لایحه قانونی تشکیل شورای تأمین مسکن پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359

لایحه قانونی تشکیل شورای تأمین مسکن پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹,۰۲,۳۱با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)- بوزارت دفاع ملی اجازه داده میشود در اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در قالب سیاستها و ملاحظات عمومی ـ اقتصادی و اجتماعی دولت خدمات و تسهیلات لازم در تأمین مسکن پرسنل معلول – شاغل و بازنشسته ارتش جمهوری اسلامی ایران در تهران و شهرستانها را با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند تحت نظر شورائی بنام شورای مرکزی تأمین مسکن پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران با شرکت نمایندگان وزارت دفاع ملی، وزارت راه و شهرسازی – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی – بانک مسکن و نهادهای انقلابی مؤثر در این امر که در آینده سازمان داده میشود، و یا قائم مقام قانونی آنان هماهنگ نموده و با استفاده از مقدورات و تجهیزات فنی ـ تخصصی و نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران و بهره گیری از سهمیه اعتباری و وامی و منابع مالی طرحهای مربوط بتأمین مسکن بنیادهای انقلابی مؤثر در این طرح، زمینه اجرای سریع این لایحه را از طریق تشکیل شرکتهای تعاونی مسکن، احداث و فرو ش واحدهای مسکونی، آماده سازی و واگذاری زمین، تکمیل و واگذاری خانه های احداثی موجود فراهم نماید.
وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران، بانک مسکن، بانک سپه و سایر سازمانهای مؤثر دولتی در حدود ضوابط و اساسنامه های مربوطه به خود مساعدت لازم را جهت اجرای این قانون بعمل خواهند آورد نحوه تشکیل شورای مذکور همچنین نحوه اجرای اهداف مندرج در این قانون بموجب آئیننامه ای خواهد بود که ظرف یکماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دفاع ملی وزارت راه و شهرسازی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا گذارده خواهد شد. 

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران