آیین نامه تعیین ضوابط ومقررات مربوط به محرومیت اشخاص ازافتتاح حسابجاری وچگونگی پاسخ استعلام بانک ها مصوب 1373

هیات وزیران درجلسه مورخ 25/8/1373 بنابه پیشنهاد شماره 789/هـ مورخ 1/3/1373 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وبه استناد تبصره ( 2 ) ماده ( 21 ) اصلاحی قانون صدورچک ـ مصوب 1372 ـ تصویب نمود :

آیین نامه تعیین ضوابط ومقررات مربوط به محرومیت اشخاص ازافتتاح حساب جاری وچگونگی پاسخ استعلام بانک ها مصوب 1373,08,25

ماده 1 

بانک ها مکلفند هنگام افتتاح حساب جاری برای اشخاص ، مشخصات کامل شناسنامه ( نام ونام خانوادگی ، شماره شناسنامه ، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد ) ونشانی کامل آنان رادریافت ودرکارتهای مربوط درج نمایند.

ماده 2

بانک ها مکلفند درصورت درخواست دارنده چک گواهی عدم پرداخت رابراساس ماده ( 4 ) قانون صدورچک بامشخصات کامل صادرکننده چک وسایرموارد مندرج در ماده یادشده تنظیم وبه دارنده چک تسلیم نمایند.

تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است رویه موجود بانک ها درمورد واریز وجوه چک ازطریق بانکی رامنطبق بااین ماده اصلاح نماید.

ماده 3 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بادریافت فهرست مشخصات اشخاصی که تعقیب آنان دررابطه با صدورچک بلامحل منتهی به صدورکیفرخواست شده است ، فهرست اسامی ومشخصات اشخاص مشمول ماده ( 21 ) اصلاحی قانون صدورچک راتهیه کرده ودرپایان هرماه طی بخشنامه ای به بانک های کشور ابلاغ نماید.

تبصره ـ وزارت دادگستری مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا دراجرای این ماده مراجع قضایی اطلاعات یادشده رابلافاصله پس ازصدور کیفرخواست ، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.

ماده 4

بانک ها مکلفند حساب جاری اشخاصی راکه اسامی آنان درفهرست اشخاص مشمول ماده ( 21 ) اصلاحی قانون صدورچک درج است ، بسته وازافتتاح حساب جاری ودادن دسته چک درمدت قانونی به آنها خودداری نمایند.

ماده 5 

درمواردی که اشخاص مشمول ماده ( 21 ) اصلاحی قانون صدورچک ازناحیه مراجع قضایی حکم برائت یاقرارمنع یا موقوفی تعقیب اخذ نمایند به ترتیبی که از شمول ماده ( 21 ) اصلاحی قانون صدورچک خارج شده باشند ، مراتب ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام آنان ازفهرست موضوع ماده ( 3 ) این آیین نامه به بانک های کشور ابلاغ خواهد شد.

حسن حبیبی- معاون اول رییس جمهور