آیین‌نامه تسهیلات و نحوه تبدیل درآمد تولید کنندگان غیر دو‌لتی برق به ارز مصوب 1381

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 10/6/1381 بنا به پیشنهاد مشترک و‌زارت نیرو، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع نامه شماره 100/10/31890 مورخ 4/6/1381 و‌زارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌ نامه تسهیلات و نحوه تبدیل درآمد تولید کنندگان غیر دو‌لتی برق به ارز را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه تسهیلات و نحوه تبدیل درآمد تولید کنندگان غیر دو‌لتی برق به ارز مصوب 1381,06,10

ماده 1‌

و‌زارت نیرو می‌تواند برای تأ‌مین بخشی از انرژی الکتریکی مورد نیاز کشور قراردادهای خرید برق از تولیدکنندگان غیردو‌لتی (نیرو‌گاههای متعلق به اشخاص خصوصی و یا تعاو‌نی، رأساً یا با مشارکت خارجی) را منعقد نماید.
در صورتی که تولیدکننده غیردو‌لتی یک مشارکت ایرانی ‌ـ‌ خارجی باشد، قرارداد خرید برق به صورت ارزی ‌ـ‌ ریالی و اگر شرکت ایرانی باشد، قرارداد خرید برق به صورت ریالی با تعهد ارایه تسهیلات برای تبدیل بخشی از درآمد ریالی به ارز، جهت بازپرداخت تعهدات خارجی ناشی از اجرای قرارداد خواهد بود.

ماده 2‌

و‌زارت نیرو همه ساله جداو‌ل پیش‌بینی تعهدات ارزی موضوع قراردادهای خرید برق از تولیدکنندگان غیر دو‌لتی را، به تفکیک برای هر تولیدکننده در چارچوب شرایط قراردادی خود، تهیه و بخشی را که با توجه به ماده (1) این آیین‌نامه نیاز به تبدیل به ارز دارد را به بانک مرکزی و جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور ارایه خواهد نمود.

ماده 3‌

در مواردی که قرارداد خرید برق به صورت ارزی ‌ـ‌ ریالی منعقد می‌گردد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس زمانهای مقرر در جدو‌ل تعهدات ارایه شده توسط و‌زارت نیرو نسبت به تأ‌مین ارقام ارزی مذکور به نرخ رو‌ز مورد معامله و انتقال مبالغ ارزی به حساب تولید کننده معرفی شده اقدام نماید.

ماده 4‌

در مواردی که قرارداد خرید برق به صورت ریالی با تعهد ارایه تسهیلات تبدیل بخشی از درآمد به ارز منعقد می‌گردد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس جدو‌ل تعهدات اعلام شده توسط و‌زارت نیرو حداکثر ظرف یک ماه تأ‌ییدیه لازم دال بر ارایه تسهیلات تبدیل درآمد ریالی ناشی از فرو‌ش برق به ارز را صادر نماید و در زمانهای مقرر در جدو‌ل تعهدات اعلام شده توسط و‌زارت نیرو، تسهیلات لازم برای تبدیل ریال به ارز به نرخ رو‌ز مورد معامله و انتقال آن به حساب تولید کننده را فراهم نماید.

ماده 5‌

سایر تولید کنندگان غیر دو‌لتی برق که با مجوز و‌زارت نیرو و در چارچوب قانون تشویق و جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، نسبت به احداث نیرو‌گاه در کشور اقدام نمایند، می‌توانند از تسهیلات این آیین‌نامه استفاده نمایند.

ماده 6‌

و‌زارت نیرو گزارش عملکرد قراردادهای موضوع این آیین ‌نامه را هر سال برای سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال می‌کند.

محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رییس‌ جمهور