آئین‌نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1368

هیات وزیران در جلسه مورخ 1368/2/13 بنا به پیشنهادات شماره.56/9050/25502 مورخ 1367/6/19 وزارت امور اقتصادی و دارائی و شماره 4166 ـ64 مورخ 1367/87/17 وزارت برنامه و بودجه و شماره/5499ه مورخ 67/11/13 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده 62 قانون محاسبات‌عمومی، آئین‌نامه افتتاح اعتباری اسنادی را بشرح زیر تصویب نمودند.

 

آئین‌نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1368,02,13با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1

برای خرید خدمات و کالاهای وارداتی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که در این آئین‌نامه دستگاه متقاضی نامیده می ‌شوند در‌صورتی اعتبار اسنادی افتتاح خواهد شد که معادل کل مبلغ آن و هزینه‌های بانکی و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه‌های ذیربط از محل‌اعتبار مصوب تخصیص یافته سال مالی مربوط تأمین و معادل ریالی هزینه‌های رازی و هزینه‌های بانکی متعلقه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانک‌عامل حسب مورد پرداخت شده باشد.

ماده 2

در مواردیکه دستگاه متقاضی بر اساس قوانین و مقررات مربوط مجاز به انعقاد قرارداد برای رفع احتیاجات سال‌های بعد بوده و بر طبق قرارداد منعقده‌بهای خدمات و کالاهای وارداتی باید تدریجاً و یا به طور یکجا در سالهای بعد پرداخت شود، افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌منوط به ارائه تعهد وزارت برنامه و بودجه توسط دستگاه ذیربط مبنی بر پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه سال‌های مربوط خواهد بود.

 

تبصره 1 ضرورت افتتاح اعتبار اسنادی برای خرید خدمات و کالاهای وارداتی موضوع این ماده باید به تائید بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط برسد.

 

تبصره 2 دستگاه متقاضی مکلف است به منظور اخذ تعهد موضوع این ماده یک نسخه از قرارداد و مجوز قانونی مربوط و سایر مدارک مورد نیاز را به وزارت‌برنامه و بودجه ارائه نماید.

 

تبصره 3 متعهد اصلی بازپرداخت مطالبات بانک از این بابت دستگاه متقاضی خواهد بود و تعهد و تضمین وزارت برنامه و بودجه رافع مسئولیت دستگاه‌متقاضی در بازپرداخت این مطالبات نیست.

ماده 3

دستگاه متقاضی مکلف است مجوز تخصیص سهمیه ارزی لازم برای تأدیه مبالغ قابل پرداخت در هر سال بابت اعتبار اسنادی مربوط را بر طبق مقررات‌مورد عمل در سال افتتاح اعتبار از مرجع صلاحیتدار ذیربط اخذ و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نماید.

ماده 4

دستگاه متقاضی موظف است اعتبارات لازم جهت پرداخت مبالغ تعهد شده بابت اعتبارات اسنادی افتتاح شده موضوع این آئین‌نامه را در بودجه‌پیشنهادی سال مربوط پیش‌بینی نماید. وزارت برنامه و بودجه مکلف است ضمن منظور نمودن اعتبارات مذکور در لایحه بودجه کل کشور، پس از تصویب و‌ابلاغ قانون بودجه کل کشور اعتبارات مصوب مربوط به مبالغ تعهد شده فوق را به طور مشخص به دستگاه مربوط و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام‌نماید و دستگاه مربوط نیز ملزم خواهد بود وجوه تخصیص یافته از محل اعتبارات مذکور را صرفاً جهت ایفای تعهدات مربوط و حداکثر تا پایان فروردین ماه‌سال سررسید تعهدات به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت نماید.

ماده 5

تعهد سازمان برنامه و بودجه ، موضوع ماده (2) این آیین‌نامه، در مورد شرکت های دولتی صرفاً مربوط به اعتبارات عمرانی (‌سرمایه گذاری ثابت) آنها است و در مورد طرحهای سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های دولتی با درخواست رییس مجمع ‌عمومی شرکت یا وزیر دستگاه اجرایی مربوط و بر اساس بودجه مصوب شرکت و موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه مجاز است.‌وزرای مجمع عمومی شرکت و سازمان برنامه و بودجه مکلفند منابع مورد نیاز برای باز پرداخت در سالهای سر رسید را در بودجه شرکت ‌مقدم بر سایر هزینه ها منظور نمایند.

ماده 6

علاوه بر شرایطی مندرج در این آئین‌نامه افتتاح اعتبارات اسنادی مذکور تابع قوانین و مقررات ارزی و قانون مقررات صادرات و واردات و آئین‌نامه‌اجرای آن و سایر مقررات موضوعه خواهد بود.

ماده 7

در مورد خرید خدمات و کالاهای وارداتی که براساس قوانین موضوعه مجاز به استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی (مانند یوزانس وفاینانس) می باشند، تعهد سازمان برنامه و بودجه حداکثر تا سقف اعتبار سالهای بعد طرحهای ذی ربط مندرج در آخرین پیوست طرحهای عمرانی منضم به قانون بودجه کل کشور بدون الزام به رعایت سال خاتمه طرح یاد شده و تنها در چهارچوب زمان بندی بازپرداخت تسهیلات مندرج در قرارداد مربوط مجاز خواهد بود.

 

میرحسین موسوی ـ نخست‌وزیر