اساسنامه بانک رفاه کارگران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 39/2/19 بنا پیشنهاد شماره ……….. مورخ ……… وزارت کار باستناد تبصره 39 قانون بودجه سال 1338 اساسنامه بانک رفاه کارگران را که منضم باین تصویبنامه میباشد تصویب نمودند تا پس از تائید هیئت نظارت بر بانکها بمرحله اجراء گذارد.

 

اساسنامه بانک رفاه کارگران مصوب 1339,02,19

 

فصل اول : مجوز قانونی

 

ماده 1

در اجرای تبصره 39 قانون بودجه سال 1338 کشور دایر بتاسیس بانک از محل وجوه سازمان بیمه های اجتماعی بموجب این اساسنامه که بتصویب هیئت وزیران رسیده است بانک رفاه کارگران تشکیل میگردد

 

فصل دوم : نام، نوع سرمایه، موضوع

 

ماده 2

نام شرکت بانک رفاه کارگران

 

ماده 3

نوع شرکت سهامی است

 

ماده 4

مدت شرکت نامحدود است

 

ماده 5

تابعیت شرکت ایرانی است

 

ماده 6

مرکز اصلی شرکت تهران است و بانک میتوان در تهران و در خارج از مرکز اصلی در داخله و خارجه شعبه و نمایندگی تاسیس نماید

 

ماده 7

موضوع کار شرکت بر طبق مقررات این اساسنامه و در حدود قانون تجارت و قانون و مقررات مربوط ببانکداری عبارت است از

اعطای وام و اعتبار بشرکتهای تعاونی کارگران و صاحبان حرف و صنایع کوچک بر طبق آئین نامه هائی که بتصویب شورایعالی بانک خواهد رسید

کمک بموسساتیکه موضوع کار آنها تامین مایحتاج کارگران و مسکن آنان باشد یا مشارکت در امور فوق قبول سپرده و افتتاح حساب جاری _ معاملات مربوطه ببروات و سفته انجام معاملات شرطی و رهنی قبول امانات و اجاره صندوق امانات _ صدور اوراق اعتباری و ضمانتنامه نقل و انتقال وجوه در داخله کشور و انجام هر نوع عملیات و معاملات بانکی با رعایت ائین نامه های مربوطه که بتصویب شورای عالی بانک رسیده باشد

 

ماده 8

سرمایه بانک رفاه کارگران چهارصد میلیون ریال منقسم به 40000 سهم ده هزار ریالی با نام است که تماما از طرف سازمان بیمه های اجتماعی کارگران نقدا پرداخت گردیده

 

ماده 9

افزایش سرمایه بانک بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی و شورایعالی بانک با رعایت مندرجات ماده 73 قانون تجارت ایران و قانون مقررات بانک داری امکان خواهد داشت

 

فصل سوم ارکان بانک

 

ماده 10

ارکان بانک عبارتند از

مجمع عمومی صاحبان سهام

شورایعالی بانک

هیئت مدیره و مدیر عامل

بازرسان

 

مجمع عمومی و وظلئف آن

 

ماده 11

مجمع عمومی تشکیل میشود از وزیرکار _ یکنفر از وزراء بتصویب هیئت وزیران و مدیر عامل سازمان بیمه های اجتماعی ریاست مجمع عمومی بعهده وزیر کار است

 

مجمع عمومی عادی

 

ماده 12

مجمع عمویم عادی سالی یکبار منتهی تا آخر سال تیرماه هر سال بدعوت مدیرعامل در مرکز اصلی بانک تشکیل میگردد . وظائف مجمع مزبور بقرار زیر است:

الف) رسیدگی و تصویب ترازنامه و حسابهای سود و زیان پس از استماع گزارش هیئت مدیره و مدیر عانل و بازرسان

ب) تصمیم راجع بمیزان اندوخته های قانونی و احتیاطی و سود قابل تقسیم

ج) انتخاب و تعیین جانشین برای مدیران و بازرسانی که مدت ماموریت انها منقضی گردیده

د) تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و هیئت مدیره و بازرسان بانک

هـ) رسیدگی و شورو اتخاذ تصمیم نسبت بیشنهادهای هیئت مدیره و تعیین خط مشی بانک برای سال بعد و مسائل دیگری که جزو دستور جلسه قرار دارد

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

ماده 13

مجمع عمومی فوق العاده بر حسب دعوت وزیر کاربا تقاضای هیئت مدیره یا بازرسان تشکیل میشود وظائف مجمع مزبور بقرار زیر است

الف) اتخاذ تصیمم نسبت بتغییر در مواد اساسنامه و پیشنهاد ان توسط وزارت کار به هیئت وزیران

ب) پیشنهاد تغییر مدیران و بازرسان قبل از انقضاء مدت اختیارات انها بهیئت وزیران

ج) اتخاذ تصمیم نسبت بانحلال بانک و پیشنهاد ان بهیئت وزیران

د) اتخاذ تصمیم نسبت بهر موضوعی که از طرف دعوت کنندگان با توجه بعللی که موجب تقاضای تشکیل مجمع شده و در دستور قرار گرفته باشد

 

ماده 14

طرز دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده بر طبق مقررات قانون تجارت است

 

ماده 15

جلسات مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده وقتی رسمیت خواهد داشت که حداقل وزیرکار و یکنفر دیگر از اشخاصی که درماده 11 این اساسنامه ذکر گردیده حضور داشته باشند و تصمیمات مجمع باکثریت دو نفر قابل اجرا خواهد بود

 

ماده 16

صورتمجلس مذاکرات و متن تصمیماتیکه اتخاذ شده در دفتر جلسات مجمع عمومی وارد خواهد شد و ذیل انرا رئیس جلسه امضاء خواهد نمود

 

شورایعالی بانک

 

ماده 17

شورایعالی بانک مرکب از پنج نفرخواهد بود بشرح زیر

مدیرعامل سازمان بیمه های اجتماعی کارگران _ مدیرعامل بانک یکنفر نماینده از طرف وزارت دارائی و دو نفر از اشخاصی که دارای اطلاعات بانکی و اقتصادی بوده یا در خدمات اجتماعی سوابق ممتد داشته باشند برای مدت سه سال پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیئت وزیران _ در پایان سال دوم یکی از دو نفر مذکور بقیه قرعه خارج و یکنفر دیگر که واجد شرایط مندرج در این ماده باشد بجای او انتخاب خواهد شد انتخاب مجدد عضو سابق بلامانع است

 

ماده 18

ریاست شورایعالی بانک با مدیرعامل سازمان بیمه ها، اجتماعی کارگران میباشد و جلسه شورایعالی لااقل ماهی یکبار و در مواقع ضروری بطور فوق العاده بدعوت وزیر کار و یا مدیرعامل سازمان بیمه های اجتماعی کارگران و یا هیئت مدیره تشکیل خواهد شذ

 

ماده 19

برای رسمیت یافتن جلسه شورایعالی حضور اکثریت اعضای ان لازم بوده و بهرحال برای اخذ تصمیم سه رای ضروری خواهد بود صورتجلسه بامضای اعضای حاضر خواهد رسید

 

ماده 20

بعنوان عضویت شورایعالی بانک هیچگونه حقوق ومستمری ثابت پرداخت نخواهد شد ولی پرداخت حقوق حضور برای هر جلسه مانعی ندارد

چنانچه هریک از دو نفر عضو انتخابی شورایعالی بانک دو جلسه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید بدستور رئیس شوری دعوتنامه ای برای حضور در جلسه بعد برای او فرستاده خواهد شد

چنانچه در جلسه مزبور نیز بدون عذر موجه حاضر نشود غیبت او بمنزله استعفا تلقی شده و یکنفر بجای او پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیئت وزیران برای مدت سه سال انتخاب خواهد گردید

 

ماده 21

وظائف شورایعالی بانک بشرح زیر است

1) رسیدگی ببودجه و تصویب ان

2) تصویب آئین نامه های معاملاتی و استخدامی و سایر آئین نامه های بانکی که از طرف هیئت مدیره بشورایعالی پیشنهاد میشود ائین نامه های اولیه را هیئت مدیره موظف است از تاریخ ثبت بانک ظرف دوماه بشورایعالی پیشنهاد نماید و شورا نیز ظرف 15 روز رسیدگی و چنانچه تغییرات و اصلاحاتی لازم باشد اصلاح و تصویب خواهد نمود

3) تصویب تاسیس و موسسات و شرکتهای تابعه در داخل و خارج از کشور

4) اظهار نظر نسبت بموضوعاتیکه از طرف هیئت مدیره بانک برای شورا فرستاده میشود

5) تعیین سیاست کلی بانک و مراقبت در اتخاذ روش اعتباری و تعیین نرخ بهره در حدود قوانین بانکداری

6) تصمیم نسبت بمطالبات مشکوک و غیرقابل وصول

 

ماده 22

شورایعالی بانک حق دارد اطلاعات مربوط بامور بانک را که برای انجام وظائف خود لازم میداند از هیئت مدیره بازرسان بخواهد

 

هیئت مدیره

 

ماده 23

هیئت مدیره بانک از سه نفر ( یکنفر رئیس و دو نفرعضو) تشکیل میشود که باید ایرانی باشند رئیس هیئت مدیره سمت مدیرعامل بانک را نیز خواهد داشت

 

ماده 24

مدیران بانک از طرف مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب میشوند انتخاب مجدد آنان پس از انقضاء مدت بلامانع است

 

ماده 25

(برای اجرای ماده 52 قانون تجارت) هر یک از اعضاءهیئت مدیره باید دارای دو سهم از سهام بانک باشند و بانک تنها ……. سهم از سهام را بقیمت اسمی بافراد مزبوز واگذار میکند افراد مذکور بمحض انتقال کلیه حقوق ناشیه از مالکیت سهام را طبق اسنادی عینا بوزیر کار از حیث سمت ایشان واگذار خواهند کرد

 

وظائف هیئت مدیره و مدیرعامل

 

ماده 26

تهیه بودجه و آئین نامه های معاملاتی و استخدامی و سایر ائین نامه ها برای پیشنهاد بشورایعالی از وظائف هیئت مدیره است

 

ماده 27

مسائل مهم و اساسی طبق آئین نامه های مصوب شورایعالی در هیئت مدیره طرح خواهد شد و تصمیمات با موافقت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره قابل اجرا خواهد بود

 

ماده 28

مدیرعامل بالاترین مرجع اداری و رئیس کل بانک بوده و کلیه اختیارات اجرائی و مسئولیت اداره بانک را با رعایت ائین نامه های مصوب شورایعالی برعهده دارد و برتمام کارمندان بانک ریاست میکند و حق عزل و نصب انانرا با رعایت ائین نامه های استخدامی دارد و میتواند تمام نوشتجات بانک را بتنهائی امضاء نماید بجز اسنادی که برای بانک ایجاد تعهد مالی میکند که در اینصورت باید علاوه بر امضاء مدیرعامل بامضای یکنفر دیگر ازاعضای هیئت مدیره برسد

 

ماده 29

مدیرعامل بانک میتواند بمسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را باعضای هیئت مدیره یا روسای ادارات قسمتها بدهد

 

ماده 30

در مقابل ……….. دادگاهها مدیرعامل بانک شخصا یا توسط کسانیکه انتخاب میکند نماینده بانک خواهد بود و بطورکلی در تمام موارد نمایندگی بانک با مدیرعامل است

 

ماده 31

در غیاب مدیرعامل یکی از اعضای هیئت مدیره بانتخاب مدیرعامل امور مربوطه بانک را اداره مینمایند دراینصورت باید کلیه کارهائیکه ایجاد تعهد مالی میکند بامضای هر دو اعضای هیئت مدیره برسد که میتوانند فقط باتفاق اجازه امضاء باشخاص دیگر بدهند

 

ماده 32

جلسات هیئت مدیرهحداقل هفته ای یکروز یرای رسیدگی بامور مربوطه که در دستور قراردارد تشکیل میشود صورتجلسات هیئت مدیره باید امضاء حاضرین برسد

 

هیئت بازرسان بانک

 

ماده 33

بانک سه نفر بازرس خواهد داشت که مجمع عمومی صاحبان سهام از بین اشخاصیکه دارای اطلاعات یا سوابق ممتد در امور بانکی و محساباتی باشند برای مدت یکسال انتخاب مینمایند بازرسان پس از انقضاء مدت ماموریت میتواندد مجددا انتخاب کردند

 

ماده 34

بازرسان حق مداخله مستقیم در امور جاری بانک را ندارند ولی میتوانند نظریات خود را کتبا بهیئت مدیره اطلاع دهند

 

ماده 35

هیئت مدیره وسائل کار بازرسان را برای انجام وظائف انان فراهم خواهد کرد چنانچه بازرسان اطلاعاتی راجع بامور بانک بخواهند مدیرعامل اطلاعات خواسته شده را با مدارک مربوطه در اختیار انان قرار خواهد داد

 

ماده 36

بازرسان میتوانند در طی سال نظر خود را راجع بجریان امور بانک کتبا بهیئت مدیره با شورایعالی اطلاع دهند تآ نظر مزبور مورد مطالعه قرار گیرد

 

فصل چهارم _ سال مالی _ ترازنامه

 

ماده 37

سال مالی بانک از اول فروردینماه تا پایان اسفندماه نوسان خواهد بود

 

ماده 38

ترازنامه و حساب سود و زیان بانک باید …………… توسط هیئت مدیره تنظیم و لااقل چهل روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه تسلیم بازرسان شود و بازرسان باید گزارش و نظریات خود را پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی تهیه و بمدیرعامل تسلیم نمایند تا بضمیمه ترازنامه تقدیم مجمع عمومی گردد تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره بمنزله مفاصا حساب خواهد بود

 

ماده 36

ارزیابی دارائی در ترازنامه بشرح ذیل خواهد بود

سهام و اوراق بهادرا ببهای خرید با کسر پنج درصد مگر آنکه در تاریخ تنظیم ترازنامه ببهای روز کمتر ازآن باشد که دراینصورت بهای روز با کسر پنج درصد ملاک ارزیابی خواهد بود

اموال غیر منقول باید ببهای تمام شده محسوب شود ولی بانک مکلف است سالیانه ده درصد از بهای اولیه اموال مزبور بحساب استهلاک منظور نماید

اثاثیه و تعمیرات و ملزومات باید سالیانه تماما مستهلک شود

 

ماده 40

مطالبات مشکوک بانظر هیئت مدیره باید بازرس احتمالی منظور و مطالبات لاوصول نباید در جزو دارائی محسوب شود برای مطالبات مشکوک الوصول باید اندوخته کافی از محل سود بانک تامین شود و چنانچه مطالبات مذکور غیر قابل وصول تشخیص شود از اندوخته مزبور باید مستهلک گردد

 

ماده 41

از سود ویژه بانک همه ساله حداقل 10 درصد بحساب اندوخته قانونی منتقل میگردد تا انکه اندوخته مزبور معادل سرمایه پرداخت شده بانک بشود برداشت از حساب اندوخته مزبور با موافقت شورای پول و اعتبار فقط برای جبران زیاد وارده مجاز خواهد بود وبقیه سود ویژه متعلق بسازمان بیمه های اجتماعی کارگران است