لایحه قانونی ملی شدن مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری مصوب 1358

لایحه قانونی ملی شدن مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری مصوب 1358,08,01با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 

 بمنظور حفظ حقوق بیمه گزاران و گسترش صنعت بیمه در سراسر کشور و گماردن بیمه بخدمت مردم از تاریخ تصویب این قانون کلیه مؤسسات بیمه کشور ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط، ملی اعلام میشود.

ماده 2 

 پروانه فعالیت نمایندگیهای مؤسسات بیمه خارجی در ایران لغو میشود و بیمه مرکزی ایران ترتیب تصفیه عملیات نمایندگیهای مذکور را بهر نحویکه مقتضی بداند خواهد داد.

ماده 3 (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)

 بجای مجامع عمومی مؤسسات بیمه، مجمع عمومی مشترکی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر صنعت، معـدن و تجارت ، وزیر بهداری و بهزیستی – وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه، وزیر کار و امور اجتماعی خواهد بود.

ماده 4 

بجای هیئت مدیره مؤسسات بیمه کشور، هیئت مدیره مشترکی متشکل از رئیس کل بیمه مرکزی ایران، مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران و نمایندگان وزارتخانه های مذکور در ماده 3 خواهد بود.

ماده 5 

 مدیران عامل مؤسسات بیمه کشور از طرف هیئت مدیره مشترک مؤسسات بیمه انتخاب و به تصویب مجمع عمومی مشترک مؤسسات بیمه خواهد رسید و احکام انتصاب مدیران عامل از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی صادر خواهد شد.

ماده 6 

 کلیه اختیارات مدیران عامل سابق مؤسسات بیمه تا تصویب مقررات جدید از طرف مجمع عمومی مشترک، به مدیران عامل منتخب تفویض میشود.

ماده 7 

کلیه کارکنان مؤسسات بیمه کشور تا تصویب مقررات استخدامی مربوط، تابع مقررات استخدامی موجود خواهند بود، لکن از لحاظ حداقل و حداکثر حقوق، تابع مقررات مصوب دولت میباشند.

ماده 8 

 کلیه شرکتهای پس انداز و وام مسکن مشمول قانون ملی شدن بانکها از تاریخ تصویب قانون مذکور خواهند بود.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران