تصویب نامه در خصوص تسویه بدهی ناشی از تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران به بانک بین المللی ترمیم و توسعه مصوب 1397

تصویب نامه در خصوص تسویه بدهی ناشی از تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران به بانک بین المللی ترمیم و توسعه مصوب 1397,10,19

هیأت وزیران در جلسه 19 /10 /1397 به پیشنهاد شماره 202006 /21 – 16058 مورخ 20 /9 /1397 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتن وودز مربوط به تأسیس صندوق و بانک بین المللی – مصوب 1324 – و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:

1 – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به تأمین و پرداخت مبلغ یک‌ هزار و یکصد و هفتاد و هشت میلیارد و نهصد و شصت و دو میلیون و یکصد و شصت و یک هزار و هفتصد و چهل و شش و هفت صدم (07 /746 /161 /962 /178 /1) ریال بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران به بانک بین‌ المللی ترمیم و توسعه به منظور تعدیل ارزش ریالی موجودی سهام جمهوری اسلامی ایران در بانک یاد شده اقدام نماید.

2 – وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت تسویه این بدهی، تضمین کتبی لازم را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌ دهد.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری