قانون تسهیلات استفاده از وام مسکن آزادگان مصوب 1370

قانون تسهیلات استفاده از وام مسکن آزادگان مصوب 1370,05,27

ماده واحده – دولت موظف است مابه‌التفاوت کارمزد و سود تسهیلات اعطائی بانکی جهت تهیه مسکن آزادگان را در قالب عقود اسلامی پس از‌کسر چهار درصد آن که توسط آزادگان پرداخت خواهد شد در سال 1370 از محل اعتبار ردیف 503001 (‌هزینه‌های پیش‌بینی نشده) قانون بودجه سال‌جاری کشور تأمین و پرداخت نماید.
‌پرداخت مابه‌التفاوت کارمزد و سود تسهیلات فوق در هر یک از سالهای بعد توسط دولت مشروط به پیش‌بینی و تصویب اعتبار لازم ضمن بودجه همان‌سال خواهد بود.

تبصره 1 – میزان تسهیلات اعطائی توسط ستاد آزادگان تعیین می‌گردد. حداکثر مبلغ این تسهیلات ده میلیون ریال می‌باشد.
‌کیفیت پرداخت و تعیین اولویتها در آئین‌نامه‌ای که توسط هیأت دولت بتصویب می‌رسد مشخص می‌گردد.

تبصره 2 – دولت موظف است گزارش عملکرد این قانون را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای امور اقتصادی و دارائی و امور برنامه و بودجه‌مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1370/6/6 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی