روش اتمام کارهای عمرانی نیمه تمام که 85% یا بیشتر از مبلغ آنها انجام شده است مصوب 1361

روش اتمام کارهای عمرانی نیمه تمام که ۸۵% یا بیشتر از مبلغ آنها انجام شده است مصوب ۱۳۶۱,۱۱,۱۳با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۱۳ باستناد شماره ۲۳ قانون برنامه و بودجه و بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۰۴ ـ ۱۰۸۴۶/۵ ـ ۱ مورخ ۶۱/۶/۶ سازمان‌برنامه و بودجه روش اتمام کارهای عمرانی نیمه تمام که ۸۵ درصد و یا بیشتر از مبلغ پیمان آنها انجام شده است و بعلت تخلفات پیمانکار اتمام آنها بتأخیر‌افتاده است را بشرح زیر تصویب نمودند.

۱ ـ دستگاههای اجرایی می توانند جهت تکمیل کارهای ناتمامی که ۸۵ درصد یا بیشتر ازمبلغ پیمان آنها انجام شده و اتمام آنها بعلت تخلفات پیمانکار به تأخیر‌افتاده و بصورت نیمه فعال و یا متوقف مانده است و این تخلفات منطبق با یک یا چند مورد از موارد مشخص شده در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان است بشرح سایر مواد این مصوبه اقدام نمایند.

۲ ـ مجریان باقیمانده کارها را با انتخاب یک عامل جهت انجام مدیریت فنی، اجرائی و مالی انجام داده و هزینه‌های مورد لزوم برای اتمام کار را که از طریق‌ حساب مشترک با عامل و یا مستقیماً پرداخت خواهد شد از محل اعتبار طرح مربوطه تامین و پرداخت نمایند.

۳ ـ مجریان طرحها موارد زیر را به پیمانکاراعلام مینمایند.
۱
ـ ۳ ـ مورد یا موارد تخلف پیمانکار که براساس آنها میت‌واند پیمان را طبق ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان فسخ نماید.
۲
ـ ۳ ـ تصمیم خود دائر باینکه کارها را با روش مندرج در بند ۲ باتمام رسانده و هزینه‌های مربوطه را بحساب پیمانکار منظور خواهد نمود.

۴ ـ چنانچه پیمانکار کتباً تقاضا و موافقت نماید مجریان بشرح بند ۲ باقیمانده کارهای مورد قرارداد با پیمانکار را باتمام رسانیده و کلیه هزینه‌های آنرا همراه با کلیه‌ پرداختهای قبلی و سایر مبالغی که براساس مفاد قرارداد پیمانکار بدهکار میگردد به حساب بدهکار و صورت وضعیت قطعی کل کار مورد قرارداد و‌تعدیلهای متعلقه طبق ضوابط مربوطه را بحساب بستانکار پیمانکار منظور و با وی براساس مفاد شرایط عمومی پیمان تصفیه حساب قطعی می‌نماید.

۵ چنانچه پیمانکار با اتمام کارهای باقیمانده توسط مجری و بحساب وی مخالفت و یا نسبت به انطباق تخلف و یا تخلفات با یک یا چند مورد از موارد ‌مشخص شده در ماده ۴۶ اعتراض نماید و یا در ظرف پانزده روز پس از ابلاغ اطلاع مجری طبق بند ۳ فوق از دادن هرگونه پاسخ به مجری خودداری نماید. در این‌صورت مجریان پیمان را براساس ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان فسخ و بلافاصله اقدامات براساس ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان را انجام و کارهای باقیمانده را‌ برطبق بند ۲ فوق باتمام می‌رسانند.

تبصره انتخاب مدیرعامل و تاریخ شروع کارهای باقیمانده نبایستی بیش از دو ماه از تاریخ فسخ پیمان تجاوز نماید.

۶ ـ عامل براساس مبلغ کارهای باقیمانده و نوع کار، شخص حقیقی یا حقوقی خواهد بود که بر طبق آئین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به شرکتهای‌ ساختمانی و تاسیساتی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۶۰/۱/۳۰ هیئت وزیران واجد شرایط باشد.

۷ ـ عامل در ازای مدیریت فنی ، اجرائی، مالی و تهیه صورت وضعیت قطعی کارهای باقیمانده حق‌الزحمه مقطوعی دریافت مینماید که طبق شرایط خصوصی‌ پیمان مدیریت به او پرداخت میشود.

۸ ـ عامل از طریق ترک مناقصه انتخاب میشود و مجری با عامل قراردادی براساس پیمان مدیریت و شرایط خصوصی پیمان مدیریت پیوست این مصوبه، جهت‌ مدیریت فنی اجرائی و مالی کارهای باقیمانده و تهیه صورت وضعیت قطعی آن منعقد مینماید.

۹ ـ کلیه اموال موجود در پای کار پیمانکار تا اتمام کار توسط مجری طرح و عامل و تحویل موقت آنها در اختیار مجری قرارمیگیرد تا جهت اتمام کار بهر نحو‌که مایل باشد از آنها استفاده نموده و یا از آنها برای جبران بدهیهای پیمانکار در پایان کار استفاده نماید.

۱۰ ـ کلیه ضمانت‌نامه‌های پیمانکار تا تصفیه حساب قطعی با او تمدید میگردد.

۱۱ ـ کارگاه یا کارگاهها، ماشین‌آلات موجود در آنها و مصالح پای کار به عامل تحویل میگردد و تا پایان کار جهت اجرای عملیات در اختیار او بوده و پس از اتمام ‌کار و تحویل موقت از عامل تحویل گرفته میشود.

۱۲ ـ مبنای تعیین حداکثر هزینه اجرای کارهای باقیمانده آخرین فهرست بهای پایه سال انتخاب عامل به اضافه ضرائب مربوطه و باضافه تا بیست درصد بعنوان صعوبت نیمه‌کار بودن کار که رقم قطعی آن در شرایط خصوصی پیمان مدیریت مشخص میشود خواهد بود.

تبصره ۱چنانچه هزینه اجرای کار در هر مقطع از پیشرفت آن از مقدار مذکور در فوق تجاوز کند مجری میتواند قرارداد عامل را فسخ نموده و در اینصورت‌ باید بلافاصله ادامه کار را توسط عامل دیگری بانجام برساند.

تبصره ۲در حالتیکه صعوبت کار از ۲۰ درصد فوق‌الذکر تجاوز نماید گزارش توجیهی بامضای بالاترین شخص دستگاه اجرائی یا وزیر مربوطه برای اتخاذ ‌تصمیم به شورایعالی فنی ارسال گردد.

۱۳ ـ در صورتیکه پیمانکار براساس آئین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی مصوب جلسه مورخ ۱۳۶۰/۲/۳۰ هیئت‌وزیران توسط سازمان برنامه دارای شرایط حائز تشخیص صلاحیت اعلام شده باشد مجری طرح میتواند خود پیمانکار را بعنوان عامل انتخاب و با وی پیمان ‌مدیریت را بصورت الحاقیه پیمان اولیه منعقد نموده و هزینه‌های مربوطه را بحساب او منظور و طبق بند ۴ فوق با وی تصفیه ‌حساب قطعی نماید.

۱۴ ـ چنانچه بعلت مشکلات پیش‌بینی نشده یا تغییر عامل (‌موضوع تبصره ۱ بند ۱۲) هزینه اتمام کار پیش از میزان حداکثر تعیین شده در شرایط خصوصی‌ پیمان مدیریت عامل اولی بشود و درصد اضافه بعنوان صعوبت نیمه کار بودن زیادتر گردد، تا میزان ۲۰% به حساب پیمانکار و مازاد بر آن بحساب طرح‌ پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱در مواردیکه تصویب شورایعالی فنی درصد صعوبت نیمه کار بودن بیش از ۲۰% در شرایط خصوصی پیمان مدیریت عامل اولی تعیین شده باشد تا‌ این میزان بحساب پیمانکار و مازاد آن بحساب طرح پرداخت شد.

تبصره ۲در صورتیکه خود پیمانکار بعنوان عامل انتخاب شده باشد و هزینه اتمام کار بیش از میزان حداکثر تعیین شده در شرایط خصوصی پیمان مدیریت‌ بشود کلیه هزینه‌ها بحساب پیمانکار منظور خواهد شد.

۱۵ ـ در مورد پیمانهائیکه قبل از ۵۷/۱۱/۲۲ [۱۳۵۷]منعقد شده‌اند، چنانچه مبالغ پرداختی بابت صورت وضعیتها و تعدیلها تکافوی مخارج کارگاه را ننماید بدون‌توجه به میزان کارانجام شده طبق مفاد این مصوبه عمل شود.

۱۶ ـ در مورد قراردادهای در دست اجرای شرکتهای با مدیرموقت دولتی وهمچنین در مورد سایر قراردادها که بنظرمجری طرح کارها طبق جدول ‌زمان‌بندی پیش رفته ولی بدلایل غیرقابل کنترل پروژه دچار رکود شده و اجرای این مصوبه برای جلوگیری ازتوقف کار آنها ضرورت داشته و پیمانکار نیز‌موافقت خود را اعلام نموده باشد دستگاههای اجرائی میتوانند پس از کسب موافقت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی برای راه‌اندازی و اتمام کارها طبق‌ مفاد این مصوبه اقدام نمایند. شرکت طرف قرارداد موظف است وثایق قابل قبول دراختیارمجری طرح قراردهد.

میرحسین موسوی – نخست‌وزیر

پیمان مدیریت
شماره تاریخ………….
‌بین … که در این پیمان کارفرما نامیده میشود و بنمایندگی آقای … از یک طرف و شرکت … که بشماره … مورخ … اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده و در این ‌پیمان پیمانکار مدیریت نامیده میشود، و محل قانونی آن … میباشد به نمایندگی (‌آقایان).(‌آقای) … از طرف دیگر پیمان زیر منعقد میگردد.

ماده ۱ ـ موضوع پیمان
‌موضوع پیمان عبارتست از مدیریت فنی، مالی، اداری و اجرائی کارهای بشرح زیر:
‌الف:: …
ب:: …
ج:: …
‌د:: …
‌هـ:‍: …
‌و:: …
‌ز:: …
ح: : …
ط:: …
ی:: …
‌و بالاخره کارهای احتمالی موضوع ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان که طبق اسناد و مدارک مندرج در ماده ۲ انجام میشود.

ماده ۲ ـ اسناد و مدارک پیمان
‌این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است:
‌الف ـ پیمان مدیریت حاضر
ب ـ شرایط خصوصی پیمان مدیریت
ج ـ شرایط عمومی پیمان
‌د ـ دفتر مشخصات عمومی
‌ه‍ـ – دفتر مشخصات عمومی
‌و ـ فهرست پیمان‌ها به … سال … و برآوردهای تقریبی کارهای موضوع پیمان بر آن اساس
‌ز ـ نقشه‌های کلی و تفصیلی اجرائی
ح ـ برنامه پیشرفت فیزیکی کار
ط ـ برنامه تفصیلی اجرائی و صورتمجلس‌ها و موافقتنامه‌ها و هر نوع سند دیگری که در مورد کارها و یا امور دیگر در مدت پیمان تنظیم گردد و به امضاء ‌طرفین برسد.
ی ـ نقشه‌های اجرائی که در طول مدت پیمان تهیه و توسط کارفرما و یا جانشین او ابلاغ گردد.
ک ـ
ل ـ

تبصره یک ـ هرگاه بین مواد وفصول بعضی ازاسناد ومدارک بالا تناقص وجود داشته باشد در درجه اول پیمان مدیریت حاضر و در درجه دوم شرایط خصوصی‌ پیمان مدیریت و در درجه سوم دفترچه مشخصات خصوصی و در درجه چهارم فهرست بهاء و در درجه پنجم شرایط عمومی پیمان و در درجه ششم نقشه‌های ‌کلی و تفصیلی اجرائی ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۳ ـ مبلغ حق‌الزحمه و یا مبلغ پیمان مدیریت، هزینه اجرای عملیات

‌الف ـ مبلغ حق‌الزحمه که بابت انجام تعهدات و وظایفی که به موجب این پیمان و شرایط عمومی و شرایط خصوصی تا بعهده شرکت پیمانکار مدیریت ‌می‌باشد مقطوعاً (‌عدد) … ریال (‌حروف) … ریال است.
‌تغییراتی که بر اثر تغییر بهای مصالح و دستمزدها در مبلغ هزینه حادث شود بر مبلغ حق‌الزحمه تأثیری نخواهد گذاشت و پیمانکار مدیریت بابت مدیریت کارهای موضوع این ‌پیمان حق‌الزحمه مقطوعی که در فوق تعیین شده است دریافت خواهد داشت که نحوه دریافت آن در شرایط خصوصی پیمان مدیریت مشخص گردیده.
‌حذف قسمتی از کار تا میزان ۱۰% برآورد تقریبی کارهای موضوع پیمان طبق بند “‌و” ماده ۲ در مبلغ حق‌الزحمه تأثیری نخواهد گذارد ولی در صورتیکه این ‌حذف بیش از ۱۰% باشد حق‌الزحمه پیمانکارمدیریت براساس نتایج حاصله بشرح شرایط خصوصی پیمان مدیریت تصحیح میگردد.
‌ارجاع کار جدید چنانچه مقادیر آن تا میزان ۱۰% برآورد تقریبی کارهای موضوع پیمان طبق بند “‌و” ماده ۲ باشد تأثیری در مبلغ حق‌الزحمه مقطوع نداشته و‌چنانچه از میزان ۱۰% بشرح مزبور بیشتر گردد پیمان مدیریت جداگانه‌ای مورد عمل قرار خواهد گرفت.

ب ـ هزینه اجرائی عملیات موضوع پیمان که بطور مستقیم و غیرمستقیم باید پرداخت شود با کلیه عملیات اجرائی موضوع پیمان به پایان برسد و برای‌ بهره‌برداری و تحویل به کارفرما آماده گردد توسط کارفرما تأمین و پرداخت تمام و یا قسمتی از آن طبق شرایط خصوصی پیمان و تحت شرایطی که در آن قید شده ‌است بوسیله پیمانکار مدیریت بعنوان امین و وکیل از طرف کارفرما صورت خواهد گرفت.

ماده ۴ ـ مدت پیمان
‌مدت پیمان … ماه شمسی می‌باشد و شامل دو قسمت زیر است:
‌الف ـ مدت تحویل و آماده کردن کارگاه … ماه
ب ـ مدت اجرای عملیات … ماه
‌پیمانکار مدیریت متعهد است در مدت پیمان با توجه به مواد ۳۱ و ۳۹ شرایط عمومی پیمان لااقل نود و هفت درصد کارهای موضوع پیمان را انجام داده و از‌کارفرما تقاضای تحویل موقت نماید.

ماده ۵ ـ دوره تضمین کارها
‌حسن انجام کلیه عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت برای مدت ۱۲ ماه شمسی از طرف پیمانکارمدیریت تضمین میگردد و این مدت بنام دوره تضمین نامیده ‌می‌شود.
‌اگر در دوره تضمین معایب و نقائصی در کارمشهود شود پیمانکار مدیریت مکلف است آن معایب و نقائص را به هزینه کارفرما ومدیریت خود رفع کند برای این ‌منظور کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نقائص و محل آنها کتباً به پیمانکارمدیریت ابلاغ میکند و پیمانکارمدیریت باید حداکثر پانزده روز بعد ازابلاغ بالا شروع‌ به رفع معایب و نقائص کند و آنها را طی مدتی که با تراضی کارفرما معین میشود رفع نماید.
‌هرگاه پیمانکارمدیریت در اجرای این تعهد خود قصورورزد و یا مسامحه کند کارفرما حق دارد آن معایب و نقائص را رأساً و یا به هرترتیب که مقتضی بداند رفع‌کند و زیانهای وارده از این بابت را به تشخیص خود تعیین و از محل حق‌الزحمه و یا تضمین پیمانکارمدیریت و یا هر نوع مطالبات و سپرده‌ای که پیمانکار‌مدیریت نزد او دارد برداشت کند و یا نسبت به دریافت آن علیه پیمانکار مدیریت اقامه دعوی کند.
‌کارفرما موارد فوق را به سازمان برنامه و بودجه منعکس مینماید.

ماده ۶ ـ نظارت در اجراء
‌نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکارمدیریت برطبق مفاد این پیمان و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است از طرف کارفرما بعهده اشخاص حقیقی و‌یا حقوقی ذیصلاحی واگذار خواهد گردید که در این پیمان دستگاه نظارت نامیده می‌شود و بفاصله پانزده روز پس از امضاء قرارداد کتباً به پیمانکارمدیریت ‌معرفی خواهد شد.
‌پیمانکار مدیریت موظف است کارها را بر طبق پیمان مدیریت و اصول فنی و همچنین بر طبق دستورات و تعلیماتی که دستگاه نظارت و یا نماینده آن در‌حدود مشخصات و اسناد و مدارک پیوست پیمان مدیریت میدهد اجراء کند.
‌کارفرما … پیمانکارمدیریت

شرایط خصوصی پیمان مدیریت
‌تعهدات خاص پیمانکار مدیریت

ماده ۱ ـ بکار گماردن نیروی انسانی مورد لزوم
‌پیمانکار مدیریت کلیه نیروی انسانی مورد لزوم برای اجرای عملیات و نگهداری کارگاه را بجزموارد استثناء شده طبق تبصره ۱ زیر و آنچه را که خود طبق ماده۶ متعهد به تأمین آن میباشد بایستی بصورت کارمزدی انتخاب نماید.

تبصره ۱پیمانکار مدیریت افراد زیر را میتواند برطبق قوانین وزارت کارواموراجتماعی جهت اجرای کار بکار گمارد.
‌الف ـ نگهبانان و افرادی که جهت حفاظت کارگاه لازم باشند.
ب ـ کارکنان حسابداری، انبار، امور اداری.
ج ـ افرادی که بعلت شرایط خاص کارویا حرفه آنان امکان واگذاری کار با تائید کارفرما بصورت کارمزدی به آنان میسر نباشد.

ماده ۲ ـ بکار بردن ماشین‌آلات
‌پیمانکار مدیریت در مدت تحویل گرفتن کارگاه و آماده نمودن آن برنامه ماشین‌آلات مورد نیازاجرای کار را در طول مدت پیمان تهیه و بکارفرما تسلیم مینماید ‌و در اجرای کاردرمرحله اول از ماشین‌آلات متعلق به کارفرما یا تحویل شده توسط کارفرما استفاده مینماید. افرادی که برای بهره‌برداری نگهداری و تعمیرات‌این ماشین‌آلات مورد نیازباشند طبق ماده ۲ بکار گمارده میشوند.

تبصره ۱: پیمانکار مدیریت حق بیرون بردن ماشین‌آلات را از کارگاه ندارد.

تبصره ۲: پیمانکارمدیریت متعهد است عملیاتی که بوسیله ماشین‌آلات انجام میشود به شکلی سرپرستی نماید که حداکثر بازده را با توجه به عرف و بازده ‌ماشین داشته و مسئول هرگونه خساراتی که ناشی از کاربرد غیرصحیح ماشین باشد میباشد.

تبصره ۳: در صورتیکه جهت اجرای کار ماشین‌آلاتی نیاز گردد که کارفرما نداشته و یا تحویل نداده باشد و لزوم آن مورد تائید کارفرما قرار گرفته باشد پیمانکار‌مدیریت میتواند آنها را از طریق اجاره و یا خریداری و با موافقت کارفرما تهیه نماید. در این حالت کارفرما میتواند رأساً نیز اقدام به خرید ماشین‌آلات مورد نیاز‌نماید.

ماده ۳ ـ مصالح و لوازم
‌پیمانکار مدیریت کلیه مصالح و لوازم مورد نیازاجرای عملیات را بوسیله گروه تدارکاتی که طبق ماده ۲ تشکیل میگردد، تهیه مینماید کارفرما اقدامات لازم در‌مورد تهیه مصالح و لوازمی که توسط دولت تهیه و یا توزیع میشود بعمل آورده و پیمانکارمدیریت با توجه به محدودیت‌های موجود و نحوه توزیع‌ آنها پیش‌بینی‌های لازم و بموقع را بعمل آورده تا از این بابت موجب کندی پیشرفت کار فراهم نشود. کارفرما میتواند رأساً اقدام به خرید مصالح و لوازم مورد ‌درخواست پیمانکار مدیریت نماید.

ماده ۴ ـ تأسیسات و تجهیزات کارگاه
‌کمپها، تأسیسات و تجهیزات کارگاهی که جهت انجام عملیات موضوع پیمان مورد لزوم باشد و کارفرما آنها را در مالکیت و یا در اختیار خود داشته باشد به ‌پیمانکار مدیریت تحویل می‌نماید و پیمانکارمدیریت افرادیکه جهت نگهداری و با توسعه آنها مورد نیاز باشد طبق ماده ۱ بکارمیگمارد.

تبصره در صورتی که احداث کمپ و تأسیسات جدیدی با تائید کارفرما مورد لزوم باشد افراد مورد نیاز برای احداث آنها نیزتوسط پیمانکار مدیریت طبق ماده ۱‌بکارگمارده میشوند.

ماده ۵ ـ انبارداری اموال
‌پیمانکار مدیریت اقدام لازم در مورد انبارداری دقیق ماشین‌آلات، مصالح، لوازم و تجهیزات بعمل آورده و افرادیکه برای اینکار مورد نیاز باشند به مسئولیت خود ‌طبق ماده ۱ بکار میگمارد.

ماده ۶ ـ افراد پیمانکار مدیریت
‌پیمانکار مدیریت متعهد است کلیه مهندسین، نقشه‌بردارها، تکنسین‌های مورد لزوم جهت امور فنی و اجرای کاروهماهنگ کردن کار”‌گروههای کار” تشکیل‌شده و تهیه صورت وضعیت قطعی و موقت و تهیه نقشه‌های اجرائی را تأمین نماید و این افراد بایستی از سهامداران شرکت پیمانکار مدیریت باشند.
‌پیمانکار مدیریت یک نفر از اعضاء اصلی هیئت مدیریه خود را بعنوان رئیس کارگاه موضوع بند “ج” ماده ۱۸ شرایط عمومی پیمان به کارفرما معرفی مینماید.‌در صورتیکه پس از اشتغال تمام وقت کلیه سهامداران پیمانکار مدیریت در اجرای کاربه افراد دیگری احتیاج باشد پیمانکار مدیریت میتواند آنها را ازطریق ‌استخدام تأمین نماید.

تبصره ۱: پیمانکار مدیریت در زمان تسلیم پیشنهاد بایستی به ضمیمه آن نمودار سازمان افراد خود را که برای اجرای کار و در زمانهای مختلف تأمین خواهد نمود ‌نیز تسلیم نماید و در طول اجرای کار متعهد به تأمین افراد براساس این نمودار می‌باشد. لیکن در حین اجرای کار چنانچه کارفرما بعلت بالا رفتن هزینه‌ها و یا ‌کند شدن پیشرفت کار از برنامه و یا پائین بودن کیفیت اجرای کار بر طبق مشخصات خصوصی و عمومی لزوم افراد دیگری را تشخیص دهد پیمانکار مدیریت ‌متعهد به تأمین آنها میباشد.

ماده ۷ ـ هزینه‌هائیکه پیمانکار مدیریت متعهد به تأمین آن میباشد
‌پیمانکار مدیریت در مقابل دریافت حق‌الزحمه برای اجرای کارهای موضوع پیمان، متعهد به تأمین هزینه‌ها بشرح زیر میباشد.
‌الف ـ کلیه هزینه‌های دفتر مرکزی پیمانکار مدیریت.
ب ـ حقوق، اضافه‌کار، پاداش، خارج از مرکز، بدی آب و هوا، هزینه ایاب و ذهاب در رابطه با انجام کار و یا شخصی و غیره برای افرادیکه طبق ماده ۶ متعهد به ‌تأمین آنها میباشد.
ج ـ تأمین وسیله نقلیه و قطعات یدکی آنها برای افرادی که طبق ماده ۸ متعهد به تأمین آنها میباشد برای کارگاه و یا خارج از کارگاه.
‌د ـ هزینه مسکن و غذای افرادیکه طبق ماده ۶ متعهد به تأمین آنها میباشد.
‌ه‍ـ – هزینه‌های جاری دفتر پیمانکار مدیریت در محل کارگاه از قبیل اجاره، آب بها، برق و تلفن، تلگراف و تلکس و لوازم دفتری و غیره.

تبصره ۱: در صورتیکه در محل کارگاه کمپ جهت استفاده دفتر و سکونت افراد باشد پیمانکار مدیریت میتواند از محل ساختمانهای آن جهت دفتر و سکونت‌ افرادی که متعهد به تأمین آنها میباشد بلاعوض استفاده نمایند.

تبصره ۲: هزینه سوخت، روغن، سرویس، دستمزد تعمیرات وسائل نقلیه که پیمانکارمدیریت طبق بند ج این ماده متعهد به تأمین آنها میباشد از محل‌هزینه‌های اجرای عملیات که توسط کارفرما پرداخت میشود انجام میگیرد.

هزینه‌ اجرای عملیات، نحوه انجام آنها، نگهداری حساب مربوطه

ماده ۸ ـ هزینه اجرای عملیات
‌هزینه‌هائی که باید پرداخت شود تا کلیه عملیات موضوع پیمان به پایان برسد و برای بهره‌برداری و تحویل به کارفرما آماده گردد بشرح زیر میباشد:
‌الف ـ کلیه هزینه‌های مربوط به کارگماردن نیروی انسانی لازم برای اجرای عملیات طبق مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ فوق.
ب ـ هزینه‌های خرید و حمل سوخت، روغن، لوازم یدکی و ماشین‌آلات نو و هزینه‌های تعمیرات و اجاره ماشین‌آلات طبق ماده ۲ فوق.
ج ـ هزینه‌های خرید و حمل مصالح و لوازم طبق ماده ۳ فوق.
‌د ـ هزینه‌های مربوط به احداث و نگهداری کمپ‌ها و تأسیسات، طبق ماده ۴ فوق.
‌و بالاخره هرگونه هزینه‌های دیگری که برای اجرای عملیات موضوع پیمان بطورمستقیم و یا غیرمستقیم باید پرداخت شود بجزهزینه‌هائیکه طبق ماده ۷‌ پیمانکارمدیریت متعهد به تأمین و پرداخت آنها میباشد کلاً هزینه‌های اجرای عملیات بوده که توسط کارفرما رأساً و یا بوسیله پیمانکار مدیریت بشرح ماده۹ پرداخت میگردد.

ماده ۹ ـ نحوه انتاج هزینه‌ها ـ نگهداری اسناد هزینه‌ها و حساب هزینه‌ها
‌برای انجام هزینه‌ها و تنظیم اسناد مربوطه و نگهداری اسناد هزینه‌ها و همچنین نگهداری حساب آنها بشرح زیر اقدام میشود.

‌الف ـ کارفرما اقدام به افتتاح یک حساب جاری در نزدیکترین شعبه بانک مجاور کارگاه مینماید و اجازه برداشت از این حساب را به دو نفر بشرح زیر متفقاً ‌میدهد.
‌یک نفر از طرف کارفرما که بعنوان نماینده مالی کارفرما بوده و اصولاً مقیم در محل کارگاه خواهد بود، رئیس کارگاه که طبق ماده ۶ فوق از طرف پیمانکار مدیریت به‌کارفرما معرفی خواهد شد.

ب ـ پرداخت هرگونه هزینه بشرح ماده ۸ – فوق به صورت قطعی و یا علی‌الحساب که صورت حسابهای مربوطه آنها توسط عوامل کارگاه و پیمانکار مدیریت ‌تنظیم گردیده بدستور رئیس کارگاه از حساب مشترک انجام میگیرد.

تبصره ۱: در انجام هزینه‌ها پیمانکارمدیریت با معرفی رئیس کارگاه بعنوان امین کارفرما و به وکالت از طرف او طبق ضوابط مربوطه عمل خواهد کرد پیمانکار‌مدیریت موظف است علاوه بر امانت‌داری رعایت صرفه و صلاح کارفرما را بنماید.

تبصره ۲: رئیس کارگاه حق دستور پرداخت بابت هزینه‌هائیکه شرکت پیمانکار مدیریت طبق ماده ۷ فوق متعهد به تأمین آنها میباشد و یا بابت حق‌الزحمه ‌پیمانکار مدیریت بصورت قطعی و یا علی‌الحساب را ندارد و اصولاً از این حساب نمیتوان برای این موارد برداشت نمود.

تبصره ۳: حداکثر مبلغی که بصورت علی‌الحساب بابت هزینه‌های کارگاه رئیس کارگاه میتواند دستور پرداخت آنرا صادر نماید برای هر مورد و مجموع موارد‌ محدود بوده و بایستی حد آنرا قبلاً کارفرما تصویب کرده باشد.

ج ـ سند هزینه‌های قطعی انجام شده توسط نماینده مالی کارفرما تنظیم و صورتحساب هزینه‌های قطعی هر ماه بانضمام اسناد مربوطه حداکثر تا پنجم ماه بعد‌ به ذیحسابی کارفرما ارسال میگردد.

‌د ـ ذیحسابی کارفرما سند هزینه‌های قطعی که بوسیله پیمانکارمدیریت انجام و بشرح فوق واصل نموده و اسناد هزینه قطعی که رأساً توسط کارفرما انجام ‌میشود، نگهداری و در یک حساب بنام هزینه عملیات اجرائی منظور مینماید بطوریکه درهرموقع اسناد قابل رسیدگی و مجموع هزینه‌های عملیات ‌اجرائی انجام شده و مشخص باشد.

‌هـ – کارفرما همواره تنخواهی معادل دو ماه هزینه اجرای عملیات را بحساب افتتاح گردیده طبق بند “‌الف” این ماده واریز مینماید و برای این منظور پیمانکار‌مدیریت پس از مبادله پیمان و در پایان هر ماه برآورد هزینه‌های دو ماه آینده کارگاه را با توجه به برنامه پیشرفت کار و کارهای جدیدی که به پیمانکار مدیریت‌ابلاغ شده تهیه و جهت تائید و پرداخت تنخواه به کارفرما ارسال میدارد کارفرما حداکثر پس از ده روز از تاریخ وصول برآورد بشرح فوق با توجه به مبالغ ‌تنخواه قبلی و صورتحساب هزینه‌های قطعی ماهیانه واصله و برآورد رسیدگی شده مذکور اقدام به واریزمبلغی بحساب مذکورمینماید که معادل دو ماه‌هزینه کارگاه در آن موجود باشد.

موارد خاص امور مالی و تحویل موضوع پیمان

ماده ۱۰ ـ ضمانت‌نامه انجام تعهدات
‌ضمانت‌نامه انجام تعهدات طبق ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان بایستی معادل پنج درصد حق‌الزحمه مقطوع پیمانکارمدیریت طبق بند “‌الف” ماده ۳ پیمان بوده و‌تا مواقع بشرح زیر باید معتبر و یا قابل تمدید باشد.
‌الف ـ تاریخ تصویب صورت مجلس موقت.
ب ـ تحویل کلیه اموالی که به پیمانکار مدیریت جهت اجرای کار تحویل گردیده از قبیل ماشین‌آلات، لوازم، تأسیسات کارگاهها، مصالح باقیمانده پایکار و غیره به‌کارفرما.
ج ـ تهیه صورت وضعیت قطعی و تسلیم کلیه آن بانضمام مدارک مربوطه به کارفرما.

ماده ۱۱ ـ کسور وجه‌الضمان
‌از مبلغ هر صورت وضعیت موقت حق‌الزحمه پیمانکار مدیریت مبلغ ده درصد بعنوان تضمین حسن اجرای کار کسر و در حساب جداگانه‌ای نزد کارفرما‌ نگهداری میشود نصف این مبلغ پس از انجام مراحل سه‌گانه مشروح در ماده ۱۰- فوق و نصف دیگر بلافاصله پس از تحویل قطعی و تصویب صورت وضعیت‌قطعی به پیمانکار پرداخت خواهد شد.
‌تبصره- بنابر تقاضای پیمانکارمدیریت کارفرما میتواند پس از انجام مراحل سه‌گانه مشروح در، ماده ۱۰- فوق نصف دوم تضمین حسن اجرای کار را در مقابل‌ اخذ ضمانتنامه از بانک مسترد دارد.

ماده ۱۲ ـ کسور بابت تهیه و تصویب صورت وضعیت قطعی
‌از مبلغ هر صورت وضعیت موقت حق‌الزحمه پیمانکار مدیریت مبلغ ده درصد بعنوان تضمین تهیه و تصویب صورت وضعیت قطعی کارهای موضوع پیمان ‌کسر و در حساب جداگانه‌ای نزد کارفرما نگهداری می‌شود.
‌نصف این مبلغ بلافاصله پس از تسلیم کلیه صورت وضعیت قطعی به کارفرما و نصف دیگر پس از تصویب تمام صورت وضعیت قطعی کارهای موضوع پیمان ‌به پیمانکار مدیریت پرداخت خواهد شد، مبالغ این کسور در مقابل ضمانتنامه به پیمانکار مسترد نخواهد شد.

ماده ۱۳ ـ پیش‌پرداخت
‌کارفرما موافقت دارد پس از مبادله پیمان معادل پنج تا پانزده درصد حق‌الزحمه مقطوع را بتشخیص خود ودر مقابل ضمانتنامه بعنوان پیش‌پرداخت بشرح‌ زیر به پیمانکارمدیریت پرداخت کند.
۱
ـ بلافاصله پس از معادله پیمان نصف مبلغ بشرح فوق.
۲
ـ پس از تحویل گرفتن کارگاه و آماده کردن آن و شروع عملیات اجرائی نصف دیگر.
‌بابت پیش‌پرداخت‌های فوق از اولیه صورت وضعیت موقت حق‌الزحمه به بعد طبق تشخیص کارفرما درصدی از مبلغ آن کسر میگردد بنحوی که کلیه مبالغ ‌پیش‌پرداخت با آخرین صورت وضعیت موقت حق‌الزحمه مستهلک شود.

ماده ۱۴ ـ صورت وضعیت موقت حق‌الزحمه
‌در پایان هر ماه شمسی رئیس کارگاه پیمانکارمدیریت بمعیت دستگاه نظارت اقدام به تعیین درصد کارهای انجام شده نسبت به کل کارهای موضوع پیمان با‌توجه به وضعیت کارهای انجام شده و برنامه پیشرفت فیزیکی کار که جزء اسناد پیمان بوده و طبق تبصره زیر تهیه شده است مینماید.
‌مبلغ صورت وضعیت موقت حق‌الزحمه برابر حاصلضرب مبلغ کل حق‌الزحمه طبق بند “‌الف” ماده ۳ پیمان و درصد تهیه شده بشرح فوق میباشد که طبق فرم ‌پیوست شماره ۱ این شرایط خصوصی پیمان تهیه و پس از امضاء رئیس کارگاه پیمانکار مدیریت و دستگاه، نظارت جهت رسیدگی و پرداخت به کارفرما ارسال ‌میگردد.
‌کارفرما پس از رسیدگی و تائید و پس از کسر اقلام زیر:
‌الف ـ جمع وجوهاتیکه بابت حق‌الزحمه‌های موقت ماهیانه‌های قبل پرداخت شده است.
ب ـ ده درصد بابت تهیه و تصویب صورت وضعیتهای قطعی.
ج ـ ده درصد بابت کسور وجه‌الضمان.
‌د ـ اقساط پیش‌پرداخت.
‌ه‍ـ – مالیات و هرگونه کسور دیگری که طبق مفاد شرایط خصوصی و عمومی پیمان بعهده پیمانکار مدیریت میباشد.
‌تتمه قابل پرداخت پیمانکار حداکثر پس از ده روز از تاریخ تسلیم صورت وضعیت موقت، حق‌الزحمه به کارفرما با تنظیم سند و امضاء آن بوسیله نماینده ‌پیمانکارمدیریت با صدورچک به پیمانکارمدیریت پرداخت خواهد نمود.
‌تبصره ۱: برنامه پیشرفت فیزیکی کار که جزء اسناد پیمان بوده و پیمانکارمدیریت با توجه به آن پیشنهاد خود را جهت انجام کار تسلیم نموده به شرح زیر تهیه‌میگردد.
‌ابتدا کار به قسمتهای مختلف تقسیم میشود بطوریکه هر یک از قسمتها را بتوان جدا از قسمتهای دیگر باتمام رساند و مبلغ کار هر یک از این ‌قسمتها براساس فهرست بهای ضمیمه پیمان حداقل ده درصد و حداکثر بیست درصد کل کارهای موضوع پیمان باشد.
‌در صورتیکه طبیعت کارموضوع پیمان طوری باشد که نتوان بقسمتهای جداگانه تقسیم نمود و یا قابل تقسیم به قسمتهائی باشند که مبالغ کار آنها بیش از‌بیست درصد کل کارموضوع پیمان باشد به ترتیب تسلسل در اتمام کار به مجموعه‌هائی ازاقلام فهرست بها تقسیم میشوند که مبلغ کار هر مجموعه حداقل ده‌ درصد و حداکثر پانزده درصد کل کارموضوع پیمان باشد.
‌در برنامه پیشرفت فیزیکی کار زمان لازم برای اجرای هر قسمت یا هر مجموع و زمان شروع و اتمام آنها پیش‌بینی شده و درصد مبلغ هر قسمت و یا مجموعه ‌نسبت به کل کارموضوع پیمان نیز مشخص میشود، در طول اجرای کار در پایان هرماه وضعیت کارهای انجام شده قسمتهای مختلف روی این برنامه ‌مشخص میشوند و بدین ترتیب ضمن کنترل کار انجام شده با برنامه پیش‌بینی شده ملاک عمل برای تهیه صورت وضعیت موقت حق‌الزحمه پیمانکارمدیریت‌ قرارمیگیرد. فرم شماره یک پیوست برنامه پیشرفت کار فرضی است که به ۸ قسمت تقسیم شده و مدت اجرای کار ۱۶ ماه بوده و کارهای انجام شده تا پایان ماه ‌دهم روی آن مشخص میباشد.
‌تبصره ۲: پرداخت حق‌الزحمه هرقسمت و یا هر مجموعه پس از تمام شدن آن قسمت یا آن مجموعه قابل پرداخت است و نمیشود قسمتی از درصد مربوط به‌ آنرا پرداخت نمود.

ماده ۱۵ ـ تحویل موقت و تحویل ماشین‌آلات، تأسیسات و تجهیزات کارگاهها
‌پس از اتمام عملیات موضوع پیمان کار طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی پیمان تحویل موقت گرفته می‌شود کارفرما پس از تحویل موقت و رفع نواقص مشخص شده‌ در صورتمجلس تحویل موقت بلافاصله اقدام به تحویل گرفتن کلیه ماشین‌آلات، کمپها، تأسیسات، تجهیزات و لوازم که به پیمانکار مدیریت در شروع کار و‌در طول اجرای آن تحویل شده و مصالح باقیمانده پایکارمینماید. حداکثر این تحویل و تحول تا یک ماه پس از تاریخ رفع نواقص بشرح فوق میباشد.

ماده ۱۶ ـ صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده
‌پیمانکار مدیریت با انجام هر قسمت از کار که پرداخت حق‌الزحمه آن صورت میگیرد اقدام به تهیه متره قطعی از کارهای انجام شده نموده و مبلغ ریالی آنها براساس‌ قیمتهای فهرست بهای ضمیمه پیمان با اعمال ضرایب مربوطه مینماید صورت وضعیت قطعی کلاً باید حداکثر تا یک ماه پس از امضای صورتمجلس تحویل موقت توسط پیمانکار‌مدیریت تهیه و به کارفرما تسلیم شده باشد.

ماده ۱۷ ـ صورت وضعیت قطعی حق‌الزحمه ـ تصفیه حساب پیمانکار مدیریت

‌الف ـ در صورتیکه بواسطه ارجاع کارهای جدید و یا حذف قسمتی از کار مبلغ صورت وضعیت قطعی تهیه شده براساس فهرست بهای ضمیمه پیمان‌ مدیریت که مورد تصویب کارفرما قرار گرفته باشد از مبلغ برآورد تقریبی ضمیمه پیمان مدیریت کمتر از ده درصد آن اضافه و یا کاهش داشته باشد این اضافه و کاهش‌ تأثیری در مبلغ حق‌الزحمه مقطوع نداشته و حق‌الزحمه قطعی پیمانکارمدیریت برابرمبلغ مشخص شده در بند “‌الف” ماده ۳ – پیمان مدیریت خواهد بود.

ب ـ چنانچه بواسطه حذف قسمتی از کارمبلغ صورت وضعیت قطعی تهیه شده براساس فهرست بهای ضمیمه پیمان مدیریت که مورد تصویب کارفرما قرار‌گرفته باشد از مبلغ برآورد تقریبی ضمیمه پیمان مدیریت بیش از ده درصد آن کاهش داشته باشد مبلغ مقطوع حق‌الزحمه بشرح زیر کاهش پیدا خواهد کرد.
۱
ـ ب ـ نسبت حق‌الزحمه مقطوع مشخص شده در بند “‌الف” ماده ۳- پیمان به برآورد تقریبی ضمیمه پیمان مدیریت تعیین میشود.
۲
ـ ب ـ کسری بیش از ده درصد طبق بند “ب” در نسبت بشرح بند ۱ ـ ب ضرب و حاصل ضرب بدست آمده از حق‌الزحمه مقطوع بند “‌الف” ماده ۳- پیمان کسر‌میگردد.

ج ـ تصفیه حساب قطعی حق‌الزحمه قطعی بشرح فوق بر طبق ماده ۵۲ شرایط عمومی پیمان انجام میگردد.

اختیارات و تعهدات خاص کارفرما

ماده ۱۸ ـ فسخ پیمان بواسطه بالا رفتن هزینه‌ها
‌کارفرما میتواند در هر مرحله از انجام کار که هزینه کل اجرای عملیات موضوع پیمان مدیریت که مجموع هزینه‌های بشرح زیر میباشد.
‌الف ـ هزینه اجرای عملیات ماده ۸ شرایط خاص پیمان.
ب ـ حق‌الزحمه پیمانکار مدیریت
‌از صورت وضعیت تهیه شده براساس فهرست بهای منضم به پیمان مدیریت با اعمال ضرایب مربوطه (‌هزینه‌های بالا سری، ضریب منطقه و انطباق) بیش از …..‌درصد بیشتر گردد پیمان را فسخ و طبق ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان عمل نماید.

ماده ۱۹ ـ پاداش پیمانکار مدیریت
‌در صورتیکه هزینه کل اجرای عملیات موضوع پیمان بشرح بندهای الف و ب و ماده ۱۸ از صورت وضعیت تهیه شده براساس فهرست بهای ضمیمه پیمان ‌مدیریت با اعمال ضرائب مربوطه (‌هزینه‌های بالا سری، ضریب منطقه و انطباق) بیشتر از پنج درصد کمتر شود کارفرما سی درصد این کاهش را بعنوان جایزه‌ به پیمانکارمدیریت پرداخت خواهد نمود.
صورت وضعیت موقت حق الزحمه شماره….
کارفرما……….تاریخ تهیه………. شماره قرارداد………..
مشاور……………………………..تاریخ قرارداد…………
پیمانکار مدیریت…..کارگاه…….از تاریخ شروع کار….تاتاریخ….

درصد انجام شده کارهای موضوع پیمان که حق الزحمه آنها قابل پرداخت است تا تاریخ ….طبق برگ وضعیت پیوست ….درصد کل حق الزحمه:

(درصد بشرح فوق)——* مبلغ مقطوع حق الزحمه (بند الف ماده ۳ پیمان)—–= ریال

کسر میشود کل حق الزحمه صورت وضعیت قبل……….= ریال

………مبلغ ناخالص حق الزحمه از تاریخ …..تا تاریخ ….= ریال

………مبلغ بعدد…………………………………………………..ریال

نام و امضاء نماینده پیمانکارمدیریت…..نام وامضاء مهندس ناظر…..نام وامضاء سرناظر

………….دایره رسیدگی کارفرما……………………………..کارفرما

تاریخ ارسال – کارفرما……………………………………….تاریخ دستور پرداخت

 

کسورات

ده درصد حسن انجام کار………………………ریال

ده درصد تضمین تعهد تهیه و تصویب صورت وضعیت قطعی …………………………………………..ریال

اقساط پیش پرداخت……………………………ریال

مالیات………………………………………….ریال

…………………………………………………ریال

………………………………………………………

جمع کسورات………………………………..ریال 

 

مبلغ ناخالص حق الزحمه از تاریخ……تا…….

پس از کسر کسورات (بعدد)…………….ریال

بحروف……………………………………ریال

تاریخ پرداخت چک……………………….

نماینده پیمانکار ذیحسابی کارفرما