شرایط خصوصی پیمان مصوب 1378

شرایط خصوصی پیمان

این شرایط خصوصی درتوضیح وتکمیل موادی ازشرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی ازموارددر آنهابه شرایط خصوصی پیمان موکول شده است وهیچ گاه نمی تواندموادشرایط عمومی پیمان رانقض کندازاین روهرگونه نتیجه گیری وتفسیر موادمختلف این شرایط خصوصی به تنهایی وبدون توجه به مفادماده مربوط به آن درشرایط عمومی پیمان بی اعتباراست شماره وحروف به کاررفته درمواد این شرایط خصوصی همان شماره وحروف مربوط به آن درشرایط عمومی پیمان است.

اگردرشرایط عمومی مصوب سازمان برنامه  وبودجه همراه اسنادومدارک پیمان نباشد شرایط عمومی ابلاغ شده ازسوی سازمان برنامه وبودجه به شماره……………………. مورخ…………….. براین پیمان حاکم است.

ماده ۱۷

الف)پیمانکارمتعهداست که برای اجرای موضوع پیمان تعداد…….. نفر/ماه کارشناس خارجی باتخصصهای تعیین شده درزیربه کارگمارد.

ماده۱۸

ب)آخرین مهلت پیمانکاربرای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار……….. روزازتاریخ مبادله پیمان است.

جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی وبه هنگام کردن آن به شرح زیر است.

ماده۱۸

ه)گزارش پیشرفت کارپیمانکاربایددارای جزئیات زیرباشد.

ماده۲۰

الف)کارفرماامکانات وتسهیلات تجهیزکارگاه ازقبیل ساختمان،راه،آب،برق،مخابرات وسوخت راکه درزیرتعیین شده است،دراختیارپیمانکارقرارمی دهد.

ماده۲۰

بو۲۰ –ز)کارفرما،به شرح زیر،مصالح،تجهیزات وماشین آلات راتاًمین می کند.

ماده۲۰

ه)پیمانکاربایدمشخصات تعیین شده درزیررادرتامین ماشین آلات رعایت کند.

ماده۲۰

ح)پیمانکارمتعهداست که برای کارکنان کارفرمامهندس مشاوروآزمایشگاه به شمارافرادزیر،دفتر کارگاهی،مسکن کارگاهی وغذا،به تفکیک وبه شرح ومشخصات زیر،تامین کند.

ماده۲۱

ج)قسمتهایی ازموضوع پیمان که پیمانکاربایدبیمه کندیاهمچنین مواردیاحوادثی که باید مشمول بیمه گردد،به شرح زیراست.

ماده۲۱

و)چگونگی پرداخت هزینه احداث ونگهداری راههای انحرافی به پیمانکار،به شرح زیراست.

ماده۲۲ 

الف)شمارنسخه های نقشه هاومشخصات فنی که بدون دریافت هزینه دراختیارپیمانکارقرارمی گیرد،به شرح زیراست.

ماده۲۲

ح)شمارنسخه هاومشخصات دستورالعملهای راه اندازی،تعمیر،نگهداری وراهبری ونقشه های چون ساخت که پیمانکارتهیه می کند،به شرح زیراست.

ماده۲۴

ب)پیمانکارموظف است که درانتخاب پیمانکاران جزء،مواردزیررارعایت کند.

ماده۲۸

الف)پیمانکارزمین موردنیازبرای تجهیزکارگاه رابه شرح زیر،تامین می کند.

ماده۲۹

ه)تعدیل نرخ پیمان،به شرح زیراست.

ماده۳۲

ج)هزینه انجام آزمایشهای زیر،به عهده پیمانکاراست.

ماده۳۵

دریافت وجوه سپرده تضمین حسن انجام کارپیمان طبق مصوبه شماره ………………………… مورخ ………………… هیات وزیران است.

ماده۳۶

میزان روش پرداخت ونحوه واریز پیش پرداخت پیمان،طبق مصوبه شماره…………………………….. مورخ…………….. هیات وزیران است.

ماده۳۸

الف)میزان وترتیب پرداختهای ارزی به پیمانکار،برای متخصصان خارجی،به شرح زیراست.

ماده۳۸

ب)کارفرماارزموردنیازبرای تامین مصالح وتجهیزات زیرراازخارج ازکشورتامین می کند.

ماده۳۸

ه)کارفرماارزموردنیازبرای خریدماشین آلات وابزارخاصی که درزیرنام برده شده است راطبق شرایط زیر،تامین می کند.

ماده۳۹

ب)پیمانکارموظف است که پیش ازتکمیل کل کارقسمتهای زیررادرزمانهایی که برای هریک ازآنها به شرح زیرتعیین شده است،تکمیل کندوبه کارفرماتحویل دهد.

ماده۴۷

د)ماشین آلات اختصاصی این پیمان که درصورت فسخ پیمان برای اتمام کاربه صورت اجاره دراختیارکارفرماقرارگیردبه شرح زیراست.

ماده۴۹

ب)هزینه بالاسری پیمانکاردردوره تعلیق به میزان وترتیب تعیین شده درزیرپرداخت می شود.

ماده۵۰

الف)درصورت اتمام پیش ازموعدکارفرماهزینه تسریع کاررابه نحو تعیین شده درزیربه پیمانکار پرداخت می کند.

ماده۵۰

ب- ۶)خسارت تاخیرغیرمجازپیمان(ناشی ازکارپیمانکار)به میزان وترتیب زیر ازپیمانکاروصول می شود.

نماینده کارفرما                                                                           نماینده پیمانکار

نام ونام خانوادگی                                                                       نام ونام خانوادگی

امضا                                                                                        امضا