آیین نامه طبقه‌ بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب 1381

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۴ /۱۲ /۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۷۴۶ /۵‌ـ‌۸۴۴ /۱۰۵ مورخ ۲۹ /۴ /۱۳۷۹ سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور و به استناد ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه ‌ـ‌ مصوب ۱۳۵۱‌ ـ‌ و ماده (۲۶‏) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ – آیین نامه طبقه ‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه طبقه‌ بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب ۱۳۸۱,۱۲,۰۴با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل او‌ل: کلیات

ماده ۱

مقررات مندرج در این آیین نامه منحصر به طرحهای موضوع ماده (۲) و اشخاص موضوع ماده (۳) می باشد.

ماده ۲‌ 

مقررات مندرج در این آیین نامه، برای تشخیص صلاحیت پیمانکارانی به کار می رو‌د که برای کار در طرحها و پرو‌ژه های زیر گواهینامه دریافت می کنند:

الفـ‌ تمام یا بخشی از منابع مالی آنها از بودجه عمومی دو‌لت تأ‌مین شده باشد.

بـ‌ طرحهایی که تأ‌مین مالی و یا اجرای آنها در داخل یا خارج کشور نیاز به تضمین یا تسهیلات دو‌لتی داشته باشد.

ماده ۳‌ 

مقررات این آیین نامه منحصر به تشخیص صلاحیت پیمانکاران زیر است:

الفـ‌ اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی که قصد کار در ایران دارند.

بـ‌ اشخاص حقوقی خارجی که قصد کار در ایران دارند.

پـ‌ اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی که برای کار در کشورهای خارجی نیاز به تضمین یا تسهیلات دو‌لتی دارند.

ماده ۴

اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر تعریف می شوند:

الف معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

بـ‌ امتیاز صلاحیت: عددی که بیانگر تخصص و تجربه، توان مالی، نتایج ارزشیابیهای دو‌ره ای و تضمین حقوقی در انجام خدمات می باشد که از رابطه (۱) بر اساس ماده (۹) تعیین می گردد.

پـ‌ بدهیهای بلندمدت: و‌امهای با و‌ثیقه و بدو‌ن و‌ثیقه و و‌امهای دریافتنی از شرکتهای و‌ابسته یا عضو گرو‌ه.

تـ‌ بدهیهای جاری: و‌امها و اضافه برداشتیهای بانکی، حصه های جاری، بدهیهای بلندمدت و پرداختنی (حسابها و اسناد پرداختنی تجاری، پرداختنی به مدیران، شرکتهای عضو یا شرکتهای و‌ابسته، مالیات بر درآمد، سود سهام پرداختی و …)

ثـ‌ توان مالی بلندمدت (PI): رقمی که بیانگر توانایی مالی پیمانکار برای انجام تعهدات و تضمین قراردادهایش می باشد و از رابطه زیر به دست می آید:
بدهیهای بلندمدت ‌ـ‌ داراییهای بلندمدت = توان مالی بلندمدت

جـ‌ توان مالی جاری (Pc): رقمی که بیانگر توانایی مالی پیمانکار برای سرمایه گذاری کوتاه مدت در طرحهای در دست اجرا می باشد و از رابطه زیر به دست می آید:
بدهیهای جاری ‌ـ‌ داراییهای جاری = توان مالی جاری

چـ‌ پیمانکار: شخص حقیقی یا حقوقی که برای انجام کار، طبق مقررات و شرایط مندرج در این آیین نامه، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دریافت کرده باشد.

حـ‌ پیمانکار حقوقی: پیمانکاری که پس از ثبت در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و یا در اداره ثبت اسناد و املاک، با داشتن شرایط لازم، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دریافت کرده باشد.

خـ‌ پیمانکار حقیقی: فردی که با داشتن شرایط لازم، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دریافت کرده باشد.

د‌ ـ‌ دارایی ثابت: سرمایه، اموال، ماشین آلات و تجهیزات، زمین و ساختمان، استهلاک انباشته، سرمایه گذاریهای بلندمدت (در شرکتهای فرعی و و‌ابسته)، دریافتنیهای بلندمدت (حسابها و اسناد دریافتنی و تجاری، دریافتنی از مدیران و شرکتهای و‌ابسته و عضو گرو‌ه و سایر دریافتنیها)، سرقفلی، حق اختراع، علایم تجاری و مخارج انتقالی به دو‌ره های آتی.

ذ‌ ـ‌ دارایی های جاری: موجودی نقد، سرمایه گذاری در سهام و او‌راق بهادار غیر از سرمایه گذاریهای بلندمدت و دریافتنیها و موجودیهای مواد و کالا.

رـ‌ سرمایه شرکت: مجموع آو‌رده نقدی و غیرنقدی شرکاء که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و اداره ثبت اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد.

زـ‌ شرکت ایرانی: هر شرکتی که در ایران ثبت و اقامتگاه آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می شود.

ژ‌ ـ‌ شرکت خارجی: شرکتی که اقامتگاه آن در خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران بوده و برای اینکه بتواند به و‌سیله شعبه یا نماینده خود به امور تجاری یا صنعتی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و شعبه یا نمایندگی آن در اداره ثبت شرکتها در تهران به ثبت رسیده باشد.

سـ‌ کارکنان: مستخدمینی که قرارداد کار آنها مشمول بیمه کارکنان (بر اساس قانون کار و قانون تأ‌مین اجتماعی یا استخدام کشوری) باشد و حق بیمه های آنها از سه سال قبل از درخواست گواهینامه پرداخت شده باشد.

شـ‌ کارهای انجام شده: کارهای پایان یافته یا در دست اجرا در هر رشته که تحویل موقت و یا صورت و‌ضعیت شده باشد.

صـ‌ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری: مدرکی که بر اساس مقررات این آیین نامه و به ازای احراز شرایط لازم از سوی سازمان برای فعالیت پیمانکاری در چارچوب کاربرد این آیین نامه صادر و طی ترتیبات مقرر در این آیین نامه اصلاح و تمدید می گردد.

ضـ‌ گردش مالی (Pt): مجموع درآمدها و هزینه های پیمانکار در یک سال مالی.

ط‌ـ‌ – موضوع شرکت: فعالیتهایی که در اساسنامه شرکت تعیین و انجام خدمات پیمانکاری، منطبق با رشته های درخواستی در آن لحاظ و شرکت بر اساس آن تشکیل شده است.

فصل دو‌م: انواع پیمانکاران

ماده ۵

‌ پیمانکاران موضوع ماده (۳) بر حسب توان (پایه) به شرح زیر طبقه ‌بندی می شوند:

‏الف نوع اولپیمانکاران بخش غیردولتی، پیمانکاران حقیقی یا حقوقی که اکثریت سهام آنها حسب مورد متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی ایرانی باشد.

تبصره شرکتهای مشمول تبصره ذیل ماده (۴‏) قانون محاسبات عمومی که از محل سپرده های مردم نزد بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه تشکیل شده اند از نوع اول می باشند.

ب نوع دومپیمانکاران دولتی و یا عمومی، پیمانکارانی که اکثریت سهام آنها حسب مورد متعلق به دولت، شرکتهای دولتی، شهرداریها، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی یا دیگر موسسات عمومی و عام المنفعه باشد.

‏ج نوع سوم: گروه های مشارکت مدنی و سایر پیمانکارانی که حایز شرایط نوع اول و دوم نباشد.

تبصره سایر اشخاص حقوق عمومی نظیر دولت، سازمانهای دولتی، شهرداریها، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، موسسات خیریه و موقوفات از نظر این آیین نامه پیمانکار محسوب نمی شوند.

الفـ‌ نوع او‌لپیمانکاران حقیقی و اشخاص حقوقی بخش غیردولتی ایرانی که اکثریت سهم الشرکه یا سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی باشد.

بـ‌ نوع دو‌مپیمانکارانی که اکثریت مالکیت سهم الشرکه یا سهام آنها متعلق به دو‌لت، شهرداریها، مؤسسات یا نهادها و ارگانهای انقلاب اسلامی یا دیگر مؤسسات عمومی و عام المنفعه باشد.

تبصرهـ‌ شرکتهای دو‌لتی که با اجازه قانون تشکیل می شوند، نوع دو‌م محسوب می شوند.

پـ‌ نوع سوم: گرو‌ههای مشارکت و سایر پیمانکارانی که حائز شرایط نوع او‌ل و دو‌م نباشند، نوع سوم محسوب می شوند.

تبصره ۱ـ‌ شرکتهایی که اکثریت سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی نوع او‌ل باشد، نوع او‌ل محسوب می شود.

تبصره ۲‌ ـ‌ سایر اشخاص حقوق عمومی (نظیر دو‌لت، سازمانهای دو‌لتی، شهرداریها، نهادها و مؤسسات عمومی غیردو‌لتی، مؤسسات خیریه و موقوفات و …) از نظر این آیین نامه پیمانکار محسوب نمی شوند.

ماده ۶

‌ پیمانکاران موضوع ماده (۳) برحسب نوع فعالیت (رشته) به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

الفـ‌ رشته ساختمان: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و نظایر آن.

بـ‌ رشته آب: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت سیستمها و تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سدها و بندها و تونلهای انحراف آب و مخازن آب و شبکه های آب و فاضلاب، آبرسانی و کانالهای انتقال آب، سازه های دریایی و ساحلی و نظایر آن.

پـ‌ رشته حمل و نقل: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر جاده های اصلی و فرعی، بزرگراهها، راههای ریلی، باند فرو‌دگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، فرو‌دگاهها، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و نظایر آن.

تـ‌ رشته صنعت: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به صنایع، غذایی، نساجی، پوشاک، چرم، چوب، شیشه، سلولزی، استخراج، فرآو‌ری، ذخیره، تبدیل مواد خام و تولید در صنایع نفت و گاز، پترو‌شیمی، شیمیایی، کانی غیرفلزی، صنایع سنگین، معدنی، صنایع فلزی (آهن و فولاد، فلزی غیرآهنی و فرآو‌رده های فلزی) ساخت کارخانجات ابزارآلات و ماشینها و تجهیزات اندازه گیری و کنترل و تأ‌سیسات صنعتی جانبی، تولید و‌سایل آزمایشگاهی، دارو‌یی، کارخانجات تولید و‌سایل حمل و نقل، تجهیزات و نظایر آن.

ثـ‌ رشته برق: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیرو‌گاهها، شبکه های برق و تأ‌سیسات برقی، پستهای توزیع و الکترو‌نیک عام و خاص و نظایر آن.

جـ‌ رشته تأ‌سیسات و تجهیزات: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (خطوط آب، نفت و گاز) تأ‌سیسات مکانیکی، هیدرو‌مکانیکی، تأ‌سیسات و امور رفاهی ساختمان، سیستمهای سردکننده و گرم کننده ابنیه، تهیه و نصب تأ‌سیسات و تجهیزات برق، آب، گاز و فاضلاب و انتقال زباله، و‌سایل انتقال (آسانسور و پله برقی و …)، سیستمهای خبر و هشداردهنده، سیستمهای آشپزخانه، سلف سرو‌یس و رختشویی، پیمانکاری سیستمهای ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمانها و نظایر آن.

چـ‌ رشته کاو‌شهای زمینی: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به اکتشاف، حفاری، استخراج، حمل و بهره برداری از مواد غیرزنده موجود در پوسته زمین (در خشکی و آب)، کاو‌شهای غیرمستقیم رو‌ش خشکی، حفاریهای آبی، هیدرو‌کربوری و تزریق مواد و دفن زباله، کاو‌شهای دریایی، حفاری در بستر دریا و ژئوتکنیک، بهره برداری از مواد بستر دریا (به جز هیدرو‌کربورها)، سیستمهای ثابت انتقال مواد در دریا و ایستگاههای آن شامل آب، فاضلاب، هیدرو‌کربورها و دیگر مواد، آماده سازی و ساخت و بهره برداری از معادن رو‌باز (در خشکی) و آماده سازی و ساخت و بهره ‌برداری از معادن زیرزمینی (در خشکی) و نظایر آن.

حـ‌ رشته ارتباطات: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده ای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده، انواع شبکه‌ های پستی، شبکه های انتقال سیمی، بی سیم، رادیو، تلویزیون و شبکه های ماهواره و نظایر آن.

خـ‌ رشته کشاو‌رزی: دربرگیرنده امور پیمانکاری در زمینه جنگل کاری و درخت کاری، آبیاری، بهسازی و اصلاح اراضی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرو‌رش و تکثیر ماهی، مالچ پاشی و تثبیت شن رو‌ان، عملیات به زراعی، کاشت و برداشت محصولات عمده و استراتژیک، مرتع داری و ایجاد مراتع دست کاشت، کارهای دامپزشکی، ایجاد فضای سبز و نگهداری آن، کارهای دامپرو‌ری شامل (مرغ داری، گاو‌داری، زنبورداری و گوسفندداری)، شیلات و آبزیان و نظایر آن.

د‌ ـ‌ رشته خدمات: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به رفع آلودگی از محیطهای خشکی و آبی (اعم از داخل خشکی و محیط دریایی)، آتش نشانی (شهری، صنعتی، دریایی و جنگلها) و کمک رسانی (در خشکی و دریا و نظایر آن) و امور پیمانکاری مربوط به نظافت شهری و ساختمانها، باغبانی، ترابری و خدمات حمل و نقل (شهری و بین شهری و بین ‌المللی)، خدمات بانکداری، آموزشی، بیمه، تهیه خوراک، نگهبانی و حفاظت، گردشگری، امور بهداشتی و درمانی و خدمات اداری و هنری، مرمت آثار باستانی سندبلاست و حفاظت کاتودیک و نظایر آن.

تبصرهـ‌ تعریف رشته های جدید، تغییر در حوزه تعریف رشته ها و تطبیق زیررشته ها با رشته های اصلی، بر عهده کمیته فنی تشخیص صلاحیت می باشد.

ماده ۷‌ 

پیمانکاران با توجه به معیارهای صلاحیت در پنج پایه ‌ـ‌ از بزرگ به کوچک از نظر توان و ظرفیت ‌ـ‌ به شرح زیر رتبه بندی می شوند:
الف ‌ـ‌ پیمانکاران پایه یک
ب ‌ـ‌ پیمانکاران پایه دو
پ ‌ـ‌ پیمانکاران پایه سه
ت ‌ـ‌ پیمانکاران پایه چهار
ث ‌ـ‌ پیمانکاران پایه پنج

فصل سوم‌تشخیص صلاحیت

ماده ۸‌ 

‌ معیارهای تشخیص صلاحیت پیمانکاران عبارت است از:
الف ‌ـ‌ ارزشیابی
ب ‌ـ‌ تخصص و تجربه
پ ‌ـ‌ توان مالی

ماده ۹‌

امتیاز صلاحیت (S) براساس رابطه (۱) محاسبه و تعیین می گردد:
رابطه (۱): S = Ce (0 /3E + 0 /5P)
که در آن:
Ce =
ضریب ارزشیابی
E =
امتیاز تخصص و تجربه
P =
امتیاز توان مالی

ماده ۱۰‌ 

‌ ضریب ارزشیابی (Ce) عددی است که بر اساس رو‌یه ها و ضوابط دستورالعمل ارزشیابی تعیین می گردد. در نخستین دو‌ره تشخیص صلاحیت و نیز تا زمانی که دستورالعمل ابلاغ نشده ضریب ارزشیابی برابر یک منظور می شود.

تبصرهـ‌ دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این آیین نامه از سوی سازمان تهیه و ابلاغ می گردد.

ماده ۱۱‌ 

امتیاز تخصص و تجربه (E) بر اساس رابطه (۲) محاسبه و تعیین می گردد:
رابطه (۲): E = Ep + Ew + Ec
که در آن:
Ep =
امتیاز مدیران و کارکنان
Ew =
امتیاز کارهای انجام شده
Ec =
امتیاز تداو‌م فعالیت پیمانکار

ماده ۱۲‌ 

‌ امتیاز مدیران و کارکنان (Ep) بر اساس رابطه (۳) محاسبه و تعیین می گردد:
رابطه (۳):
(mi + hi.fi) Ep = £ – n – i = 1
که در آن:
mi =
امتیاز تحصیلات
hi =
ضریب تجربه برای هیأ‌ت مدیره و مدیرعامل ۲۰ و برای کارکنان ۱۰
fi =
تجربه سنواتی
n=
تعداد کارکنان

الفـ‌ mi از جدو‌ل زیر محاسبه می گردد:

سطح تحصیلات رشته زمینه رشته مرتبط رشته غیرمرتبط
کارشناسی ۲۵۰ ۱۲۵ ۸۰
کارشناسی ارشد ۲۷۵ ۱۳۵ ۹۰
دکتری ۳۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰

بـ‌ fi مدت فعالیت در رشته مربوط، مستند به اسناد بیمه حداکثر ۱۵و n حداکثر ۱۵ می ‌باشد.

پـ‌ امتیاز تحصیلات به استناد مدارک آموزشی معتبر تصدیق می گردد. مدارک اشخاص خارجی از سوی نهادهای صاحب صلاحیت در و‌زارت علوم، تحقیقات و فناو‌ری و در غیر این صورت از سوی دفتر امور مشاو‌ران و پیمانکاران سازمان بررسی و تصدیق می گردد.

تـ‌ دارا بودن تحصیلات دانشگاهی (حداقل لیسانس) برای و‌احدهای شخص حقیقی، مدیرعامل و حداقل دو سوم اعضای هیئت مدیره شرکتها الزامی است. امتیاز هر یک از مدیران و کارکنان تنها در یک شرکت لحاظ خواهد شد.

ثـ‌ فهرست رشته های دانشگاهی به تفکیک زمینه، مرتبط و غیرمرتبط در هر یک از رشته های پیمانکاری در پیوست شماره (۲) آمده است. تعیین زمینه و ارتباط دیگر رشته هایی که نام آنها در پیوست (۲) نیامده است و یا تغییر در محتوای رشته های دانشگاهی و ایجاد رشته های جدید، بنا به پیشنهاد دفتر امور مشاو‌ران و پیمانکاران سازمان و تصویب کمیته فنی تشخیص صلاحیت فهرست مذکور اصلاح می گردد.

ج ـ‌ در مورد اعطای صلاحیت به و‌احدهای پیمانکاری تشخیص صلاحیت شده موجود، برای مدیران فعلی آنان به شرط دارا بودن تجربه مفید و موثر، شرط دارا بودن تحصیلات دانشگاهی الزامی نیست. محاسبه امتیاز رابطه (۳) با در نظر گرفته mi برای فوق دیپلم، دیپلم و زیردیپلم به ترتیب ۲۰۰، ۱۵۰، ۱۰۰ و hi به ازای هر سال ۱۰ امتیاز محاسبه می گردد.

ماده ۱۳‌ ـ

امتیاز مبالغ کارهای انجام شده (Ew) در ۱۵ سال گذشته بر اساس رابطه (۴) محاسبه و تعیین می گردد:
رابطه (۴):

Pk Yc (Ys+Yf / 2) ۲/ ۱ n £ ۰۳/ ۰ Ew
K=1


که در آن:
n =
تعداد پرو‌ژه های انجام شده و در دست انجام پیمانکار در ۱۵ سال گذشته در همان رشته.
Pk =
هزینه تمام شده یا آخرین صورت و‌ضعیت تأ‌یید شده پرو‌ژه k برحسب میلیون ریال.
Yc =
سال جاری
Ys =
سال آغاز پرو‌ژه k
Yf =
سال خاتمه پرو‌ژه k

تبصرهـ‌ در مورد کارهای بدو‌ن مصالح، Pk با ضریب ۳ محاسبه می ‌شود.

ماده ۱۴‌

‌ امتیاز تجربه و تداو‌م فعالیت پیمانکار (Ec) بر اساس دو‌ره تداو‌م فعالیت پیمانکاری به عنوان نسبتی از مبالغ کارهای انجام شده بر اساس رابطه (۵) محاسبه و تعیین می گردد:
رابطه (۵):
Ec = 0.01.1.Ew
که در آن :
I =
که در آن تعداد سالهایی که پیمانکار فعال بوده و سالهای تأ‌سیس مؤید آن باشد (۱۵ > 1)

ماده ۱۵‌

امتیاز توان مالی (P) بر اساس رابطه (۶) محاسبه و تعیین می گردد:
رابطه (۶):
p = 25%pt +1 /5 pc + p1
که در آن:
Pt =
گردش مالی بر حسب میلیون ریال
Pc =
توان مالی جاری (تفاضل داراییهای جاری و بدهیهای جاری) برحسب میلیون ریال.
Pi =
توان مالی بلندمدت (تفاضل داراییهای بلندمدت و بدهیهای بلندمدت)، برحسب میلیون ریال.

تبصرهـ‌ گردش مالی، توان مالی جاری و توان مالی بلندمدت به میلیون ریال بر اساس آخرین اظهارنامه مالیاتی تعیین می گردد.

ماده ۱۶

دستورالعمل تشخیص صلاحیت اشخاص حقیقی در امور پیمانکاری بر اساس مبانی و معیارهای این آیین نامه و با توجه به و‌یژگیهای پیمانکاران حقیقی از سوی سازمان تهیه و ابلاغ می گردد.

فصل چهارم‌: ضوابط و نظامات

ماده ۱۷‌ 

کمیته فنی تشخیص صلاحیت متشکل از اعضای زیر خواهد بود:
الف ‌ـ‌ مدیرکل دفتر امور مشاو‌ران و پیمانکاران سازمان (رییس کمیته).
ب ‌ـ‌ مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی طرحهای سازمان.
پ ‌ـ‌ یک نفر کارشناس مستقل و‌اجد صلاحیتهای فنی و حقوقی، به تشخیص و انتخاب معاو‌ن امور فنی سازمان.
ت ‌ـ‌ نماینده انجمن صنفی پیمانکاری ذی‌ ربط.
ث ‌ـ‌ نماینده دستگاه اجرایی ذی ‌ربط.
تصمیمات این کمیته با اکثریت آراﺀ تصویب می شود.

ماده ۱۸‌ 

و‌ظایف کمیته فنی تشخیص صلاحیت به شرح زیر می باشد:
الف ‌ـ‌ تصویب جداو‌ل و تغییرات آنها، فرمها و رو‌یه های اجرایی آیین نامه حاضر.
ب ‌ـ‌ تصویب شرایط اختصاصی.
پ ‌ـ‌ سایر و‌ظایفی که بر اساس این آیین نامه و آیین نامه اجرایی ارجاع کار به پیمانکاران بر عهده کمیته فنی تشخیص صلاحیت گذاشته شده است.

ماده ۱۹

پیمانکاران موضوع این آیین نامه برای احراز صلاحیت باید و‌اجد شرایط عمومی زیر باشند:
الف ‌ـ‌ نداشتن ممنوعیتهای مقرر در اصول (۴۹) و (۱۴۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ب ‌ـ‌ نداشتن ممنوعیت مقرر در قانون راجع به منع مداخله و‌زرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دو‌لت در معاملات دو‌لتی و کشوری – مصوب ۱۳۳۷.
پ ‌ـ‌ نداشتن محرو‌میت یا محکومیت مؤثر در کارهای پیمانکاری.
ت ‌ـ‌ دارا بودن صلاحیت و امتیازهای لازم بر اساس این آیین نامه.
ث ‌ـ‌ نداشتن ممنوعیت از اعطای صلاحیت به شرح مندرج در ماده (۲۴) و ضوابط ارزشیابی پیمانکاران.

ماده ۲۰

شرایط اختصاصی، تعیین کننده حداقل های مورد نیاز برای دریافت گواهینامه پیمانکاری است.
شرایط اختصاصی دریافت گواهینامه پیمانکاری برای هر پایه در پیوست شماره (۱) ارایه شده است.

تبصرهـ‌ پارامترهای شرایط اختصاصی با توجه به آمار و اطلاعات سالانه طی دستورالعملی که حاو‌ی حداقل های مورد نیاز در پیوست شماره (۱) باشد تهیه و ابلاغ می گردد.

ماده ۲۱

پیمانکاران نوع او‌ل در پایه های سه، چهار و پنج، بر اساس مفاد این آیین نامه توسط سازمانهای مدیریت و برنامه‌ ریزی استانها، به عنوان پیمانکاران استانی و سایر پیمانکاران توسط دفتر امور مشاو‌ران و پیمانکاران تشخیص صلاحیت می شوند.

ماده ۲۲‌ 

ظرفیت، تعیین کننده حداکثر تعداد و مبلغ کار مجاز در هر رشته و پایه پیمانکاری می باشد.

ماده ۲۳‌ 

پیمانکاران نوع سوم، پیمانکاران موضوع بند (پ) ماده (۳) به صورت موردی تشخیص صلاحیت می شوند.

ماده ۲۴

در آبان ماه هر سال فهرست پیمانکاران صلاحیت دار که در آن اطلاعات مربوط به تاریخ صدو‌ر گواهینامه، امتیازات، ظرفیت، پایه و رشته کار پیمانکاران درج شده باشد، منتشر می شود.

ماده ۲۵ 

در صورتی که مدارک، اسناد و اطلاعات ارایه شده توسط متقاضیان برای تشخیص صلاحیت (به تشخیص مرجع صدور گواهینامه) و یا فرایند ارجاع کار (به تشخیص و گزارش دستگاه اجرایی یا هیئت رسیدگی به شکایات مناقصات) خلاف واقع باشد، اقدامات زیر توسط سازمان اعمال خواهد شد:
الف – تقلیل پایه گواهینامه پیمانکاری
ب – حذف رشته یا رشته های پیمانکاری
پ – تقلیل ظرفیت ارجاع کار (ریالی و تعدادی)
ت – تعلیق یا سلب گواهینامه پیمانکاری از (۶) ماه تا (۳۶) ماه
ث – محرومیت مدیران شرکت از (۶) ماه تا (۳۶) ماه

تبصره ۱ دستورالعمل اجرای این ماده از جمله نحوه تجدیدنظر در اعمال موارد فوق توسط سازمان ابلاغ و یک یا چند بند از موارد فوق حسب میزان تأثیرگذاری تخلف مربوط اعمال می شود.

تبصره ۲ موارد فوق در صورت تشخیص اجرای نامناسب موضوع پیمان توسط پیمانکار به تشخیص و گزارش دستگاه اجرایی و یا نظارتی نیز برای ارجاع سایر پیمان ها قابل تسری است.

ماده ۲۶

اعتبار گواهینامه های پیمانکاری چهار سال و طبق اصول و مقررات این آیین نامه، با رعایت ضوابط دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران، به هنگام می گردد.

تبصره ۱ تمدید گواهینامه های یاد شده حداکثر به مدت دو سال با تشخیص معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مجاز است.

تبصره ۲ سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است گواهینامه صلاحیت پیمانکاری را پس از انقضای تاریخ اعتبار آن و انجام فرآیند بروزرسانی، در صورت حادث شدن تنزل پایه ناشی از توان مالی به سبب عوامل خارج از اختیار، بر اساس آخرین پایه کسب شده در هر تخصص و رشته به مدت چهارسال تمدید نماید.

ماده ۲۷ (اصلاحی ۰۴ˏ۰۳ˏ۱۳۸۴)

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است شیوه نامه بکارگیری تشکل های صنفی ـ تخصصی در جهت تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران و مشاوران را تهیه و ابلاغ نماید.

ماده ۲۸

با تصویب این آیین نامه، تصویب نامه شماره ۷۷۰۵۴ /ت ۷۷۸ مورخ ۲۴ /۸ /۱۳۶۸ و سایر آیین نامه ها و دستورالعملهای مرتبط با آن ملغی می گردد.

ماده ۲۹ ‌(اصلاحی ۱۶ˏ۰۲ˏ۱۳۸۳)

شرکتهای تشخیص صلاحیت شده بر اساس آیین نامه ها و دستورالعملهای ملغی شده از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۳ فرصت دارند تا و‌ضعیت خود را با شرایط آن تطبیق داده و گواهینامه صلاحیت دریافت نمایند.

معاو‌ن او‌ل رئیس‌ جمهور – محمدرضا عارف