اساسنامه نمونه کانون کارگران و مدیران بازنشسته موضوع ماده ۱۳۴ قانون کار مصوب ۱۳۷۲

اساسنامه کانون کارگران بازنشسته استان  

فصل یکم – کلیات

ماده 1 

هدف :

به استناد ماده 134 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در اجرای دستورالعمل مصوب 12/8/1372 وزیر کار و امور اجتماعی و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و پیگیری جهت برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، از کار افتادگی ، خدمات بهداشتی و درمانی ، مراقبتهای پزشکی و سایر موارد مربوط این اساسنامه تدوین می گردد .

ماده2 

نام ، حوزه فعالیت و اقامتگاه قانونی کانون  :

نام کانون :  کانون کارگران بازنشسته استان …………………………………………….. که در این اساسنامه به اختصار  « کانون » نامیده می‌شود .

حوزه فعالیت کانون-  حوزه جغرافیایی استان  ………………………………………………… می باشد .

اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر مرکزی به شرح ذیل است :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

تلفن ……………………………………………. فاکس …………………………………………….

تبصره – هیأت مدیره می‌تواند هر زمان که ایجاب نماید ، اقامتگاه قانونی کانون را در محدوده حوزه فعالیت خود تغییر داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضاء –  از طریقی  که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد –  بطور کتبی به وزارت کار و امور اجتماعی نیز اعلام نماید .

ماده 3

وظایف اساسی وعام کانون :

1- کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواسته های مشروع و قانونی بازنشستگان استان.

2- ائتلاف با سایر کانون های استانی به منظور تشکیل کانون عالی .

3- کوشش در جهت بهره مندی اعضا از خدمات بهداشتی ، درمانی و مراقبت های پزشکی .

4- تعیین و معرفی نمایندگان کانون به کمیته بیمه و درمان استان

5- کوشش در جهت ایجاد صندوق تعاون به منظور اعطاء وام های ضروری .

6- همکاری با اتحادیه امکان جهت رفع نیازمندی کالاهای اساسی اعضاء .

7- تعیین و اعزام نماینده به مراجع قانونی .

8- عضوگیری و دریافت حق عضویت از اعضاء .

9- تشکیل کمیته های مختلف تخصصی و استفاده از کارشناسان و مشاوران به منظور بهبود امور مربوط به بازنشستگان .

10- همکاری با سایر تشکلات کارگری . . .

11- خرید و فروش و تبدیل اموال منقول و غیرمنقول کانون مشروط بر آن که به قصد تجارت و جلب نفع نباشد .

12- همکاری با سازمان تامین اجتماعی در جهت پیشبرد بهتر مسایل مربوط به بازنشستگان و مستمری بگیران .

13- همکاری و هماهنگی با نهضت سوادآموزی در جهت ایجاد کلاس های سوادآموزی .

فصل دوم

شرایط عضویت ، تعلیق ، سلب عضویت و منابع مالی کانون

ماده 4 

شرایط عضویت :

کانونهای کارگران بازنشسته شهرستانهای استان در صورت داشتن شرایط ذیل می توانند به عضویت کانون درآیند :

1- قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه وتصمیمات و مصوبات قانونی ارکان کانون .

2- پرداخت ورودیه و حق عضویت مطابق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی .

3- داشتن گواهینامه ثبت و گواهی انجام انتخابات معتبر وزارت کار و امور اجتماعی .

تبصره 1- کلیه واجدان شرایط می‌توانند آزادنه عضویت کانون را بپذیرند و هیچکس را نمی‌توان به عضویت در کانون ، مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود .

تبصره 2- چنانچه واجد شرایط عضویت بودن و تقاضای هریک از کانونهای شهرستان از سوی هیأت مدیره پذیرفته نگردد ؛ عدم صلاحیت کانون مذکور برای عضویت می بایست در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح شود، تصمیمات مجمع عمومی قطعی بوده و بایستی کتبا به اطلاع کانون متقاضی برسد.

تبصره 3 – در صورتی که هر یک از اعضا شرایط عضویت کانون استان را از دست دهد ؛ از عضویت در کانون مستعفی شناخته می شود ، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است .

ماده 5 

موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت کانون :

1- عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده 7 این اساسنامه (با اعلام مسئولان مالی کانون ) .

2- عدم رعایت مفاد این اساسنامه و توصیه‌ها و تصمیمات قانونی هریک از ارکان کانون (باتشخیص هیأت مدیره کانون ).

3- از دست دادن شرایط مندرج در ماده 4 این اساسنامه.

4- آراء قطعی صادره از سوی مراجع قضایی کشور مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی .

تبصره – در موارد بندهای 1و 2 عضویت کانون مورد نظر تا تشکیل مجمع عمومی به حالت تعلیق در
می آید وتارفع تعلیق توسط مجمع عمومی عادی ،حق رای نخواهد داشت.

ماده 6

منابع مالی کانون :

الف – ورودیه برای هر عضو که فقط برای یک باردریافت می‌گردد و مبلغ آن توسط مجمع عمومی عادی تعیین می گردد .

ب – حق عضویت به میزان ………………………………. ریال ماهیانه/سالیانه که مبلغ آن توسط مجمع عمومی عادی تعیین می گردد .

ج – کمک ‌های مالی داوطلبانه اعضا در حد توانایی وبه اختیار کمک دهنده .

تبصره 1- قبول و دریافت کمک‌های مالی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو منوط است به اطلاع کتبی به وزارت کاروامور اجتماعی .

تبصره 2- کانون باید دارای حداقل 2 دفتر با عنوانهای دفتر عضویت و دفتر امور مالی ‌باشد .

تبصره 3- مبالغی که به عنوان ورودیه و حق عضویت دریافت می‌شود، قابل استرداد نیست.

تبصره 4- هیأت مدیره نمی‌تواند منابع مالی کانون را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه به مصرف برساند .

ماده 7

چنانچه هر یک از اعضا در مدت حداکثر 3 ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خودداری نماید ، از طرف خزانه‌دار به وی اخطار کتبی داده می‌شود . چنانچه از تاریخ اخطار، حداکثر ظرف یک ماه اقدام به پرداخت حق عضویت عقب افتاده ننماید ، با تصویب هیات مدیره، عضویت کانون مذکور، به حالت تعلیق در می آید . اخراج یا قبول مجدد عضویت آنان از اختیارات مجمع عمومی عادی می‌باشد .

تبصره – تشخیص موجه بودن عذر اعضای مورد نظر، با هیأت مدیره خواهد بود .

فصل سوم

ارکان کانون

ماده 8

ارکان کانون عبارت است از :

1- مجمع عمومی

2- هیأت مدیره

3- بازرس یا بازرسان

الف – مجمع عمومی ، حدود وظایف و اختیارات آن :

ماده 9

مجمع عمومی که عالی‌ترین رکن کانون است ؛ از اجتماع اعضاء اصلی هیئت مدیره کانونهای کارگران بازنشسته شهرستانهای عضو ، با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی به دو صورت عادی وفوق العاده تشکیل می گردد .

تبصره 1 – برای تشکیل مجامع عمومی عادی وفوق العاده، هیأت مدیره موظف است نسبت به دعوت اعضاء به وسیله ………………………………………………………………………………………………. و دعوتنامه کتبی که در آن ، روز ، ساعت ، مکان تشکیل و دستور جلسه بطور روشن قید شده باشد ؛ اقدام نماید. بدیهی است از تاریخ دعوت اعضاء تا تشکیل مجمع عمومی و همچنین بین دو مرحله مجمع عمومی ، باید حداقل 15 روز بدون احتساب ایام تعطیل فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید از 45 روز تجاوز نماید .

تبصره 2 – دعوت مجامع عمومی بر عهده هیات مدیره خواهد بود و در صورت استنکاف هیات مدیره ، بازرس یا بازرسان می توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند . همچنین در صورت خودداری بازرس یا بازرسان ،حداقل یک سوم اعضای کانون می توانند مجمع عمومی را دعوت نمایند.

تبصره 3 – دعوت کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده ، مکلفند موضوع و تاریخ تشکیل مجمع عمومی را حداقل 15 روزپیش از تشکیل ، طی دعوتنامه کتبی به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام  نمایند .

تبصره 4 – اخذ رای در جلسات مجامع عمومی علنی است مگر در مورد انتخاب هیات مدیره ، هیات داوری و بازرسان و سایر مواردی که مجمع عمومی تصویب نماید؛ به طور کتبی و مخفی به عمل خواهد آمد .

تبصره 5- ارایه مدارک پرداخت حق عضویت از شرایط شرکت اعضاء در جلسات مجامع عمومی
می باشد .

تبصره 6 – هر یک از اعضای مجمع عمومی می تواند وکالت یکی دیگر از اعضا را بر عهده گیرد .

ماده 10

مجمع عمومی عادی هر سال یک بار با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت
می یابد . چنانچه بار اول به نصاب لازم نرسد ؛ برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور عده حاضر رسمیت خواهد یافت .

تبصره 1 – مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنا به تشخیص ودعوت هیأت مدیره یا بازرسان یا یک سوم اعضاء ، بطور فوق العاده تشکیل می گردد. این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن نیز ، همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود .

تبصره 2- تصمیمات مجمع عمومی عادی در کلیه مراحل، با اکثریت نصف بعلاوه یک ( اکثریت آراء ) حاضران معتبر است ، مگر در موارد انتخاب هیأت مدیره و بازرسان که با اکثریت نسبی آرای حاضران نافذ خواهد بود .

ماده 11

وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتست از :

1- استماع گزارش هیأت مدیره وبازرس یا بازرسان در مورد اقدامات صورت گرفته و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب آن و همچنین اتخـاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مربوط به برنامـه هـای سـال جاری و آتـی کانون .

2- استماع ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب گزارش مالی خزانه دار
درخصوص صورتهای مالی سالانه و بودجه آتی کانون .

3- دادن رهنمود و تصویب سیاستهای کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی کانون.

4- تعیین نحوه اطلاع رسانی به اعضاء درخصوص دعوت به مجمع عمومی وسایر موارد .

5- بررسی و تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در کانون که صلاحیت آنان از سوی هیأت مدیره تأیید نشده باشد .

6- رسیدگی نهایی به اعتراض کسانی که طبق مقررات انضباطی این اساسنامه ، عضویت آنان در کانون معلق یا سلب عضویت شده اند .

7- ایجاد کمیته ها و همکاری در جهت تأسیس و تقویت شرکت های تعاونی وسایر مراکز مرتبط .

8- انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان کانون .

9- اتخاذ تصمیم درخصوص پیوستن به کانون عالی کارگران بازنشسته یا خارج شدن از عضویت کانون مذکور .

ماده 12

مجمع عمومی فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم در موارد موضوع ماده 15،با حضور دست کم دوسوم اعضا تشکیل خواهد شد . چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود ؛ در مرحله دوم با حضورحداقل یک سوم اعضاء رسمیت می یابد و در هر حال تصمیمات آن اعم از مرحله اول یا دوم، با اکثریت سه چهارم آراء اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده 13

وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتست از  :

1- طرح و تصویب اصلاحات اساسنامه .

2- عزل انفرادی یا دسته جمعی هیات مدیره و بازرسان .

3- انحلال کانون و انتخاب هیأت تصفیه.

تبصره – پیشنهادها در زمینه تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه ، باید به طور مشخص در آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده درج شود .

ماده 14

پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسه‌ مجمع عمومی توسط رئیس یا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره، بلافاصله هیأت رئیسه مجمع عمومی مرکب از دست کم یک رئیس، یک یا دو نایب رئیس و یک منشی از بین اعضای حاضر با رأی اکثریت اعضاء انتخاب و اداره‌ جلسه را بر عهده خواهند گرفت . چنانچه انتخابات هیأت مدیره و بازرسان یا یکی از آنها نیز در دستور کار مجمع عمومی باشد ؛ دو نفر دیگر به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه با رای اکثریت اعضاء انتخاب می شوند .

تبصره 1- اعضاء هیأت رئیسه مجمع عمومی وهیأت نظارت بر انتخابات نباید کاندیدای عضویت  درهیأت مدیره و بازرسان باشند ( مگر در زمانی که  حاضران مجمع عمومی کمتر از 20 عضو باشد) .

تبصره 2- برگزار کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده موظفند فهرست اسامی و مشخصات اعضای کانون را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی، آن را به امضای اعضای حاضر برسانند.

تبصره 3- هیات رئیسه و هیأت نظارت بر انتخابات ، مکلفند در پایان رای گیری ، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتیب حائزان اکثریت آرا ، اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسان اصلی و علی البدل را در صورتجلسه مجمع عمومی تعیین نمایند .

تبصره 4- هرگاه در مجمع عمومی ، شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد ، هیات رئیسه مجمع با تصویب اکثریت اعضا می تواند اعلام تنفس نموده ، تاریخ جلسه بعدی را که حداکثر از سه هفته متجاوز نباشد؛ معین کند . تمدید جلسه ، نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشکیل جلسه همان نصاب قبلی می باشد که در صورت عدم تشکیل ، در مرحله بعدی ،  مجمع عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار خواهد شد.

ماده 15

چنانچه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی باذکر دلایل به چگونگی انجام انتخابات کتباً اعتراض نمایند ، هیأت رئیسه و هیات نظارت بر انتخابات مکلف خواهند بود ، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ رویت اعتراض ، به آن رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای کانون خصوصاً اعضای معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نمایند .

تبصره – چنانچه اعتراض یا اعتراضهای رسیده وارد باشد ، هیأت رییسه وهیات نظارت ، ابطال انتخابات را اعلام و به ترتیب مقرر در اساسنامه ، نسبت به دعوت مجمع عمومی و تجدید انتخابات ، اقدام خواهد شد .

 

ب – هیأت مدیره و وظایف و اختیارات آن

ماده 16

هیأت مدیره دارای …….. نفر عضو اصلی و ……. نفر عضو علی البدل می باشد که از بین کاندیداهای واجد شرایط، با رأی کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی ، برای مدت 2 سال انتخاب می گردند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم ، بلامانع است .

ماده 17

هیأت مدیره مکلف است، پس از قطعیت انتخابات ، ظرف یک هفته اولین جلسه خود راتشکیل

و از بین خود، یک رئیس، یک نایب رئیس ، یک خزانه دار و از بین اعضای اصلی  هیأت مدیره یا خارج از آن یک دبیر انتخاب و صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور را طی صورتجلسه ای به اطلاع اعضا برساند و نسخه ای از صورتجلسه مذکور را به همراه مدارک موردنیاز به منظور انجام تشریفات ثبت ، به وزارت کار وامور اجتماعی ارایه نماید .

ماده 18

جلسات عادی هیأت مدیره هر ……………………………………….. یک بار تشکیل و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد . تصمیمات آن با آرا اکثریت اعضای  حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنین برحسب ضرورت، بنا به دعوت رئیس، نایب رئیس یا 3/1 اعضای هیأت مدیره بطور
فوق العاده تشکیل می گردد .

تبصره 1- خدمات هیأت مدیره افتخاری است مگر اینکه مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند .

تبصره 2- غیبت در چهار جلسه متوالی یا هفت جلسه متناوب ، بدون ارایه عذر موجه بعنوان استعفای شخصی از سمت هیأت مدیره تلقی می گردد و عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا جانشین عضو مستعفی خواهند شد . تشخیص موجه یا غیرموجه بودن عذر برعهده هیأت مدیره خواهد بود .

ماده 19

هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از به ثبت رسیدن مصوبات مجمع عمومی در وزارت کار و امور اجتماعی و دریافت گواهینامه ثبت و سایرمدارک شناسایی کانون، به نام کانون و با امضای مشترک صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی کانون(رئیس و خزانه دار) ، در بانک رفاه کارگران حساب باز نموده و وجوه متعلق به کانون را در آن واریز نماید

ماده 20

رئیس هیات مدیره و درصورت غیاب نایب رییس و خزانه دار مشترکاً صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و کلاً مسئولان اداری و مالی کانون بوده و حفظ کلیه اموال ، دارائی ها ، اسناد ، اوراق بهادار و دفاتر مالی کانون به عهده آنها می باشد .

تبصره – کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی کانون با امضاء رئیس هیات مدیره یا دبیر و ممهور به مهر کانون و کلیه اسناد مالی ، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیات مدیره رسیده باشند ؛ با امضاء مشترک رئیس هیات مدیره یا دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر کانون معتبر خواهد بود .

ماده 21

در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرایط، سلب عضویت یا غیبت غیر موجه در سه جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب ، اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد . هیات مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام  نماید .

تبصره 1- مادامی که اکثریت اعضای هیأت مدیره، سمت خود را حفظ نموده باشند، انتخابات تکمیلی برای باقیمانده دوره برگزار می گردد .

 ماده 22 

هیأت مدیره موظف است دست کم دو ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانونی، درمورد دعوت مجمع عمومی به منظور تجدید انتخاب مسئولان کانون اقدامات لازم را به عمل آورد .تبصره 2- در صورت استعفا، فوت از دست دادن شرایط یا سلب عضویت اکثریت اعضای هیأت مدیره توسط مجمع عمومی فوق العاده ، انتخابات هیأت مدیره باید تجدید گردد. در این صورت بازرسان یا یک سوم اعضای کانون موظفند مجمع عمومی را جهت انجام انتخابات دعوت نمایند. به هر حال چنانچه ظرف 6 ماه در این زمینه اقدامی صورت نگیرد ؛ بازرسان یا یک سوم اعضا موظف هستند جهت تعیین تکلیف مراتب را به اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی برساند.

تبصره – هیأت مدیره پس از پایان دوره ماموریت، تا تعیین هیأت مدیره جدید، مسئول حفظ کلیه دارائیها واموال و اسناد و مدارک کانون خواهد بود .

ماده 23 

سایر وظایف و اختیارات هیأت مدیره :

1- تهیه دفاتر رسمی و قانونی کانون (دفاتر مالی – عضویت).

2- اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.

3- دعوت مجامع عمومی درموعد مقرر و بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در کانون .

4- بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار و پیشنهاد آن به مجمع عمومی .

5- تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیأت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری کانون .

6- تعیین محل اقامتگاه قانونی و دفتر مرکزی کانون .

7- انتخاب ومعرفی نماینده به مراجع ذیصلاح برای موارد خاص و معین .

8- بررسی وضع مالی کانون و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن .

9- همکاری درجهت تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضا .

10- وکالت و نمایندگی کانون در مراجع قانونی، حقوقی، قضائی، دستگاههای دولتی و ملی درحدود مقررات این اساسنامه .

11- تهیه گزارش عملکرد هیأت مدیره و ارایه آن به مجمع عمومی .

12- تشکیل کمیته های مختلف (در صورت لزوم ) از قبیل کمیته حل اختلاف ، کمیته عضویت ، کمیته تدارکات و پشتیبانی، کمیته امور حقوقی، کمیته رفاهی و سایر کمیته ها .

  ماده 24

رئیس هیأت مدیره دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است :

1- مراقبت در حسن جریان امور کانون و دعوت از اعضای هیأت مدیره به تشکیل مرتب جلسه .

2- اداره جلسات هیأت مدیره وتنظیم صورتجلسه ها با همکاری منشی جلسه .

3- ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره به دبیر و سایر مسئولان کانون ، جهت اجرا و پی گیری آن .

4- امضای کلیه قراردادها و احکام استخدامی کارشناسان، مشاوران، دبیر و سایر مسئولان کانون که با تصویب هیأت مدیره استخدام یا به کار گمارده خواهند شد .

5- امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار وممهور نمودن آن به مهر کانون .

6- انجام سایر اموری که به موجب اساسنامه بر عهده رئیس قرار دارد .

تبصره- قسمتی از وظایف رئیس هئیت مدیره که مربوط به امور اداری می باشد، قابل واگذاری به دبیر کانون خواهد بود .

ماده 25 

دبیرخانه کانون تحت مسئولیت مستقیم دبیر کانون و زیر نظر هیأت مدیره به منظور اداره تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیأت مدیره در مرکز اصلی کانون دایر و میتواند دارای کارکنانی باشد که بنا به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره یا دبیر و تصویب هیأت مدیره ، به کار گمارده می شوند .

تبصره : چنانچه دبیر کانون عضو هیات مدیره نباشد ، در جلسات هیات مدیره حق رای ندارد .

ماده 26

وظایف و اختیارات دبیر :

1- حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک و صورتجلسات و سوابق اعضاء و دفاتر کانون .

2- انجام مکاتبات اداری و جاری کانون .

3- تهیه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضای کارتهای عضویت اعضاء به اتفاق خزانه دار کانون .

4- تهیه دفاتر « عضویت » و « امور مالی » با نظر وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین دفاتر اندیکاتور و ثبت و صدور نامه ها .

5- تهیه و تنظیم نشریات مربوط به کانون در حدود قوانین و مقررات .

6- ابلاغ  اساسنامه و بخشنامه ها و شیوه نامه های دولتی و سایر قوانین و مقررات برای آگاهی و استفاده مسئولان و اعضای کانون .

7- مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی ، هیأت مدیره و بازرسان .

8- ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان کانون و احکام و نامه های واصله از مراجع قانونی و
دستگاه های اداری به مسئولان مربوط .

9- انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد .

تبصره- کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر هیأت مدیره مسئول هستند .

ماده 27

وظایف واختیارات خزانه دار :

خزانه دار مسئول امور مالی کانون بوده ودارای وظایف واختیاراتی به شرح ذیل است :

1- امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رئیس هیأت مدیره یا نایب رییس و ممهور نمودن آن به مهر کانون .

2- اداره امور مالی کانون ، تهیه و تنظیم دفاتر واسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابهای کانون .

3- رسیدگی بر صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافتها و پرداختها و تایید و امضای صورتحسابهای مربوط .

4- امضا و صدور کارت عضویت اعضا و به اتفاق رئیس هیأت مدیره یا دبیر .

5- نظارت بر خرید ، فروش ، اجاره و هر نوع عمل مالی ومسؤولیت درحفظ اموال منقول ، غیر منقول ، وجوه ، اسناد ، مدارک مالی وصحت معاملات کانون.

6- ثبت کلیه دریافتی ها وهزینه های کانون در دفاتر رسمی کانون .

7- پیش بینی بودجه و هزینه های یک ساله کانون و تسلیم آن به هیأت مدیره جهت ارایه به مجمع عمومی .

تبصره 1-  خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی کانون را جهت ارایه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رئیس هیأت مدیره ،رونوشت آن را در اختیار بازرسان قرار دهد .

تبصره 2- خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضای بازرسان، کلیه دفاتر واسناد مالی کانون را برای رسیدگی در محل کانون در ازای رسید و برای مدت معین ، در اختیار آنان قرار دهد .

ج – بازرس یا بازرسان، حدود وظایف واختیارات آنان

ماده 28 

بازرسان کانون ، متشکل از ……. نفر بازرس اصلی ……… نفر بازرس علی البدل که با رای مستقیم و مخفی اعضا از بین کاندیداهای واجد شرایط عضو کانون برای مدت یک سال انتخاب
می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی مشروط به حفظ شرایط لازم بلامانع است .

تبصره- در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرایط انتخاب یا سلب عضویت آنها ، بازرس یا بازرسان علی البدل به ترتیب تقدم آرا، برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف آنان خواهند بود.

ماده 29

وظایف و اختیارات بازرسان :

1- نظارت بر کلیه اقدامات هیأت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه همچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده .

2- رسیدگی و نظارت بر دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه های کانون و مراقبت درحسن جریان امور مالی و اداری کانون .

3- پیگیری و رسیدگی به شکایات اعضا و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارایه به وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین ارایه رونوشت گزارش به هیأت مدیره یا مجمع عمومی (حسب مورد ) .

4- رسیدگی واظهار نظر درمورد گزارش مالی جهت ارایه به مجمع عمومی .

5- اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم ، با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه .

6- شرکت در جلسات هیأت مدیره(درصورت لزوم)، بدون داشتن حق رای .

تبصره- بازرسان باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی وکلیه محاسبات کانون را رسیدگی و نظر مثبت یا منفی خود را به دبیرخانه کانون تسلیم دارند . همچنین بازرسان ملزم هستند اقدامات خود را حداقل سالی یک بار در مجمع عمومی سالانه بطور کتبی و رسمی گزارش نمایند .

فصل چهارم

سایر مقررات

ماده 30

کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره ، هیات داوری و بازرسان باید دارای شرایط زیر باشند :

1- عدم وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی غیرقانونی.

2-  عضویت در کانون کارگران شهرستان مربوطه.

3- حداقل ……………. سال سابقه عضویت در کانون شهرستانی مربوط ، منتهی به زمان کاندیداتوری و ادامه عضویت.

ماده 31 

در صورت بروز اختلاف بین اعضای هیات مدیره با یکدیگر یا هیات مدیره با بازرسان و یا اعضای کانون با هریک از اعضای هیات مدیره یا بازرسان ، حل آن می تواند در وهله اول از طریق هیات داوری صورت گیرد . به این منظور در صورت درخواست هریک از طرفین اختلاف ، مجمع عمومی فوق العاده با رعایت مقررات مربوط تشکیل و از بین خود 3 یا 5 نفر را جهت حل اختلاف انتخاب می نماید. در صورت عدم پذیرش رای هیات داوری از سوی طرفین اختلاف ، مطابق مواد این اساسنامه و مقررات مربوط اقدام می شود . هیات داوری پس از صدور رای خود ، منحل می گردد .

ماده 32

مسئولان کانون ، مکلفند هر نوع مدارک ، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت کار و امور اجتماعی را جهت بررسی در محل کانون یا خارج از آن ، در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار دهند .

ماده 33

کانون در موارد زیر منحل می گردد :

1- در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده .

2- در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی کشور .

تبصره1-  انحلال کانون ، موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرار داد منعقده قبلی نخواهد بود .

تبصره 2- چنانچه کانون بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاه منحل گردد، مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضای با سواد و با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب 3 یا 5 نفر بعنوان اعضای هیأت تصفیه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه، به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نماید .

تبصره 3- چنانچه کانون به لحاظ عدم تجدید انتخابات هیات مدیره در مهلت مقرر قانونی یا براساس رای مراجع قضایی منحل گردد و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده امکانپذیر نباشد ، حداکثر ظرف دو هفته بازرسان و رییس هیات مدیره با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی این وظیفه را
عهده دار خواهند داشت که درصورت عدم وجود، هیأت تسویه ای مرکب از 3 یا 5 نفر از اعضای با سواد و با سابقه و مطلع کانون ، با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل گردد .

ماده 34 

چنانچه حداکثر تا پایان دوره اعتبار هیات مدیره ، نسبت به برگزاری مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیات مدیره اقدام نشده باشد ؛ بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به اعضا اخطار می دهند . پس از اخطار بازرسان، یک سوم اعضای کانون حداکثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام نمایند و چنانچه در این مدت
( حداکثر 6 ماه پس از پایان دوره اعتبار هیات مدیره ) ، تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرسان یا یک سوم اعضای کانون مکلف هستند مراتب را جهت تعیین تکلیف به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نمایند .

ماده 35

هیأت تصفیه مکلف است حداکثر ظرف 6 ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت کار و امور اجتماعی به کلیه حسابهای کانون رسیدگی نموده، لیست کاملی از کلیه دارائیهای کانون شامل اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی های کانون را تهیه نموده، دارائی کانون را پس از تصفیه کلیه حسابهـای بدهکـاران و بستانکـاران و تأدیه بدهی ها، ضمن تنظیم و امضـای صورتجلسه ای مابقی را در صورت مازاد با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی در اختیار ………………………………. قرار دهند و در صورت عدم وجود به …………………………………………….  واگذار  شود .

ماده36

هر گونه ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه ،تابع نظر وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.

ماده37

هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه ، پس از موافقت وزارت کار و امور اجتماعی قابل اجرا می باشد .

ماده 38

مهلت های مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهای تعطیل خواهد بود .

 

این اساسنامه در 4 فصل و 38 ماده و ………….. تبصره در تاریخ …………………………… با اکثریت آرا به تصویب مجمع عمومی موسس/ فوق العاده مورخ    /    /   13 کانون کارگران بازنشسته استان …………………………………………. رسید .