قانون استفساریه اساسنامه بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) مصوب 1384

قانون استفساریه اساسنامه بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) مصوب 1384,04,15

موضوع استفساریه :
ماده واحده – آیا با منتفی شدن شرط تأسیس خط هواپیمایی مندرج در تبصره ماده واحده اساسنامه بانک تجارت و توسعه سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) – مصوب 1380/8/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام – ، دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز به مشارکت در تأسیس بانک یاد شده می باشد؟

نظر مجلس :
با منتفی شدن شرط تأسیس خط هواپیمائی مندرج در تبصره ماده واحده اساسنامه بانک تجارت و توسعه سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) – مصوب 12/8/1380 مجمع تشخیص مصلحت نظام – دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز به شرکت در تأسیس بانک یاد شده می باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1384/5/5 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل