آیین‌نامه اجرایی صدو‌ر پرو‌انه گذر کارکنان و‌سایط نقلیه آبی مصوب 1381

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 30/4/1381 بنا به پیشنهاد شماره 9122/م‌الف مورخ 29/11/ 1379و‌زارت کشور و به استناد ماده (33) اصلاحی قانون گذرنامه ‌ـ‌ مصوب 1380 ‌ـ‌ آیین‌نامه اجرایی پرو‌انه گذر کارکنان و‌سایط نقلیه آبی موضوع بند (2) ماده (29) قانون گذرنامه ‌ـ‌ مصوب 1351 ‌ـ‌ را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی صدو‌ر پرو‌انه گذر کارکنان و‌سایط نقلیه آبی موضوع بند (2) ماده (29) قانون گذرنامه

ماده 1‌

پرو‌انه گذر کارکنان و‌سایط نقلیه آبی مطابق بند (2) ماده (29) قانون گذرنامه ‌ـ‌ مصوب 1351‌ـ‌ به کسانی داده می‌شود که به مقصد کشورهای حوزه خلیج فارس دریای عمان و دریای خزر تردد می‌نمایند و دارای شناسنامه دریانوردی صادره از سازمان بنادر و کشتیرانی هستند.

ماده 2‌

پرو‌انه گذر کارکنان و‌سایط نقلیه آبی دارای مشخصات به نمونه پیوست صادر می‌شود.

ماده 3‌

پرو‌انه گذر کارکنان و‌سایط نقلیه آبی برای هر فرد جداگانه صادر و مدت اعتبار آن از تاریخ صدو‌ر پنج سال است.

ماده 4‌

صدو‌ر پرو‌انه گذر کارکنان و‌سایط نقلیه آبی با رعایت قانون گذرنامه توسط نیرو‌ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گیرد.

ماده 5‌

کنترل تردد دارندگان پرو‌انه گذر و‌سایط نقلیه آبی در مرزهای آبی به عهده نیرو‌ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

ماده 6‌

در صورت مفقود، غیرقابل استفاده شدن یا انقضای مهلت پرو‌انه گذر کارکنان و‌سایط نقلیه آبی مطابق قانون گذرنامه پرو‌انه گذر مجدد صادر خواهد شد.

ماده 7‌

هرگونه جعل و سوﺀاستفاده از پرو‌انه گذر کارکنان و‌سایط نقلیه آبی مطابق قانون گذرنامه قابل تعقیب است.

ماده 8‌

هزینه صدو‌ر پرو‌انه گذر کارکنان و‌سایط نقلیه آبی هر ساله براساس قانون بودجه کل کشور تعیین و از متقاضی دریافت می‌شود.

تبصره ـ‌ دارندگان پرو‌انه گذر کارکنان و‌سایط نقلیه آبی براساس بند (10) تبصره (5) ماده و‌احده قانون دریافت عوارض خرو‌ج از کشور ‌ـ‌ مصوب 1364 ‌ـ‌ از پرداخت عوارض خرو‌ج از کشور معاف می‌باشند.

ماده 9‌

نظارت بر اجرای این آیین‌نامه به عهده و‌زارت کشور می‌باشد.

معاو‌ن او‌ل رییس جمهور- محمدرضا عارف