افزایش سرمایه بانک مرکزی سال 1398

افزایش سرمایه بانک مرکزی از محل اندوخته احتیاطی مصوب ۱۳۹۸,۱۱,۲۷

هیئت وزیران در جلسه ۲۷ /۱۱ /۱۳۹۸ به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (هـ) ماده (۱۰) قانون پولی و بانکی کشور – مصوب ۱۳۵۱ – تصویب کرد:

سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی از مبلغ پنجاه و پنج هزار و سیصد و نود و پنج میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۹۵ /۵۵) ریال به مبلغ پنجاه و هشت هزار و سیصد و نود و پنج میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۹۵ /۵۸) ریال افزایش می یابد.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور