اجازه اقدام نسبت به تامین و پرداخت مبلغی بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین المللی پول به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373

اجازه اقدام نسبت به تامین و پرداخت مبلغی بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین المللی پول به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373,06,27

هیات وزیران در جلسه مورخ 27/6/1373 بنا به پیشنهاد شماره 17197 مورخ 29/5/1373 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد قانون “اجازه پذیرفتن اساسنامه اصلاح شده صندوق بین‌المللی پول“ـ مصوب 1356ـ تصویب نمود:
1 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند از محل منابع داخلی خود نسبت به تامین و پرداخت مبلغ یکصد و چهل و یک میلیارد و نهصد و پنجاه و یک میلیون و دویست و هشتاد و هفت هزاروپنجاه و نه (059/287/951/141) ریال بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین‌المللی پول به جهت تعدیل ارزش ریال اقدام نماید.
2 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت تسویه این بدهی تضمین کتبی لازم (سفته) را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق بین‌المللی پول قرار دهد.

حسن حبیبی- معاون اول رییس جمهور