دستورالعمل محاسبه و پرداخت حق مأموریت روزانه کارمندان و کارکنان اعزامی دولت به خارج از کشور مصوب 1365

دستورالعمل محاسبه و پرداخت حق مأموریت روزانه کارمندان و کارکنان اعزامی دولت به خارج از کشور مصوب ۱۳۶۵,۰۲,۱۴

هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۴/۲/۱۳۶۵ دستورالعمل محاسبه و پرداخت حق مأموریت روزانه کارمندان و کارکنان اعزامی دولت به خارج از کشور (‌شامل‌ کارمندان وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و …) را به شرح زیر تصویب نمودند:

حق مأموریت روزانه کارمندان و کارکنان اعزامی‌به خارج از کشور به صورت زیر محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده ۱ 
مواردی که مأموریت در چهار چوب اعزام یک هیأت است.
‌الف ـ در صورتی که هیأت اعزامی میهمان کشور مقصد باشند، طبق هزینه‌های متفرقه در جدول ارز تعلق می‌گیرد.
ب ـ در صورتی که هزینه‌های هیأت به عهده کشور جمهوری اسلامی ایران باشد، هزینه‌های ارزی مسافرت با نظر و دستور رییس هیأت و در سقف جدول انجام‌خواهد شد.

تبصره ۱ ـ حتی‌المقدور دریافت و خرید ارز اعضای هیأت از بانک، به صورت یک جا صورت پذیرد.

تبصره ۲ ـ در مورد نادر کشورهایی که هزینه زندگی در آنها سنگین است، با نظر وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه می‌توان تسهیلات در نظر گرفت.

ماده ۲ 
در صورتی که مأموریت انفرادی باشد:
‌الف ـ چنانچه مأمور میهمان باشد، پرداخت ارز در سطح هزینه‌های متفرقه خواهد بود.
ب ـ چنانچه مأمور میهمان نباشد، هزینه‌ها بر طبق جدول ارز پرداخت خواهد شد.

ماده ۳ 
حق مأموریت پرداختی باید به تناسب روزهای مأموریت بوده و مسئول ملی دستگاه‌ها پس از مراجعت مأمورین حسن اجرای این امر را به عهده‌خواهند داشت.

ماده ۴ 
در رابطه با شرکت در اجلاسیه‌ها یا مجامعی که پرداخت هزینه‌ها توسط برگزارکنندگان صورت می‌پذیرد، ارز مازاد بر مخارج انجام یافته، به کشور مرجوع و‌باید به بانک فروخته شود.

ماده ۵ 
جدول پرداخت حق مأموریت کارمندان و کارکنان دولت به شرح زیر خواهد بود:
‌جدول پرداخت حق مأموریت روزانه کارمندان دولت به دلار (‌از یک روز الی ۹۰ روز)

موضوع کشورهای گروه ۱ کشورهای گروه ۲ کشورهای گروه ۳
مسکن ۳۰ ۲۵ ۲۰
غذا ۲۰ ۲۰ ۲۰
هزینه‌های متفرقه ۲۰ ۲۰ ۱۵
جمع ۷۰ ۶۵ ۵۵

ماده ۶ 
هرگونه تغییرات در فهرست گروه‌بندی کشورهای مختلف (‌پیوست) در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و مورد عمل قرار می‌گیرد.

ماده ۷ 
از تاریخ تصویب این دستورالعمل، کلیه مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد.

نخست ویر
میرحسین موسوی