پرداخت هزینه های واقعی فروش نفت خام به صورت سیف یاسی انداف ازطریق شرکت ملی نفت ایران توسط بانک مرکزی مصوب 1375

پرداخت هزینه های واقعی فروش نفت خام به صورت سیف یاسی انداف ازطریق شرکت ملی نفت ایران توسط بانک مرکزی مصوب 1375,03,27

هیات وزیران در جلسه مورخ 27/3/1375 بنا به پیشنهاد شماره 593 – 8/17 مورخ 29/2/1375 وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در اجرای تصویبنامه شماره 4786/ت 43 مورخ 13/2/1368، هزینه های واقعی فروش نفت خام به صورت سیف یا سی انداف با ارایه صورتحسابهای مربوط از طریق شرکت ملی نفت ایران توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت شود.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور