آیین نامه نحوه ارائه تسهیلات به شرکت های تعاونی کارگری موضوع ماده ۱۵۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰

آئین نامه نحوه ارائه تسهیلات به شرکتهای تعاونی کارگری موضوع ماده 153 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ماده 1

در اجرای ماده 153 قانون کار کلیه کارفرمایان کارگاهها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلفند تسهیلات و کمکهای مندرج در این آئیننامه را در اختیار شرکتهای تعاونی کارگری مربوط قرار دهند.

ماده 2

میزان کمکها و تسهیلات مورد نیاز شرکتهای تعاونی مصرف، مسکن و اعتبار هر گاه تحت نظر هیئتی مرکب از نماینده اداه کل کار و امور اجتماعی استان، نماینده کارفرما و نماینده شورای اسلامی کار بر اساس ضوابط زیر برآورد و مشخص می گردد: الف : تعداد اعضای شرکت تعاونی. ب ـ میزان سودآوری کارگاه. ج ـ توان و بنیه مالی کارگاه. د ـ عرف و روال گذشته کارگاه در کمک به شرکتهای تعاونی کارگری مربوط. ه‍ ـ میزان سرمایه شرکت تعاونی. و ـ میزان فعالیت شرکت تعاونی در ارتباط با گردش سرمایه آن. ز ـ پراکندگی شعبات و حوزه عمل تعاونی. تبصره ـ در صورت عدم تشکیل شورای اسلامی کار نماینده انجمن صنفی کارگری و یا نماینده کارگران در هیئت مذکور عضویت خواهد داشت.

ماده 3

کارفرما مکلف است با رعایت قوانین و مقررات جاری، مطالبات شرکت تعاونی از اعضاء را حسب درخواست کتبی، از حقوق آنان کسر و به حساب مربوط واریز نماید.

ماده 4

کارفرمایان موظفند جهت حضور اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت تعاونی در جلسات مربوطه و همچنین شرکت آنان در برگزاری مجامع عمومی اتحادیه های امکان و اسک ان، با اعلام رسمی مسئولین ذیربط، فرصت و تسهیلات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.

ماده 5

کارفرمایان مکلفند به منظور شرکت اعضای هیئت مدیره، بازرسان و مدیران عامل شرکتهای تعاونی در دوره های آموزشی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می گردد، فرصت و تسهیلات لازم را برای آنان فراهم نمایند.

ماده 6

کلیه کارکنانی که از طرف کارفرما به شرکت تعاونی کارگری مأمور معرفی می شوند همزمان و معادل کارکنان هر ردیف خود در کارگاه مربوط از ترفیعات و امتیازات قانونی و شغلی برخوردار خواهند شد.

ماده 7

شرکتهای تعاونی مصرف، مسکن و اعتبار کارگری مکلفند همه ساله پس از پایان سال مالی میزان کمکهای کارفرما و مشکلات خود را به وزارت کار و امور اجتماعی گزارش نمایند.

ماده 8

کارفرمایان کارگاهها و صنوفی که کارگرانشان نسبت به تشکیل شرکت تعاونی مصرف، مسکن و اعتبار مشترک اقدام نموده یا می نمایند مشمول مقررات این آئیننامه خواهند بود. تبصره ـ میزان کمکها و تسهیلات مورد نیاز در این قبیل تعاونیها نیز تحت نظر هیئتی مرکب از نمایندگان کارفرمایان ـ رئیس هیئت مدیره تعاونی و نماینده اداره کل کار و امور اجتماعی استان برآورد و تعیین می گردد.

ماده 9

با متخلفین از اجرای مقررات این آئین نامه برابر ماده 173 قانون کار رفتار خواهد شد.

این آئین نامه در 9 ماده و 2 تبصره بنا به پیشنهاد شورای عالی کار در تاریخ 13/7/70 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید.