قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 1374

قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۴,۱۱,۲۵

ماده واحده – قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری – مصوب ۱۳۶۸ – و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و‌ وظیفه – مصوب ۱۳۷۳ – و قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی – مصوب ۱۳۶۶ – و قانون استخدام کشوری – مصوب ۱۳۴۵ – بشرح زیر اصلاح می‌شود:

‌الف کلمه «‌خالص» از ماده (۱و تبصره (۱) ماده (۳) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری و تبصره (۱) ماده (۱)‌قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه حذف می‌شود.

ب در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه موضوع ماده (۱و بند «ج» ماده (۸) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام‌ کشوری، حقوق، تفاوت تطبیق حقوق، فوق‌العاده شغل و سایر فوق‌العاده ‌هایی که از بابت آنها کسور بازنشستگی دریافت می‌شود مورد محاسبه قرار‌می‌گیرد.

پ ماده (۶) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ –
بند زیر جایگزین بندهای «‌الف» و «ب» ماده (۶) می‌شود و بند «ج» ماده یاد شده به بند «ب» تغییر می‌یابد.
«‌
الف – در مواردی که تعداد ورثه کمتر از پنج نفر باشد، چهار پنجم حقوق بازنشستگی به تساوی به عنوان حقوق وظیفه به وراث پرداخت می‌شود
۲ –
مفاد تبصره (۲) ماده (۶) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«‌
تبصره ۲ – هر گاه سهم یکی از وراث قطع شود با توجه به تعداد ورثه و با رعایت نسبتهای مقرر در بند «‌الف» سهم مذکور به تساوی به سهام بقیهوراث اضافه می‌شود
۳ –
تبصره (۳) حذف می‌شود.

ت تبصره ماده (۷) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری و ماده (۹) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای ‌دولتی – مصوب ۱۳۶۶ – حذف می‌شود.

ث متون زیر به عنوان تبصره‌های (۴)، (۵و (۶) به ماده (۲) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه اضافه و شماره تبصره‌های (۴و(۵) ماده یاد شده به ترتیب به (۷و (۸) تغییر می‌یابد:
«‌
تبصره ۴ – حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمانی که در طول سال ۱۳۷۴ بازنشسته، از کار افتاده و فوت شده یا می‌شوند همانند مستخدمان ‌مشمول قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه و آیین‌ نامه‌های اجرایی آن با ضریب یکصد و بیست (۱۲۰) ریال محاسبه و پرداخت‌می‌شود
«‌
تبصره ۵ – حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمانی که از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۵ به بعد بازنشسته، از کار افتاده و فوت می‌شوند، به استثنای افزایش‌ سنواتی، بر مبنای ضریب حقوق مورد عمل در سه سال آخر خدمت مستخدم که در هر حال از یکصد و بیست (۱۲۰) ریال کمتر نخواهد بود محاسبه وپرداخت می‌شود و در صورت افزایش ضریب، ضریبهای بعدی اعمال می‌شود
«
تبصره ۶ – حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضای هیأت علمی و قضات با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت می‌شود

ج در ماه (۷۱) قانون استخدام کشوری، عبارت «‌و کارانه موضوع ماده (۵) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰ – »‌ بعد‌از عبارت« و کسر صندوق و روزانه» اضافه می‌شود.

چ مفاد این قانون از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۴ لازم‌الاجراست.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه بیست و پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۷۴ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری