آیین نامه مربوط به انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران، نمایندگان مدیران صنایع جهت عضویت در شورای عالی حفاظت فنی مصوب ۱۳۸۹

آیین نامه مربوط به انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران، نمایندگان مدیران صنایع جهت عضویت در شورای عالی حفاظت فنی

ماده 1

 در اجرای تبصره 3 ماده 86 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و با رعایت مقررات این آئین نامه اساتید دانشگاه ، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع بر حسب درخواست وزارت کار و امور اجتماعی به ترتیب زیر انتخاب و معرفی می گردند :

الف) دو نفر از اساتید با تجربه دانشگاه در رشته های فنی که حتی الامکان یکی از آنها دارای تخصص در زمینه ایمنی و حفاظت فنی باشد با معرفی دانشگاههای مرتبط و معتبر .

تبصره – انتخاب دانشگاه مرتبط با پیشنهاد رئیس شورایعالی حفاظت فنی می باشد.

ب ) دو نفر نمایندگان کارگران با معرفی کانون عالی شوراهای اسلامی کار ، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران با رعایت تبصره یک ماده 136 قانون کار .

ج ) دو نفر از مدیران صنایع با معرفی کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان با رعایت آئین نامه موضوع  تبصره 6 ماده 131 قانون کار.

تبصره – یک نفر از نمایندگان کارگران و یک نفر از مدیران صنایع در شورای عالی حفاظت فنی ترجیحاً از بخش کشاورزی خواهد بود .

 

ماده 2

رؤسای دانشگاه های مرتبط و هر یک از کانون ها و مجمع یاد شده باید علاوه بر اعضای اصلی دو نفر به عنوان عضو علی البدل به شورایعالی حفاظت فنی معرفی نمایند به طوری که به ازای هر عضو اصلی همواره یک عضو علی البدل جایگزین گردد .

تبصره – در صورت مرخصی و عدم حضور اعضای اصلی در جلسه ، اعضای علی البدل با داشتن حق رای شرکت خواهند کرد .

ماده 3

 عضویت اساتید دانشگاه ، نمایندگان کارگران و مدیران صنایع در شورای عالی حفاظت فنی به «مدت دو سال بوده و تمدید عضویت آنان به ترتیب با درخواست دانشگاه مربوطه و مراجع موضوع بندهای « ب» و « ج» ماده 1 و تأیید رئیس شورایعالی حفاظت فنی بلامانع است

تبصره1-  کانون های عالی و مجمع موضوع بندهای « ب» و « ج» ماده 1 می توانند قبل از اتمام دوره عضویت هریک از نمایندگان یاد شده ، به عضویت وی خاتمه داده وفرد دیگری را برای باقیمانده مدت عضویت ، معرفی نمایند.

تبصره 2- درصورت عدم تشکیل یا فقدان اعتبار هریک از کانونهای عالی و مجمع یادشده ، انتخاب نمایندگان مربوط در اجرای تبصره 2 ماده 136 قانون کار با وزیر کار واموراجتماعی خواهد بود.

 

ماده 4

  احکام عضویت نمایندگان کارگران ، مدیران صنایع و اساتید دانشگاه در شورای عالی حفاظت فنی توسط وزیر کار و امور اجتماعی صادر می گردد .