آیین نامه نحوه دریافت عوارض فرودگاهی برای سفرهای خارج از کشور مصوب 1367

آیین نامه نحوه دریافت عوارض فرودگاهی برای سفرهای خارج از کشور مصوب 1367,03,08با اصلاحات و الحاقات بعدی

1 – کلیه مسافرین ایرانی هنگام ابتیاع بلیط هواپیما برای سفرهای خارج از کشور موظفند مبلغ دویست هزار ریال تحت عنوان ‹‹‌عوارض فرودگاهی›› به‌حسابهای غیر قابل برداشت که توسط شرکتهای هواپیمایی با اطلاع قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد شد، واریز نمایند و‌شرکتهای هواپیمایی ملزم خواهند بود اعلامیه بانکی مربوط را در موقع فورش بلیط جمع ‌آوری نمود، وجوه حاصله را در پایان هر پانزده روز به حساب ‌خاص تعیین شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با هماهنگی خزانه افتتاح می‌شود، واریز نمایند.
‌شرکتهای هواپیمایی خارجی در موقع تحویل مدارک جهت انتقال درآمد خود، ملزم می‌باشند اعلامیه‌های بانکی مذکور را ضمیمه نمایند. موجودی ‌حسابهای بانکی فوق‌الذکر منحصراً قابل انتقال به حساب تمرکز وجوه مذکور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

تبصره- افراد ذیل از پرداخت دویست هزار ریال عوارض فرودگاهی معافی میباشد:

‌الف: افراد مشمول ماده 2 و بندهای الف، ب، ه، و، ز، ح از ماده 5 موضوع تصویب‌نامه شماره 6414/ت 159 مورخ 10/3/1367 هیأت وزیران

ب: مسافرینی که به صورت ترانزیت وارد کشور شده و سپس به خارج عزیمت می‌نمایند، مشروط بر این که توقف آنها در داخل کشور بیش از 7 روز‌نباشد.

ج: آن دسته از مسافرتهای حج و زیارتی که از طریق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه انجام می‌پذیرد.

د (الحاقی 28ˏ04ˏ1368)ـ ایرانیانی که داری همسر خارجی و مقیم جمهوری اسلامی ایران میباشند، اعم از اینکه همسر آنها دارای تابعیت ایرانی باشند یا نباشند با تائید وزارت امور‌خارجه خود و همسر و فرزندانشان در هر سال یکبار از پرداخت عوارض فرودگاهی معاف میباشند.

ه(الحاقی 28ˏ04ˏ1368)ـ ـ اساتید دانشگاه آزاد اسلامی که جهت فرصتهای مطالعاتی، شرکت در کنفرانسها و سمینارها و دوره‌های کوتاه مدت به خارج از کشور اعزام میشوند با تأیید ‌رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و مطابق آئیننامه تدوین شده در وزارت فرهنگ و آموزش عالی و بعد از تائید وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا وزیر بهداشت و درمان‌و آموزش پزشکی حسب مورد.

و (الحاقی 28ˏ04ˏ1368)ـ دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور که از امکانات ارز دانشجوئی استفاده نمی ‌نمایند ولی تحصیل آنها بر طبق ضوابط وزارت فرهنگ و‌آموزش عالی میباشد و هچنین همسر و فرزندان آنها نیز با تائید وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حسب مورد‌حداکثر یکبار در سال از پرداخت عوارض فرودگاهی معاف میگردند.

‌ز (الحاقی 28ˏ04ˏ1368)ـ ایرانیانی که بعلت عدم پذیرش کشور مقصد بدون اینکه در آنجا اقامت داشته باشند توسط شرکتهای هواپیمائی به ایران برگردانده میشوند با تائید وزارت ‌امور خارجه میتوانند از تخفیف صد درصد استفاده و وجوه پرداختی از بابت عوارض فرودگاهی را دریافت نمایند.

ح (الحاقی 28ˏ04ˏ1368)ـ مامورین ویژه روزنامه‌های مورد تائید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که برای مأموریت یا خریدهای رسمی به خارج از کشور اعزام میشوند با تائید وزارت ‌فرهنگ و ارشاد اسلامی از پرداخت عوارض فرودگاهی معاف میگردند.

ط (الحاقی 28ˏ04ˏ1368)ـ ورزشکارانی که از طرف جمهوری اسلامی ایران برای انجام مسابقات ورزشی به خارج از کشور اعزام میگردند و کلیه هزینه‌های آنها بعهده دولت ‌جمهوری اسلامی ایران میباشد، با تائید سازمان تربیت‌ بدنی از پرداخت عوارض فرودگاهی معافند.

ک (الحاقی 28ˏ04ˏ1368)ـ جانبازان انقلاب اسلامی با تائید بنیاد جانبازان

2 – اطفال و کودکانی که بلیط آنها بصورت نیمه بهاء یا 10 درصد صادر می‌گردد، به ترتیب مبلغ یکصد هزار ریال و بیست هزار ریال بابت عوارض ‌فرودگاهی پرداخت خواهند کرد.

3 – کلیه اتباع خارجی مقیم ایران ضمن معافیت از پرداخت عوارض موضوع این آیین‌نامه مکلفند معادل بهای ریالی بلیط هواپیما به مقصد مسافرت به‌خارج از کشور را طبق تعرفه‌های بین‌المللی (‌یاتا)، ارز قابل قبول به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا یکی از بانکهای کشور که از طرف بانک‌مذکور نمایندگی دارند، به نرخ رسمی که روزانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، به فروش رسانده و شرکتهای هواپیمایی ‌مکلفند صرفاً در قبال ارائه اعلامیه بانکی مبنی بر فروش ارز به مبلغ تعیین شده، بلیط به نام ذینفع صادر نمایند.
– سازمان هواپیمایی کشور مسئول حسن اجرای این آییننامه خواهد بود.

نخست ‌وزیر – میرحسین موسوی