تامین و پرداخت مبلغ سیصد و بیست و سه میلیون دینار اسلامی بابت خرید سهام سرمایه از بانک توسعه اسلامی به حساب سهمیه و سهام جمهوری اسلامی ایران در موسسات بین المللی مصوب 1371

تامین و پرداخت مبلغ سیصد و بیست و سه میلیون دینار اسلامی بابت خرید سهام سرمایه از بانک توسعه اسلامی به حساب سهمیه و سهام جمهوری اسلامی ایران در موسسات بین المللی مصوب 1371,02,27

اکثریت وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیات دولت در جلسه مورخ 23/6/1371 با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران ( موضوع تصویبنامه شماره 41133 ت / 294 هـ مورخ 11/6/1371 ) ، بنا به پیشنهاد کمیته تخصیص ارز – طی نامه شماره 22419 مورخ 22/6/1371 وزارت امور اقتصادی و دارایی – و به استناد بند ( 26 ) تبصره ( 29 ) قانون بودجه سال 1371 کل کشور تصویب نمودند:
طرح های جدید زیر به فهرست طرح های موضوع بند ( 26 ) تبصره ( 29 ) قانون بودجه سال 1371 کل کشور اضافه می گردد تا با استفاده از تسهیلات بانک جهانی اجرا گردند:
1 – طرح کنترل سیل سیستان .
2 – طرح جمع آوری آبهای سطحی تهران.

تایید می گردد. اکبر هاشمی رفسنجانی
این تصویبنامه در تاریخ 1/7/1371 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .

حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور