قانون اصلاح قانون ضرب مسکوک طلا مصوب 1355

قانون اصلاح قانون ضرب مسکوک طلا مصوب ۱۳۵۵,۰۲,۲۲

ماده واحده – قانون راجع بضرب مسکوک طلا مصوب ۲۸ فروردین ماه ۱۳۳۷ بشرح زیر اصلاح میشود:

۱ – حد ترخص‌های مندرج در بند (ب) ماده اول قانون مذکور بدو و نیم در هزار و بندهای (ج) و (‌د) به پنج هزار و بند (ه) به ده در هزار افزایش داده ‌میشود و بند (‌ز) بشرح ذیل بماده ۱ اضافه میشود:
‌ز – مسکوک طلای ده پهلوی دارای ۷۳.۲۲۳۸۲۰ گرم طلای خالص و قطر آن ۵۰ میلیمتر حد ترخص وزن دو در هزار.

۲ – عبارت زیر بآخر ماده سوم قانون مذکور اضافه میشود: ‌در مورد مسکوکاتیکه بمناسبت‌های خاص ضرب میشود نقش دو طرف سکه به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارائی‌و تصویب هیئت وزیران خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورایملی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۳۵۴ (۲۵۳۴ شاهنشاهی) در جلسه روز‌چهارشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی بتصویب مجلس سنا رسیده است.

‌رئیس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی