آئین‌نامه وام های کوچک تولیدی و خدماتی که اصل آن قبلا به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی رسیده است مصوب 1358

آئین‌نامه وامهای کوچک تولیدی و خدماتی که اصل آن قبلا به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی رسیده است مصوب 1358,10,19

ـ وام گیرنده- کسانیکه بتوانند یک واحد کوچک کشاورزی، دامداری، صنعتی یا خدماتی را که جدول آنها جداگانه تعیین و تصویب شده تاسیس یا تکمیل کنند، چه بصورت فردی، چه بصورت گروهی و شرکت، به شرط اینکه اعضای گرو ه بیش از پنج نفر نباشند و هر عضو مستقیماً و تمام وقت در واحدی که گرو ه تأسیس کرده کار کنند.

ـ وام دهنده- بانک صادرات ایران از طریق صندوقهای قرض الحسنه در سراسر کشور که صلاحیت آنها به تأیید صندوق پس انداز جاوید تهران رسیده باشد.

ـ معرف– وام گیرنده باید به و سیله دفتر جهاد سازندگی محل، معرفی و صلاحیت او برای اجرای طرحی که داده تأیید شود.

ـ کیفیت پرداخت وام- هریک از صندوقهای قرض الحسنه می توانند با دادن سفته با امضای صاحبان امضاء در آن صندو ق، حداکثر تا مبلغ 10 میلیون ریال از بانک صادرات محل برای پرداخت وام تنخواه گردان دریافت کنند. صندوق پس از دریافت معرفی نامه از دفتر جهاد سازندگی محل درباره تقاضاکننده وام تحقیق محلی لازم را به عمل می آورد و پس از احراز صلاحیت و تعیین میزان و ام و مدت و اقساط بازپرداخت، در ازای سفته هایی که به امضای متقاضی و یکی از معتمدین محل رسیده، وام تصویب شده را به ترتیبی که در بند 9می آید دراختیار او می نهد. صندوق پس از صرف حداقل هفتاد درصد تنخواه گردانی که گرفته سفته های دو امضایی را که از وام گیرندگان دریافت کرده, به بانک صادرات میدهد و معادل آنها پول دریافت میکند، تا جریان پرداخت وام براساس اعتباری که به هر صندوق اختصاص داده شده پایان یابد.

ـ وام گیرنده میتواند فقط از صندو ق قرض الحسنه محل اقامت خود تقاضای وام کند. محدو ده عملکرد هر صندوق به وسیله شورای جهاد سازندگی استان به صورت دقیق مشخص و در اختیار صندوقها گذارده میشود.

ـ واحدهایی که از طریق این وام تأسیس یا تکمیل میشود باید در خارج تهران و شهرهای بزرگ باشد. تشخیص شهرهای بزرگ که مشمول این وام نیستند بر عهده شورای مرکزی جهاد سازندگی است.

ـ مبلغ سی میلیاردریال که به این وامها اختصاص داده شده به وسیله شورای مرکزی جهاد سازندگی میان استانها و به وسیله شورای جهادسازندگی هر استان میان شهرستانها و به وسیله شورای جهادسازندگی شهرستان میان شهرها و بخشها و روستاهای آن شهرستان تقسیم میشود.

ـ شورای مرکزی جهاد سازندگی موظف است در تخصیص این مبلغ درصدهای زیر را در کل کشور رعایت کند:

 کشاو رزی و دامداری  40%
 صنعت  30%
 خدمات  30%

ـ مبلغ وام و کیفیت پرداخت آن یکجا یا بتدریج در مراحل معین، به وسیله دفاتر جهادسازندگی معین میشودو لی حداکثر وام پرداختی برای هر فرد سه میلیون ریال است. اگر تأسیس واحد به وسیله یک گرو ه صورت گیرد به ازای هر عضو میتوان مبلغ ششصد هزارریال دیگر نیز به گروه وام داد و به این ترتیب حداکثر وامی که به یک گرو ه داده میشود هجده میلیون ریال خواهد بود.

10 ـ تاریخ بازپرداخت اولین قسط را دفتر جهادسازندگی معین میکند، و لی پرداخت اولین قسط به هر حال دیرتر از یکسال پس از دریافت اولین بخش وام نخواهد بود. این مدت برای بافندگان قالی تا دو برابر قابل افزایش است.

11 ـ تعداد اقساط حداکثر یکصد قسط خواهد بود. (قسط ماهیانه)

12 ـ در اسناد خرید محل کار و ماشین آلاتی که از طریق این و ام خریداری میشود باید قید شود که وام گیرنده تا پایان پرداخت همه مبلغ وام، حق و اگذاری آنها را نخواهد داشت.

این آئین نامه در جلسه مورخ 19/10/1358 کمیسیون شماره (2) شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران