دستورالعمل اجرایی آیین‌ نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب 1397

دستورالعمل اجرایی آیین‌ نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب 1397,07,21

شورای عالی حفاظت فنی در جلسه مورخ ۲۶ /۴ /۱۳۹۷ به استناد تبصره ماده (۲) آیین‌ نامه ایمنی امور پیمانکاری ـ که بر اساس پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی در تاریخ ۵ /۳ /۱۳۸۹ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی وقت رسیده است ـ دستورالعمل اجرایی آن آیین ‌نامه را بشرح زیر تهیه نموده است:

۱ ـ تعاریف

ـ 1 – متقاضی
شخص حقیقی یا حقوقی است که دارای تائیدیه صلاحیت حرفه ‌ای از مراجع قانونی مورد تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می ‌باشد.

ـ 2 ـ تشخیص صلاحیت ایمنی
فرآیندی است که در آن صلاحیت ایمنی متقاضی با توجه به شاخص های مندرج در آیین‌ نامه ایمنی امور پیمانکاری و این دستورالعمل توسط کمیته های ذی ربط احراز می ‌گردد.

ـ 3 ـ کمیته بدوی تشخیص صلاحیت استانی
کمیته ‌ای است که وظیفه تشخیص و تأیید صلاحیت ایمنی اشخاص متقاضی اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری را در چارچوب آیین ‌نامه ایمنی امور پیمانکاری و این دستورالعمل در سطح استان دارد (محل تشکیل جلسات این کمیته در اداره کل استان می ‌باشد).

ـ 4 ـ کمیته تجدیدنظر استانی
کمیته‌ ای است که به منظور بررسی و تجدیدنظر در تصمیمات متخذه «کمیته بدوی استانی تشخیص صلاحیت» در محل اداره کل استان تشکیل می ‌شود.

ـ 5 ـ کمیته نظارت و بررسی
کمیته ‌ای است که به منظور نظارت عالی بر حسن اجرای این دستورالعمل و عملکرد کمیته‌ های استانی و مبادی ذیربط و اتخاذ تصمیمات لازم حسب تشخیص در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (اداره کل بازرسی کار) تشکیل می ‌شود.

ـ 6 ـ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری
مدرکی است که بر اساس مقررات آیین ‌نامه ایمنی امور پیمانکاری به منظور اعلام صلاحیت ایمنی متقاضی از سوی کمیته استانی تشخیص صلاحیت استانی یا کمیته تجدیدنظر استانی برای پیمانکار واجد شرایط از طریق سامانه صادر می‌ گردد.

ـ 7 ـ معرفی نامه (گواهی موقت)
در صورتی که متقاضی فاقد پیمان فعال در هنگام درخواست صدور گواهینامه باشد، صرفاً به منظور شرکت متقاضی در مناقصات، معرفی‌ نامه ‌ای با مدت اعتبار دو ماه از سوی اداره کل استان برای دستگاه برگزارکننده مناقصه برابر دستورالعمل ‌های ابلاغی اداره کل بازرسی کار از طریق سامانه صادر می‌ گردد.

ـ 8 ـ سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور
سامانه ‌ای که کلیه فرآیندهای اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری (ثبت نام متقاضی تا صدور گواهینامه) صرفاً از طریق آن انجام می‌ گیرد، نشانی سامانه مذکور https://svcc.mcls.gov.ir و مالکیت معنوی و پایگاه اطلاعاتی آن (سرور) متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (اداره کل بازرسی کار) می ‌باشد.

ـ 9 ـ اداره کل استان:
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل ثبت شرکت (اقامتگاه قانونی) و یا محل سکونت متقاضی حقیقی

۲ ـ ساختار و وظایف

ـ 1 ـ کمیته بدوی تشخیص صلاحیت استانی متشکل از افراد زیر می ‌باشد:

الف) مدیر روابط کار استان به عنوان رئیس کمیته

ب) رئیس بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به عنوان دبیر کمیته

ج) رئیس گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار استان و در صورت نبودن آن گروه در استان، رابط آموزشی مورد تائید مرکز تحقیقات و تعلیمات، حفاظت فنی و بهداشت کار ستاد

د) نماینده کانون عالی کارفرمایی در استان

هـ) نماینده تشکل ‌های عالی کارگری در استان

تبصره ۱ ـ در صورتی که استان فاقد نمایندگان مورد اشاره در بندهای (د، هـ) باشد، اعضای مذکور توسط کانون عالی کارفرمایی/ تشکل عالی کارگری مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از مکاتبه باید معرفی و در صورت عدم معرفی در مدت مذکور، افراد یاد شده توسط مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان انتخاب می‌ گردند.

تبصره ۲ ـ جلسات با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء، رسمی و رأی اکثریت حاضرین ملاک است.

تبصره ۳ ـ در صورت تساوی آراء (موافق و مخالف) جلسه بعدی با حضور همه اعضاء تشکیل خواهد شد.

تبصره ۴: احکام اعضای تشکلات توسط مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برای مدت دو سال صادر می ‌گردد.

تبصره ۵ ـ رأی کمیته تشخیص صلاحیت، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری (منطبق قوانین موضوعی) از تاریخ ابلاغ رسمی، قابل تجدیدنظر است.

ـ 2 ـ کمیته تجدیدنظر استانی متشکل از افراد زیر است:

الف) مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به عنوان ریاست کمیته

ب) رئیس بازرسی کار استان به عنوان دبیر کمیته

ج) بازرس کار منتخب (مسلط به امور مرتبط) با معرفی رئیس اداره بازرسی کار و تائید مدیرکل استان

د) نماینده کانون عالی کارفرمایی در استان (به انتخاب کانون عالی کارفرمایی)

هـ) نماینده تشکل‌ های عالی کارگری در استان (به انتخاب تشکل عالی کارگری)

تبصره ۱ ـ جلسات با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء، رسمی و رأی اکثریت حاضرین ملاک است.

تبصره ۲ ـ در صورت تساوی آراء (موافق و مخالف) جلسه بعدی با حضور همه اعضا تشکیل خواهد شد.

تبصره ۳ ـ آراء کمیته تجدیدنظر پس از صدور، قطعی و لازم الاجرا است و ظرف مدت ۱۰ روز کاری به متقاضی ابلاغ می ‌گردد.

تبصره ۴ ـ احکام اعضاء توسط مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برای مدت دو سال صادر می‌ گردد.

ـ 3 ـ وظایف اداره بازرسی کار استان در اجرای این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف) انجام نظارت و بازرسی از پروژه‌ های فعال پیمانکاران از جنبه رعایت آیین‌ نامه ‌ها و دستورالعمل‌ های حفاظت فنی و بهداشت کار.

ب) نظارت و رسیدگی به شکایات و گزارشات واصله.

تبصره ـ تشکیل پرونده برابر دستورالعمل ‌های ابلاغی قابل واگذاری به مبادی تعیین شده بر اساس ضوابط و مقررات جاری کشور می ‌باشد. مبادی تعیین شده موظفند، برابر دستورالعمل‌ های ابلاغی اداره کل بازرسی کار موارد لازم را اجرایی نمایند و اداره کل استان موظف است، در صورت گزارش مستند هرگونه تخلف از سوی مبادی تعیین شده برخورد قانونی برابر دستورالعمل‌ های ابلاغی اداره کل بازرسی کار بعمل آورد.

ج) شناسایی پیمانکاران فاقد گواهینامه صلاحیت ایمنی و ارجاع پرونده ‌های آن ‌ها به مراجع قضایی و پیگیری آن به منظور جلوگیری از ادامه فعالیت آنان مطابق مقررات.

ـ 4 ـ کمیته نظارت و بررسی از افراد زیر تشکیل می ‌گردد:

الف) مدیرکل بازرسی کار و دبیر شورای عالی حفاظت فنی (رئیس کمیته)

ب) رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

ج) رئیس اداره برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد اداره کل بازرسی کار (دبیر کمیته)

د) بازرس کار منتخب (مسلط به امور مرتبط) اداره کل بازرسی کار

ه) کارشناس حقوقی اداره کل بازرسی کار

و) نماینده کانون عالی کارفرمایی

ز) نماینده تشکل عالی کارگری

تبصره ۱ ـ در صورت لزوم برای رسیدگی برخی موضوعات نماینده مطلع اداره کل استان حضور خواهد یافت.

تبصره ۲ ـ جلسـات با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء، رسمی و رأی اکثریت حاضرین ملاک است.

تبصره ۳ ـ احکام اعضاء توسط رئیس شورای عالی حفاظت فنی برای مدت دو سال صادر می ‌گردد.

ـ 5 ـ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری شامل مشخصات زیر می ‌باشد:

الف) نام شخص حقیقی/ حقوقی

ب) کد ملی شخص حقیقی

ج) شماره و تاریخ ثبت و شناسه شرکت (حقوقی)

د) کد کارگاه بیمه شده (دفتر مرکزی) ویژه اشخاص حقوقی

ه) نشانی و کد پستی

و) تلفن ثابت، همراه، دورنگار و پست الکترونیکی پیمانکار

ز) زمینه فعالیت پیمانکار با ذکر مرجع ذیصلاح طبق مندرجات برگه صلاحیت پیمانکاری و یا کارت پیمانکار شخص حقیقی

ح) مدت اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

ط) درج شرایط تمدید، تعلیق و ابطال گواهینامه، زمان ارائه مدارک مربوطه جهت تمدید گواهینامه و نیز درج بندهای 1 ـ 5 و 2 ـ 5 و 3 ـ 5 دستورالعمل در پشت گواهینامه

تبصره ۱ ـ این گواهینامه با امضای مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به مدت (۲) سال از تاریخ صدور، معتبر خواهد بود.

تبصره ۲ ـ انجام کار در استان ‌های غیر از استان صادرکننده گواهینامه مذکور منوط به اطلاع کتبی به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت و استفاده از کارگران آموزش دیده در زمینه ایمنی می ‌باشد.

ـ 2 – شاخص‌ های صدور معرفی نامه به شرح زیر است:

ـ 6 ـ 2 ـ صرفاً برای آن دسته از پیمانکاران فاقد پیمان فعال، معرفی نامه صادر می‌ گردد.

ـ 6 ـ 2 ـ معرفینامه پس از ثبت اطلاعات متقاضی در سامانه مربوطه و ارائه مستندات لازم برابر دستورالعمل ابلاغی صرفاً جهت شرکت در مناقصه، ظرف 3 روز کاری از طریق سامانه توسط اداره کل استان ممهور شده صادر می‌ گردد.

ـ 6 ـ 2 ـ معرفی نامه با امضای رئیس بازرسی کار، به مدت 2 ماه از تاریخ صدور، معتبر خواهد بود.

ـ 6 ـ 2 ـ معرفی نامه صرفاً برای شرکت در مناقصات به دستگاه مناقصه‌ گذار ارائه می ‌گردد.

ـ 6 ـ 2 ـ متقاضی مکلف است نتیجه مناقصه را در سامانه ثبت نماید.

ـ 6 ـ 2 ـ متقاضی معرفی ‌نامه پس از برنده شدن در مناقصات، مکلف است نسبت به اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری اقدام نماید.

۳ ـ مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری:

الف) تصویر گواهی تائید صلاحیت حرفه‌ ای پیمانکاری از مراجع ذیصلاح

تبصره ـ متقاضیان موظفند برای انجام کار، گواهینامه صلاحیت حرفه‌ ای پیمانکاری از مراجع قانونی مورد تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (اداره کل بازرسی کار) اخذ نمایند؛ در شرایطی که متقاضیان حقیقی فاقد مرجع ذی ‌صلاح برای تائید صلاحیت انجام کار باشند، موظفند از انجمنهای صنفی یا مجامع صنفی تخصصی گواهی فعالیت را ارائه نمایند و در صورتی که انجمنهای صنفی یا مجامع صنفی تخصصی نیز وجود نداشت؛ موظفند مدرک معتبری دال بر داشتن توان علمی، فنی، تجربی، مهارتی و اجرایی نوع فعالیت ارائه نمایند.

ب) سوابق کاری پیمانکار

تبصره ۱ ـ دارا بودن پیمان و قرارداد فعال از شروط لازم برای بررسی صدور گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری می‌ باشد. بر همین اساس متقاضیان موظفند ضمن معرفی نشانی مکان پروژه، اطلاعات مورد نیاز آن از قبیل موضوع فعالیت و مدت قرارداد و نیز تعداد کارگران و حوادث رخ داده در چهار سال اخیر را در سامانه مربوطه درج نمایند.

تبصره ۲ ـ کمیته تشخیص صلاحیت استانی موظف است، استعلامات لازم برای بررسی وجود قراردادهای فعال را برابر دستورالعمل‌ های ابلاغی اداره کل بازرسی کار اخذ نمایند.

ج) تصویر گواهی آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان در رشته مربوطه وفق مفاد آیین ‌نامه ‌ی آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان و شیوه نامه جامع آموزش ایمنی پیمانکاران در کلیه پیمان‌ های فعال

تبصره ۱ ـ آموزش ایمنی کارفرمایان، حداقل برای یکی از اعضای هیأت مدیره ترجیحاً با اولویت مدیرعامل الزامی می ‌باشد.

تبصره ۲ ـ برای صدور معرفی نامه، شرکت در دوره آموزش ایمنی کارفرمایی الزامی است.

د) فهرست تجهیزات و لوازم ایمنی متناسب با نوع کار در صورت وجود طبق قرارداد/ پیمان

ه) تصویر شناسنامه و کارت ملی (برای مدیرعامل شخص حقوقی و کارفرمای شخص حقیقی)

و) رونوشت جدول شماره 20 اظهارنامه مالیاتی سال قبل از سازمان امور مالیاتی کشور (جدول درآمد ناخالص پیمانکاری)

ز) معرفی مسئول ایمنی برای پیمانکاران فعال بر اساس آیین ‌نامه بکارگیری مسئولین ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی و نیز دستورالعمل ‌های ابلاغی اداره کل بازرسی کار

ح) ارائه تعهد کتبی مبنی بر تهیه مستندات لازم در خصوص مدیریت ریسک ایمنی (شناسایی خطر، ارزیابی ریسک و اقدامات کنترلی) از پروژه ‌های فعال بر اساس دستورالعمل ابلاغی اداره کل بازرسی کار.

ط) آگهی تاسیس شرکت، اساسنامه شرکت و آگهی آخرین تغییرات شرکت (برای اشخاص حقوقی)

ی) نشانی پستی معتبر دفتر مرکزی پیمانکار با ارائه سند ملکی و یا اجاره ‌نامه معتبر با کد رهگیری.

تبصره ـ در صورتی که اشخاص حقیقی فاقد دفتر کار باشند، الزاماً باید نشانی محل سکونت خود را ارائه نمایند.

ک) لیست بیمه کارگران شاغل در پروژه فعال.

۴ ـ فرآیند اجرایی تائید صلاحیت ایمنی
مراحل ذیل به منظور اجرای فرآیند بررسی تایید صلاحیت ایمنی متقاضی ضروری است:

ـ 4 ـ تهیه مدارک مورد نیاز (مطابق بند 2 دستورالعمل) جهت صدور گواهی تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری توسط متقاضی

ـ 4 ـ ارائه گواهی‌ های آموزشی وفق شیوه ‌نامه ‌های جامع آموزش ایمنی پیمانکاران و مسئولیـن ایمنی از طریق مجریان آموزشی ذی‌ صـلاح و بارگـذاری آن در سـامانه توسط متقاضی.

تبصره ۱ ـ متقاضیان موظفند؛ هنگام ثبت نام نشانی دفتر مرکزی (محل استان ثبت شرکت) را در سامانه مربوطه وارد نمایند و در صورتی که متقاضیانی که دارای شعبات مختلف در شهرهای سراسر کشور می ‌باشند؛ صرفاً نشانی دفتر مرکزی (محل استان ثبت شرکت) را ثبت نمایند.

تبصره ۲ ـ برای آن دسته از متقاضیانی که خارج از محل ثبت شرکت پیمان دارند، برای آموزش ایمنی دوره کارگری، مجریان آموزشی ذی صلاح (محل استان ثبت شرکت) می ‌توانند با هماهنگی مجریان آموزشی ذیصلاح سایر استان‌ ها (محل استان فعالیت) نسبت به برگزاری دوره‌ های آموزشی اقدام نمایند.

تبصره ۳ ـ متقاضیانی که مراحل آموزشی را طی ننموده ‌اند (عدم وجود گواهینامه آموزشی کارگران، کارفرمایان و مسئولین ایمنی و تاییدهای آموزشی مربوطه) پرونده آنها قابل طرح در کمیته‌ های مربوطه این دستورالعمل نمی ‌باشد (در صورت تعداد بالای کارگران در پیمان‌ های فعال، تعیین اولویت آموزش‌ های ایمنی کارگری با توجه به ریسک خطر بر عهده ادارات استانی با هماهنگی مرکز تحقیقات و تعلیمات، حفاظت فنی و بهداشت کار می ‌باشد).

ـ 4 ـ ثبت، تکمیل و نیز ارسال اطلاعات کامل برای درخواست صدور گواهی تائید صلاحیت ایمنی از طرف پیمانکار و یا نماینده قانونی وی از طریق سامانه.

ـ 4 ـ ارائه مدارک لازم برابر اصل به اداره کل استان مربوطه توسط مبادی تعیین حداکثر 48 ساعت کاری.

تبصره ـ مبادی تعیین شده در صورت کامل نبودن مدارک و شرایط متقاضیان، موظفند نسبت به اعلام نقایص اقدام و متقاضی موظف است در اسرع وقت جهت رفع نقایص اقدام نماید (در صورت کامل بودن مدارک، پرونده الکترونیکی به اداره کل استان مربوطه ارسال خواهد شد).

ـ 4 ـ بررسی پرونده های ارسالی و ارجاع آن به بازرس کار شهرستان ‌های کشور بر اساس موقعیت مکانی پیمان ‌های فعال از طریق سامانه مربوطه توسط اداره کل کار استان حداکثر ظرف مدت 48 ساعت کاری.

ـ 4 ـ بازدید از تجهیزات و امکانات ایمنی پیمانکار و ارائه گزارش به کمیته استانی تشخیص صلاحیت توسط بازرس کار (محل فعالیت) از طریق سامانه مربوطه ظرف مدت حداکثر 15 روزکاری ( در صورت وجود پیمان یا قرارداد).

تبصره ۱ ـ کلیه متقاضیان در صورت وجود پیمان، موظفند کلیه اطلاعات مرتبط مورد نیاز پیمان ‌های فعال را در سامانه مربوطه ثبت نمایند.

تبصره ۲ ـ در صورت مشاهده مغایرت موارد ایمنی توسط بازرس کار در پروژه‌ های اعلامی متقاضی، نامبرده موظف است در قالب گزارش و ابلاغیه موارد نقص را اعلام و متقاضی در اسرع وقت رفع نقص نماید و در صورت عدم مشاهده مغایرت موارد ایمنی با ارسال گزارش و درج آن در سامانه به کمیته تشخیص صلاحیت استانی ارسال ‌نمایند.

ـ 4 ـ بررسی پرونده در کمیته تشخیص صلاحیت ظرف مدت حداکثر 72 ساعت کاری

تبصره ۱ ـ جلسات کمیته تشخیص هر هفته یک بار به صورت منظم برگزار می ‌گردد.

تبصره ۲ ـ در صورتی که بررسی پرونده متقاضی در کمیته تشخیص صلاحیت استانی با مخالفت اکثریت آرا مواجه گردید؛ پرونده با ذکر دلایل به متقاضی عودت داده می ‌شود و در صورت اعتراض، متقاضی مهلت دارد حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری اعتراض خود را به کمیته تجدیدنظر استانی از طریق سامانه ارسال نماید.

تبصره ۳ ـ پس از رفع نقص و اعلام آن توسط متقاضی، لازم است گزارش بازرس کار به کمیته استانی تجدیدنظر جهت بررسی ارسال گردد.

ـ 4 ـ صدور گواهی تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری بنا به تشخیص کمیته استانی از طریق سامانه توسط اداره کل استان ظرف مدت حداکثر 48 ساعت کاری

۵ ـ موارد تمدید، تعلیق و ابطال گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

ـ 5 ـ تمدید
متقاضی دارای گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی، مکلف است 2 ماه قبل از انقضای مدت اعتبار گواهینامه خود، نسبت به تمدید آن برابر دستورالعمل‌ های صادره اداره کل بازرسی کار اقدام نماید.

ـ 5 ـ تعلیق:
در موارد زیر گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی بنا به تشخیص کمیته استانی (تشخیص صلاحیت و تجدیدنظر)، به شرح ذیل از یک الی 6 ماه تعلیق می‌ گردد و پیمانکار حق هیچ گونه انعقاد قرارداد جدید تا اتمام مهلت تعیین شده را ندارد:

الف) عدم ارسال اطلاعات لازم مانند گزارش حوادث و سایر موارد مربوطه پس از یک بار اخطار کتبی به مدت 1 ماه.

ب) عدم حضور مسئول ایمنی تائید صلاحیت شده در پروژه، عدم اجرای مدیریت ریسک ایمنی در پروژه‌ ها، بکارگیری کارگران فاقد گواهی آموزش ایمنی و عدم وجود کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه‌ های 25 نفر به بالا و عدم رعایت آیین‌ نامه‌ های مصوب شورای عالی حفاظت فنی پس از یک بار اخطار کتبی به مدت 2 ماه.

ج) عدم ارائه تصویر قرارداد/ پیمان جدید/ تمدید پیمان، ارائه گواهینامه یا معرفی نامه مخدوش و غیرمعتبر از زمان کشف تخلف به تشخیص کمیته استانی پس از یک بار اخطار کتبی به مدت یک الی 3 ماه.

د) بروز حادثه منجر به فوت، قطع عضو یا نقص عضو در اثر عدم رعایت آیین ‌نامه ‌های مصوب شورای عالی حفاظت فنی بنا به گزارش بازرس کار مبنی بر قصور کارفرما به مدت یک الی 6 ماه.

ـ 5 ـ ابطال
گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی در صورت تکرار موارد مندرج در بخش تعلیق حسب مورد با نظر کمیته بدوی تشخیص صلاحیت استانی این دستورالعمل 6 ماه الی 2 سال جهت ابطال به کمیته استانی (تجدیدنظر) ارایه می‌ گردد و پس از صدور رأی ابطال، پیمانکار فاقد تائید صلاحیت ایمنی تلقی می‌ گردد.

تبصره ۱ ـ اداره کل استان موظف است، ظرف دو هفته نسبت به ابلاغ رأی کمیته تجدیدنظر استان به کارفرما (مقاطعه دهنده) و پیمانکار (مقاطعه کار) اقدام نماید.

تبصره ۲ ـ متقاضی می‌ تواند در صورت اعتراض به رأی کمیته تجدیدنظر استانی مبنی بر ابطال گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری نسبت به ارائه درخواست تجدیدنظر ظرف مدت یک ماه از ابلاغ رأی به کمیته نظارت و بررسی اقدام نماید.

تبصره ۳ ـ در صورت تکرار موارد تعلیق و ابطال، نظر کمیته نظارت و بررسی در خصوص اعتبار گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری نافذ خواهد بود.

۶ ـ مقررات عمومی

ـ 6 ـ پیمانکار مکلف است در صورت عقد قرارداد پیمان جدید یا تمدید پیمان و یا تغییر در شرایط پیمان، قبل از شروع به کار، ضمن ثبت آن در سامانه یک نسخه از تصویر مفاد پیمان را به اداره کل استان تحویل نماید.

ـ 6 ـ پیمانکار مکلف است حداکثر 2 ماه قبل از انقضای مدت اعتبار گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی، نسبت به تحویل مدارک مورد نیاز جهت تمدید برابر دستورالعمل ‌های صادره از اداره کل بازرسی کار اقدام نماید.

ـ 6 ـ مسئولیت کارفرما و پیمانکار در خصوص انجام امور ایمنی و هزینه‌ های مربوط به آن باید در مفاد قرارداد/ پیمان با رعایت مواد 5، 6 و 7 آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری به صراحت ذکر گردد.

ـ 6 ـ در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا عدم همراهی از سوی مبادی تعیین شده برابر دستورالعمل‌ های صادره اداره کل بازرسی اقدامات قانونی توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه صورت گیرد.

این دستورالعمل در ۶ بند و ۳۳ تبصره و ضمایم مربوطه در تاریخ ۲۱ /۷ /۱۳۹۷ به تصویب سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است و جایگزین دستورالعمل مورخ ۱۷ /۱۱ /۱۳۹۰ می‌ گردد.

سرپرست وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی ـ انوشیروان محسنی بندپی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ……..
معرفی نامه
دستگاه برگزارکننده مناقصه
با سلام و احترام
در اجرای تبصره ماده (۲) آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری، مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۸۸ شورای عالی حفاظت فنی، صلاحیت شرکت ……………….. به مدیریت ………………………….. در کمیته تشخیص صلاحیت ایمنی استان مورد بررسی قرار گرفت. نظر به اینکه مطابق اظهارات و مدارک ارایه شده توسط متقاضی، شرکت در حال حاضر فاقد قرارداد پیمانکاری در مرحله اجرا می باشد و بدین ترتیب امکان بازرسی و ارزیابی نحوه فعالیت فراهم نبوده است؛ با عنایت به مستندات موجود در پرونده، صلاحیت ایمنی پیمانکار به مدت دو ماه صرفاً برای شرکت در مناقصه مورد موافقت قرار می گیرد. پیمانکار مکلف است در صورت عقد هرگونه قرارداد پیمانکاری، مراتب را به این اداره کل اطلاع دهد و مراحل تکمیلی برای اخذ گواهینامه اصلی را پس از برنده شدن در مناقصه، پیگیری و اقدام نماید.
دستگاه های برگزارکننده مناقصات مکلفند جهت احراز اصالت معرفی نامه، به سامانه گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی به نشانی https://svcc.mcls.gov.ir مراجعه و استعلام لازم را اخذ نمایند.
نام و نام خانوادگی
رئیس بازرسی کار

جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی
اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان ……..
گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری
در اجرای تبصره ماده (2) آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری، مصوب 3 /12 /1388 شـورای عالـی حفاظت فنی، صـدور گواهینـامه تایـیـد صلاحیت ایمنـی به شخـص حقیقی/ حقوقی …………………………………….. با مشخصات زیر:
1
ـ نام مدیرعامل/ فرد حقیقی
2
ـ کد ملی فرد حقیقی (در صورت حقیقی بودن)
3
ـ کد کارگاه (دفتر مرکزی) ویژه اشخاص حقوقی:
3
ـ نشانی و کد پستی
4
ـ تلفن ثابت، همراه، دورنگار و پست الکترونیکی
5
ـ شماره و تاریخ ثبت و شناسه شرکت (حقوقی)
با موضوع فعالیت در زمینه زیر:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
در کمیته تشخیص صلاحیت ایمنی استان مورد تائید قرار گرفت.
این گواهینامه به مدت 2 سال از تاریخ صدور اعتبار دارد.
دستگاه های برگزارکننده مناقصات مکلفند جهت احراز اصالت معرفی نامه، به سامانه گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی به نشانی https://svcc.mcls.gov.ir مراجعه و استعلام لازم را اخذ نمایند.
نام و نام خانوادگی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

موارد مندرج در پشت گواهینامه
شرایط تمدید، تعلیق و ابطال گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

الف ـ تمدید
متقاضی دارای گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی، مکلف است دو ماه قبل از انقضای مدت اعتبار گواهینامه خود، نسبت به تمدید آن برابر دستورالعمل های صادره اداره کل بازرسی کار اقدام نماید.

ب ـ تعلیق
در موارد زیر گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی بنا به تشخیص کمیته استانی (تشخیص صلاحیت و تجدیدنظر)، به شرح ذیل از یک الی ۶ ماه تعلیق می گردد و پیمانکار حق هیچگونه انعقاد قرارداد جدید تا اتمام مهلت تعیین شده را ندارد:
الف) عدم ارسال اطلاعات لازم مانند گزارش حوادث و سایر موارد مربوطه پس از یک بار اخطار کتبی به مدت ۱ ماه .
ب) عدم حضور مسئول ایمنی تائید صلاحیت شده در پروژه، عدم اجرای مدیریت ریسک ایمنی در پروژه ها، بکارگیری کارگران فاقد گواهی آموزش ایمنی و عدم وجود کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه های ۲۵ نفر به بالا و عدم رعایت آیین نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی پس از یک بار اخطار کتبی به مدت ۲ ماه .
ج) عدم ارائه تصویر قرارداد/ پیمان جدید/ تمدید پیمان، ارائه گواهینامه یا معرفی نامه مخدوش و غیرمعتبر از زمان کشف تخلف به تشخیص کمیته استانی پس از یک بار اخطار کتبی به مدت یک الی ۳ ماه.
د) بروز حادثه منجر به فوت، قطع عضو یا نقص عضو در اثر عدم رعایت آیین نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی بنا به گزارش بازرس کار مبنی بر قصور کارفرما به مدت یک الی ۶ ماه.
ج ـ ابطال
گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی در صورت تکرار موارد مندرج در بخش «تعلیق» حسب مورد با نظر کمیته بدوی تشخیص صلاحیت استانی این دستورالعمل ۶ ماه الی ۲ سال جهت ابطال به کمیته استانی (تجدیدنظر) ارایه می گردد و پس از صدور رأی ابطال، پیمانکار فاقد تائید صلاحیت ایمنی تلقی می گردد.

تبصره ۱ ـ اداره کل استان موظف است ظرف دو هفته نسبت به ابلاغ رأی کمیته تجدیدنظر استان به کارفرما (مقاطعه دهنده) و پیمانکار (مقاطعه کار) اقدام نماید.

تبصره ۲ ـ متقاضی می تواند در صورت اعتراض به رأی کمیته تجدیدنظر استانی مبنی بر ابطال گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری، نسبت به ارائه درخواست تجدیدنظر ظرف یکماه از ابلاغ رأی به کمیته نظارت و بررسی اقدام نماید.

تبصره ۳ ـ در صورت تکرار موارد تعلیق و ابطال نظر کمیته نظارت و بررسی در خصوص اعتبار گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری نافذ خواهد بود.