آیین نامه ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۱۰ قانون کار مصوب ۱۳۷۱

هیات وزیران در جلسه مورخ 27/10/1371 بنا به پیشنهاد شماره 68295 مورخ 22/10/1371 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد تبصره ( 2 ) ماده ( 110 ) قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را به شرح زیر تصوب نمود:

آیین نامه ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی مصوب 1371,10,27

ماده 1 

 در اجرای ماده ( 110 ) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به منظور گسترش آموزشهای فنی و حرفه ای و تامین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز، کلیه کارفرمایان واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی مکلفند در ایجاد مراکز آموزش جوار کارگاه و بین کارگاهی با سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی همکاری لازم را به عمل آورند.

تبصره در این آیین نامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی «سازمان » و مرکز جوار کارگاه یا بین کارگاهی«مرکز» نامیده می شوند.

ماده 2 

 الف – مرکز جوار کارگاه مرکزی است که از لحاظ تجهیزات آموزشی مستقل از جریان تولید بوده و یک واحد به تنهایی یا چند واحد به اشتراک می توانند آن را تاسیس و اداره نمایند.
ب – مرکز بین کارگاهی مرکزی است که در آن امر آموزش با استفاده از امکانات خط تولید انجام می شود.

ماده 3 

 به منظور برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز، کارفرمایان واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی که بیش از 36 نفر کارگر دارند، باید فردی مطلع به امر آموزشهای فنی و حرفه ای را به عنوان مسوول آموزش انتخاب و منصوب نمایند.

تبصره وظایف مسوول آموزش به شرح زیر است :
الف – ارتباط مستمر با سازمان به منظور هماهنگی در اجرای دوره های آموزشی و رعایت استانداردهای مصوب سازمان و تبادل آخرین اطلاعات فنی تخصصی و تکنولوژیکی .
ب – بررسی مستمر نیازهای آموزشی واحد مربوط و اقدام جهت برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی برای کارگرن فاقد مهارت .
ج – برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی جدید جهت ارتقای مهارت کارگران شاغل متناسب با رشد صنعت تکنولوژی .
د – همکاری با سازمان در تهیه تدوین استانداردهای آموزشی مورد نیاز صنعت مربوط.
هـ – همکاری در اجرای طرح کار و دانش نظام جدید متوسطه .

ماده 4 

 به منظور تشویق واحدهای مختلف صنعتی ، تولیدی و خدماتی به مشارکت بیشتر در فعالیتهای آموزشی و تربیت نیروی انسانی کمیته ای به نام «آموزش در صنایع »، با ترکیب زیر تشکیل می شود:
1 –
نماینده وزیر کار امور اجتماعی
2 –
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور یا نماینده تام الاختیار سازمان .
3 –
نماینده وزارتخانه صنعتی ذی ربط.
4 –
یک نفر نماینده کارفرما ( شرکت ، کارخانه ، یا واحد تولیدی و خدماتی ذی ربط ) با معرفی وزارتخانه مربوط حسب مورد.

تبصره 1 جلسات کمیته با حضور کلیه اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر است .

تبصره 2 جلسات کمیته به دعوت سازمان – حسب مورد – تشکیل و دستگاههای ذی ربط موظفند نماینده خود را کتباً معرفی نمایند.

تبصره 3 نحوه تشکیل جلسات کمیته طبق آیین نامه داخلی است که به تصویب اعضای کمیته می رسد.

ماده 5 

 وظایف و اختیارات کمیته آموزش در صنایع به شرح زیر است :
1 –
نظارت بر حسن اجرای برنامه های کارآموزی مراکز جوار کارگاه و بین کارگاهی .
2 –
بررسی و اظهار نظر در خصوص درخواستهای صاحبان صنایع و کارفرمایان جهت تاسیس مراکز جوار.
3 –
بررسی و مطالعه هزینه های کارآموزی در مراکز جوار جهت اعمال معافیتهای موضوع قانون کارآموزی .
4 –
بررسی و اظهار نظر درباره میزان مشارکت کارفرما و سازمان جهت تسهیل و تسریع در احداث و راه اندازی مرکز جوار و اعمال معافیتهای موضوع قانون کارآموزی .
5 –
تصویب ضوابط مربوط به آموزشهای ضمن کار.

ماده 6 

 کلیه واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی می توانند بادرخواست کارفرما و تایید کمیته آموزش در صنایع و مجوز کتبی سازمان نسبت به ایجاد مرکز اقدام نمایند. رعایت مفاد ماده 3 این آیین نامه الزامی است .

تبصره سازمان در مراحل مختلف احداث و تجهیز مرکز برحسب نیاز با اعزام کارشناسان مربوط ارایه اطلاعات فنی و انجام مشاوره با کارفرما همکاری می نماید. کارفرما، پس از پایان عملیات احداث و تجهیز، با هماهنگی سازمان شروع دوره های آموزشی و افتتاح مرکز را اعلام می کند.

ماده 7 

سازمان استانداردهای مهارت و آموزشی و جزوه های مورد نیاز مرکز را تهیه و در مورد تعلیم و تامین مربیان با کارفرما همکاری می نماید.

تبصره مسوول و مربیان مرکز موظف به شرکت در دوره های آموزشی که از طرف سازمان برنامه ریزی و در مقاطع مختلف اعلام می شود، واخذ گواهینامه مربوط بازآموزی و ارتقای مهارت کارگران ماهر و استادکاران و سرپرستان اجرا گردد.

ماده8

برنامه های کارآموزی باید به منظور آموزش کارگران غیرماهر، یا باز آموزی و ارتقای مهارت کارگران ماهر و استادکاران و سرپرستان اجراء گردد.

ماده 9 

 سازمان و کارفرمایان واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی می توانند براساس توافقنامه ای از امکانات و فضاهای آموزشی یکدیگر استفاده نمایند.

ماده 10 

 سازمان مکلف است ضمن نظارت و کنترل مستمر بر دوره های کارآموزی مراکز و همکاری جهت برگزاری آزمون و تعیین صلاحیت فنی ، به قبولشدگان گواهینامه مهارت اعطا نماید.

تبصره کارفرما مکلف است به هنگام تعیین امتیازات مربوط به طبقه بندی مشاغل ، گواهینامه های مهارت را در نظر بگیرد. وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه منظور داشتن این امتیازات اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

ماده 11

 انحلال مرکز و یا هر گونه تغییر ساختار در سیستم کارآموزی منوط به تایید کمیته آموزش در صنایع است .

ماده 12 

 کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتهای دولتی وابسته به دولت ، شهرداریها، نهادهاو سایر دستگاههایی که شمول مقررات بر آنها مستلزم ذکر نام است ، موظفند حسب درخواست سازمان در اجرای این آیین نامه همکاری نمایند.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور