دستورالعمل اجرایی سرمایه‌گذاری مستقیم مصوب 1363

سرمایه ‏گذاری مستقیم 

دستورالعمل اجرایی مصوب 1363/01/18

ماده ۱

سرمایه گذاری مستقیم عبارت است از تأمین سرمایه لازم جهت اجرای طرح‏های تولیدی و طرح‏های عمرانی انتفاعی توسط بانک‏ها بدون مشارکت اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیر بانکی .

تبصره ـ بانک‏ها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیرضروری سرمایه‏گذاری نمایند.

ماده ۲

 نسبت سرمایه به کل منابع مالی لازم برای اجرای طرح‏های موضوع ماده ۱ تا مرحله بهره برداری نباید از ۴۰ درصد کمتر باشد .

تبصره ـ صد در صد سرمایه گذاری ثابت برای اجرای اینگونه طرح‏ها باید به صورت منابع مالی بلند مدت (اعم از سرمایه و یا سایر منابع) تأمین شود.

ماده ۳

‌اجرای طرح‏های موضوع ماده یک این آئین نامه با تشکیل شرکت‏های سهامی مجاز می‏باشد.

تبصره ـ ‌شرکت‏های سهامـی که طبـق این مقـررات به صورت مستقل از بانک‏ها تشکیل می‏گردند،‌ تابع اساسنامه مقررات و آئین نامه های ناظر به خود می‏باشند.

ماده ۴

بانک‏ها موظفند قبل از اقدام به سرمایه گذاری مستقیم طرح موضوع سرمایه‏گذاری را از لحاظ فنی، ‌مالی و اقتصادی (در حد نیاز بانک) بررسی و ارزیابی نمایند. سرمایه گذاری مستقیم از محل منابع بانک و سپرده های سرمایه گذاری در این قبیل طرح‏ها در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی طرح از لحاظ مالی قابل توجیه باشد .

تبصره ـ حداقل نرخ سود ( نرخ بازده ) مورد انتظار برای طرح‏های موضوع سرمایه‏گذاری‏های  مستقیم بانک‏ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.

ماده ۵

 بانک‏ها موظفند برنامه اختصاص وجوه برای سرمایه‏گذاری‏های مستقیم خود را حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال برای سال بعد، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش دهند تا همراه لایحه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد .

ماده ۶

 بانک‏ها می‏توانند تمام یا قسمتی از سهام خود را در شرکت‏هایی که ازطریق سرمایه‏گذاری مستقیم تشکیل شده اند، ‌پس از رسیدن به مرحله بهره برداری، باهماهنگی شورایعالی بانک‏ها برای فروش به عموم عرضه دارند.

تبصره ـ در صورتی کـه در اثر فـروش نسبت سهـام بانک‏ها در این قبیـل شرکت‏ها به ۴۹ درصد و یا کمتر تقلیل یابد، سرمایه‏گذاری‏های مربوط تابع ضوابط مشارکت حقوقی خواهد بود.

ماده ۷

 بانک‏ها موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا حسابها و عملیات مالی شرکت‏های موضوع این دستورالعمل همه ساله توسط مؤسسات حسابرسی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسابرسی گردد.

تبصره ـ‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‏تواند عنداللزوم عملیات شرکت‏های موضوع سرمایه‏گذاری مستقیم بانک‏ها را مورد بازرسی قرار دهد.

ماده ۸

 بانک‏ها مکلفند سرمایه‏گذاری‏های مستقیم موجود خود را حداکثر تا پایان سال ۱۳۶۵ با ضوابط این آئین نامه تطبیق دهند.

ماده ۹

‌بانک‏ها ترتیبی  اتخاذ خواهند نمود تا دارایی‏های شرکت‏های موضوع این دستورالعمل همه ساله بیمه شود. این دستورالعمل مشتمل بر ۹ ماده شش تبصره در پانصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۹/۱/۱۳۶۳ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.