تعیین نرخ کار مزد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی برای خرید یا احداث مدارس غیرانتفاعی مصوب 1373

تعیین نرخ کار مزد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی برای خرید یا احداث مدارس غیرانتفاعی مصوب 1373,10,04

هیات وزیران درجلسه مورخ 4/10/1373 بنابه پیشنهاد شماره 17986 ـ 61/4187 ـ 102 مورخ 28/9/1373 سازمان برنامه و بودجه تصویب نمود: نرخ کارمزد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی برای خرید   یا احداث مدارس غیرانتفاعی شش درصد ( 6% ) تعیین می شود .
سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ کارمزد مذکور را تعهد و تضمین خواهد کرد.

حسن حبیبی- معاون اول رییس جمهور