تعیین نرخ کار مزد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی برای خرید یا احداث مدارس غیرانتفاعی مصوب 1373

تعیین نرخ کار مزد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی برای خرید یا احداث مدارس غیرانتفاعی مصوب ۱۳۷۳,۱۰,۰۴

هیات وزیران درجلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۷۳ بنابه پیشنهاد شماره ۱۷۹۸۶ ـ ۶۱/۴۱۸۷ ـ ۱۰۲ مورخ ۲۸/۹/۱۳۷۳ سازمان برنامه و بودجه تصویب نمود: نرخ کارمزد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی برای خرید   یا احداث مدارس غیرانتفاعی شش درصد ( ۶% ) تعیین می شود .
سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ کارمزد مذکور را تعهد و تضمین خواهد کرد.

حسن حبیبی- معاون اول رییس جمهور