آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار مصوب ۱۳۸۳

هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/6/1383 بنا به پیشنهاد شماره4879 مورخ 3/4/1381 وزارت بهـداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار و امور اجتماعی و سـازمـان مـدیـریت و بـرنـامـه ریزی کشـور و به استنـاد مـاده (97) قـانـون کار ـ مصوب 1369 ـ بند «خ» ماده (39) قانون استخـدام کشوری ـ مصـوب 1345 ـ و ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370 ـ آیین نـامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با اصلاحات و الحاقات بعدی

 

ماده 1

بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی استخدام مندرج در مقررات استخدامی کشور، مشمول مقررات این آیین نامه هستند.

ماده 2

انتصاب در سمت بازرس کار و کارشناس بهداشت کار علاوه بر الزام به دارا بودن شرایط احراز پست یاد شده و تایید صلاحیت علمی و فنی، توسط هیئتی متشکل از معاون ذی ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت کار و امور اجتماعی، مدیر کل واحد تخصصی مربوط، مدیر کل کارگزینی و دو نفر کارشناس از بازرسان کار با تجربه و دو نفر از کارشناسان بهداشت کار، منوط به طی دوره آموزشی موردنیاز خواهد بود.

تبصره 1ـ دوره های آموزشی موردنیاز در بدو استخدام و انتصاب برای بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار و نیز سایر دوره های آموزشی موردنیاز حسب مورد با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین خواهد شد.

تبصره 2ـ گذراندن دوره های آموزشی موضوع این ماده توسط افرادی که در زمان تصویب این آیین نامه در سمتهای بازرس کار و کارشناس بهداشت کار اشتغال دارند، الزامی نیست.

ماده 3

بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار موظفند ضمن بازرسی و نظارت برکارگاههای مشمول و تذکر اشکالات، معایب و نقایص، نظر کارشناسی خود را براساس مقررات قانون کار، آیین نامه ها، دستورالعملها و بخشنامه های مربوط حسب مورد به اداره کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی یا مرجع ذی ربط در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام نمایند.

ماده 4

در صورت اعتراض مسوول کارگاه به اظهارنظر کارشناسی، مراتب با ذکر مستندات و دلایل به اداره کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی یا مرجع ذی ربط در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می شود.

 

تبصره ـ چنانچه نظر کارشناسی در مراحل بعدی رسیدگی ـ در واحد ذی ربط یا مراجع صـالح ـ مورد پذیرش قرار نگیرد، مسوولیتی متوجه شخص کارشناس نیست.


ماده 5

موارد زیر برای کارشناس بهداشت کار و بازرس کار تخلف محسوب و مراتب برای رسیدگی به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری واحد ذی ربط ارجاع می شود:
الف ـ انجام اقدامات خارج از حیطه وظایف محوله تحت عنوان بازرسی.
ب ـ ورود به کارگاههای خانوادگی بدون اجازه رییس کارگاه.
پ ـ افشای اسرار و اطلاعات که به مقتضای شغل خود بدست آورده اند یا نام اشخاصی که به آنان اطلاعات داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده اند.
ت ـ اقدام به بازرسی در کارگاهی که خود یا یکی از بستگان نسبی آنها تا طبقه سوم یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان بطور مستقیم ذی نفع باشند.
ث ـ عدم اعلام نظر درخصوص تخلفات یا چشم پوشی از بعضی تخلفات.
ج ـ عدم ارائه گزارش بموقع در مواقعی که احتمال وقوع خطر یا بروز حادثه در کارگاه وجود دارد.
چ ـ انعقاد قرارداد مشاوره و اشتغال در کارگاههای مشمول قانون کار.

 

ماده 6

فـوق العاده سختی شرایط محیط کار بازرسان کار و کارشنـاسـان بهداشت کار بیست وپنج درصد (25%) حقوق مبنا و افزایش سنواتی آنها تعیین می شود.

ماده 7

فـوق العاده جذب بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در طول تصدی این مسوولیت شغلی صدوبیست درصد (120%) حقوق و فوق العاده شغل آنها تعیین می شود.

ماده 8 

فوق العاده های موضوع مواد (6) و (7) این آیین نامه صرفا به شاغلان دارای پست بازرسی کار و کارشناسی بهداشت کار تعلق می گیرد.

ماده 9 (اصلاحی 15ˏ06ˏ1385)

بـار مالی لازم برای اجرای مواد (6) و (7) این آیین نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل صرفه جوییهای وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی تامین خواهد شد.

 

ماده 10

کارشناس بهداشت حرفه ای مندرج در قانون کار ـ مصوب 1369 ـ همان کارشناس بهداشت کار موضوع این آیین نامه است.

ماده 11 ‌(الحاقی 09ˏ05ˏ1384)

‌ کارشناسان بهداشت محیط شاغل در و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای و‌ابسته به شرط دارابودن پست سازمانی بهداشت محیط و با رعایت ماده (9) این آیین‌نامه از تاریخ 1/5/1384 مشمول دریافت فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت کار مندرج در مواد (6) و (7) این آیین‌نامه می‌شوند.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا عارف