اتخاذ تصمیماتی در خصوص تامین سریع پنبه مورد نیاز کشور مصوب 1373

اتخاذ تصمیماتی در خصوص تامین سریع پنبه مورد نیاز کشور مصوب 1373,03,03

تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور درخصوص تامین سریع پنبه مورد نیاز کشور که براساس اصل یکصدو بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویب نامه شماره 32750/ت 62 هـ مورخ 1373/3/2 به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است ، به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:

1 – تا اطلاع ثانوی واردات پنبه از کشورهای مشترک المنافع ( شوروی سابق ) از سپردن ودیعه ثبت سفارش مستثنی می گردد و ثبت سفارش در کمتر از یک روز در وزارت بازرگانی و ادارات کل بازرگانی استانها انجام خواهد شد. گمرکات اجریی موظفند تشریفات مربوط به واردات پنبه را به حداقل کاهش داده و در صورت سپردن تعهد از سوی وارد کنندگان مبنی بر ارائه اسناد مربوط ظرف یک ماه به گمرک ، نسبت به ترخیص محموله های پنبه اقدام نمایند.

2 – بانک مرکزی موظف است براساس لیست اعلام نیاز کارخانجات نساجی که توسط معاون اجرائی رئیس جمهور به بانک اعلام می گردد، نسبت به تخصیص ارز مورد نیاز اقدام نماید. وزارت صنایع لیست پنبه مورد نیاز کارخانجات نساجی را به معاون اجرائی رئیس جمهور اعلام خواهد نمود.

3 – به منظور تامین بخشی از ارز مورد نیاز خرید پنبه از کشورهای مشترک المنافع ( شوروی سابق ) تا سقف سی میلیون دلار از محل طلب ایران از جمهوری آذربایجان در اختیار معاون رئیس جمهور در امور اجرائی قرار می گیرد تا برای واردات پنبه از ازبکستان تخصیص یابد و با هماهنگی لازم معادل ریالی طلب ایران از آذربایجان به حساب خزانه واریز شود. گزارش اقدام و نحوه تخصیص توسط معاون اجرائی به رئیس جمهور و دولت ارائه خواهد شد.

4 – با توجه به مشکلات بانکی در جمهوریهای شوروی سابق در صورت تقاضای کارخانجات و یا شرکتهای بازرگانی نماینده آنان بانک مرکزی ارز تخصیصی را در مقابل اخذ تعهدنامه ورود کالا مستقیما به حسابهای ارزی آنان در بانکهای ملی و صادرات شعبه باکو و عشق آباد حواله نمایند. معاونت اجرائی رئیس جمهور میزان و نحوه تخصیص ارز توسط بانک مرکزی را به رئیس جمهور و دولت گزارش خواهد نمود.

5 – قرنطینه پنبه های وارداتی در مبادی ورودی توسط سازمان حفظ نباتات یا شرکتهایی که مجوز عملیات قرنطینه را از وزارت کشاورزی دارا می باشند انجام خواهد شد و گواهی آنها برای انجام عملیات گمرکی کفایت می کند.
هزینه های مربوط به قرنطینه توسط واردکنندگان پنبه تامین خواهد شد. در هرحال وزارت کشاورزی و گمرک موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا حداکثر ظرف 24 ساعت کامیون های حامل پنبه را ترخیص کنند.

6 – بانک مرکزی برای تامین نقدینگی کارخانجات نساجی جهت خرید پنبه به صورت مضاربه و یا سایر عقود اسلامی از محل منابع خود یا سایر بانکها با نظر نماینده ویژه رئیس جمهور اقدام خواهد نمود.

7 – وزارت صنایع و وزارت بازرگانی موظفند بر نحوه مصرف و توزیع پنبه های وارداتی برای تامین مواد اولیه کارخانجات نساجی نظارت دقیق به عمل آورند.

8 – وزارت راه و ترابری در ارتباط با امر حمل و نقل با نظر نماینده ویژه رئیس جمهور تسهیلات لازم را در اجرای طرح با اولویت فراهم می نماید.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور