نحوه استفاده از ارز حاصل از صادرات کالا توسط صادرکنندگان مصوب 1375

نحوه استفاده از ارز حاصل از صادرات کالا توسط صادرکنندگان مصوب ۱۳۷۵,۰۶,۰۴

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که بر اساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویب نامه شماره ۴۰۲۱۴ / ت ۲۸۷ هـ مورخ ۲۳ / ۷ / ۱۳۷۳ به عنوان تصمیم هیأت وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجراء ابلاغ میگردد :
در جلسه مورخ ۴ / ۶ / ۱۳۷۵ ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار، پیرو مصوبه شماره ۷۲۷ مورخ ۲۸ / ۱ / ۱۳۷۵ نحوه استفاده از ۳۰ % و ۵۰ % ارز حاصل از صادرات به شرح ذیل به تصویب رسید.
صادر کنندگان می توانند بر اساس مجوز صادره وزارت بازرگانی نسبت به واردات کالا اقدام کنند و وزارت بازرگانی موظف است لیست کالاهای موضوع این تصویب نامه را با هماهنگی وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی ذی ربط تعیین کند و گزارش عملکرد را هر دو ماه یک بار به دبیرخانه ستاد ارایه نماید.

معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی