قانون اجازه افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه مصوب 1370

قانون اجازه افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه مصوب ۱۳۷۰,۰۶,۰۵

ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه را تا مبلغ دو میلیارد و سیصد و شصت‌ و هشت میلیون و ششصد هزار (۲۳۶۸۶۰۰۰۰۰۰) حق برداشت مخصوص (S. D. R) افزایش دهد و مقررات مربوط به نحوه پرداخت مبلغ افزایش‌سرمایه را به نحوی که در قطعنامه (۴۲۵) از طرف بانک مزبور پیشنهاد شده است، قبول نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه پنجم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰/۶/۱۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی