریم کیفی آبهای سطحی

رده ۳ (ج)

ردیف نام واحد
۱۰۳۰۱ واحد نگهداری حیوانات پوستی و آزمایشگاهی
۱۰۳۰۲ واحد تولید جوجه از ۳ تا ۵ دستگاه جوجه کشی (ظرفیت هر دستگاه ۹۰ هزار جوجه)
۱۰۳۰۳ واحد پرواربندی بره از ۲۰۰ تا ۵۰۰ رأس
۱۰۳۰۴ واحد پرورش گوسفند شیری (داشتی) از ۲۵۰ تا ۵۰۰ رأس
۱۰۳۰۵ واحد گاودار شیری از ۲۰ تا ۵۰ رأس
۱۰۳۰۶ واحد پرواربندی گوساله ۵۰تا ۲۰۰ رأس
۱۰۳۰۷ واحد پرورش اسب و مادیان از ۱۰ تا ۵۰ رأس
۱۰۳۰۸ واحد تکثیر و پرورش ماهی گرم آبی و سرد آبی مطابق با دستورالعمل حریم کیفی آبهای سطحی
۱۰۳۰۹ واحد تولید قارچ دکمهای و صدفی
۱۰۳۱۰ واحد مرغداری و پرورش بوقلمون و سایر ماکیان (شامل بلدرچین، کبک و تیهو) با ظرفیت ۵۰۰۰ ‏(پنج هزار) تا ۳۰۰۰۰‏ (سی هزار) قطعه در هر دوره
۱۰۳۱۱ واحد پرورش ماهی سرد آبی (مشروط به اینکه در پایین دست محل احداث محل برداشت آب شرب وجود نداشته باشد)مطابق با دستورالعمل حریم کیفی آبهای سطحی
۱۰۳۱۲ واحد پرورش پولت (جوجه مرغ تخمگذار) با ظرفیت ۲۰۰۰۰ قطعه در سال
۱۰۳۱۴ واحد پرورش شتر مرغ با ظرفیت از ۶۰ تا ۳۰۰۰ قطعه در سال
۱۰۳۱۵ واحد تولید خوراک دام از مواد خام کشاورزی شامل گندم،جو،ذرت،سبوس،تخم پنبه
۱۰۳۱۶ استقرار قرنطینه دامی ۲۰۰ تا ۵۰۰ رأس
۱۰۳۱۷ واحد پرورش مرغ مادر و یا مرغ تخم گذار با ظرفیت از ۵۰۰۰ ‏(پنج هزار) تا ۳۰۰۰۰ ‏(سی هزار) قطعه در هر دوره
۱۰۳۱۸ واحد پرورش مرغ مادر و یا مرغ تخم گذار با ظرفیت از ۵۰۰۰ ‏(پنج هزار) تا ۳۰۰۰۰ ‏(سی هزار) قطعه در هر دوره
۱۰۳۲۰ واحد پرورش اردک ماهی تا ظرفیت ۵۰۰۰ قطعه
۱۰۳۲۱ واحد کشت گلخانه ای پلاستیکی به منظور تولید صیفی جات و گل رز بیش از ۵ هکتار
۱۰۳۲۲ طرح طوبی
۱۰۳۲۳ واحد تولید زالو طبیعی با ظرفیت یک میلیون قطعه در سال
۱۰۳۲۴ واحد تولید بیوکمپوست از ضایعات کشاورزی و حیوانی بیش از۱۰ تن روز
۱۰۳۲۵ واحد تولید ورمی بیوکمپوست بیش از ۱۰ تن روز

رده ۴ (د)

ردیف نام واحد
۱۰۴۰۱ واحد مرغداری و پرورش بوقلمون و سایر ماکیان (شامل بلدرچین، کبک و تیهو) با ظرفیت ۳۰۰۰۰ ‏(سی هزار) قطعه تا ۶۰۰۰۰ (شصت هزار) قطعه در هر دوره
۱۰۴۰۲ میادین دام (مجتمع نگهداری دام و کاروانسرا) بیش از ۲۰۰ واحد دامی
۱۰۴۰۳ واحد تکثیر و پرورش پرندگان و پستانداران وحشی
۱۰۴۰۴ واحد پرواربندی بره بیش از ۵۰۰ رأس
۱۰۴۰۵ واحد پرورش گوسفند شیری داشتی بیش از ۵۰۰ رأس
۱۰۴۰۶ واحد گاوداری شیری از ۵۰ تا ۵۰۰ رأس
۱۰۴۰۷ واحد پرواربندی گوساله بیش از ۲۰۰ رأس
۱۰۴۰۸ واحد تولید جوجه بیش از ۳۵۰ هزار قطعه(بیش از ۵ ماشین جوجه کشی)
۱۰۴۰۹ واحد پرورش اسب و مادیان بیش از ۵۰۰ رأس
۱۰۴۱۱ استقرار قرنطینه دامی بیش از ۵۰۰ رأس
۱۰۴۱۲ واحد پرورش شتر مرغ با ظرفیت بیش از ۳۰۰۰ قطعه در سال
۱۰۴۱۳ واحد پرورش مرغ مادر و یا مرغ تخم گذار با ظرفیت از ۳۰۰۰۰ ‏(سی هزار) تا ۶۰۰۰۰ (شصت هزار) قطعه در هر دوره
۱۰۴۱۶ محل احداث حمام ضد کنه
۱۰۴۱۸ واحد تولید مکمل غذایی دام و طیور (کنسانتره)
۱۰۴۱۹ واحد کشتارگاه دام و طیور (به صورت واحد مستقل)
۱۰۴۲۰ احداث شهرک یا مجتمع های بزرگ گلخانه ای

رده ۵ (ه)

ردیف نام واحد
۱۰۵۰۱ واحد پرورش مرغ تخم گذار بیش از ۶۰۰۰۰ (شصت هزار) تا ۱۲۰۰۰۰ (یکصد و بیست هزار) قطعه در هر دوره
۱۰۵۰۲ واحد پرورش مرغ مادر با ظرفیت بیش از ۶۰۰۰۰ (شصت هزار) تا ۱۲۰۰۰۰ (یکصد و بیست هزار) قطعه در هر دوره
۱۰۵۰۳ واحد مرغداری گوشتی بیش از ۶۰۰۰۰ (شصت هزار) تا ۱۲۰۰۰۰ (یکصد و بیست هزار) قطعه در هر دوره
۱۰۵۰۴ واحد گاوداری شیری با ظرفیت ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ رأس دام
۱۰۵۰۵ واحد کشتار دام و طیور مکمل از قبیل پر کنی،شستشو،بسته بندی تبدیل ضایعات

رده ۶ (و)

ردیف نام واحد
۱۰۶۰۱ واحد پرورش میگو تا وسعت ۱ هکتار
۱۰۶۰۲ واحد پرورش صدف
۱۰۶۰۳ واحد پرورش تمساح
۱۰۶۰۴ واحد تولید کود میکرو ارگانیسمهای حل کننده فسفر
۱۰۶۰۶ واحد تولید کود آلی از فضولات دامی
۱۰۶۰۷ مجتمع یا واحدهای گاو شیری با ظرفیت بیش از ۱۰۰۰ رأس

رده ۷

ردیف نام واحد
۱۰۷۰۱ واحد پرورش میگو تا وسعت ۱ هکتار مطابق با دستورالعمل حریم کیفی آبهای سطحی
۱۰۷۰۲ مجتمع بزرگ دامپروری یا دام شهر جهت استقرار واحدهای دامداری (در قالب شهرک دامپروری)
۱۰۷۰۳ واحد پرورش تمساح مطابق با دستورالعمل حریم کیفی آبهای سطحی
۱۰۷۰۴ واحد پرورش ماهی و سایر آبزیان در وسعت بیش از یک هکتار
۱۰۷۰۵ کشتارگاههای بزرگ صنعتی به صورت مجتمع شامل پرواربندی،کشتار و تولید فراورده های گوشتی
* واحدهایی که حداقل یا حداکثر ظرفیت آنها در رده مختلف مشخص نشده است می توانند در صورت ظرفیت کمتر از حداقل در رده قبل از آن و ظرفیت بیشتر از حداکثر در رده بعدی قرار گیرند.

 

گروه صنایع ماشین سازی (۱۰۰۰۰)
رده ۱ (الف)

ردیف نام واحد
۱۱۱۰۱ مونتاژ و بسته بندی ماشین آلات در حد کارگاهی
۱۱۱۰۲ واحد تولید تجهیزات چکهای سقفی
۱۱۱۰۳ تولید ماشین آلات رنگ آمیزی میکروارگانیسم

رده ۲ (ب)

ردیف نام واحد
۱۱۲۰۱ واحد قالب و مدل (درجه ریخته گری،فیکچر،قالب قید و بست و ابزار قالب، مدل
۱۱۲۰۲ واحد تجهیزات شبکه آب و فاضلاب (پمپ های دیافراگمی، لجن کش و تجهیزات تصفیه)،
۱۱۲۰۳ واحد ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل مکانیکی(آسانسور و قطعات آسانسور، پله برقی، بال تراک،جرثقیل سقفی،جرثقیل پشت کامیونی، جک پالت رولیک،بالابر قطعات مربوطه،نوار نقاله،وینچ جرثقیل)
۱۱۲۰۴ واحد پمپ و کمپرسور(پمپ های خلاء وکیوم، آتش نشانی،آب، کمپرسورهای صنعتی و مصرفی،گاراژی،مواد فله و تلمبه های آب بادی)

رده ۳ (ج)

ردیف نام واحد
۱۱۳۰۱ واحد ماشین ابزار و متعلقات ( دستگاههای ابزار تیز کن ، فرز و ابزار دستگاه فرز،ابزارهای گیره ای، اره تیز کن ، اسپارک اوروژن،پانتوگراف، تراش حدیده کن،خط شیفکاری اتوماتیک،دریل سه نظام و دنباله های آن،سنگ تحت و سنگ کفی زنی،سنگ رومیزی، سنگ محور ، صفحه تراش قطعات مربوطه، فرامین اندازه گیری، کپی تراش کلید، ماشین سری تراش، ماشین سنتر،انواع پونیت ماشینکاری اره سنگ.
۱۱۳۰۲ واحد قطعات واسطه ای (اتصالات پنوماتیک،اتصالات هیدرولیک، اتصالت اقلام هیدرولیک، بازوهای مکانیکی، بلبرینگ، بوش،پیچ و مهره های صنعتی،پین،اقلام پنوماتیک،چرخ دنده ها ، رولرینگ، انواع شفت ها،غلطک انتقال و فرم دهی،انواع پمپ و قطعات پمپ،انواع قطعات صنعتی(تراشکاری قطعات صنعتی و غیر صنعتی) ، کلاج روغنی،کوپلینگ،انواع گیربکسها(غیر از گیربکسهای خودرو)پاتیل)
۱۱۳۰۳ واحد ماشین آلات صنعتی پلاستیک و پلاستیک و چرم (آسیاب پلاستیک،اکسترودر پلاستیکی،پرس ملامین،اکسترو در لوله،تزریق پلاستیک،تزریق زیره کفش،تولید لوله پلاستیکی،ماشین آلات پلاستیک، ماشین آلات چرم سازی،دستگاه کفاشی ، دستگاه برش چرم،دستگاه دوخت پلاستیک،دستگاه نایلون و نایلکس
۱۱۳۰۴ واحد ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی و راهسازی و معادن ( آسیاب سنگ ، اسکرابر،اطاق ماشین راهسازی ، ایستگاه مرکزی بتن،ماشین آلات حفاری،ماشین قیر پاش ، کوه بر)
۱۱۳۰۵ واحد ماشین آلات صنایع غذایی ، دارویی و شیمیایی(آسیاب(خوراک دام ، غلات گندم و …) لک، بادام شکن، بوجاری، خط تولید ضبط پسته ، پوست گیر گندم ، تجهیزات تولید و خط پودر گوشت و پودر ماهی و بطور کلی (خوراک دام و طیور)،تجهیزات تولید کنسرو، کارخانجات قند و شکر ، کارخانجات آرد ، کشتارگاه مرغ، تجهیزات مرغداری ، چونه کن ، چرخ گوشت صنعتی، خط کامل رب گوجه، کمپوت، خط کامل شامپو و مایع ظرفشویی ،خمیر همزن،دانه خرد کن، دستگاه پرس ، دستگاه پرکن مواد غذایی ، دستگاه خامه گیر، دستگاه گندو شور ، دستگاه نان ماشینی، (تونلی و دوار و فر قنادی) شیر دوش ، ماشین آلات برنج کوبی ، چای خشک کنی ، دارویی، لپه سازی ، ماکارونی، میکسر خوراک
۱۱۳۰۶ واحد ماشین آلات صنایع چوب و کاغذ (پرس چوب ، دستگاه رنده چوب، دستگاه گندمی، ماشین آلات کبریت سازی، نجاری ، چاپ و صحافی ، پوشال کولر و دستمال کاغذی و نوار بهداشتی)
۱۱۳۰۷ واحد ماشین آلات صنایع نساجی و بافندگی { اتو کلاو ، پرس و برش عدل پنبه ، تجهیزات پنبه پاک کنی، تجهیزات رنگرزی نخ و پارچه و خشک کن پارچه، دستگاههای آهار نخ، چاپ پارچه ، چله پیچ ، نخ برگردان، گره شمار نخ ، دوک ریسندگی ، شانه و میلمیلک، گل زنی ،ماشین آلات شستشوی پشم، ماشین بافندگی (پارچه، حوله، جوراب، فرش، موکت و …) ریسندگی و نوار خاردار}
۱۱۳۰۸ واحد ماشین آلات صنایع فرم دهی و برش فلزات {اره پروفیل بر، اره آلومینیوم بر ، دستگاه پانچ پنج کاره ، میلگردبر، دستگاه پتک آهنگری، پرس هیدرولیک،پرس ضربه ای ، پرس بریک ، پرس دستی، پرس ضایعات ، پرس تیغه برش ورق آهن ، پرس خم کن ، پرس برش و برش سیم ، تزریق فلزات (اکسیژن)، پرس نورد فلزات،پرس گیوتین ، ماشین آلات طلا سازی، قوطی سازی ، کشش مفتول ، تولید لوله و پروفیل ، دایکاست، رول باز کن، میخ سازی، نوار بری ، نورد و گیره و آهنگری
۱۱۳۰۹ واحد ماشین آلات صنایع بسته بندی و مارک زنی (دستگاه پاک زنی ، چاپ کارتن ، ماشین آلات بسته بندی، ماشین آلات کارتن سازی)
۱۱۳۱۰ واحد ماشین آلات و تجهیزات حرارتی و برودتی و تهویه (اتو کلاو،ایرواش، برج خنک کن،پکیج شوفاژ،پیش گرمکن، انواع پمپ،تجهیزات برودتی، تجهیزات سردخانه،دیگ بخار و قطعات مربوطه ، تهویه مطبوع صنعتی، دیگ آبگرم ،بویلر روغنی،رطوبت زن،انواع مبدلهای حرارتی مخازن دوجداره و انبساط ، هواساز یونیت هیتر ،بویلرهای نیروگاهی و پالایشگاهی)
۱۱۳۱۱ واحد ماشین آلات و تجهیزات کارخانه ای (ایستگاه پر کن سیلندر گاز، تجهیزات آبکاری، تجهیزات اطاق رنگ، تجهیزات بیمارستان ، تجهیزات پالایشگاهی،تجهیزات کارگاهی،تجهیزات کارخانه ای، تجهیزات نیروگاهی،خشک کنهای صنعتی، دستگاه پنچرگیری پلاستیک، دستگاه تراش عینک، انواع دستگاه تست، دستگاه رنگ پاش،باکت بیل مکانیکی ، بتونیر،دامپر،بلوک زن،پمپ انتقال بتن، پینهای لودر و بلدوزر، تاسیسات شن و ماسه ، تجهیزات کارخانه آجر (خط تولید آجر) تجهیزات کارخانه سیمان (خط تولید سیمان)،تجهیزات کارخانه گچ (خط تولید گچ) تجهیزات کارخانه آهک (خط تولید آهک) تجهیزات معادن،تراک میکسر،تیرچه فلزی ،چکش پنوماتیک ،دریل واگن،دستگاه حفاری روتاری، سنگ شکن و قطعات مربوطه غلطک و پیره،فینیشر آسفالت، ماشین آلات سنگبری،کارخانه آسفالت، کانال کن، کوره های خط تولید مواد کانی غیر فلزی ، کیسه گچ و آهک و سیمان پر کن، دستگاه سالامبو، دستگاه شات بلاست، دستگاه شستشوی قطعات، دستگاه ظهور عکس، کوره های عملیات حرارتی و صنعتی ، ماشین آلات شستشوی فرش، تولید سیم و کابل، خشک شویی،رنگ سازی،جوجه کشی، زباله سوز، دستگاه سیم پیچی، دستگاه تک منظوره، دستگاه کوره القایی، دستگاه راکتور
۱۱۳۱۲ واحد ادوات کشاورزی و ماشین آلات کشاورزی(اکسن تریل کشاورزی، خرمنکوب، بذرپاش،بیلر،گاو آهن و قطعات مربوطه، دیسک ۲۸ پره پل کش،پمپ سمپاش،پنجه غازی، تریلر کشاورزی و قطعات مربوطه، تسطیح کن زمین رویتواتور،یونجه چین، چتر،خرماچین، چغندر کن، خشک کن غلات، داس ، نهر کن، دروکن
۱۱۳۱۳ دروگیر،سیب زمینی کار و سیب زمینی کن، علف چین ،عمیق کار، کلتیواتور،کمباین،انواع تراکتور،کودپاش،مته درختکاری، هرزکش، مور، بیل،یکهو، تیلر، سیستم آبیاری بارانی، تحت فشار، هد کمباین ناخنکر دروگر)
۱۱۳۱۴ واحد سازه های فلزی و مخازن(اتصالات داربست فلزی، اسکلت فلزی ، پل شناور و پل فلزی، سازه های فلزی، سالنهای پیش ساخته ،نردبانهای صنعتی ،بوبکر،سیلو،انواع مخازن تحت فشار و ذخیره ای)
۱۱۳۱۵ واحد صنایع دریایی (اوراق کرد شناورها،شناورهای دریایی ، سازه های دریایی تجهیزات سکوهای نفتی و دریایی، تجهیزات اسکله دریایی)
۱۱۳۱۶ واحد موتورهای احتراق داخلی (موتورهای دیزلی موتورهای بنزینی)

رده ۴ (د)

ردیف نام واحد
۱۱۴۰۱ واحد ریخته گری قطعات چدن (ساچمه سند بلاست ، قطعات ریخته گری چدن ، گلوله آسیاب چدنی)
۱۱۴۰۲ واحد ریخته گری قطعات فولادی (قطعات ریخته گری فولاد)
۱۱۴۰۳ واحد قطعات آهنگری (اتصالات فولادی،قطعات آهنگری،قطعات فرج،گلوله آسیاب فولادی)
۱۱۴۰۴ واحد قطعات انتقال نیرو(قطعات انتقال نیرو،دکل روشنایی برق و مخابرات تلسکوپی…)

۱۲۰۰۰- گروه صنایع نوین(نانو بیوتکنولوژی)
بعلت جدید بودن این گروه ،واحدهای صنعتی و تولید این گروه در حال تدوین می باشد.
۱۳۰۰۰- گروه صنایع نفت و گاز
رده ۵(ه)

ردیف نام واحد
۱۳۵۰۱ واحد تولید قیر غلیظ شده تا ظرفیت ۱۰ هزار تن در سال
۱۳۵۰۲ واحد تولید قیر پلی بک تا ظرفیت ۵۰۰۰ تن در سال
۱۳۵۰۳ واحد تولید نفت بی بو تا ظرفیت ۳۰۰۰ تن در سال
۱۳۵۰۴ واحد تولید مکمل روغن D.O.P
۱۳۵۰۵ واحد تولید مکمل بنزین
۱۳۵۰۶ واحد تولید روغن ترانسفورماتور و موارد مشابه

رده ۶(و)

ردیف نام واحد
۱۳۶۰۱ واحد تولید کود شیمیایی
۱۳۶۰۲ واحد تولید روغن و گریس با استفاده از روغن پایه
۱۳۶۰۳ کارخانجات ساخت تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی
۱۳۶۰۴ واحد تولید کوره اوره
۱۳۶۰۵ واحد تولید قیر صنعتی

رده ۷

ردیف نام واحد
۱۳۷۰۱ واحد پتروشیمی
۱۳۷۰۲ واحد پالایشگاه
۱۳۷۰۳ واحد نیروگاه گازی
۱۳۷۰۴ واحد نیروگاه سیکل ترکیبی
۱۳۷۰۵ واحد تولید بنزین بدون سرب(M.T.B.E)
۱۳۷۰۶ واحد تصفیه دوم روغن
۱۳۷۰۷ واحد GTL (تبدیل گاز به مایع)
۱۳۷۰۸ واحد تولید بنزین ،گازوئیل و سایر مشتقات نفتی
۱۳۷۰۹ واحد تولید هیدروکربورهای حلقوی و غیر حلقوی
۱۳۷۱۰ حفر چاه نفت بیش از ۱۰ حلقه

گروه صنایع بازیافت ۱۴۰۰۰
رده ۱ (الف)

ردیف نام واحد
۱۴۱۰۱ جمع آوری ضایعات فلزی تا ۳۰۰۰ تن در سال

رده ۲ (ب)

ردیف نام واحد
۱۴۲۰۱ جمع آوری ضایعات فلزی (برش،پرس و کمپکت)بیش از ۳۰۰۰ تن در سال
۱۴۲۰۲ بازیافت تجهیزات الکترونیکی بدون عملیات کوره ای

رده ۳ (ج)

ردیف نام واحد
۱۴۳۰۱ جمع آوری خودروهای سبک فرسوده (برش زنی و پرس) بدون عملیات ذوب و ریخته گری
۱۴۳۰۲ بازیافت ماسه و ریخته گری
۱۴۳۰۳ بازیافت لاستیک های فرسوده به روش فیزیکی (آسیاب و پرس) تا ظرفیت ۳۰۰۰ تن در سال

رده ۴ (د)

ردیف نام واحد
۱۴۴۰۱ واحد بازیافت کادمیوم از ضایعات سرب و روی و برش شیمیایی تا ظرفیت ۶۰۰ تن در سال
۱۴۴۰۲ جمع آوری خودروهای سنگین فرسوده (برش زنی و پرس) بدون عملیات ذوب و ریخته گری
۱۴۴۰۳ واحد بازیافت پسماندهای الکترونیکی با عملیات کوره ای تا ۳۰۰۰ تن در سال
۱۴۴۰۴ بازیافت لاستیک های فرسوده به روش شیمیایی تا ظرفیت ۳۰۰۰ تن در سال

رده ۵ (ه)

ردیف نام واحد
۱۴۵۰۱ واحد بازیافت فلزات گرانبها شامل طلا ،نقره،کروم،پلاتین از لوازم مستعمل
۱۴۵۰۲ واحد بازیابی سلینیوم از لجن مس آندی
۱۴۵۰۳ واحد بازیافت ضایعات کارخانجات صنایع غذایی
۱۴۵۰۴ واحد بازیافت پسماندهای الکترونیکی با عملیات کوره ای بیش از ۳۰۰۰ تن در سال
۱۴۵۰۵ واحد بازیافت تجهیزات الکترونیکی

رده ۶ (و)

ردیف نام واحد
۱۴۶۰۱ واحد بازیافت قطعات خودروهای فرسوده (عملیات ریخته گری و ذوب و تولید ورق و شمش)
۱۴۶۰۲ واحد تولید ظروف pet از ضایعات بیش از ۵۰۰۰ تن در سال
۱۴۶۰۳ واحد بازیافت ضایعات پلاستیکی به روش سنتی و تکنولوژی پایین
۱۴۶۰۴ واحد بازیافت باطریهای فرسوده و ضایعات پلاستیک
۱۴۶۰۵ واحد بازیافت لاستیک های فرسوده (شیمیایی و فیزیکی) با ظرفیت بیش از ۳۰۰۰ تن
۱۴۶۰۷ واحد فرآوری و بازیافت فلزات مولیبدن،نیکل،تنگستن با عملیات کوره ای ذوب
۱۴۶۰۸ واحد بازیافت فلزات رنگی(مس)

رده ۷

ردیف نام واحد
۱۴۷۰۱ کارخانه کمپوست
۱۴۷۰۲ بازیافت ضایعات فلزی بیش از ۱۰۰۰ تن در سال