دستورالعمل محاسبه و پرداخت حق مأموریت روزانه کارمندان و کارکنان اعزامی دولت به خارج از کشور مصوب 1365

دستورالعمل محاسبه و پرداخت حق مأموریت روزانه کارمندان و کارکنان اعزامی دولت به خارج از کشور مصوب 1365,02,14

هیأت‌وزیران در جلسه مورخ 14/2/1365 دستورالعمل محاسبه و پرداخت حق مأموریت روزانه کارمندان و کارکنان اعزامی دولت به خارج از کشور (‌شامل‌ کارمندان وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و …) را به شرح زیر تصویب نمودند:

حق مأموریت روزانه کارمندان و کارکنان اعزامی‌به خارج از کشور به صورت زیر محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده 1 
مواردی که مأموریت در چهار چوب اعزام یک هیأت است.
‌الف ـ در صورتی که هیأت اعزامی میهمان کشور مقصد باشند، طبق هزینه‌های متفرقه در جدول ارز تعلق می‌گیرد.
ب ـ در صورتی که هزینه‌های هیأت به عهده کشور جمهوری اسلامی ایران باشد، هزینه‌های ارزی مسافرت با نظر و دستور رییس هیأت و در سقف جدول انجام‌خواهد شد.

تبصره 1 ـ حتی‌المقدور دریافت و خرید ارز اعضای هیأت از بانک، به صورت یک جا صورت پذیرد.

تبصره 2 ـ در مورد نادر کشورهایی که هزینه زندگی در آنها سنگین است، با نظر وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه می‌توان تسهیلات در نظر گرفت.

ماده 2 
در صورتی که مأموریت انفرادی باشد:
‌الف ـ چنانچه مأمور میهمان باشد، پرداخت ارز در سطح هزینه‌های متفرقه خواهد بود.
ب ـ چنانچه مأمور میهمان نباشد، هزینه‌ها بر طبق جدول ارز پرداخت خواهد شد.

ماده 3 
حق مأموریت پرداختی باید به تناسب روزهای مأموریت بوده و مسئول ملی دستگاه‌ها پس از مراجعت مأمورین حسن اجرای این امر را به عهده‌خواهند داشت.

ماده 4 
در رابطه با شرکت در اجلاسیه‌ها یا مجامعی که پرداخت هزینه‌ها توسط برگزارکنندگان صورت می‌پذیرد، ارز مازاد بر مخارج انجام یافته، به کشور مرجوع و‌باید به بانک فروخته شود.

ماده 5 
جدول پرداخت حق مأموریت کارمندان و کارکنان دولت به شرح زیر خواهد بود:
‌جدول پرداخت حق مأموریت روزانه کارمندان دولت به دلار (‌از یک روز الی 90 روز)

موضوع کشورهای گروه 1 کشورهای گروه 2 کشورهای گروه 3
مسکن 30 25 20
غذا 20 20 20
هزینه‌های متفرقه 20 20 15
جمع 70 65 55

ماده 6 
هرگونه تغییرات در فهرست گروه‌بندی کشورهای مختلف (‌پیوست) در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و مورد عمل قرار می‌گیرد.

ماده 7 
از تاریخ تصویب این دستورالعمل، کلیه مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد.

نخست ویر
میرحسین موسوی