آئین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا “‌بهره” مصوب 1362

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۶۲ براساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی، آئین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره)‌ مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی را بشرح زیر تصویب نمودند.

آئین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا “‌بهره مصوب ۱۳۶۲,۱۲,۱۷با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱ 

بانک مرکزی براساس کلی اقتصادی و اولویت‌های تعیین شده و همچنین با درنظر گرفتن وضع پولی کشور خطوط کلی سیاست اعتباری و سیاست‌ اعطای تسهیلات بانکی برای دوره هر برنامه، اعم از پنج ساله و یا درازمدت را با توجه به آثاراقتصادی آن، تنظیم مینماید تا پس از تایید شورای پول و اعتبار‌ضمن لوایح برنامه‌های عمرانی مربوط جهت تصویب مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

ماده ۲ 

بانک مرکزی، حداکثر تا پایان آبانماه هرسال براساس سیاست‌ها و اولویت‌های موضوع ماده ۱ این آئین‌نامه، سیاست کلی اعتباری و همچنین سیاست‌اعطای تسهیلات بانکی کوتاه‌مدت (‌یکساله) برای سال بعد را با تایید شورای پول و اعتبارتنظیم و برای پیشنهاد جهت تصویب هیئت وزیران به مجمع عمومی بانک‌مرکزی ارسال خواهد داشت.

ماده ۳

در حسن اجرای سیاست پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول، بانک مرکزی میتواند علاوه بر بکار گرفتن ابزار سیاست پولی موضوع قانون پولی و بانکی،‌در حدی که مغایر مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا نباشد، با تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی، با استفاده از ابزار ذیل، در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.

۱ ـ تعیین رشته‌های مختلف سرمایه‌گذاری و مشارکت با توجه به سیاستهای اقتصادی مصوب هیئت وزیران.

۲ ـ تعیین حداقل نرخ سود (‌بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه‌گذاری و یا مشارکت و همچنین تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد‌ انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطائی بانکی.

۳ ـ تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها درعملیات مضاربه و مشارکت.

۴ ـ حداقل و یا حداکثرهای مقرر در بندهای ۲ و ۳ ممکن است در رشته‌های مختلف متفاوت باشد.

۵ ـ تعیین حداقل و یا حداکثر میزان تسهیلات اعطائی بانکها از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری و یا منابع بانک برای هر یک از رشته‌های فعالیت و عنداللزوم ‌برای هر یک از امور موضوع ماده ۹ آئین‌نامه تجهیز منابع پولی ( موضوع تصویبنامه شماره ۸۱۹۶۲ مورخ ۱۲/۱۰/۶۲) برای کلیه بانکها و یا هر یک از آنها، ‌تعیین حدود مذکور، حداقل سالی یکمرتبه بنحوی صورت خواهد گرفت که اجرای سیاست‌های موضوع مواد ۱ و ۲ این آئین‌نامه تسهیل گردد.

۶ ـ تعیین حداکثر هر یک از انواع و یا مجموع تسهیلات اعطائی به هر شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی توسط یک یا چند بانک.

۷ ـ تعیین حداقل و یا حداکثر میزان انواع حق‌الوکاله بکارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری، حق‌الوکاله مذکور میتواند شامل هزینه‌های اداری بانکها برای تجهیز و‌اداره سپرده‌های موصوف نیز بشود. در هر صورت مبلغ دیگری تحت هیچ عنوان توسط بانکها از صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری اخذ نخواهد شد.

۸ ـ ضوابط تعیین میزان حداقل و یا حداکثر کارمزد انواع خدمات بانکی با توجه به میزان کار انجام شده برای اینگونه خدمات در هر صورت میزان حداکثر کار‌ممد مزبور از هزینه کار انجام شده برای این قبیل خدمات تجاوز نخواهد کرد.

۹ ـ تعیین نوع، میزان، حداقل و یا حداکثر امتیازات موضوع ماده ۶ قانون و تعیین ضوابط تبلیغات بانکی در این مورد.

ماده ۴ 

بانک مرکزی در رابطه با اعطای تسهیلات بانکی با شرکت‌های دولتی (که سهام آنها صددرصد متعلق به دولت نیست) منحصراً میتواند براساس مقررات‌ قانون عملیات بانکی بدون ربا و این آئین‌نامه مبادرت به عملیات بانکی بنماید.

میرحسین موسوی – نخست‌وزیر