آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای موضوع تبصره ماده ۱۱۱ قانون کار با آخرین اصلاحات

آیین ‌نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفه ‌ای آزاد با اصلاحات و الحاقات بعدی

 

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۷ /۷ /۱۳۷۰ بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد تبصره ماده (۱۱۱قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹ /۸ /۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نمود:

فصل اول کلیات و تعاریف

ماده ۱

مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته در متن این آیین ‌نامه به شرح زیر است:
۱ /۱ – سازمان : در این آیین ‌نامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی به طور اختصار “‌سازمان” نامیده می‌ شود.
۲ /۱ – آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد : به مکانی اطلاق می‌شود که در آن یک یا چند حرفه براساس برنامه های مصوب و مطابق با استانداردهای سازمان آموزش داده می ‌شود و در این آیین ‌نامه به طور اختصار “‌آموزشگاه” نامیده می ‌شود.
۳ /۱ – مؤسس : شخص حقیقی یا حقوقی است که پس از طی مراحل ذکر شده در این آیین ‌نامه از سازمان پروانه تأسیس آموزشگاه دریافت می‌‌نماید.
۴ /۱ – پروانه تأسیس آموزشگاه : مجوز تأسیس و بهره برداری از آموزشگاه است و دارنده آن مسؤول آموزشگاه شناخته می ‌شود.
۵ /۱ – مدیر آموزشگاه : فردی است حایز شرایط مفاد ماده (۱۰) این آیین ‌نامه که از طرف مؤسس یا دارنده پروانه تأسیس جهت حضور در آموزشگاه و اداره آن به سازمان معرفی می ‌شود.
۶ /۱ – مربی آموزشگاه : فردی است که تدریس دروس نظری و عملی را به عهده دارد و دارای شرایط مندرج در فصل سوم این آیین ‌نامه است.
۷ /۱ – کارآموز : فردی است که به منظور فراگیری مهارت، حرفه یا رشته معینی در آموزشگاه ثبت نام می ‌کند.
۸ /۱ – قرارداد کارآموزی : عبارت است از قراردادی که بین دارنده پروانه تأسیس آموزشگاه و کارآموز به منظور آموزش بر اساس مقررات این آیین‌ نامه منعقد می ‌شود.
۹ /۱ – مهارت : عبارت از مجموعه اطلاعات نظری و تواناییهای عملی لازم برای انجام یک حرفه معین یا بخشی از آن می ‌باشد.
۱۰ /۱ – حرفه : عبارت از مجموعه مهارتهای مورد نیاز یک شغل می‌ باشد.
۱۱ /۱ – رشته : مجموعه برنامه های آموزشی مربوط به فراگیری چند حرفه هم خانواده می ‌باشد.
۱۲ /۱ – دوره : مدت زمان آموزشهای نظری و عملی برابر استاندارد مصوب سازمان است.

تبصره ـ در این آئیننامه سازمان آموزش فنی و حرفه ‌ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی اختصاراً (‌سازمان) و آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ ای (‌آموزشگاه)‌ نامیده میشود.

ماده ۲

تأسیس آموزشگاه منوط به صدور اجازه از طرف سازمان میباشد.

ماده ۳

مفاهیم و اصطلاحات بکار رفته در متن آئیننامه بشرح زیر است:

۱ /۳ ـ مهارت ـ عبارتست از مجموعه اطلاعات نظری و توانائیهای علمی لازم برای انجام هر بخش کار.

۲ /۳ ـ حرفه ـ عبارت از مجموعه مهارتهائی است که احراز آنها موجب اشتغال مستقل میشود.

۳ /۳ ـ رشته ـ مجموعه برنامه‌ های آموزشی مربوط به فراگیری یک حرفه است.

۴ /۳ ـ دوره ـ مدت زمان آموزشهای نظری و علمی یک رشته برابر استاندارد مصوب سازمان است.

ماده ۴

کارآموز ـ فردی است که بمنظور فراگیری رشته خاصی در آموزشگاه ثبت نام میکند.

ماده ۵

قرارداد کار‌آموزی عبارت است از قراردادی که بین صاحب امتیاز (‌یا مدیر مسئول) آموزشگاه و کار‌آموز بمنظور آموزش رشته معین و مشتمل بر ‌ساعات تدریس، مبلغ شهریه و سایر مقررات این آئیننامه منعقد میگردد.

ماده ۶

امتیاز تأسیس عبارت است از اعلام قبولی متقاضی در آزمون تعیین صلاحیت فنی و حرفه‌ ای که بموجب آن متقاضی میتواند بمنظور تأسیس ‌آموزشگاه اقدامات مندرج در ماده ۱۳ را شروع کند.

ماده ۷

پروانه تأسیس آموزشگاه، مجوز تأسیس و بهره‌ برداری از آموزشگاه و ثبت‌ نام و آموزش کار‌آموزان است که پس از بازدید کارشناس و در صورت تطبیق ‌مشخصات محل و تجهیزات آموزشی با استانداردهای سازمان صادر میگردد.

ماده ۸

مربی آموزشگاه فردی است که تدریس دروس نظری و عملی را بعهده دارد و دارای شرایط مندرج در فصل سوم این آئیننامه است.

ماده ۹

میزان بازدهی قابل قبول هر دوره آموزشی آموزشگاه عبارت است از قبولی حداقل ۶۰ درصد حرفه‌ آموزان شرکت ‌کننده در آزمون پایان دوره که توسط ‌سازمان انجام میشود.

فصل دوم ـ شرایط مؤسس و مدیر آموزشگاه و صدور پروانه تأسیس آموزشگاههای آزاد

ماده ۱۰

 مؤسس و مدیر آموزشگاه باید دارای شرایط زیر باشند:

۱ /۱۰ ـ تابعیت ایران

۲ /۱۰ ـ مسلمان یا پیرو یکی از اقلیتهای دینی شناخته و ملزم به پیروی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۳ /۱۰ ـ دارا بودن صلاحیت اخلاقی ـ سیاسی و فرهنگی و عدم وابستگی به رژیم گذشته (‌براساس تشخیص هیئت پنج نفری منتخب وزیر کار و امور اجتماعی)‌ و نداشتن سوء پیشینه کیفری.

۴ /۱۰ ـ دارا بودن مدرک تحصیلی برای مدیر آموزشگاه براساس جدول شماره (۱) ضمیمه.

۵ /۱۰ ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر

۶ /۱۰ ـ شرکت در جلسات توجیهی که از طرف واحدهای مسئول سازمان تشکیل میگردد.

۷ /۱۰ ـ تهیه و نگهداری دفاتر بازرسی و حضور و غیاب و آمار و ثبت نتایج امتحانات براساس دستورالعملهای سازمان.

۶ /۱۰ دارا بودن برگ پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم برای آقایان.

۸ /۱۰ ـ التزام به رعایت کلیه مفاد این آئیننامه.

تبصره ۱ ـ پروانه تأسیس آموزشگاه بنام اشخاص حقوقی در صورت معرفی مدیر آموزشگاه و مربی واجد شرایط این آئیننامه، صادر خواهد شد.

تبصره ۲ مدیر آموزشگاه و مربیانی که از سوی دستگاهها و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی تایید و معرفی شده اند از مفاد بندهای (۳) ، (۴) و (۵ماده (۱۰) و بندهای (۳) و (۴ماده (۲۳) معاف می‌ باشند.

ماده ۱۱

مؤسس در صورت دارا بودن شرایط ماده (۱۰) پس از ارایه مدارک لازم به سازمان باید نسبت به معرفی مدیر آموزشگاه و مربی واجد شرایط اقدام نماید.

تبصره ۱ مؤسس در صورتی که بخواهد خود عهده دار اداره آموزشگاه باشد ضمن احراز شرایط ماده (۱۰) باید در آزمون مدیریت آموزشی شرکت نماید و در صورت موفقیت در آزمون کارت مدیریت آموزشگاه با اعتبار یک ساله و قابل تمدید به وی اعطاء می ‌شود. در صورت عدم استمرار شرایط ماده (۱۰) کارت مزبور لغو و تمدید نخواهد شد.

تبصره ۲ مؤسس در صورتی که بخواهد خود عهده دار امر آموزش کارآموزان نیز باشد باید ضمن احراز شرایط ماده (۲۳) در آزمون صلاحیت فنی و حرفه ای در حرفه مورد تقاضا شرکت نماید.

تبصره ۳ متقاضیان دریافت کارت مدیریت و مربیگری آموزشگاه لازم است جهت شرکت در آزمونهای موضوع تبصره های (۱) و (۲ماده (۱۱) این آیین‌ نامه مبلغ چهل هزار (۴۰۰۰۰) ریال به حسابی که سازمان تعیین می ‌کند واریز نمایند.

ماده ۱۲

 وظایف مؤسس:
۱ –
درخواست صدور پروانه تأسیس آموزشگاه از سازمان و تحویل مدارک لازم
۲ –
معرفی مدیر آموزشگاه و مربی واجد شرایط به سازمان
۳ –
معرفی محل آموزشگاه و فراهم آوردن تجهیزات آموزشی مورد تأیید کارشناس سازمان و منطبق با استانداردهای آموزشی

ماده ۱۳

سازمان مکلف است به مؤسس واجد شرایط مفاد مواد (۱۰) و (۱۱) که ظرف مدت مقرر محل و تجهیزات مورد تأیید سازمان را معرفی و آماده نماید، پروانه تأسیس آموزشگاه اعطا نماید.

تبصره ۱ ـ در صورت عدم اعلام آمادگی محل و تجهیزات ظرف مدت مقرر شده توسط سازمان امتیاز اعطائی بخودی خود باطل و با توجه به تغییراتی که بعلت پیشرفت‌ تکنولوژی در استانداردها ایجاد میشود متقاضی لازم است مجدداً در آزمون مربوطه شرکت نماید.

تبصره ۲ ـ تأیید محل معرفی شده جهت تأسیس آموزشگاه از طریق مراجع ذیصلاح انتظامی ضروری است.

تبصره مؤسس آموزشگاه می ‌تواند بر اساس ضوابط سازمان ، با معرفی مدیر آموزشگاه و مربیان واجد شرایط و کسب مجوز از سازمان دوره های آموزشی مختلف را اجرا نماید.

ماده ۱۴

پروانه تأسیس صادره بمدت یکسال اعتبار دارد که در صورت استمرار شرایط صدور آن و پرداخت هزینه سالانه مندرج در جدول ‌شماره ۲، هر ساله تمدید میگردد.

تبصره ۱ ـ پروانه تأسیس صادره تا زمان دارا بودن شرایط مندرج در ماده ۱۰ این آئیننامه و انجام تعهدات قانونی دارنده آن معتبر است و در صورت لغو و‌اعلام آن توسط سازمان نیروهای انتظامی از ادامه فعالیت آموزشگاه جلوگیری میکنند.

تبصره ۲ ـ هر یک از متقاضیان تأسیس آموزشگاه لازم است جهت شرکت در آزمون تعیین صلاحیت فنی موضوع مواد ۱۱ و ۱۲ این آئیننامه مبلغ پنجهزار ریال ‌بحسابی که سازمان تعیین میکند واریز نمایند.

ماده ۱۵

مسؤولیت رعایت کلیه مقررات و ضوابط این آیین‌ نامه و نظارت بر امور آموزشگاه به عهده دارنده پروانه تأسیس می ‌باشد.

تبصره اجرای ضوابط آموزشی، تهیه و نگهداری دفاتر بازرسی، حضور و غیاب، آمار و ثبت نتایج امتحانات بر اساس دستورالعمل سازمان، شرکت در جلسات توجیهی که از طرف سازمان تشکیل می‌ شود و نظارت مستمر بر اجرای صحیح برنامه‌ های آموزشی از وظایف مدیر آموزشگاه می ‌باشد.

تبصره ۲ ـ سازمان مکلف است ظرف مدت دو هفته از تاریخ درخواست و معرفی جانشین پاسخ خود را اعلام نماید.

ماده ۱۶

– به کارکنان شاغل در وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به شرکتهای دولتی به استثنای اعضای هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اجازه نامه تأسیس آموزشگاه داده نمی شود.

ماده ۱۷

مسئولیت رعایت کلیه مقررات و ضوابط این آئیننامه و نظارت بر اجرای صحیح برنامه ‌های آموزشی بعهده دارندگان اجازه‌ نامه تأسیس که مدیر ‌مسئول آموزشگاه نیز شناخته میشوند میباشد.

ماده ۱۸

دارنده پروانه تأسیس آموزشگاه قرارداد استخدامی منعقد با مربی را به صورتی تنظیم می ‌نماید که مدت تمدید استخدام، ‌یا قرارداد در فاصله پایان دوره آموزشی ‌قرار گیرد. بنحویکه جابجائی مربی نیز جز در فاصله دو دوره آموزشی انجام نپذیرد.

ماده ۱۹

دارنده پروانه تأسیس موظف است موجبات شرکت حرفه‌ آموزانی را که دوره را طبق قرارداد حرفه ‌آموزان بپایان میرسانند در آزمونی که توسط سازمان برگزار‌ میگردد فراهم نماید.

ماده ۲۰

دارنده پروانه تأسیس آموزشگاه موظف است به شکایات، نظارت و پیشنهادات حرفه‌ آموزان و مربیان آموزشگاه رسیدگی نماید.

ماده ۲۱

کارآموزان موظفند پس از پایان دوره آموزشی به منظور شرکت در آزمون مبلغ چهل هزار (۴۰۰۰۰)‌ ریال به حسابی که از سوی سازمان تعیین می گردد، واریز نمایند.

تبصره ۱ ـ کار آموزان آموزشگاههای وابسته یا تحت پوشش دستگاههای دولتی و مؤسسات عام‌ المنفعه خصوصی که هیچگونه شهریه‌ ای دریافت نمی‌ کنند از پرداخت مبلغ‌ فوق معاف میباشند.

تبصره ۲ ـ افرادیکه هزینه آموزش آنها در آموزشگاههای خصوصی از طرف دستگاههای دولتی و ارگانها پرداخت شده است یا با معرفی سازمان آموزش فنی و‌حرفه ‌ای بطور رایگان در این آموزشگاهها آموزش می ‌بینند از پرداخت این مبلغ معاف هستند، بدیهی است در صورت پرداخت شهریه مبلغ مذکور از شهریه ‌مقرره کسر میگردد.

فصل سوم ـ مربیان ـ شرایط اشتغال و مسئولیتهای آنها

ماده ۲۲

مربیان در ارتباط با رشته مورد آموزش لزوماً باید دارای مدارک تحصیلی مندرج در جدول شماره ۱ باشند.

ماده ۲۳

مربیان باید حائز شرایط زیر باشند:

۱ /۲۳ ـ تابعیت ایران.

۲ /۲۳ ـ مسلمان یا پیرو یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده و ملزم به رعایت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۳ /۲۳ ـ دارا بودن صلاحیت اخلاقی – سیاسی و فرهنگی و عدم وابستگی به رژیم گذشته (‌براساس تشخیص هیئت پنج نفری منتخب وزیر کار و امور اجتماعی)‌ و نداشتن سوء پیشینیه کیفری.

۴ /۲۳ ـ عدم اعتبار به مواد مخدر دارا بودن سلامت جسمی متناسب با حرفه مورد آموزش به تشخیص مراجع مورد تأیید سازمان.

۲۳ /۵ ـ دارا بودن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای مردان.

۲۳ /۶ دارا بودن مدرک تحصیلی مرتبط با رشته یا حرفه مورد آموزش براساس جدول شماره (۱) پیوست.

ماده ۲۴

متقاضیان مربیگری در صورتیکه در آزمون صلاحیت فنی و حرفه‌ ای که توسط سازمان برگزار میگردد قبول شوند برای آنها کارت مربیگری که مدت ‌اعتبار آن یکسال است از سوی سازمان صادر میشود، در صورت عدم استمرار شرایط ماده (۲۳) اعتبار کارت مزبور تمدید نمی‌ شود و در صورت عدم اشتغال بیش از (۳) سال متوالی در حرفه مربیگری، تمدید کارت منوط به بررسی مجدد صلاحیت فنی و حرفه ای صاحب کارت خواهد بود.

تبصره ـ متقاضیان مربیگری به استناد قانون مذکور در ماده ۲۴ این آئیننامه مکلفند مبلغ چهار هزار ریال بعنوان هزینه آزمون تعیین صلاحیت فنی و حرفه‌ ای بحسابی که سازمان تعیین میکند، واریز نمایند.

ماده ۲۵

مربیانی که بدون عذر موجه از ادامه آموزش در طول دوره خودداری نمایند حسب اعلام دارنده پروانه تأسیس آموزشگاه و تشخیص سازمان پس از یکبار ‌اخطار کتبی کارت مربیگری آنان باطل میگردد.

فصل چهارم ـ مقررات مربوط به حرفه‌ آموزان

ماده ۲۶

سن حرفه ‌آموز برای شرکت در دوره‌ های آموزشی نباید کمتر از ۱۲ سال تمام باشد.

تبصره ۱ ـ حداقل سن حرفه ‌آموز با توجه به تبصره ماده ۲ قانون کارآموزی در موارد خاص با تصویب وزیر کار و امور اجتماعی قابل تغییر است.

تبصره ۲ ـ پذیرش حرفه ‌آموزان کمتر از ۱۵ سال تمام منوط به ارائه اجازه کتبی ولی یا قیم قانونی حرفه ‌آموز است.

ماده ۲۷

حداقل میزان مواد حرفه ‌آموزان جهت شرکت در دوره‌ های آموزشی براساس استانداردهای حرفه مربوطه از طرف سازمان تعیین میگردد.

فصل پنجم ـ نظارت و بازرسی و مقررات مربوط به لغو امتیاز و تعطیل آموزشگاه

ماده ۲۸

نظارت و بازرسی در امور آموزشگاهها توسط افرادی صورت میگیرد که دارای معرفی ‌نامه (‌کارت شناسائی مخصوص بازرسی) صادره از طرف سازمان ‌میباشند.

ماده ۲۹

دارندگان پروانه تاسیس مکلفند مدارک و اطلاعات مربوطه را هنگام مراجعه در اختیار بازرسان قرار دهند.

تبصره ۱ ـ خارج کردن فتوکپی مدارک از آموزشگاه توسط بازرسان صرفاً با ارائه مجوز کتبی سازمان بلامانع است.

تبصره ۲ بازرسان در صورت مشاهده هرگونه تخلفی از مفاد این آیین نامه، ضمن درج موضوع در دفتر بازرسی آموزشگاه، مراتب را به سازمان گزارش می ‌نماید.‌در صورت تکرار تخلف، مراتب جهت اتخاذ تصمیم در مورد تعطیل موقت و یا لغو پروانه تأسیس آموزشگاه، به هیأت پنج نفره (‌مذکور در بند (۳ماده (۱۰) ارجاع می ‌شود.

تبصره ۳ در صورت عدم ارائه دفتر بازرسی و مدارک و اطلاعات مربوط، گزارش بازرسان ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۳۰

حداکثر مدت مجاز برای توقف فعالیت آموزشگاه با کسب اجازه قبلی دو سال میباشد در صورتیکه این مدت بیش از دو سال باشد لازم است برای‌ بازگشائی آن اقدام به کسب پروانه تأسیس مجدد بنمایند.

ماده ۳۱

تعطیل آموزشگاه از طرف دارنده پروانه تأسیس قبل از اختتام دوره آموزشی ممنوع است مگر در صورت توافق کتبی کلیه حرفه‌ آموزان با بازپرداخت شهریه‌ آنان (‌برای حرفه ‌آموزان کمتر از ۱۵ سال توافق کتبی ولی یا سرپرست قانونی لازم بوده و یا شهریه نیز به آنان بازپرداخت میگردد.)

فصل ششم ـ مقررات عمومی

ماده ۳۲

نسخه اصلی اجازه تأسیس باید در دفتر آموزشگاه نصب گردد.

ماده ۳۳

انتقال یا واگذاری اجازه تأسیس آموزشگاه به شخص دیگر ممنوع است.

ماده ۳۴

دارندگان پروانه تأسیس موظفند برنامه کار و ساعات آموزش آموزشگاه را به طور دقیق به سازمان اعلام نمایند.

ماده ۳۵

تغییر محل آموزشگاه منوط به تحقق مجدد شرایط مندرج در ماده ۱۳ و تحصیل موافقت سازمان میباشد.

ماده ۳۶

در محل آموزشگاه نباید هیچگونه فعالیت غیرمرتبط با موضوع تأسیس آموزشگاه وجود داشته باشد.

تبصره سازمان می تواند برای کلیه واحدهای صنفی، خدماتی و تولیدی که امکانات آموزش کارگران را در محل کار خود فراهم نموده اند با رعایت مفاد این آئین نامه، پروانه تاسیس صادر نماید

ماده ۳۷

نام آموزشگاه می باید با فرهنگ اسلامی و ایرانی مباینت نداشته و در تمام مدت فعالیت آموزشگاه حفظ گردد.

تبصره ـ انتخاب نام آموزشگاه‌ ها نباید تکراری باشد.

ماده ۳۸

تعطیل هر یک از حرفه‌ های مورد آموزش یا فعالیت مجدد آنها لزوماً باید با توافق کتبی سازمان انجام پذیرد.

ماده ۳۹

کلیه آموزشگاههائی که قبل از تصویب این آئیننامه موجودیت یافته ‌اند موظفند از تاریخ ابلاغ ظرف مدت یکسال شرایط خود را با فصل دوم این ‌آئیننامه تطبیق دهند.

تبصره ـ شرایط حداقل مدرک تحصیلی دارندگان پروانه تأسیس اینگونه آموزشگاهها از شمول جدول شماره ۱ این آئیننامه مستثنی است.

ماده ۴۰

مؤسس هنگام دریافت پروانه تأسیس و تمدید آن و نیز مدیر و مربی آموزشگاه هنگام دریافت کارت (‌مدیریت آموزشگاه – مربیگری) و تمدید آن موظفند مبالغ مندرج در جدول شماره (۲) پیوست این آیین ‌نامه را به حسابی که از طرف سازمان تعیین می ‌شود واریز نمایند.

تبصره ایثارگران و اقوام درجه یک آنان و نیز مدیر و مربیان و کارآموزان ارگانها و نهادهای انقلاب اسلامی که آموزش در آنها به صورت رایگان می باشد از پرداخت هرگونه وجه مذکور در این آئین نامه معاف می باشند.

ماده ۴۱

آزمون متقاضیان مدیریت آموزشگاه و مربیگری حداقل سالی یکبار از طرف سازمان برگزار و تاریخ آن تا یکماه قبل از انجام توسط رسانه‌ های عمومی‌ اعلام میگردد.

ماده ۴۲

پروانه تأسیس و کارت مدیریت آموزشگاه برای آموزش ذکور صرفاً به آقایان و برای آزمون نسوان به بانوان داده خواهد شد.

تبصره ـ در مواردیکه رعایت الزام این ماده به تشخیص سازمان میسر نباشد سازمان میتواند صدور اجازه‌ نامه را تا‌ زمانی که صلاح بداند از مفاد این ماده مستثنی نماید مشروط بر آنکه آموزش زنان و مردان بصورت مختلط نباشد و متقاضی از هر جهت صلاحیت لازم را ‌داشته باشد.

ماده ۴۳

آموزش حرفه‌ آموزان زن صرفاً توسط مربیان زن و آموزش حرفه ‌آموزان مرد صرفاً توسط مربیان مرد باید انجام شود.

ماده ۴۴

مدت هر دوره آموزشی نباید از مدت تعیین شده براساس استاندارد کمتر باشد.

ماده ۴۵

نشر و پخش هرگونه آگهی و تبلیغات در مورد آموزشگاههای آزاد در صورتی مجاز است که دارندگان پروانه تأسیس قبلاً تأیید سازمان را کسب نموده باشند.

ماده ۴۶

انجام آزمون پایان دوره حرفه ‌آموزان و صدور گواهینامه بعهده سازمان است.

تبصره ـ در حرفه هائی که سازمان لزوم برگزاری آزمون و صدور گواهینامه مهارت را لازم تشخیص ندهد ضمن اجرای آموزش و اعمال نظارت کلی سازمان، ‌آزمون برگزار نمیشود. بدیهی است مراتب در این خصوص قبلا به آموزشگاهها ابلاغ میگردد.

ماده ۴۷

سازمان موظف است در تهیه و تدوین استانداردهای مهارت و آموزشی مشاغل زیر مجموعه رشته ها و حرف پزشکی و پیراپزشکی از نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دعوت نماید.

ماده ۴۸

دارنده پروانه تأسیس موظف است یک نسخه از این آئیننامه را در دسترس و محل دید عموم حرفه ‌آموزان قرار دهد.

ماده ۴۹

میزان شهریه حرفه‌ آموزان توسط سازمان با توجه به شرایط منطقه تعیین میگردد و رعایت آن جهت استمرار پروانه تأسیس الزامی است.

ماده ۵۰

رشته ‌های آموزشی میتواند همه ساله بر حسب نیاز بازار کار و صنعت به پیشنهاد سازمان و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی اصلاح و حداقل مدارک ‌تحصیلی متقاضیان کارت مدیریت و مربیگری آموزشگاه به موازات بهبود کیفیت آموزش فنی و حرفه ‌ای در کشور تغییر یابد افزایش هزینه‌ های شرکت در آزمون مهارت ـ کسب پروانه تأسیس ـ ‌تمدید پروانه تأسیس و اخذ کارت مربیگری و تجدید آن با توجه به شرایط اقتصادی و شاخص های بانک مرکزی منوط به پیشنهاد سازمان و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد بود.

ماده ۵۱

آموزشگاههائیکه بر طبق قانون یا تصویبنامه هیئت وزیران دارای آئیننامه خاص میباشند از شمول این آئیننامه مستثنی هستند.

ماده ۵۲

این آئیننامه مشتمل بر ۵۲ ماده و (۱۷) بند و (۲۶) تبصره بوده و از تاریخ مذکور لازم ‌الاجراء و کلیه آئیننامه‌ های قبلی لغو میگردد.

نخست ‌وزیر‌ – میرحسین موسوی

شماره (۱) لیست رشته های آموزشی بتفکیک جهت متقاضیان تأسیس و مربیگری

ردیف گروه رشته حداقل مدرک تحصیلی متقاضی تأسیس حداقل مدرک تحصیلی متقاضی مربی ملاحظات
۱ الکترونیک الکترونیک صنعتی لیسانس در رشته مربوط فوق دیپلم مربوطه
۲ رادیو تلویزیون رنگی لیسانس ” “ فوق دیپلم مربوطه
۳ برق برق کاری (برق صنعتی، موتور پیچی) لیسانس ” “ فوق دیپلم مربوطه
۴ مکانیک عمومی ماشینهای ابزار (تراشکاری، فرزکاری، صفحه تراش) لیسانس ” “ فوق دیپلم مربوطه
۵ قالبسازی لیسانس ” “ فوق دیپلم مربوطه
۶ فلزکاری (جوشکاری برق، گاز ورنکاری) لیسانس ” “ فوق دیپلم مربوطه
۷ تأسیسات لیسانس ” “ فوق دیپلم مربوطه
۸ نقشه کشی ساختمان لیسانس ” “ فوق دیپلم مربوطه
۹ نقشه کشی صنعتی لیسانس ” “ فوق دیپلم مربوطه
۱۰ نقشه برداری لیسانس ” “ فوق دیپلم مربوطه
۱۱ چوب درودگری و مدلسازی لیسانس ” “ فوق دیپلم مربوطه
۱۲ ذوب و فلزات ریخته گری لیسانس ” “ فوق دیپلم مربوطه
۱۳ حمل و نقل اتومکانیک فوق دیپلم ” “ فوق دیپلم مربوطه
۱۴ ماشین آلات کشاورزی و سنگین فوق دیپلم ” “ فوق دیپلم مربوطه
۱۵ خدمات حسابداری لیسانس “” لیسانس مربوطه
۱۶ خیاطی، گلدوزی، بافندگی، گلسازی سوم راهنمائی کارنامه قبولی پایان تحصیلات ابتدائی
۱۷ ماشین نویسی – فارسی و لاتین دیپلم قبولی سال سوم راهنمائی یا سوم متوسطه

 

شماره (۲) لیست رشته های آموزشی و میزان پرداختی جهت صدور اجازه نامه کارت مربیگری و تمدید آن

ردیف گروه رشته مبلغ دریافتی جهت صدور مبلغ دریافتی جهت صدور
اولین اجازه نامه تمدید اجازه نامه اولین کارت مربی گری تمدید کاری مربی گری
۱ الکترونیک الکترونیک صنعتی ۵۰۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۱۲۵۰۰ ریال
۲ تعمیر رادیو تلویزیون رنگی ۵۰۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۱۲۵۰۰ ریال
۳ برق برق کاری (برق صنعتی، موتورپیچی) ۵۰۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۱۲۵۰۰ ریال
۴ مکانیک عمومی ماشینهای ابزار (تراشکاری، فرزکاری، صفحه تراش) ۵۰۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۱۲۵۰۰ ریال
۵ قالبسازی ۵۰۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۱۲۵۰۰ ریال
۶ فلزکاری (جوشکاری برق، گاز، ورقکاری) ۵۰۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۱۲۵۰۰ ریال
۷ تأسیسات ۵۰۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۱۲۵۰۰ ریال
۸ نقشه کشی صنعتی ۵۰۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۱۲۵۰۰ ریال
۹ ساختمان نقشه کشی ساختمان ۶۰۰۰۰ ریال ۳۰۰۰۰ ریال ۳۰۰۰۰ ریال ۱۵۰۰۰ ریال
۱۰ نقشه برداری ۶۰۰۰۰ ریال ۳۰۰۰۰ ریال ۳۰۰۰۰ ریال ۱۵۰۰۰ ریال
۱۱ چوب درودگری و مدلسازی ۵۰۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۱۲۵۰۰ ریال
۱۲ ذوب فلزات ریخته گری ۵۰۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۱۲۵۰۰ ریال
۱۳ حمل و نقل اتومکانیک ۵۰۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۱۲۵۰۰ ریال
۱۴ ماشین آلات کشاورزی و سنگین ۵۰۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۱۲۵۰۰ ریال
۱۵ خدمات حسابداری ۵۰۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۱۲۵۰۰ ریال
۱۶ خیاطی، گلدوزی، بافندگی ۶۰۰۰۰ ریال
۵۰۰۰۰ ریال
۳۰۰۰۰ ریال
۲۵۰۰۰ ریال
۳۰۰۰۰ ریال
۲۵۰۰۰ ریال
۱۵۰۰۰ ریال
۱۲۵۰۰ ریال
۱۷ ماشین نویسی فارسی و لاتین ۵۰۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال