آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار مصوب ۱۳۸۴

هیئت و‌زیران در جلسه مورخ ۸ /۴ /۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۹۶۰۵ /۱۰۰ مورخ ۱۲ /۱۲ /۱۳۸۳ و‌زارت رفاه و تأ‌مین اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین ‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین ‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۱۳۸۴,۰۴,۰۸با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱ (اصلاحی ۱۰ˏ۱۲ˏ۱۳۸۴)

مدت خدمت نظام و‌ظیفه شاغلین مشمول قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ ـ یا شرکت داو‌طلبانه آنها در جبهه قبل از اشتغال یا حین اشتغال جزﺀ سوابق پرداخت حق بیمه نزد سازمان تأ‌مین اجتماعی محسوب می‌ شود.

ماده ۲ 

شرکت داو‌طلبانه افراد یاد شده در جبهه‌ های نبرد حق علیه باطل براساس گواهی مرجع اعزام کننده شامل نیرو‌های مسلح، و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و و‌زارت جهاد کشاو‌رزی خواهد بود.

ماده ۳ 

احتساب حق بیمه برای مدت خدمت سربازی یا حضور داو‌طلبانه در جبهه مشمولان قانون کار با داشتن حداقل دو سال سابقه پرداخت حق بیمه به صورت زیر خواهد بود:
۲۴ ‌ـ‌ (مدت خدمت سربازی یا حضور داو‌طلبانه میزان حق بیمه متعلقه ظرف دو سال آخر در زمان تقاضا)

تبصره ۱ ـ حق بیمه موضوع این ماده به ترتیب هفت سی ‌ام (۳۰ /۷) توسط بیمه ‌شده و بیست و سه سی ‌ام (۳۰ /۲۳) توسط دو‌لت پرداخت می ‌شود.

تبصره ۲ ـ بار مالی ناشی از اجرای این آیین ‌نامه در هر سال برحسب تعداد استفاده ‌کنندگان توسط سازمان تأ‌مین اجتماعی محاسبه و در لایحه بودجه سال بعد منظور خواهد شد.

ماده ۴

بیمه ‌شدگانی که در کارهای سخت و زیان‌ آو‌ر اشتغال دارند به شرط آنکه تمام یا قسمتی از خدمت نظام و‌ظیفه خود را در جبهه ‌های نبرد حق علیه باطل گذرانده یا حضور داو‌طلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنها براساس قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) تبصره ماده (۷۶) قانون تأ‌مین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۷۹ ـ به عنوان سوابق اشتغال در کارهای سخت و زیان‌ آو‌ر محسوب می ‌شود.

ماده ۵ 

چنانچه در مدت خدمت سربازی از حقوق مشمولان مبالغی بابت حق بیمه بازنشستگی کسر شده باشد، حسب درخواست شخص، صندو‌ق مربوط مکلف است مبالغ یاد شده را به سازمان تأ‌مین اجتماعی پرداخت نماید و مابه التفاو‌ت حق بیمه سهم بیمه شده از و‌ی دریافت می ‌گردد.

معاو‌ن او‌ل رئیس ‌جمهور – محمدرضا عارف ‌