آیین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار مصوب ۱۳۶۴

هیئت وزیران در جلسه مورخ 30 / 4 / 1364 بنا به پیشنهاد شماره 52841 مورخ 17 / 4 / 64 وزارت کار و امور اجتماعی و باستناد تبصره 1 ماده 3 قانونشوراهای اسلامی کارقانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب ۱۳۶۳ مصوب 8 / 11 / 63 مجلس شورای اسلامی، آئیننامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار را بشرح زیر تصویب نمودند:

آئین‌نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار مصوب 1364,04,30با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 

‌در اجرای ماده 1 قانون شوراهای اسلامی کار در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدمات که بیش از 35 نفر شاغل دائم مشمول قانون کار (‌صنعتی و‌کشاورزی) داشته باشند شورای اسلامی کار که در این آئیننامه به اختصار شورا نامیده میشود، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل میگردد.

تبصره 1 ‌ملاک تعیین تعداد کارکنان هر واحد فهرست حقوقی ماه گذشته کارکنان قبل از تشکیل شورا و در صورت اختلاف فهرست حقوقی سه ماه قبل از انتخابات ‌میباشد.

تبصره 2 ‌تعیین نوع فعالیت واحد مطابق تعریفی است که در اساسنامه آن واحد قید گردیده است.

تبصره 3 ‌از نظر این آئیننامه شاغل دائم به افرادی اطلاق میشود که در یکی از مشاغل دائم واحد مربوطه مشغول فعالیت باشند.

ماده 2 

‌واحدهائی که کار عمده آنها فصلی است، چنانچه فصل کار آنها در دو سال متوالی در هر سال کمتر از 6 ماه نباشد مبنا[بنا] به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی و ‌با رعایت ماده یک این آئیننامه می‌توانند نسبت به تشکیل شورا اقدام نمایند.

ماده 3 

‌تشخیص شرکتهای بزرگ دولتی و همچنین زمان تشکیل شورا در آنها با کسب نظر از دستگاه مربوطه به عهده شورای عالی کار (‌موضوع ماده 55 قانون کار)‌ میباشد.

ماده 4 (اصلاحی 27ˏ03ˏ1369(

بمنظور انتخاب اعضاء شورا، مجمع عمومی کارکنان موضوع تبصره ( 1 ) ماده ( 1 ) قانون که تعیین کننده خط مشی شورا در چارچوب قانون و آئیننامه اجرائی آن می باشد، از کلیه کارکنان واحد که دارای تابعیت ایران می باشند، باستثناء مدیریت تشکیل می شود.

تبصره ‌منظور از مدیریت در این آئیننامه، اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره، مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل و مدیر واحد میباشد.

ماده 5 

‌وزارت کار و امور اجتماعی جهت تشکیل شورا و نظارت بر انتخاب آن نماینده‌ای تعیین و به کارکنان و مدیریت واحد معرفی می‌نماید.

ماده 6 

‌نماینده وزارت کار و امور اجتماعی با هماهنگی مدیریت و از طریق نشر آگهی، کارکنان واحد را به تشکیل اولین مجمع عمومی جهت انتخاب نماینده مجمع در‌ هیئت تشخیص صلاحیت دعوت می‌نماید.

تبصره 1 (اصلاحی 27ˏ03ˏ1369)انتخابات جهت تعیین نماینده مجمع عمومی کارکنان در هیأت تشخیص صلاحیت داوطلبان با حضور حداقل 1/2 کارکنان واحد انجام می گیرد و فردی که بیشترین رأی را کسب نماید بعنوان نماینده کارکنان در هیأت تشخیص صلاحیت شرکت می کند

تبصره 2 ‌نماینده کارکنان در هیئت تشخیص نباید داوطلب عضویت در شورا باشد.

ماده 7 

‌وزارت کار و امور اجتماعی برای تشکیل مجمع عمومی کارکنان و انتخاب اعضاء شورا اقدامات زیر را از طریق مقتضی و با جلب همکاری کارکنان و مدیریت‌ واحدها انجام خواهد داد:
‌الف – توجیه و راهنمائی کارکنان واحد در مورد قانون شوراها و آئیننامه‌های مربوط.
ب – فراهم آوردن زمینه تشکیل مجمع عمومی و دعوت کارکنان برای شرکت در آن.
ج – تعیین دقیق تعداد اعضاء مجمع عمومی در اجرای تبصره 1 ماده 1 و ماده 15 قانون.
‌د – تعیین تعداد اعضاء شورای اسلامی (‌موضوع ماده 17 قانون).
ﮬ – تعیین محل و زمان انتخابات پس از هماهنگی با مدیریت
‌و – دریافت اسامی کاندیداهای عضویت در شورای اسلامی و ارائه آن به هیئت تشخیص صلاحیت.
‌ز – همکاری با هیأت تشخیص صلاحیت جهت تهیه اطلاعات و مدارک مورد نیاز.
ح – نصب کلیه آگهیها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات و تشکیل مجمع عمومی در محل مناسب.
ط – اقدام لازم جهت تشکیل جلسه مجمع عمومی به منظور انتخاب اعضاء شورا حداکثر ظرف یکماه پس از پایان مهلت اعلام داوطلبی با توجه به مواد 10 و12 این آئیننامه.
ی – تهیه صندوقهای رأی و برگه‌های انتخابات و مهر هیئت نظارت بر انتخابات.
ک – اعلام اسامی کاندیداهای عضویت در شورای اسلامی پس از تأیید هیئت تشخیص صلاحیت و حداقل یک هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی.

تبصره 1 ‌مدیریت واحد در جهت تأمین امکانات لازم برای برگزاری صحیح انتخابات با نماینده وزارت کار و امور اجتماعی همکاری می‌نماید.

تبصره 2 ‌داوطلبان عضویت در شورا، موظفند حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشار آگهی، مراتب داوطلبی خود را کتباً به واحد کار و امور اجتماعی محل اعلام و‌رسید دریافت نمایند.

ماده 8 

‌چنانچه پس از ایجاد فرصتهای پیش‌بینی شده در قانون و این آئیننامه بدلیل عدم کفایت تعداد کاندیداها عدم تشکیل مجمع عمومی و یا عدم حصول حد‌ نصاب لازم در رأی‌گیری (‌موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون) تشکیل شورای اسلامی کار میسر نگردد، انتخابات برای یک سال به تعویق خواهد افتاد.

ماده 9 

‌نماینده وزارتخانه مربوطه در هیأت تشخیص صلاحیت موضوع بند 2 تبصره ماده 2 قانون در مورد واحدهای دولتی و وابسته به دولت نماینده وزارتخانه‌ای ‌خواهد بود که واحد تابع یا وابسته به آن میباشد و در مورد نهادها و بخش خصوصی نماینده وزارتخانه ‌ایست که فعالیت آن واحد در حیطه نظارت آن وزارت ‌قرار دارد.

ماده 10 

‌هیئت تشخیص صلاحیت موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ پایان مهلت اعلام داوطلبی، نسبت به بررسی صلاحیت داوطلبان و اعلام نتیجه آن‌اقدام نماید.

تبصره ‌هیئت می‌تواند در رابطه با صلاحیت داوطلبان با توجه به شرایط مندرج در ماده 2 قانون بطرق مقتضی تحقیق نماید و نظرات آن با اکثریت آراء قطعی است.

تبصره 2 (الحاقی 27ˏ03ˏ1369)چنانچه پس از بررسی هیأت تشخیص صلاحیت مشخص شد که تعداد کاندیداهای واجد شرایط از یک و نیم برابر تعداد اعضای اصلی و علی البدل مورد نیاز کمتر است ، وزارت کار و امور اجتماعی مجدداً آگهی اعلام داوطلبی را حداکثر ظرف یکهفته صادر خواهد کرد.

ماده 11 

‌هیئتهای تشخیص صلاحیت در مورد افرادی که قبل از 22 بهمن‌ ماه سال 57 عضو هیئت مدیره سندیکا و یا نماینده کارگران در واحدها بوده‌اند برای احراز شرط ‌اعتقاد و التزام عملی آنها به اسلام و ولایت فقیه وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی دقت لازم معمول خواهند داشت.

ماده 12 

 ‌مجمع عمومی حداکثر پس از 15 روز از اعلام نظر هیأت تشخیص صلاحیت تشکیل و با رعایت تبصره 2 ماده 1 قانون تحت نظارت هیأت نظارت بر انتخابات (‌موضوع ماده 13 این آئیننامه) نسبت به انتخاب اعضاء شورا رأی‌ گیری بعمل خواهد آورد.

ماده 13 

‌وزارت کار و امور اجتماعی در اجرای ماده 3 قانون به منظور حسن جریان امر انتخابات شوراها، از هیأت تشخیص صلاحیت بعنوان هیئت نظارت بر انتخابات ‌دعوت بعمل میآورد.

ماده 14 

‌تعداد نمایندگان منتخب مجمع عمومی کارکنان در شورا با توجه به مواد 1 و 17 قانون به نسبت‌های مقرر در زیر خواهد بود.
‌از 36 نفر تا 150 نفر 2 نفر عضو اصلی 2 نفر عضو علی‌البدل
‌از 151 نفر تا 500 نفر 4 نفر عضو اصلی 3 نفر عضو علی‌البدل
‌از 501 نفر تا 1000 نفر 6 نفر عضو اصلی 4 نفر عضو علی‌البدل
‌از 1001 نفر تا 5000 نفر 8 نفر عضو اصلی 5 نفر عضو علی‌البدل
‌از 5000 نفر به بالا 10 نفر عضو اصلی 6 نفر عضو علی‌البدل

تبصره (اصلاحی 27ˏ03ˏ1369)در صورتیکه در این انتخابات اعضای اصلی و علی البدل مورد نیاز انتخاب نشوند، انتخابات مرحله دوم با شرکت دو برابر افراد مورد نیازاز میان داوطلبانی که بیشترین رأی را آورده اند انجام می گیرد.

ماده 15 

‌نماینده مدیریت در شورا که حتی‌الامکان یکی از افراد مورد اشاره در تبصره ماده 5 خواهد بود حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ اتمام انتخاب نمایندگان ‌مجمع عمومی تعیین و کتباً به وزارت کار و امور اجتماعی معرفی میشود.

ماده 16 

‌اخذ رأی بصورت مستقیم و مخفی بوده و هر یک از شرکت‌کنندگان فقط حق دادن یک رأی را خواهند داشت.

تبصره 1 ‌هر یک از کارکنان شرکت‌کننده در مجمع عمومی، ورقه سفیدی را که به امضاء و مهر هیئت نظارت رسیده باشد دریافت و با نوشتن نام و نام خانوادگی افراد مورد ‌نظر خود (‌حداکثر به تعداد اعضاء اصلی و علی‌البدل شورا) آنرا در صندوق رأی‌گیری خواهد انداخت.

تبصره 2 – ‌کارکنانی که سواد نوشتن نداشته باشند، میتوانند از افراد با سواد مورد اعتماد خویش کمک بگیرند.

ماده 17 

‌پس از شمارش آراء، صورتجلسه‌ای در پنج نسخه با امضاء هیئت نظارت تنظیم و حائزین اکثریت آراء با رعایت ماده 15 به ترتیب به عنوان اعضاء اصلی و‌علی‌البدل تعیین میگردند، یک نسخه از صورتجلسه تنظیمی به وزارت کار و امور اجتماعی و یک نسخه به مدیریت و یک نسخه به هیئت تشخیص موضوع ‌ماده 22 قانون و یک نسخه به شورا تسلیم و نسخه پنجم نیز جهت اطلاع کارکنان در واحد مربوطه الصاق خواهد شد.

تبصره ‌در صورت تساوی آراء تقدم و تأخیر به قید قرعه تعیین میشود.

ماده 18 

‌معترضین به انتخابات می‌توانند حداکثر ظرف یک هفته بعد از برگزاری انتخابات اعتراض خود را به هیئت نظارت اعلام نمایند و هیئت مذکور موظف است ‌حداکثر ظرف مدت پنج روز به موضوع رسیدگی و نظر قطعی خود را در مورد صحت و سقم اعتراضات واصله اعلام نماید.

تبصره ‌در صورت ابطال کلیه و یا قسمتی از انتخابات نسبت به تجدید یا تکمیل قسمت باطل شده اقدام و کلیه مراحل مذکور در این آئیننامه برای آن تکرار میشود.

ماده 19 

‌شورا حداکثر پس از یک هفته از خاتمه مراحل انتخابات جهت انجام وظایف مندرج در تبصره 4 ماده 3 قانون تشکیل جلسه می‌دهد چنانچه رئیس، نایب رئیس ‌یا منشی شورا به سمتهای ریاست، مدیریت عامل، خزانه ‌داری شرکتهای تعاونی یا عضویت شوراهای شهر، شهرستان، استان و یا نمایندگی مجلس شورایاسلامی درآیند شورا می‌تواند نسبت به تجدید انتخاب رئیس، نایب رئیس و منشی اقدام نماید.

ماده 20 

‌شورای اسلامی کار، پس از ثبت در وزارت کار و امور اجتماعی، دارای شخصیت حقوقی بوده و مدت اعتبار آن دو سال خواهد بود.

ماده 21 

‌در موارد ابهام این آئیننامه نظر وزارت کار و امور اجتماعی لازم ‌الرعایه خواهد بود.

ماده 22 

‌وزارتخانه‌ها، واحدهای دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی در جهت حسن اجرای قانون شوراها، همکاریهای لازم را با وزارت کار بعمل آورده و در‌صورت نیاز، تجهیزات و نیروی انسانی لازم را در ختیار آن قرار خواهند داد.

ماده 23 

 ‌مهلتهای مقرر در این آئین‌نامه بدون احتساب ایام تعطیل خواهد بود.

نخست‌وزیر – میرحسین موسوی