آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیلات استفاده از وام مسکن آزادگان مصوب 1370

آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیلات استفاده از وام مسکن آزادگان مصوب ۱۳۷۰,۰۹,۲۰

هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۰ / ۹ / ۱۳۷۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۶۳۷ مورخ ۲۲ / ۷ / ۱۳۷۰ ستاد رسیدگی به امور آزادگان و به استناد تبصره ( ۱ ) ماده واحده «قانون تسهیلات استفاده از وام مسکن آزادگان » آئین نامه اجرائی قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده ۱ 

 کلیه بانکهای ذیربط موظفند به هر یک از آزادگان مشروط بر آنکه از تسهیلات ترجیحی مسکن سیستم بانکی استفاده ننموده و فاقد واحد مسکونی باشند با رعایت ضوابط مندرج در این آئین نامه تسهیلات اعتباری مسکن اعطاء نمایند.

تبصره در مواردی که بنیاد مسکن ، بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی ، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و سازمان مسکن یا سایر انبوه سازان واحدهای مسکونی را برای فروش به آزادگان اختصاص می دهند، آزادگان می توانند جهت خرید واحدهای مسکونی اختصاص داده شده از تسهیلات موضوع این آئین نامه استفاده نمایند.

ماده ۲ 

 میزان تسهیلات قابل اعطا به افراد مشمول این آئین نامه حداکثر ده میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال می باشد.

ماده ۳ 

مدت باز پرداخت تسهیلات اعطائی با احتساب دوران مشارکت حداکثر ( ۲۵ ) سال است .

ماده ۴ 

 محاسبه سود و کار مزد متعلق به تسهیلات موضوع ماده ( ۲ ) این آئین نامه در چارچوب ضوابط مورد عمل بانکها در بخش مسکن صورت خواهد گرفت و سود و کارمزد قابل دریافت از آزادگان حداکثر (۴%) بوده و پرداخت مابه التفاوت آن نسبت به سود مورد انتظار بانکها در بخش مذکور به عهده دولت می باشد.

ماده ۵ 

 سازمان برنامه و بودجه مکلف است تا تسویه کامل مطالبات بانکهای عامل ناشی از پرداخت مابه التفاوت سود مورد انتظار سیستم بانکی در بخش مسکن با همکاریهای بانک مرکزی و ستاد رسیدگی به امور آزادگان همه ساله اعتبار لازم را در لایحه بودجه همان سال پیش بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تبصره – مابه التفاوت کارمزد و سود تسهیلات در سال ۱۳۷۰ از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۱ ( هزینه های پیش بینی نشده ) قانون بودجه سال جاری کل کشور تامین و پرداخت می گردد.

ماده ۶ 

 اولویت استفاده از تسهیلات وام مسکن توسط آزادگان بر اساس مدت اسارت ، تاهل و تعداد افراد تحت تکفل آزاده و سایر شرایط مورد لزوم به تشخیص ستاد رسیدگی به امور آزادگان تعیین می گردد. معرفی آزادگان جهت اخذ تسهیلات به بانکهای عامل صرفا” از طریق ستاد رسیدگی به امور آزادگان صورت می گیرد.

ماده ۷ 

ارائه سند مالکیت بنا یا برگ واگذاری زمین که از طرف دستگاهها یا نهادهای ذیصلاح از قبیل سازمان زمین شهری ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و … صادر می شود به عنوان سند مالکیت و سهم الشرکه متقاضی محسوب و قابل توثیق در قبال پرداخت تسهیلات احداث مسکن می باشد.

تبصره زمین محل احداث مسکن و نیز واحد مسکونی ایجاد شده تا تسویه کامل بدهی متقاضی در قبال پرداخت تسهیلات احداث مسکن در وثیقه می باشد.

ماده ۸ 

 اعطای تسهیلات به آزادگان به صورت گروهی جهت ایجاد مجتمعهای مسکونی تنها در صورت وجود امکان تفکیک واحدهای احداث شده مجاز می باشد.

حسن حبیبی – معاون اول رئیس جمهور