قانون اجازۀ مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتن‌وودز مربوط بتأسیس صندوق و بانک بین‌المللی مصوب 1324

قانون اجازۀ مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتن‌وودز مربوط بتأسیس صندوق و بانک بین‌المللی
مصوب 6 دی ماه 1324

ماده واحده – مجلس شورای ملی بدولت اجازه میدهد سندی را که حاکی از پذیرفتن موافقتنامه برتن‌وودز که ضمیمه این قانون است و راجع بتأسیس صندوق و بانک بین‌المللی می‌باشد و قبول مشارکت دولت را در دو مؤسسه مزبور تأیید نماید امضاء و بدولت کشورهای متحده آمریکا تسلیم‌کند ضمناً مجلس شورای ملی فقرات ذیل را که ناشی از پذیرفتن موافقتنامه برتن‌وودز است تصویب می‌نماید:

1 – دولت مجاز است در صندوق بین‌المللی پول که در این قانون صندوق نامیده خواهد شد و همچنین در بانک بین‌المللی توسعه و عمران که در‌این قانون بانک بین‌المللی نامیده می‌شود و اساسنامه آنها طبق متن ضمیمه در کنفرانس بین‌المللی منعقد در برتن‌وودز در کشورهای متحده آمریکا با‌شرکت نمایندگان ایران تدوین شده مشارکت نماید.

2 – نمایندگان اصلی و علی‌البدل دولت در صندوق و همچنین در بانک بین‌المللی بنا به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب هیئت وزیران تعیین و‌معرفی خواهند شد.

3 – دولت یا نمایندگان او نمی‌توانند بدون تصویب مجلس شورای ملی تقاضای تغییر برابری ریال نسبت بپول کشورهای عضو صندوق را نموده‌و یا با چنین تغییری موافقت نمایند و یا بدون تصویب مجلس شورای ملی با تغییر مبلغ سهمیه ایران در صندوق و بانک بین‌المللی موافقت کنند.

4 – حق استفاده از منابع صندوق و همچنین از تسهیلات مالی بانک بین‌المللی منحصراً بوسیله و با موافقت بانک ملی ایران خواهد بود و هر‌نوع سپرده متعلق بصندوق یا بانک بین‌المللی در ایران نزد بانک ملی ایران نگاهداری خواهد شد.

5 – قسمت نشر اسکناس بانک ملی ایران (هیئت نظارت اندوخته اسکناس) مجاز است بابت بیست و پنج درصد سهمیه دولت در صندوق که‌معادل شش میلیون و دویست و پنجاه هزار دلار است طبق اساسنامه صندوق بطلا بصندوق تحویل دهد و سندی را که بابت طلای مزبور از‌صندوق دریافت می‌دارد جزو قسمت طلای پشتوانه محسوب نماید. چنانچه در آینده طلای نامبرده از طرف صندوق مسترد شود عیناً بقسمت نشر‌اسکناس تحویل خواهد شد.

6 – بانک ملی ایران مجاز است تا میزان هم‌ارز هیجده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار دلار برای پرداخت هفتاد و پنج درصد بقیه سهمیه دولت در‌موقع مطالبه بریال در اختیار صندوق بگذارد و عنداللزوم هر نوع ارز یا اعتباری را که در مقابل ریالهای مزبور از صندوق تحصیل می‌نماید بقسمت‌نشر اسکناس بانک ملی ایران واگذار کرده و در عوض از قسمت نامبرده ریال دریافت کند قسمت نشر اسکناس مجاز است ارز یا اعتباری را که باین‌ترتیب به دست آمده است بابت پشتوانه اسکناسهای منتشره محسوب نماید.
دولت میتواند تا میزان مبلغ مزبور اسناد عندالمطالبه غیر قابل انتقال بدون بهره صادر کرده از بابت سهمیه ریالی خود بصندوق تسلیم نماید.

7 – قسمت نشر اسکناس بانک ملی ایران (هیئت نظارت اندوخته اسکناس) مجاز است تا میزان نوزده میلیون و ششصد و هشتاد هزار دلار از طلا‌یا ارزهای پشتوانه بابت هشتاد و دو درصد سهام دولت در بانک بین‌المللی با رعایت اساسنامه بانک بین‌المللی عندالمطالبه در اختیار بانک مزبور‌بگذارد. همچنین قسمت نشر اسکناس بانک ملی ایران (هیئت نظارت اندوخته اسکناس) مجاز است تا میزان هم‌ارز چهار میلیون و سیصد و بیست هزار دلار‌بابت هیجده درصد بقیه سهمیه دولت در بانک بین‌المللی بریال در اختیار بانک نامبرده بگذارد. سفته‌های بدون بهره و عندالمطالبه‌ایکه دولت از بابت بهای سهام خود در بانک بین‌المللی بقسمت نشر اسکناس بانک ملی ایران می‌دهد جزو‌پشتوانه محسوب خواهد شد.

8 – پولهای رایج کشورهای عضو صندوق بشرط آن که در زمانیکه عضو حق استفاده از منابع صندوق داشته بدست آمده باشد جزو پشتوانه‌اسکناسهای منتشره قابل قبول خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه ششم دیماه یکهزار و سیصد و بیست و چهار بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – محمدصادق طباطبائی