مهلت ایفای تعهد برای معرفی و فروش ارز حاصل از صادرات به بانک ها مصوب 1375

مهلت ایفای تهعد برای معرفی و فروش ارز حاصل از صادرات به بانک ها مصوب 1375,01,19

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که براساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویبنامه شماره 40214 /ت 287 هـ مورخ 23 /7 /73 به عنوان تصمیم هیأت وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد.
پیرو مصوبه شماره 61212 /ت 111555 هـ مورخ 27 /2 /74 هیأت وزیران در جلسه 19 /1 /75 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار مهلت ایفای تعهد برای معرفی و فروش ارز حاصل از صادرات به بانک‌ها به شرح زیر به تصویب رسید:
فرش‌های صادراتی هشت ماه
بقیه کالاهای صادراتی پنج ماه

معاون اول رییس جمهور – حسن حبیبی