قانون استفساریه ماده (29) قانون معادن مصوب 1377

قانون استفساریه ماده (۲۹) قانون معادن مصوب ۲۷ /۲ /۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی

موضوع استفساریه :
ماده واحده – آیا منظور از ماده (۲۹) قانون معادن مصوب ۲۷ /۲ /۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی لغو کلیه قوانین، تصویبنامه ها و بخشنامه هائی است که به هر نحوی از انحاء اخذ مبالغی غیر از مالیات و حقوق دولتی را از استخراج کنندگان مواد معدنی پیش بینی می کند؟

نظر مجلس :
منظور از ماده (۲۹) قانون معادن مصوب ۲۷/ ۲ /۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی لغو کلیه قوانین، تصویبنامه ها و بخشنامه هائی است که به هر نحوی از انحاء اخذ مبالغی غیر از مالیات و حقوق دولتی را از استخراج کنندگان مواد معدنی پیش بینی می کند و عوارضی که در هزینه تولید مؤثر نمی باشد، به قوت خود باقی خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸ /۲ /۱۳۷۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری