قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 1374

قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 1374,11,25

ماده واحده – قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری – مصوب 1368 – و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و‌ وظیفه – مصوب 1373 – و قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی – مصوب 1366 – و قانون استخدام کشوری – مصوب 1345 – بشرح زیر اصلاح می‌شود:

‌الف کلمه «‌خالص» از ماده (1و تبصره (1) ماده (3) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری و تبصره (1) ماده (1)‌قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه حذف می‌شود.

ب در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه موضوع ماده (1و بند «ج» ماده (8) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام‌ کشوری، حقوق، تفاوت تطبیق حقوق، فوق‌العاده شغل و سایر فوق‌العاده ‌هایی که از بابت آنها کسور بازنشستگی دریافت می‌شود مورد محاسبه قرار‌می‌گیرد.

پ ماده (6) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری به شرح زیر اصلاح میشود:
1 –
بند زیر جایگزین بندهای «‌الف» و «ب» ماده (6) می‌شود و بند «ج» ماده یاد شده به بند «ب» تغییر می‌یابد.
«‌
الف – در مواردی که تعداد ورثه کمتر از پنج نفر باشد، چهار پنجم حقوق بازنشستگی به تساوی به عنوان حقوق وظیفه به وراث پرداخت می‌شود
2 –
مفاد تبصره (2) ماده (6) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«‌
تبصره 2 – هر گاه سهم یکی از وراث قطع شود با توجه به تعداد ورثه و با رعایت نسبتهای مقرر در بند «‌الف» سهم مذکور به تساوی به سهام بقیهوراث اضافه می‌شود
3 –
تبصره (3) حذف می‌شود.

ت تبصره ماده (7) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری و ماده (9) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای ‌دولتی – مصوب 1366 – حذف می‌شود.

ث متون زیر به عنوان تبصره‌های (4)، (5و (6) به ماده (2) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه اضافه و شماره تبصره‌های (4و(5) ماده یاد شده به ترتیب به (7و (8) تغییر می‌یابد:
«‌
تبصره 4 – حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمانی که در طول سال 1374 بازنشسته، از کار افتاده و فوت شده یا می‌شوند همانند مستخدمان ‌مشمول قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه و آیین‌ نامه‌های اجرایی آن با ضریب یکصد و بیست (120) ریال محاسبه و پرداخت‌می‌شود
«‌
تبصره 5 – حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمانی که از تاریخ 1/1/1375 به بعد بازنشسته، از کار افتاده و فوت می‌شوند، به استثنای افزایش‌ سنواتی، بر مبنای ضریب حقوق مورد عمل در سه سال آخر خدمت مستخدم که در هر حال از یکصد و بیست (120) ریال کمتر نخواهد بود محاسبه وپرداخت می‌شود و در صورت افزایش ضریب، ضریبهای بعدی اعمال می‌شود
«
تبصره 6 – حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضای هیأت علمی و قضات با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت می‌شود

ج در ماه (71) قانون استخدام کشوری، عبارت «‌و کارانه موضوع ماده (5) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370 – »‌ بعد‌از عبارت« و کسر صندوق و روزانه» اضافه می‌شود.

چ مفاد این قانون از تاریخ 1/1/1374 لازم‌الاجراست.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه بیست و پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ 26/11/1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری