آیین نامه تعیین ضوابط ومقررات مربوط به محرومیت اشخاص ازافتتاح حساب جاری وچگونگی پاسخ استعلام بانک ها مصوب 1373

آیین نامه تعیین ضوابط ومقررات مربوط به محرومیت اشخاص ازافتتاح حساب جاری وچگونگی پاسخ استعلام بانک ها  مصوب 1373,08,25

ماده 1

بانک ها مکلفند هنگام افتتاح حساب جاری برای اشخاص ، مشخصات کامل شناسنامه ( نام ونام خانوادگی ، شماره شناسنامه ، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد ) ونشانی کامل آنان رادریافت ودرکارتهای مربوط درج نمایند.

ماده 2

بانک ها مکلفند درصورت درخواست دارنده چک گواهی عدم پرداخت رابراساس ماده ( 4 ) قانون صدورچک بامشخصات کامل صادرکننده چک وسایرموارد مندرج در ماده یادشده تنظیم وبه دارنده چک تسلیم نمایند.

تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است رویه موجود بانک ها درمورد واریز وجوه چک ازطریق بانکی رامنطبق بااین ماده اصلاح نماید.

ماده 3

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بادریافت فهرست مشخصات اشخاصی که تعقیب آنان دررابطه با صدورچک بلامحل منتهی به صدورکیفرخواست شده است ، فهرست اسامی ومشخصات اشخاص مشمول ماده ( 21 ) اصلاحی قانون صدورچک راتهیه کرده ودرپایان هرماه طی بخشنامه ای به بانک های کشور ابلاغ نماید.

تبصره ـ وزارت دادگستری مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا دراجرای این ماده مراجع قضایی اطلاعات یادشده رابلافاصله پس ازصدور کیفرخواست ، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.

ماده 4

بانک ها مکلفند حساب جاری اشخاصی راکه اسامی آنان درفهرست اشخاص مشمول ماده ( 21 ) اصلاحی قانون صدورچک درج است ، بسته وازافتتاح حساب جاری ودادن دسته چک درمدت قانونی به آنها خودداری نمایند.

ماده 5

درمواردی که اشخاص مشمول ماده ( 21 ) اصلاحی قانون صدورچک ازناحیه مراجع قضایی حکم برائت یاقرارمنع یا موقوفی تعقیب اخذ نمایند به ترتیبی که از شمول ماده ( 21 ) اصلاحی قانون صدورچک خارج شده باشند ، مراتب ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام آنان ازفهرست موضوع ماده ( 3 ) این آیین نامه به بانک های کشور ابلاغ خواهد شد.

حسن حبیبی- معاون اول رییس جمهور