اتخاذ تصمیماتی در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی و تشکیل کمیسیونی جهت تشخیص موجه بودن یا نبودن عدم ایفای تعهدات ارزی و تعیین ترکیب جدید اعضای کمیته های توسعه صادرات غیر نفتی استان مصوب 1377

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی مصوب 1377,12,08

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی ، که براساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلا می ایران و به استناد تصویبنامه شماره ۴۸۷۶۸/ت ۱۹۴۱۰هـ مورخ ۲۳/۹/۱۳۷۷ در جلسه مورخ ۸/۱۲/۱۳۷۷ شورای عالی یاد شده به عنوان تصمیم هیأت وزیران اتخاذ شده است ، به شرح زیر ابلاغ می گردد:

۱از این تاریخ ، تشخیص موجه بودن یا نبودن عدم ایفای تعهدات ارزی توسط صادرکنندگانی که در موعد مقرر تعهدات ارزی خود را ایفا ننمایند و نیز ارجاع آنها به دادگاههای صالحه ، در کمیسیونی متشکل از نمایندگان مرکز توسعه صادرات ایران بانک مرکزی جمهوری اسلا می ایران، گمرک ایران ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، وزارت بازرگانی و نماینده وزارتخانه تولیدی ذی ربط (حسب مورد) مطرح و حداکثر ظرف یک ماه تعیین تکلیف می گردد.

تبصره ۱تصمیمات اتخاذ شده توسط کمیسیون یاد شده با اکثریت آراء قطعی و لا زم الا جراست.

تبصره ۲ دبیرخانه کمیسیون یادشده در بانک مرکزی جمهوری اسلا می ایران مستقر خواهد بود.

تبصره ۳بند (۳) تصویبنامه شماره ۶۱۲۲۲/ت۱۱۵۵۵ مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۴ و اصلا حیه آن (موضوع تصویبنامه شماره ۳۱۳۹۹/ت۱۵۸۸۰ مورخ ۲۷/۹/۱۳۷۴ هیأت وزیران) کان لم یکن تلقی می گردد.

۲مقرر گردید ظرف دو هفته موضوع “اجازه انتقال واریزنامه از صادرکننده به وارد کننده برای یک بار” و همچنین “افزایش مهلت استفاده از آن برای ورود کالا های مجاز از (۲) ماه به (۴) ماه ” در ستاد اقتصادی دولت مطرح گردد. تصمیمات اتخاذ شده توسط ستاد مزبور در این خصوص به منزله مصوبه شورای عالی صادرات خواهد بود.

۳– وزارت بازرگانی نسبت به اعلا م فهرست کالا های غیرمجاز صادراتی در سال ۱۳۷۸ حداکثر تا پایان اسفندماه سال جاری اقدام نماید.

۴مرکز توسعه صادرات ایران با همکاری وزارتخانه های کشاورزی ، بازرگانی و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، معاونت اجرایی رییس جمهور و سایر وزارتخانه های تولیدی (حسب مورد) درخصوص چگونگی بهبود وضعیت استاندارد کالا های صادراتی کشور و جلوگیری از مخاطرات احتمالی ناشی از عدم رعایت استاندارد کالاهای صادراتی (به ویژه استانداردهای بهداشتی محصولات کشاورزی و غذایی) روشهای اجرایی مناسب را تدوین و به مرحله اجرا بگذارد.

۵ترکیب جدید اعضای کمیته های توسعه صادرات غیرنفتی استان به شرح زیر تعیین می شود:
استاندار (رییس کمیته)
مدیرکل بازرگانی استان (دبیرکمیته)
مدیرکل اقتصادی و دارایی استان
مدیرکل صنایع استان
مدیرکل معادن و فلزات استان
مدیرکل کشاورزی استان
رییس سازمان جهاد سازندگی استان
رییس سازمان برنامه و بودجه استان
رییس اداره استاندارد استان
رییس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن استان
رییس گمرک استان
مدیرکل یکی از بانکهای استان (به تشخیص بانک مرکزی)
نمایندگان سایر ادارات کل ذی ربط (در صورت لزوم حسب مورد به تشخیص استاندار)

۶مقرر گردید مرکز توسعه صادرات ایران با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران ، روشهای ثبت آمار واقعی صادرات کشور و چگونگی اصلاح روش فعلی را بررسی نمایند و اصلاحات لازم را در ثبت آمارهای گمرکی مربوط به صادرات غیرنفتی به عمل آورند.

۷مقرر گردید، مضار و محاسن اخذ پیمان ارزی ” و روشهای بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در کمیته کارشناسی شورای عالی صادرات مطرح و جمع بندی آن به جلسه آتی شورا ارایه شود.

۸شورای پول و اعتبار سهم هر یک از استانهای کشور را از مانده کل تسهیلا ت اعتباری در نظر گرفته شده برای بخش صادرات مشخص و به بانکهای عامل اعلا م نماید.

معاون اول رییس جمهور – حسن حبیبی