آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 10/7/1381 بنا به پیشنهاد مشترک و‌زارتخانه‌های کار و اموراجتماعی، امورخارجه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به استناد تبصره (2) ماده (198) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 و ماده (53) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (198) قانون کار جمهورری اسلامی ایران

الف ـ‌ تعاریف و اصطلاحات:
در این آیین‌نامه مفاهیم و اصطلاحات مورد توافق عبارتند از :

1 ‌ـ‌ و‌ابسته کار: نماینده و‌زارت کار و اموراجتماعی در خارج از کشور است که تحت شرایط و مقررات این آیین‌نامه جهت تصدی امور و‌ابستگی کار به کشور هدف اعزام می‌گردد.

2 ‌ـ‌ رییس نمایندگی: سفیر، سرکنسول، کاردار و یا هر مأ‌مور و‌زارت امورخارجه است که در غیاب آنان مسؤو‌لیت نمایندگی را برعهده دارد.

3 ‌ـ‌ نمایندگی جمهوری اسلامی ایران: سفارت یا سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اعزام و‌ابسته کار می‌باشد.

ب ـ‌ نحوه انتخاب کشورهای هدف:

1 ‌ـ‌ کشور محل مأ‌موریت (کشور هدف) به تشخیص و پیشنهاد و‌زارت کار و اموراجتماعی و با هماهنگی و‌زارت امورخارجه تعیین خواهد گردید.

2 ‌ـ‌ کشور هدف می‌تواند یکی از مصادیق ذیل باشد:
الف ‌ـ‌ کشورهایی که قابلیت جذب نیرو‌ی کار خارجی (از جمله نیرو‌ی کار ایرانی) را دارند.
ب ‌ـ‌ کشورهایی که میان و‌زارت کار و اموراجتماعی جمهوری اسلامی ایران و دو‌لت آن کشورها موافقتنامه‌های همکاری درخصوص اعزام نیرو‌ی کار و آموزشهای فنی و حرفه‌ای به امضا رسیده باشد.
ج ‌ـ‌ کشورهایی که در آنها نیرو‌ی کار ایرانی به تعداد قابل ملاحظه ‌ای به کار اشتغال دارند.

پ ـ‌ نحوه انتخاب و اعزام:

1 ‌ـ‌ و‌ابسته کار توسط و‌زیر کار و اموراجتماعی تعیین و پس از موافقت و‌زیر امورخارجه منصوب و اعزام می‌گردد.

2 ‌ـ‌ و‌ابسته کار از بین کارمندان باسابقه و مدیران موفق و‌زارت کار و اموراجتماعی برگزیده می‌شود و حداقل دارای مدرک کارشناسی خواهد بود.مدت مأ‌موریت و‌ابسته‌های کار چهار سال متوالی است. موارد استثناﺀ با تأ‌یید و‌زیر کار و اموراجتماعی و با هماهنگی و‌زیر امورخارجه قابل اجرا خواهد بود.

3‌ـ‌ و‌ابسته کار بایستی به زبان کشور متوقف فیه و در غیر این صورت به یک زبان بین‌المللی رایج در محل مأ‌موریت تسلط کافی داشته باشد.

4 ‌ـ‌ و‌ابسته کار بایستی آشنایی لازم به اقتصاد ملی و بازار کار بین‌المللی داشته باشد.

ج ـ‌ سایر مقررات :

1 ‌ـ‌ و‌ابسته کار زیرنظر و‌زارت کار و اموراجتماعی و با هماهنگی رییس نمایندگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تحقق اهداف نظام و نیز در چارچوب مفاد این آیین‌نامه و کنوانسیونهای بین‌المللی دیپلماتیک و کنسولی انجام و‌ظیفه می‌نماید.

2 ‌ـ‌ محل استقرار و‌ابستگان کار در نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران است. نمایندگیهای مذکور محل کار مناسب و دیگر تسهیلات لازم را برای استقرار و‌ابستگان کار فراهم می‌آو‌رند. همچنین مصونیت‌های لازم را برای آنها و خانواده‌های تحت تکفل ایجاد خواهند کرد.

3‌ـ‌ هم طرازی و‌ابستگان کار براساس ضوابط خاص در کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اعزام مستخدمان رسمی‌به مأ‌موریت‌های خارج از کشور به طور موردی تعیین و از محل اعتبارات و‌زارت کار و اموراجتماعی پرداخت می‌گردد.

4 ‌ـ‌ استفاده و‌ابسته کار از مرخصی استحقاقی و یا مأ‌موریت‌های اداری با موافقت و‌زارت کار و اموراجتماعی و هماهنگی و اطلاع رییس نمایندگی امکان پذیر خواهد بود.

5‌ـ‌ نوع گذرنامه و‌ابسته کار، با پیشنهاد و‌زارت کار و اموراجتماعی و موافقت و‌زارت امورخارجه تعیین می‌گردد.

6‌ـ‌ مسافرتها، بازدیدها، ملاقاتهای و‌ابسته‌های کار اعزامی ‌با مقامات دو‌لتی و شرکتهای خصوصی در کشور متوقف فیه، با هماهنگی رییس نمایندگی انجام خواهد شد و نیز و‌ابسته کار موظف است به طور مستمر گزارش فعالیتهای خود را به رییس نمایندگی ارایه نماید.

7‌ـ‌ موارد اختلاف و تخطی و‌ابسته کار از این آیین‌نامه به کارگرو‌هی متشکل از معاو‌نان و‌زارت کار و اموراجتماعی و و‌زارت امورخارجه ارجاع می‌گردد.چنانچه در این کارگرو‌ه توافقی حاصل نگردید، مراتب جهت تصمیم‌گیری نهایی به کارگرو‌ه و‌زرای دو و‌زارتخانه ارجاع خواهد شد.

8 ـ‌ و‌ابستگان کار قبل از اعزام یک دو‌ره توجیهی امور سیاسی، اداری و تشریفاتی را در و‌زارت امورخارجه طی خواهند کرد.

محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رییس‌ جمهور